NORME METODOLOGICE din 12 septembrie 2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 19 septembrie 2003  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 292 din 12 septembrie 2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 664 din 19 septembrie 2003.
  1. Dispoziții generale1.1. Prin prezentele norme metodologice elaborate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) și ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic se stabilesc criteriile, condițiile, procedura de eliberare a certificatului de autorizare turistica și criteriile privind amenajarea, echiparea și dotarea zonelor de agrement nautic, precum și regulile privind desfășurarea activității în acestea.1.2. Prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru toți agenții economici titulari ai zonelor de agrement nautic.2. Criteriile, condițiile și procedura de eliberare a certificatului de autorizare turistica2.1. Criteriile și condițiile de eliberare a certificatului de autorizare turistica sunt următoarele:2.1.1. Certificatul de autorizare turistica se eliberează de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului*) la solicitarea titularului zonei de agrement nautic.2.1.2. Certificatul de autorizare turistica se solicita cu cel puțin 30 de zile înainte de darea în folosința a zonei de agrement nautic, în baza următoarelor documente:a) cererea de eliberare a certificatului de autorizare turistica;b) certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului în baza Legii nr. 26/1990  privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004  privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, pentru zona în care se desfășoară activitatea de agrement nautic; (la 24-12-2009, Litera b) a pct. 2.1.2. a fost modificată de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 990 din 14 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 24 decembrie 2009. ) c) planul privind perimetrul delimitat ca spațiu de agrement nautic conform planului urbanistic al zonei, cu respectarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003;d) copia actului de deținere legală a dreptului de folosința asupra terenului și suprafeței de apa din componenta zonei de agrement nautic;e) fișa privind descrierea zonei de agrement nautic cu privire la dotările și echipamentele de care dispune, precum și activitățile de agrement ce urmează să fie desfășurate;f) schita privind amplasarea cu delimitarea perimetrului unde sunt situate dotările și echipamentele care deservesc zona de agrement nautic.2.2. Procedura de eliberare și retragere a certificatului de autorizare turistica este următoarea:2.2.1. În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii agentului economic, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului*) procedează la verificarea zonei de agrement nautic și acorda certificatul de autorizare turistica numai dacă sunt îndeplinite condițiile privind amenajarea, echiparea și dotarea zonei de agrement nautic, conform prevederilor pct. 3.2.2.2. Titularul zonei de agrement nautic are obligația de a depune o copie de pe certificatul de autorizare turistica la primăria din raza teritorială în care se afla zona de agrement nautic pentru obținerea autorizației de funcționare.2.2.3. Certificatul de autorizare turistica se retrage de personalul de specialitate al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului*) în următoarele situații:a) nerespectarea criteriilor de amenajare, echipare, dotare și a regulilor privind desfășurarea activității zonei de agrement nautic prevăzute la pct. 3;b) nedetinerea autorizației de funcționare emise de primărie;c) nedetinerea autorizației sanitare, de mediu și protecția muncii.2.2.4. Restituirea certificatului de autorizare turistica se face după ce personalul de specialitate al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului*) constata remedierea deficiențelor.3. Criteriile privind amenajarea, echiparea, dotarea zonelor de agrement nautic, precum și regulile privind desfășurarea activității în acestea3.1. Zonele de agrement nautic trebuie amenajate, echipate și dotate de către titularii acestora după cum urmează:a) zonele de agrement nautic se amenajeaza în perimetrele stabilite ca spații de agrement, conform planului urbanistic al zonei aprobat;b) perimetrul zonei de agrement nautic să fie marcat vizibil, iar culoarele de lansare la apa și limitele zonei de agrement nautic să fie delimitate prin balize;c) zona de agrement nautic trebuie să dispună de post de salvare, post de prim ajutor și grup sanitar în incinta sau la o distanta de maximum 200 m de la incinta;d) zona de agrement nautic trebuie să dispună de panou de semnalizare privind: denumirea zonei de agrement nautic, titularul acesteia, activitățile ce pot fi desfășurate în incinta, precum și programul de funcționare, drepturile și obligațiile turistilor, redactat în limba română și în doua limbi de circulație internaționala;e) agenții economici care desfășoară activitate de agrement nautic au obligația sa afișeze tarifele practicate pentru fiecare tip de ambarcatiune;f) agenții economici trebuie să expuna la loc vizibil o copie a certificatului de autorizare turistica și a autorizației de funcționare emise de primărie;g) titularul zonei de agrement nautic trebuie să dispună de sistem de semnalizare a condițiilor meteo în vederea desfășurării, respectiv încetării activității de agrement nautic, după caz;h) personalul care asigura serviciile de agrement nautic trebuie să poarte echipament de lucru adecvat și ecuson cu denumirea societății, numele și funcția;i) personalul care asigura serviciile de agrement nautic trebuie să aibă conduita ireprosabila în relațiile cu turistii și cel puțin un angajat pe schimb sa cunoască una dintre limbile de circulație internaționala;j) titularul zonei de agrement nautic este obligat să asigure recipiente în număr suficient pentru colectarea reziduurilor;k) să fie afișate la loc vizibil pentru turiști numerele de telefon ale conducerii agentului economic care deține certificatul de autorizare turistica, precum și ale Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului*) și ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.3.2. Titularii zonelor de agrement nautic trebuie să respecte următoarele reguli privind desfășurarea activității:a) să respecte aria și profilul activităților ce pot fi practicate în zona de agrement nautic, delimitarea culoarului de lansare la apă, distanțele minime prevăzute pentru zona de circulație a ambarcațiunilor în funcție de tipul acestora și amplasarea balizelor de delimitare, potrivit schiței prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice și potrivit autorizației de funcționare emise de primăria în a cărei rază teritorială se află zona de agrement nautic; (la 16-07-2018, Litera a) din Punctul 3.2. , Punctul 3. a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 984 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 16 iulie 2018 ) b) să respecte dreptul de folosința publică a culoarelor de lansare la apa;c) sa nu permită accesul inotatorilor în perimetrul de apa delimitat ca zona de agrement nautic;d) sa nu permită turistilor să depășească limita marcată a perimetrelor de apa atribuite zonei de agrement nautic;e) prin întreaga activitate sa nu creeze nici un fel de disconfort turistilor aflați pe plaja, în apa sau în structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare, alimentație publică, agrement;f) să respecte orarul stabilit pentru desfășurarea activității de agrement nautic.3.3. Procedura de autorizare a activității de agrement nautic poate fi îndeplinită prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009  privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, în termen de 60 de zile de la operaționalizarea punctului de contact unic electronic. (la 24-12-2009, Pct. 3.3. a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 990 din 14 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 24 decembrie 2009. ) 3.4. Pentru operatorii economici străini din statele membre UE sau SEE, în cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse în vederea autorizării, Ministerul Turismului, prin Direcția generală control, autorizare, privatizare, va contacta autoritățile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieței interne, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 . (la 24-12-2009, Pct. 3.4. a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 990 din 14 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 24 decembrie 2009. )  +  Anexă*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  SCHIȚĂ
  delimitare zona de agrement nautic
  (la 16-07-2018, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 984 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 16 iulie 2018 )