LEGE nr. 166 din 10 iulie 2018pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 12 iulie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICOrdonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6^6, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Președintele Autorității poate solicita, prin ordin, personalului care deține funcții publice de conducere din cadrul Autorității și al unităților din subordinea acesteia, în exercitarea funcției, și numai raportat la specificul activității desfășurate de aceștia privind gestionarea informațiilor clasificate conform legislației specifice în vigoare să dețină certificat de securitate, respectiv autorizație de acces la informații clasificate.(6) Pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice de conducere prevăzute la alin. (5) președintele Autorității dispune, prin ordin, obținerea de către instituția publică, în condițiile legii, a avizului pozitiv privind acordarea certificatului de securitate, respectiv a autorizației de acces la informații clasificate numai în cazurile în care specificul activității desfășurate de aceștia include gestionarea informațiilor clasificate conform legislației specifice în vigoare.2. La anexa nr. 1 - Definirea termenilor, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - autoritate de reglementare și control în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea primministrului;Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 10 iulie 2018.Nr. 166.----