DECIZIE nr. 9 din 28 iunie 2018privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 28 iunie 2018  Având în vedere Hotărârea Biroului permanent al Senatului privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară, în temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (2) și art. 115 alin. (5) din Constituția României, republicată, ale art. 84 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28, republicat, cu modificările ulterioare,președintele Senatului d e c i d e:  +  ARTICOL UNICSenatul se convoacă în sesiune extraordinară în data de 3 iulie 2018, ora 11.00, pentru perioada 3-19 iulie 2018. Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  Iulian-Claudiu Manda
  București, 28 iunie 2018.Nr. 9.  +  ANEXĂ
  Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru al Senatului pentru perioada 3-19 iulie 2018
  - sesiune extraordinară -
  I. Proiectul ordinii de zi1. Propunerea legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu deciziile Curții Constituționale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană;2. Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală;4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău în domeniul public al județului Bacău;5. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ și a altor acte normative;6. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi;7. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate;8. Proiectul de lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale;9. Proiect de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;10. Propunerea legislativă privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterea infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date;11. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc;12. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor;13. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004;14. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale;15. Propunerea legislativă pentru modificarea art. II lit. e) din Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative;17. Propunerea legislativă privind completarea Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;18. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Bioinginerilor din România;19. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;20. Propunerea legislativă pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;21. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;22. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;23. Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 15 septembrie - Ziua națională a gastronomiei și a vinului românesc;24. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă“ - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor;25. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate;26. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor și al munițiilor;27. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;28. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001;29. Inițiative legislative adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată;30. Inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului;31. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite.– Propunerea legislativă pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;– Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României;– Legea privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate;– Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar;– Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative;– Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura;– modificări în componența nominală a unor comisii permanente;– proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate și proporționalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 325 final;2. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi - COM (2018) 209 final;3. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului - COM (2018) 213 final;4. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale - COM (2018) 239 final;5. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere - COM (2018) 241 final;6. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier - COM (2018) 373 final;7. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.222/2009 - COM (2018) 296 final;8. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM (2018) 298 final;9. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare) - COM (2018) 234 final;10. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi - COM (2018) 336 final;11. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE - COM (2018) 315 final;12. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 - COM (2018) 286 final;13. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei - COM (2018) 231 final;14. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 327 final; 15. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă - COM (2018) 374 final;16. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme - COM (2018) 185 final;17. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice - COM (2018) 334 final;18. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului - COM (2018) 340 final;19. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere - COM (2018) 274 final.– Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor;– Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;– Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. (la 10-07-2018, Punctul I. din ANEXĂ a fost completat de Alineatul (1), ARTICOL UNIC din DECIZIA nr. 12 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 10 iulie 2018 ) (la 05-07-2018, Punctul I. din ANEXĂ a fost completat de Alineatul (1), ARTICOL UNIC din DECIZIA nr. 11 din 4 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 05 iulie 2018 ) II. Proiectul programului de lucru  + 
  Marți, 3 iulie 2018 
  ora 9,45Ședința Biroului permanent al Senatului
  ora 11,00Lucrări în Plenul Senatului
   - Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
   - vot final
  Miercuri, 4 iulie- Lucrări în comisiile permanente
   Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor
  ora 17,00Ședința Biroului permanent al Senatului
  Joi, 5 iulie 2018- Lucrări în comisiile permanente
   Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor
  ora 10,30 - până la epuizarea ordinii de ziLucrări în Plenul Senatului
   - Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
  ora 12,00- vot final
  Luni, 9 iulie 2018- Lucrări în comisiile permanente
   Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor
  ora 18,30Ședința Biroului permanent al Senatului
  ora 21,30Ședința Biroului permanent al Senatului
  Marți, 10 iulie 2018 
  ora 10,00- Lucrări în comisiile permanente
   Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor
  ora 13,00 - până la epuizarea ordinii de ziLucrări în Plenul Senatului
   - Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
   - vot final
  Miercuri, 11 iulie-joi, 12 iulie 2018- Lucrări în comisiile permanente
   Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor
  Luni, 16 iulie-joi, 19 iulie 2018- Lucrări în comisiile permanente
   Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor
  (la 10-07-2018, Punctul II. din Anexă a fost modificat de Alineatul (2), ARTICOL UNIC din DECIZIA nr. 12 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 10 iulie 2018 )
  -----