ORDIN nr. 111 din 27 iunie 2018pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 13 iulie 2018    Având în vedere dispozițiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 și 517 bis din 19 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Operatorii de distribuție, cu excepția operatorilor de distribuție concesionari, emit avize tehnice de racordare utilizatorilor numai după obținerea de la operatorul rețelei electrice din amonte fie a avizelor tehnice de racordare proprii ce conțin condițiile tehnico-economice de racordare suplimentare, fie a comunicării prevăzute la art. 62 alin. (1), ca urmare a solicitării de actualizare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. a) și b), în situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) sau alin. (2) lit. b).2. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita în scris operatorului de rețea încheierea contractului de racordare. Cererea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul legal al utilizatorului.(2) Cererea prin care utilizatorul solicită încheierea contractului pentru proiectarea/execuția lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) cu un anumit proiectant/constructor atestat, în condițiile art. 44 alin. (4), constituie cerere de încheiere a contractului de racordare.3. La articolul 43, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Operatorul de rețea proiectează și execută lucrările din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. a) cu personal propriu sau încheie un contract de achiziție publică pentru proiectare/ executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.4. La articolul 44, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru proiectarea și executarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b), operatorul de rețea încheie un contract de achiziție publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.5. La articolul 44, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se poate încheia de către operatorul de rețea și cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condițiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de racordare.6. La articolul 44, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În situația prevăzută la alin. (4), contractul pentru execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de rețea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii autorizației de construire a instalației de racordare, cu respectarea obligațiilor părților, prevăzute în contractul de racordare.7. În anexa nr. 1 la regulament, definiția instalației de racordare se modifică și va avea următorul cuprins:instalație de racordare - instalație electrică realizată între punctul de racordare la rețeaua electrică de interes public și punctul de delimitare dintre instalațiile operatorului de rețea și instalațiile utilizatorului, excluzând contorul de energie electrică;8. În anexa nr. 1 la regulament, definiția tarifului de racordare se modifică și va avea următorul cuprins:tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala efectuată de un operator de rețea pentru realizarea lucrărilor de racordare a unui loc de consum și/sau de producere al unui utilizator la rețeaua electrică, excluzând costurile aferente contorului de energie electrică;9. În anexa nr. 3 la regulament, după punctul 2.1 se introduce un nou punct, punctul 2.1^1, cu următorul cuprins:2.1^1. Emiterea avizului tehnic de racordare a organizării de șantier pentru construirea ansamblului de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale este condiționată de constituirea de către dezvoltator a unei garanții de tip depozit escrow, pentru finanțarea integrală a realizării rețelei electrice prevăzute la pct. 2.1.10. În anexa nr. 3 la regulament, după punctul 4.4 se introduce un nou punct, punctul 4.4^1, cu următorul cuprins:4.4^1. În situația prevăzută la pct. 4.4, contractul de lucrări pentru execuția rețelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblu se încheie de către operatorul de distribuție concesionar cu un anumit constructor atestat, ales de către dezvoltator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii autorizației de construire a rețelei respective.11. În anexa nr. 3 la regulament, punctul 6.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 6.1. Operatorul de distribuție concesionar restituie dezvoltatorului o cotă din contravaloarea cheltuielilor cu finanțarea lucrărilor de realizare a rețelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblu, efectuate conform contractului prevăzut la pct. 4.1, numai după ce numărul cererilor de racordare individuale înregistrate la operatorul de distribuție concesionar, din partea viitorilor clienți din ansamblu, utilizatori ai rețelei, reprezintă cel puțin 80% din numărul total al locurilor de consum din ansamblu, pentru alimentarea cărora s-a realizat rețeaua respectivă.12. În anexa nr. 3 la regulament, după punctul 6.1 se introduce un punct nou, punctul 6.1^1, cu următorul cuprins:6.1^1. Operatorul de distribuție concesionar restituie cota din contravaloarea cheltuielilor cu finanțarea lucrărilor de realizare a rețelei electrice de interes public, în maximum 30 de zile de la data îndeplinirii condiției prevăzute la pct. 6.1.  +  Articolul IIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 august 2018.
    p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Henorel-Florin Soreață
    București, 27 iunie 2018.Nr. 111.-----