HOTĂRÂRE nr. 472 din 28 iunie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria" pentru unitățile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever - județul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeș, Vințu de Jos - județul Alba
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 9 iulie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) și art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei c.f. Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu-Sighișoara“ și ale Hotărârii Guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu-Simeria“,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 558/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria“, pentru unitățile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever - județul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeș, Vințu de Jos - județul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 14 iulie 2014, cu completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează: 1. Se aprobă completarea amplasamentului lucrării de utilitate publică prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2014, cu completările ulterioare, conform planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Căi Ferate „CFR“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Teiuș, Sebeș, Vințu de Jos, Alba Iulia - județul Alba, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever, Brăteiu, Mediaș, Laslea, Hoghilag și Ațel - județul Sibiu, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, este prevăzută în anexa nr. 3.3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria“, completat conform art. I pct. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Teiuș, Sebeș, Vințu de Jos, Alba Iulia - județul Alba, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever, Brăteiu, Mediaș, Laslea, Hoghilag și Ațel - județul Sibiu, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIISe aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 558/2014, cu completările ulterioare, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar potrivit art. I pct. 1, cu suma totală de 5.407.721,24 lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform prevederilor bugetare anuale aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 2/2018, la capitolul 84.01 „Transporturi“ titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune“.  +  Articolul IVSumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul VMinisterul Transporturilor, prin Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul VIPlanul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1 se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliilor locale implicate și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.  +  Articolul VIIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 28 iunie 2018.Nr. 472.  +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2014)
  LISTA
  cuprinzând imobilele-terenuri și construcții proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere
  ce completează/se adaugă la coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național
  „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean,
  pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h - tronson Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria,
  situate pe raza UAT-urilor: Târnava, Copșa Mică, Axente Sever, Brateiu, Mediaș, Teiuș, Sebeș, Vințu de Jos,
  Laslea, Hoghilag, Ațel, Alba Iulia, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.JudețUATNumele și prenumele proprietarului/deținătorului** terenului/construcțieiTarla/ParcelaSuprafața totală din acte a terenului (mp)Poziția față de localitateCategoria de folosință a terenului Nr. cad/Nr. CFSuprafața terenului expropriat (mp)Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare (lei)Construcții de expropriat (suprafața desfășurată) (mp)Construcții de expropriat (lungime)(ml)Valoarea despăgubirii construcției, conform Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare(lei)Valoarea despăgubirii totale conform Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare (lei)
  123456789101112131415
  1SIBIUAXENTE SEVERPRIMĂRIA AXENTE SEVER1/-7360EXTRAVILANA 170,00117,30   117,30
  2SIBIUAXENTE SEVERBALABAN EUGENIA1/3/94/11600EXTRAVILANA 16,0011,04   11,04
  3SIBIUAXENTE SEVERGINCU ANA1/3/94/21700EXTRAVILANA 18,0012,42   12,42
  4SIBIUAXENTE SEVERMARGINEAN NATALIA1/3/94/31700EXTRAVILANA 19,0013,11   13,11
  5SIBIUAXENTE SEVERCHISALITA V. VASILE1/31679400EXTRAVILANA 35,0024,15   24,15
  6SIBIUAXENTE SEVERROTAR CONSTANTIN; ROTAR IOAN; ROTAR VASILE; ROTAR DIONISIE1/3/722000EXTRAVILANA 9,006,21   6,21
  7SIBIUAXENTE SEVERBRASOVEANU ANA; RADU VASILE; RADU GHEORGHE1/3/738600EXTRAVILANA 42,0028,98   28,98
  8SIBIUAXENTE SEVERCRUCIN PARASCHIVA; FLITAR EMILIA; ISAILA NICOLAE; ISAILA VASILE; LUP SOFIA; TRIF MARIA1/3/758400EXTRAVILANA 45,0031,05   31,05
  9SIBIUAXENTE SEVERCRUCIN PARASCHIVA; FLITAR EMILIA; ISAILA NICOLAE; ISAILA VASILE; LUP SOFIA; TRIF MARIA1/3/75/12000EXTRAVILANA 11,007,59   7,59
  10SIBIUAXENTE SEVERCHISALITA DUMITRU; CHISALITA A. PAUL; GHERGHINA EMILIA1/3/7617000EXTRAVILANA 87,0060,03   60,03
  11SIBIUAXENTE SEVERSPATAR DIONISIE1/3/7710900EXTRAVILANA 41,0028,29   28,29
  12SIBIUAXENTE SEVERODVEREMEAN GHEORGHE1/380/21400EXTRAVILANA 3,002,07   2,07
  13SIBIUAXENTE SEVERCOMAN MARIA1/3/785000EXTRAVILANA 4,002,76   2,76
  14SIBIUAXENTE SEVERSPATAR EUGEN; SPATAR IOAN1/3/8115000EXTRAVILANA 54,0037,26   37,26
  15SIBIUAXENTE SEVERBUGA ANA; DORCA LUCRETIA; GABOR MARIA; RAMPA VASILE; RAMPA GHEORGHE1/3/827200EXTRAVILANA 59,0040,71   40,71
  16SIBIUAXENTE SEVERANTON CORNELIU MIRCEA1/3/832000EXTRAVILANA 16,0011,04   11,04
  17SIBIUAXENTE SEVERBRASOVEANU ANA; RADU VASILE; RADU GHEORGHE1/3/84/15500EXTRAVILANA 44,0030,36   30,36
  18SIBIUAXENTE SEVERCRUCIN PARASCHIVA; FLITAR EMILIA; ISAILA NICOLAE; ISAILA VASILE; LUP SOFIA; TRIF MARIA1/3/85/13600EXTRAVILANA 30,0020,70   20,70
  19SIBIUAXENTE SEVERBUGNER SOFIA; CRACIUN PARASCHIVA; CRISTEA LUCRETIA; FLITAR EMILIA; GANEA ANA; ISAILA NICOLAE; ISAILA VASILE; LUP SOFIA; NEGREA MARIA; POPA MIHAIL; SPATAR ELEONORA; TRIF MARIA1/3/85/21400EXTRAVILANA 12,008,28   8,28
  20SIBIUAXENTE SEVERBUTU ELEONORA1/3/884000EXTRAVILANA 38,0026,22   26,22
  21SIBIUAXENTE SEVERTUFA IOAN1/3/8710000EXTRAVILANA 109,0075,21   75,21
  22SIBIUAXENTE SEVERCUCU EMILIA; NEGREA VASILE; NEGREA DORINA; NEGREA IOAN1/3/873000EXTRAVILANA 32,0022,08   22,08
  23SIBIUAXENTE SEVERPRIMĂRIA AXENTE SEVER1/-3000EXTRAVILANA 31,0021,39   21,39
  24SIBIUAXENTE SEVERGABAN ANA; LASCU EMILIA; MUNTEAN NICOLAE1/3/17800EXTRAVILANA 76,0052,44   52,44
  25SIBIUAXENTE SEVERLASCU IOAN; LASCU NICOLAE; TARNU MINERVA1/3/210200EXTRAVILANA 101,0069,69   69,69
  26SIBIUAXENTE SEVERLASCU IOAN; LASCU NICOLAE; LOMNASAN MARIA; TARNU MINERVA1/3/31800EXTRAVILANA 18,0012,42   12,42
  27SIBIUAXENTE SEVERDORCA LUCRETIA1/3/513400EXTRAVILANA 198,00136,62   136,62
  28SIBIUAXENTE SEVERDORCA DUMITRU; DORCA IOAN; DORCA SIMION; FRATILA SOFIA1/3/61600EXTRAVILANA 30,0020,70   20,70
  29SIBIUAXENTE SEVERBUGA ANA; DORCA LUCRETIA; GABOR MARIA; RAMPA VASILE; RAMPA GHEORGHE1/3/72300EXTRAVILANA 45,0031,05   31,05
  30SIBIUAXENTE SEVERCHISALITA RUXANDRA; GABOR AURELIA; IRIMINA RODICA-ANGELA1/3/84900EXTRAVILANA 99,0068,31   68,31
  31SIBIUAXENTE SEVERCANCIU ANA; LENGHEA EUGENIA; LUP EUGEN; PALADUTA MARIA; TATARU MARIANA1/3/96600EXTRAVILANA 139,0095,91   95,91
  32SIBIUAXENTE SEVERSTOICA ANA1/3/11800EXTRAVILANA 13,008,97   8,97
  33SIBIUAXENTE SEVERPEKARI SUZANA1/3/129900EXTRAVILANA 212,00146,28   146,28
  34SIBIUAXENTE SEVERFERENTZ HILDEGARD LIESBETH1/3/133300EXTRAVILANA 98,0067,62   67,62
  35SIBIUAXENTE SEVERCAZACU EMILIA; MARGINEAN DUMITRU1/5/1/83000EXTRAVILANA 88,0060,72   60,72
  36SIBIUAXENTE SEVERMITREA ANA1/5/1/8/16700EXTRAVILANA 263,00181,47   181,47
  37SIBIUAXENTE SEVERMITREA ANA1/5/1/86700EXTRAVILANA 398,00274,62   274,62
  38SIBIUAXENTE SEVERDORCA IOAN1/5/1/713300EXTRAVILANA 1.314,00906,66   906,66
  39SIBIUAXENTE SEVERBOTAN MARIA; DRAGAN MARIA; DUMA ANA; MUNTEAN ALEXANDRU; MUNTEAN EMILIA; MUNTEAN IOAN; MUNTEAN NICOLAE; POPA MARIA; SIRBU DOINA; GABOR ELENA1/5/1/6/1800EXTRAVILANA 91,0062,79   62,79
  40SIBIUAXENTE SEVERDRAGAN MARIA; GABOR ELENA; MUNTEAN NICOLAE; SÎRBU DOINA1/5/1/61600EXTRAVILANA 183,00126,27   126,27
  41SIBIUAXENTE SEVERFRONIUS J. DANIEL1/5/1/514000EXTRAVILANA 1.127,00777,63   777,63
  42SIBIUAXENTE SEVERBACILA MARIA; BACILA NICOLAE; BAHNEAN DOINA; BLOTOR ANA; MEDESAN ELENA1/5/1/4, 1/5/1/53100EXTRAVILANA 199,00137,31 29,007.366,007.503,31
  43SIBIUAXENTE SEVERLUPU MARIA1/5/1/39400EXTRAVILANA 698,00481,62 68,0017.272,0017.753,62
  44SIBIUAXENTE SEVERGABOR AURELIA; TOTA ILIE1/5/1/13800EXTRAVILANA 6,004,14   4,14
  45SIBIUAXENTE SEVERPRIMĂRIA AXENTE SEVER1/-3212EXTRAVILANA 63,0043,47 18,004.572,004.615,47
  46SIBIUAXENTE SEVERSTOICA ANA1/3/107192EXTRAVILANA 131,0090,39   90,39
  47SIBIUAXENTE SEVERROTAR ANA1/3/70/110986EXTRAVILANA101222/10122228,0019,32   19,32
  48SIBIUAXENTE SEVERS.C. APOLLO PROBALAST - S.R.L.1/5/1/1/1/2/18335EXTRAVILANN100952/10095239,008,97   8,97
  49SIBIUAXENTE SEVERPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*6/194/217105EXTRAVILANA 74,0051,06   51,06
  50SIBIUAXENTE SEVERPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*3/825941EXTRAVILANN 1.177,00270,71   270,71
  51SIBIUAXENTE SEVERPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*3/65292EXTRAVILANN 55,0012,65   12,65
  52ALBAALBA IULIAGEROCS LEAHU OLIVIA-/3152/43700INTRAVILANA75042/7504220,001.500,00   1.500,00
  53ALBAALBA IULIAMUNTEAN AVRAM-/3151/421.800INTRAVILANA-/-27,002.025,00   2.025,00
  54ALBAALBA IULIABULAC ANA-/3152/412.000INTRAVILANA-/-53,003.975,00   3.975,00
  55ALBAALBA IULIASCHEAU IOAN RAZVAN, SCHEAU IOSIF, SCHEAU SUSANA-/3152/401.455INTRAVILANA8885/8154424,001.800,00   1.800,00
  56ALBAALBA IULIALANCRAJAN NICOLAE-/3152/394.750INTRAVILANA-/-23,001.725,00   1.725,00
  57ALBAALBA IULIAPOPA SOFICA-/3152/31.330INTRAVILANA-/-82,006.150,00   6.150,00
  58ALBAALBA IULIAPOPA PARASCHIVA-/3152/131.045INTRAVILANA-/-65,004.875,00   4.875,00
  59ALBAALBA IULIAROMOSAN FLOARE-/3152/11700INTRAVILANA-/-44,003.300,00   3.300,00
  60ALBAALBA IULIASTOIA SIMONA-/3152/10/1375INTRAVILANA101778/10177825,001.875,00   1.875,00
  61ALBAALBA IULIAROMOSAN IOAN-/3152/91.000INTRAVILANA-/-61,004.575,00   4.575,00
  62ALBAALBA IULIAOARGA RODICA, SUSAN NICOLAE-/3152/8750INTRAVILANA-/-30,002.250,00   2.250,00
  63ALBAALBA IULIAHANES SIMONA-/3152/7/11.827INTRAVILANA103613/1036132,00150,00   150,00
  64ALBAALBA IULIAMATEIU DORIN MIREL-/2.200EXTRAVILANN92395/92395312,0015.600,0050,0020,0031.243,5046.843,50
  65ALBAALBA IULIAMATEIU DORIN MIREL-/3065/14/1/11.425EXTRAVILANA92099/92099205,001.107,00   1.107,00
  66ALBAALBA IULIATEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII-/3065/14/2/1-EXTRAVILANA99580/-686,003.704,40   3.704,40
  67ALBAALBA IULIATEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII-/3067/1/1-EXTRAVILANA99579/-112,001.008,00   1.008,00
  68ALBAALBA IULIASTOIA NICOLAE, STOIA MARIA-/3067/2/11.261EXTRAVILANA99373/99373118,00637,20   637,20
  69ALBAALBA IULIATEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII-/3067/3/1-EXTRAVILANA99600/-128,001.152,00   1.152,00
  70ALBAALBA IULIAROMCEA CORNEL-/3067/4/12.608EXTRAVILANA103060/1030605,0027,00   27,00
  71ALBAALBA IULIAJIBETEAN ARTENIE, JIBETEANU CORNEL-/3060/16/11.604INTRAVILANA-/-120,009.000,00   9.000,00
  72ALBAALBA IULIAPOPA MARTA-/3060/16/11.100INTRAVILANA-/-496,0037.200,00   37.200,00
  73ALBAALBA IULIATEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII-/3060/16/3/1-INTRAVILANA99572/-473,0035.475,00   35.475,00
  74ALBAALBA IULIASARVADI SINEFTA-/30602.900INTRAVILANA-/-105,007.875,00   7.875,00
  75ALBAALBA IULIAROMCEA DOMNICA-/3060/762.700INTRAVILANA/260,0019.500,00   19.500,00
  76ALBAALBA IULIAROMCEA DOMNICA-/3060/762.700EXTRAVILANA/57,00307,80   307,80
  77ALBAALBA IULIATEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII-/2673/13-INTRAVILANA-/-657,0049.275,00   49.275,00
  78ALBAALBA IULIAMUNTEAN VIOREL-/2673/141.700INTRAVILANA-/-253,0018.975,00   18.975,00
  79ALBAALBA IULIALANCRAJAN ANA-/2673/115.400INTRAVILANA-/-39,002.925,00   2.925,00
  80ALBAALBA IULIAS.C. APULUM - S.A.-/-6.929INTRAVILANCF93771/937712.066,00154.950,00   154.950,00
  81ALBAALBA IULIACSASZAR STEFAN TIBERIU-/-512INTRAVILANA-/10062465,004.875,00   4.875,00
  82ALBAALBA IULIAJOSAN EUGEN-/-567INTRAVILANA100635/10063540,003.000,00   3.000,00
  83ALBAALBA IULIAOANCEA NICOLAE, OANCEA ANGELA-/-2.537INTRAVILANCC92391/923912,00250,00   250,00
  84ALBAALBA IULIAMUNICIPIUL ALBA IULIA - DOMENIUL PRIVAT-/-468INTRAVILANCC-/95252261,0032.625,00   32.625,00
  85ALBAALBA IULIASC OMV PETROM - S.A.-/-8.795INTRAVILANCC78142/78142538,0067.250,00 82,0014.022,0081.272,00
  86ALBAALBA IULIASC FISE „ELECTRICA SERV“ - S.A.-/-3.589INTRAVILANCC81508/81508967,00120.875,001.156,0080,00111.304,40232.179,40
  87ALBAALBA IULIASC BOZESAN - S.R.L.-/-1.192INTRAVILANA5943/1/736091,00125,00   125,00
  88ALBAALBA IULIAZAHARIE-OANCEA MARIA-DENISA-/-737INTRAVILANA88777/8877723,002.875,00 24,003.355,206.230,20
  89ALBAALBA IULIAZAHARIE-OANCEA MARIA-DENISA-/-2.387INTRAVILANA84774/847741,00125,00   125,00
  90ALBAALBA IULIAS.C. DORA - S.R.L.-/-7.986INTRAVILANCC77802/7780224,003.000,00 128,0070.310,4073.310,40
  91ALBAALBA IULIASC SUPREMIA GRUP - S.R.L. ALBA-/-9.905INTRAVILANCC-/7044735,004.375,00   4.375,00
  92ALBAALBA IULIAPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*-/4928/3-INTRAVILANCC-/-23,002.875,00   2.875,00
  93ALBAALBA IULIAMUNICIPIUL ALBA IULIA - DOMENIUL PRIVAT-/2592/1115INTRAVILANA-/-115,0033.350,00   33.350,00
  94ALBAALBA IULIASABO ANA992/9935.000EXTRAVILANN3375/93196119,00142,80   142,80
  95ALBAALBA IULIASABO ANA992/9933.500INTRAVILANN3375/93196472,00136.880,00   136.880,00
  96ALBAALBA IULIATEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII-/979/53-INTRAVILANA-/-23,006.670,00   6.670,00
  97ALBAALBA IULIAPAVĂL MARIA, POPA ANA-/979/39/1289INTRAVILANA-/-9,002.610,00   2.610,00
  98ALBAALBA IULIASUCIU PETRONELA, DRÂMBĂREAN PETRU IOSIF-/979/38/1591INTRAVILANA/21,006.090,00   6.090,00
  99ALBAALBA IULIADRÂMBĂREAN MARIA-/979/37/1578INTRAVILANA7703/840889,002.610,00   2.610,00
  100ALBAALBA IULIAMARINESCU GRIGORE, MARINESCU MAGDALENA-/3464/1/2251INTRAVILANA92270/9227010,002.900,00   2.900,00
  101ALBAALBA IULIANEAMȚU LEONTIN GHEORGHE-/979/35/1/2296INTRAVILANA72831/7283112,003.480,00   3.480,00
  102ALBAALBA IULIAGOȚA CAROLINA-/979/34/1174INTRAVILANA/-6,001.740,00   1.740,00
  103ALBAALBA IULIATOTH DANIEL, TOTH NICOLAE-/979/33/1276INTRAVILANA/-7,002.030,00   2.030,00
  104ALBAALBA IULIATICA MARCELA CLAUDIA-/979/32/1/2163INTRAVILANA72305/723056,001.740,00   1.740,00
  105ALBAALBA IULIATEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII-/979/55-INTRAVILANN-/-8,002.320,00   2.320,00
  106ALBAALBA IULIATEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII-/940/44-INTRAVILANN-/-9,002.610,00   2.610,00
  107ALBAALBA IULIANEAMTU LEONTIN GHEORGHE-/940/19/195INTRAVILANA72826/728266,001.740,00   1.740,00
  108ALBAALBA IULIASOCIETATEA VANTAGE LOGISTICS - S.R.L.-/3.015INTRAVILANCF3025/983553.015,00874.350,00   874.350,00
  109ALBAALBA IULIASOCIETATEA VANTAGE LOGISTICS - S.R.L.-/1.109INTRAVILANCF3026/983581.109,00321.610,00   321.610,00
  110ALBAALBA IULIATEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII-/902/26-INTRAVILANA-/-314,0091.060,00   91.060,00
  111ALBAALBA IULIATRIF PARTENIE-/902/7/1100INTRAVILANA-/-47,0013.630,00   13.630,00
  112ALBAALBA IULIAS.C. IMROGLASS - S.R.L. ALBA IULIA-/902/5/1/2148INTRAVILANA94619/9461967,0019.430,00   19.430,00
  113ALBAALBA IULIAS.C. IMROGLASS - S.R.L. ALBA IULIA-/902/6/1/259INTRAVILANA87198/8719833,009.570,00   9.570,00
  114ALBAALBA IULIAMÎNDROC AUGUSTIN, MÎNDROC IOAN, MÎNDROC VIOREL-/902/4/1193INTRAVILANA-/-59,0017.110,00   17.110,00
  115ALBAALBA IULIAANGHEL ALEXANDRU-/902/3/1/2112INTRAVILANA102949/10294938,0011.020,00   11.020,00
  116ALBAALBA IULIAPUICAN GHEORGHE-/902/2/1627INTRAVILANA/127,0036.830,00   36.830,00
  117ALBAALBA IULIAFARA IULIANA-/197/79/1/23.065INTRAVILANA89910/89910156,0045.240,00   45.240,00
  118ALBAALBA IULIAHAUCA PAULA-ISABELA-/197/76/1/2461INTRAVILANA81838/818385,001.450,00   1.450,00
  119ALBAALBA IULIAHAUCA PAULA-ISABELA/197/77/1/2533INTRAVILANA99387/993876,001.740,00   1.740,00
  120ALBAALBA IULIAHAUCA PAULA-ISABELA/197/78/1/21.412INTRAVILANA75740/7574011,003.190,00   3.190,00
  121ALBAALBA IULIASC RADIOMED - S.R.L.-/197/75/3/1/2828EXTRAVILANA79916/7991612,00151,20   151,20
  122ALBAALBA IULIATEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII-/197/97-EXTRAVILANA-/-29,00609,00   609,00
  123ALBAALBA IULIAOLARU ELENA CRISTINA, OLARU LUCIAN, ADAM CRISTIAN197/197/74/1/2792EXTRAVILANA85470/854707,0088,20   88,20
  124ALBAALBA IULIATRIPȘA ȘOFRON IOACHIM-/197/73/11.223EXTRAVILANA/15,00189,00   189,00
  125ALBAALBA IULIAGEOGEAN EVA197/197/72/1244EXTRAVILANA-/-3,0037,80   37,80
  126ALBAALBA IULIACRIȘAN GHEORGHE197/197/71/1/2261EXTRAVILANA97231/972316,0075,60   75,60
  127ALBAALBA IULIAPUICAN IOAN, PUICAN DOINA197/197/70/1124EXTRAVILANA-/2,0025,20   25,20
  128ALBAALBA IULIAROMAN VERONICA197/197/69/1346EXTRAVILANA-/4,0050,40   50,40
  129ALBAALBA IULIASUCIU PARTENIE, BUTA EMILIA POPESCU, RODICA ANGELA12/197/61/22.702EXTRAVILANA-/2,0010,80   10,80
  130ALBAALBA IULIAMOLDOVAN CONSTANTIN, MOLDOVAN IOAN, MOLDOVAN ALEXANDRU, SABĂU MARIA, TRIPȘA LEONTINA12/197/60/2/13.341EXTRAVILANA103206/10320617,0091,80   91,80
  131ALBAALBA IULIAANA POPESCU, ALEXANDRU BUDA, GHEORGHE BUDA-/197/59/2/2/1/1355EXTRAVILANA92396/923961,005,40   5,40
  132ALBAALBA IULIATATU ALEXANDRU-/197/59/2/1/3/1578EXTRAVILANA92399/923991,005,40   5,40
  133ALBA ALBA IULIASICOE VALERIU, SICOE MARIA-/197/59/1/2/13.245EXTRAVILANA92392/923929,0048,60   48,60
  134ALBAALBA IULIASABO A. IOSIF12/197/58/2/12.878EXTRAVILANA92393/923939,0048,60   48,60
  135ALBAALBA IULIACRISAN VICTORIA283/283/29/12.832EXTRAVILANA99411/99411381,002.057,40   2.057,40
  136ALBAALBA IULIACAPRA SUSANA, POPA AUGUSTIN12/197/57/2/11.321EXTRAVILANA103151/1031514,0021,60   21,60
  137ALBAALBA IULIADAN MAGDALENA, CORDEA AURORA, ALDEA RENATE, DAN FRANCISC, DAN ANDREI, DAN AURORA, TUZA MARIA12/197/56/2/11.390EXTRAVILANA92397/923975,0027,00   27,00
  138ALBAALBA IULIATANCO CORINA EUGENIA12/197/56/1/2/11.850EXTRAVILANA92879/928797,0037,80   37,80
  139ALBAALBA IULIASZABO GHEORGHE/197/55/2/11.965EXTRAVILANA103182/1031828,0043,20   43,20
  140ALBAALBA IULIADAN IULIAN12/197/54/2/11.888EXTRAVILANA99616/996168,0043,20   43,20
  141ALBAALBA IULIASABAU IOAN12/197/53/11.005EXTRAVILANA103287/1032872,0010,80   10,80
  142ALBAALBA IULIAVINERSAR MARIANA, VINERSAR ADRIAN-/185/12/a2.574INTRAVILANA71501/71501134,0010.050,00   10.050,00
  143ALBAALBA IULIATODEA IOAN-GLIGOR, TODEA NICOLETA-/197/12.050INTRAVILANA99435/99435694,0052.050,00   52.050,00
  144ALBAALBA IULIATODEA IOAN-GLIGOR, TODEA NICOLETA-/197/2/21.930EXTRAVILANA97250/9725034,00183,6026,00 15.249,0015.432,60
  145ALBAALBA IULIATODEA IOAN-GLIGOR, TODEA NICOLETA-/197/2/21.930INTRAVILANA97250/97250538,0040.350,00   40.350,00
  146ALBAALBA IULIACRIȘAN VICTORIA-/197/3/23.079INTRAVILANA102826/10282679,005.925,00   5.925,00
  147ALBAALBA IULIACRIȘAN VICTORIA-/197/3/23.079EXTRAVILANA102826/10282638,00205,20   205,20
  148ALBAALBA IULIAPOP ANA176/176/41.200EXTRAVILANF/15,0018,00   18,00
  149ALBAALBA IULIATEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII176/176/3/1-EXTRAVILANF99570/-3,003,60   3,60
  150ALBAALBA IULIANEAMȚU LEONTIN GHEORGHE-/176/2/1787EXTRAVILANF72821/728214,004,80   4,80
  151ALBAALBA IULIAMIRZA LETITIA-/176/1/1626EXTRAVILANF102941/1029413,003,60   3,60
  152ALBAALBA IULIATRIPSA LIVIA, RADU SUSANA-/172/1/13.813EXTRAVILANF99401/9940116,0019,20   19,20
  153ALBAALBA IULIADAN GABRIEL, DAN EUGEN MIHAI, DAN ELENA-/177/7/17.489EXTRAVILANA90248/9024845,00243,00   243,00
  154ALBAALBA IULIANEMEȘ ELEONORA171/171/1/13.143EXTRAVILANF92398/9239814,0016,80   16,80
  155ALBAALBA IULIASABO IOAN EUGEN, SABO CĂLIN ANDREI, SABO GABRIEL DANIEL-/-6.891INTRAVILANA92493/9249326,001.950,00   1.950,00
  156ALBAALBA IULIAMĂRGINEAN DANIEL FLORIN, MĂRGINEAN IOANA VERONICA-/-6.325INTRAVILANA78783/7878375,005.625,00   5.625,00
  157ALBAALBA IULIANEMES ELEONORA177/177/2/13.997INTRAVILANA92100/921008,00600,00   600,00
  158ALBAALBA IULIAS.C. VINERSAR - S.R.L.-/-5.800INTRAVILANCC-/89720126,009.450,00596,0034,00204.918,00214.368,00
  159ALBAALBA IULIAS.C. ALBA PAM - S.A. ALBA IULIA-/-22.340INTRAVILANCC-/782821.500,00187.500,00 10,001.425,00188.925,00
  160ALBAALBA IULIAADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE-/-5.547INTRAVILANCC80835/808354,00300,00 2,00342,00642,00
  161SIBIUAȚELBOZEȘAN SOFIAT109,260210500EXTRAVILANF 435,0078,30   78,30
  162SIBIUAȚELHĂLMACI GHEORGHE T105,2570/321944EXTRAVILANA100914/10091479,0028,44   28,44
  163SIBIUAȚELIBĂȘFĂLEAN VASILE T105, 2570/11939EXTRAVILANA100917/10091785,0030,60   30,60
  164SIBIUAȚELCHEȘCHEȘ IOAN JUN.T105, 2570/21939EXTRAVILANA100916/10091685,0030,60   30,60
  165SIBIUAȚELCOROJA EMILT105, 2570/32905EXTRAVILANA100265/100265128,0046,08   46,08
  166SIBIUAȚELNOGHI IOANT105, 2570/49300EXTRAVILANA 392,00141,12   141,12
  167SIBIUAȚELPAȘCALĂU NICOLAET105, 2570/56500EXTRAVILANA 259,0093,24   93,24
  168SIBIUAȚELMERCA NICOLAET105,2570/5/12348EXTRAVILANF100921/100921101,0018,18   18,18
  169SIBIUAȚELGHERAN IOAN T105,2575/75282EXTRAVILANA100909/100909221,0079,56   79,56
  170SIBIUAȚELIAGĂRU CRISTIAN T106, 2570/7566EXTRAVILANA100302/10030224,008,64   8,64
  171SIBIUAȚELNOBIL FLORENTINA, ȘTIRBEȚ IOANT105, 2570/85476EXTRAVILANA100918/100918236,0084,96   84,96
  172SIBIUAȚELPAȘCALĂU PASCU T117, 2570/95800EXTRAVILANA 232,0083,52   83,52
  173SIBIUAȚELMARCOȘ TEOFIL, VEREȘ OLIMPIA, LUPȘA EUGENIAT105, 2570/105800EXTRAVILANA 225,0081,00   81,00
  174SIBIUAȚELMATIȘ MARIA T105,2570/63256EXTRAVILANA100922/100922130,0046,80   46,80
  175SIBIUAȚELMOLDOVAN GHEORGHE T105,2570/121390EXTRAVILANA100920/10092056,0020,16   20,16
  176SIBIUAȚELFLOREA VASILET105,2570/132800EXTRAVILANA 96,0034,56   34,56
  177SIBIUAȚELSULEA FLOAREA, PAȘCALAU GHEORGHE, PAȘCALĂU GAVRILĂ, PAȘCALĂU IOANT105,2570/142800EXTRAVILANA 100,0036,00   36,00
  178SIBIUAȚELZAPODEAN SOFIAT105,2570/155053EXTRAVILANA100912/100912192,0069,12   69,12
  179SIBIUAȚELFLOREA VASILE T105,2570/162300EXTRAVILANA 97,0034,92   34,92
  180SIBIUAȚELDĂNGULEA CONSTANTIN T105,2570/17367EXTRAVILANA100913/10091314,005,04   5,04
  181SIBIUAȚELSAS MARIA, PARASCHIV CORNELIA, GHERAN VIORICA, GHIDOVAN VASILE, GHIDOVAN IOAN, ȘANDRU ANAT105,2570/132100EXTRAVILANA 76,0027,36   27,36
  182SIBIUAȚELPOPA CANDID, BANCIU EUFIMIAT105,2570/201100EXTRAVILANA 40,0014,40   14,40
  183SIBIUAȚELTEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚIIT105,2570/3356549EXTRAVILANA 1.164,00419,04   419,04
  184SIBIUAȚELTEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚIIT105,256824735EXTRAVILANA 1.258,00452,88   452,88
  185SIBIUAȚELGREAB AUGUSTINT106,2575/141600EXTRAVILANA 59,0063,72   63,72
  186SIBIUAȚELȚICHINDELEAN REMUST106,2575/133500EXTRAVILANA 230,00248,40   248,40
  187SIBIUAȚELMUNTEAN TITU, PREDA LETIȚIAT106,2575/12 5800EXTRAVILANA 333,00359,64   359,64
  188SIBIUAȚELPAȘCALĂU FLOAREAT106,2575/114000EXTRAVILANA 227,00245,16   245,16
  189SIBIUAȚELPAȘCALĂU NASTASIAT106,2575/106200EXTRAVILANA 432,00466,56   466,56
  190SIBIUAȚELNEGRU ISTINAT106,2575/93100EXTRAVILANA 239,00258,12   258,12
  191SIBIUAȚELCRACIUN MIHAI-CORNELIU, CRACIUN DANIELAT106,2575/85625EXTRAVILANA100205/100205222,00239,76   239,76
  192SIBIUAȚELTEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚIIT106,2575/7/11703EXTRAVILANA 54,0058,32   58,32
  193SIBIUAȚELGHERAN IOANT106,2575/75600EXTRAVILANA 196,00211,68   211,68
  194SIBIUAȚELMERCA MARIAT106,2575/65600EXTRAVILANA 239,00258,12   258,12
  195SIBIUAȚELAFLAT LILIANA, AFLAT TEODORT106,2575/56100EXTRAVILANA100534/100534277,00299,16   299,16
  196SIBIUAȚELHUDEA STELIANT106,2575/46300EXTRAVILANA 280,00302,40   302,40
  197SIBIUAȚELPAȘCALĂU GHEORGHET106,2575/36300EXTRAVILANA 302,00326,16   326,16
  198SIBIUAȚELCRACIUN MIHAI CORNELIU, CRACIUN DANIELAT106,2575/26008EXTRAVILANA100133/100133281,00303,48   303,48
  199SIBIUAȚELCĂLBUREAN TITUST106,2575/15500EXTRAVILANA 231,00249,48   249,48
  200SIBIUAȚELDUMITRU VIORICAT106,2582/11721EXTRAVILANA100200/10020018,0012,96   12,96
  201SIBIUAȚELSULEA FLOAREA, PAȘCALĂU GHEORGHE, PAȘCALĂU GAVRILĂ, PAȘCALĂU IOANT1,567463INTRAVILANA 785,001.703,45   1.703,45
  202SIBIUAȚELS.C. COMPETO - S.R.L. 14473INTRAVILANCc100111/10011142,00201,60   201,60
  203SIBIUAȚELJUDEȚUL SIBIU - DOMENIU PRIVATT112,2633/3/13604EXTRAVILANA10054852,0018,72   18,72
  204SIBIUAȚELJUDEȚUL SIBIU -DOMENIU PRIVATT112,2633/1/77232EXTRAVILANA3640N/10090284,0090,72   90,72
  205SIBIUAȚELJUDEȚUL SIBIU -DOMENIU PRIVATT112,2633/1/811518EXTRAVILANA100542479,00517,32   517,32
  206SIBIUAȚELDOMENIUL PRIVAT AL JUDEȚULUI SIBIUT112,2633/1/95800EXTRAVILANA100544170,00183,60   183,60
  207SIBIUAȚELTEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚIIT112, 26329342EXTRAVILANN 1.673,00200,76   200,76
  208SIBIUAȚELPAROHIA EVANGHELICĂ CULTUL AUGUSTANT111,2625/12/96455EXTRAVILANA 85,0091,80   91,80
  209SIBIUAȚELTEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚIIT112,2629/1/11970EXTRAVILANA 663,00716,04   716,04
  210SIBIUAȚELCHIȘU VASILET112,2629/18203EXTRAVILANA 670,00723,60   723,60
  211SIBIUAȚELCHIȘU VASILET112,2629/24800EXTRAVILANF 524,0094,32   94,32
  212SIBIUBRATEIUKUTI SARA4/93/21900EXTRAVILANA-/-1.034,00837,54   837,54
  213SIBIUBRATEIUCRETU ELISABETA4/93/15800EXTRAVILANA-/-10,0024,30   24,30
  214SIBIUBRATEIUMOLDOVAN IOAN; MOLDOVAN CAMELIA LUCIA4/90/42602EXTRAVILANA101035/-14,0034,02   34,02
  215SIBIUBRATEIUMOLDOVAN IOAN; MOLDOVAN CAMELIA LUCIA4/90/42027EXTRAVILANA101034/-194,00157,14   157,14
  216SIBIUBRATEIUMOLDOVAN ELENA CODRUȚA; MOLDOVAN OVIDIU; ALDEA STAN OLIVIU4/90/46001EXTRAVILANA-/100254244,00592,92   592,92
  217SIBIUBRATEIUFARCAȘ VASILE4/90/2821EXTRAVILANA100024/-78,0063,18   63,18
  218SIBIUBRATEIUS.C. COMSERVICE CONSTRUCT - S.R.L.4/90/12303EXTRAVILANA101042/-220,00178,20   178,20
  219SIBIUBRATEIUS.C. COMSERVICE CONSTRUCT - S.R.L.4/90/1186EXTRAVILANA100282/-186,00150,66   150,66
  220SIBIUBRATEIUIUHAS INGEBORG4/90/19136EXTRAVILANA101057/-393,00954,99   954,99
  221SIBIUBRATEIUIUHAS INGEBORG4/90/11046EXTRAVILANA101056/-1.046,00847,26   847,26
  222SIBIUBRATEIUIUHAS INGEBORG; NECKEL HERMANN-HORST; NECKEL DIETER4/88/4/345409EXTRAVILANA101047/-1.352,003.285,36   3.285,36
  223SIBIUBRATEIUIUHAS INGEBORG; NECKEL HERMANN-HORST; NECKEL DIETER4/88/4/3776EXTRAVILANA100559/-776,00628,56   628,56
  224SIBIUBRATEIUIUHAS INGEBORG; NECKEL HERMANN-HORST; NECKEL DIETER4/88/4/314744EXTRAVILANA101230/-12.260,009.930,60   9.930,60
  225SIBIUBRATEIUNECKEL HERMANN-HORST4/88/4/23505EXTRAVILANA101046/-79,00191,97   191,97
  226SIBIUBRATEIUNECKEL HERMANN-HORST4/88/41463EXTRAVILANA100558/-937,00758,97   758,97
  227SIBIUBRATEIUNECKEL DIETER4/88/4/13475EXTRAVILANA100934/ - 77,00187,11   187,11
  228SIBIUBRATEIUNECKEL DIETER4/88/41450EXTRAVILANA100557/-914,00740,34   740,34
  229SIBIUBRATEIUDUMITRA ANA4/88/318306EXTRAVILANA101045/-383,00930,69   930,69
  230SIBIUBRATEIUDUMITRA ANA4/88/38129EXTRAVILANA101044/-4.928,003.991,68   3.991,68
  231SIBIUBRATEIUSCHUSTER FRIEDRICH4/88/235246EXTRAVILANA100947/-478,001.161,54   1.161,54
  232SIBIUBRATEIUSCHUSTER FRIEDRICH4/88/22604EXTRAVILANA100483/-2.537,002.054,97   2.054,97
  233SIBIUBRATEIUSCHUSTER FRIEDRICH4/84/1331EXTRAVILANA100932/-31,0025,11   25,11
  234SIBIUBRATEIUSCHUSTER FRIEDRICH4/84/13/110952EXTRAVILANA100482/-5.338,004.323,78   4.323,78
  235SIBIUBRATEIUS.C. AGROFERM - S.R.L.4/84/12219EXTRAVILANA101041/-103,0083,43   83,43
  236SIBIUBRATEIUS.C. AGROFERM - S.R.L.4/84/122725EXTRAVILANA100525/-1.697,001.374,57   1.374,57
  237SIBIUBRATEIUCHIRICA SARA4/84/11464EXTRAVILANA100913/-148,00119,88   119,88
  238SIBIUBRATEIUCHIRICA SARA4/84/113994EXTRAVILANA100919/-2.539,002.056,59   2.056,59
  239SIBIUBRATEIUIUGA ANUȚA; CÂMPEAN STEFAN; CÂMPEAN IOAN4/84/102327EXTRAVILANA-/-1.242,001.006,02   1.006,02
  240SIBIUBRATEIUIUGA DANA MARIA VALENTINA4/84/9168EXTRAVILANA101010/-62,0050,22   50,22
  241SIBIUBRATEIUIUGA DANA MARIA VALENTINA4/84/91683EXTRAVILANA100522/-1.104,00894,24   894,24
  242SIBIUBRATEIUPASCU RODICA EUGENIA; PASCU ADRIAN NICOLAE4/84/8153EXTRAVILANA101072/-59,0047,79   47,79
  243SIBIUBRATEIUPASCU RODICA EUGENIA; PASCU ADRIAN NICOLAE4/84/81443EXTRAVILANA100095/-844,00683,64   683,64
  244SIBIUBRATEIUPOTRA HORATIU4/86/77095EXTRAVILANA84/100550144,00349,92   349,92
  245SIBIUBRATEIUROZOR SORIN-DAN; ROZOR DORINA4/86/67577EXTRAVILANA101070/-122,00296,46   296,46
  246SIBIUBRATEIUROZOR SORIN-DAN; ROZOR DORINA4/86/6380EXTRAVILANA100281/-380,00307,80   307,80
  247SIBIUBRATEIUSORTAN IOAN4/84/5, 86/59813EXTRAVILANA101091/-158,00383,94   383,94
  248SIBIUBRATEIUSORTAN IOAN4/84/5, 86/53456EXTRAVILANA100524/-2.616,002.118,96   2.118,96
  249SIBIUBRATEIUS.C. AUTO ALEX IMPEX - S.R.L.4/84/4281EXTRAVILANA101097/-88,0071,28   71,28
  250SIBIUBRATEIUS.C. AUTO ALEX IMPEX - S.R.L.4/84/41489EXTRAVILANA100527/-1.405,001.138,05   1.138,05
  251SIBIUBRATEIUS.C. DEKO DISTRIB - S.R.L.4/84/1, 84/2, 84/3, 86/1, 86/2, 86/318421EXTRAVILANA101087/-309,00750,87   750,87
  252SIBIUBRATEIUS.C. DEKO DISTRIB - S.R.L.4/84/1, 84/2, 84/3, 86/1, 86/2, 86/33871EXTRAVILANA100035/-3.871,003.135,51   3.135,51
  253SIBIUBRATEIUDĂIAN IOAN; POPA FIMIA; MIHEȚ LETIȚIA; TATARU MARIA; DĂIAN GHEORGHE; PELGER DELIA SABINA; DĂIAN MIHAI; DĂIAN ELENA; MARGINEAN ANA; GRIGORESCU SILVIA4/8428488EXTRAVILANA24/1005281.977,004.804,11   4.804,11
  254SIBIUBRATEIUCHEȚAN LIVIU3/80/48533EXTRAVILANA-/-626,001.521,18   1.521,18
  255SIBIUBRATEIUCĂLDĂRAR NICOLAE; CĂLDĂRAR ROSALINA3/80/35225EXTRAVILANA100191/-97,00235,71   235,71
  256SIBIUBRATEIUCĂLDĂRAR NICOLAE; CĂLDĂRAR ROSALINA3/80/310EXTRAVILANA100944/-10,008,10   8,10
  257SIBIUBRATEIUCALDARAR MARIA3/80/37900EXTRAVILANA100192/-15,0036,45   36,45
  258SIBIUBRATEIUSCHUSTER FRIEDRICH4/83/12460EXTRAVILANF101058/-274,00109,60   109,60
  259SIBIUBRATEIUSCHUSTER FRIEDRICH4/83/115842EXTRAVILANF100481/-7.684,003.073,60   3.073,60
  260SIBIUBRATEIUBORIȘCA GHEORGHE; GUȚI LIVIA; BORIȘCA IOAN; MUNTEAN CORNELIA 19/436/15800EXTRAVILANF-/-384,00153,60   153,60
  261SIBIUBRATEIUMANCIU CORNELIA19/436/25800EXTRAVILANF/-97,0038,80   38,80
  262SIBIUBRATEIUIERNUTEAN VASILE19/436/32900EXTRAVILANF-/-18,007,20   7,20
  263SIBIUBRATEIULEPINZAN IOAN19/436/45800EXTRAVILANF-/-44,0017,60   17,60
  264SIBIUBRATEIUMANCIU ELISABETA19/436/51800EXTRAVILANF-/-17,006,80   6,80
  265SIBIUBRATEIUFUNAR IOAN19/436/62300EXTRAVILANF-/-20,008,00   8,00
  266SIBIUBRATEIUPĂCURAR MARIA19/436/72400EXTRAVILANF-/-17,006,80   6,80
  267SIBIUBRATEIUCĂLBUREAN LUCIAN19/436/75200EXTRAVILANF-/-32,0012,80   12,80
  268SIBIUBRATEIUMANCIU CORNELIA19/436/92500EXTRAVILANF-/-32,0012,80   12,80
  269SIBIUBRATEIUBURZ ANA, COPINDEAN GHERASIM19/436/102700EXTRAVILANF-/-87,0034,80   34,80
  270SIBIUBRATEIUVARGA ANDREI19/436/112500EXTRAVILANF-/-51,0020,40   20,40
  271SIBIUBRATEIUPROSTEAN GHEORGHE 19/431/916100EXTRAVILANA-/-201,00488,43   488,43
  272SIBIUBRATEIUGORDITA MIHAI 19/431/9/12500EXTRAVILANA100275/-57,00138,51   138,51
  273SIBIUBRATEIUTEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII19/431/9/23300EXTRAVILANA-/-79,00191,97   191,97
  274SIBIUBRATEIUDAIAN ELENA, CRACIUN DOINA,PAPARĂ GENOVEVA 19/431/9/34012EXTRAVILANA101100/-33,0080,19   80,19
  275SIBIUBRATEIUDÎRLOȘAN MARIA 19/431/9/42284EXTRAVILANA100884/-17,0041,31   41,31
  276SIBIUBRATEIUPREDOIU IOAN 19/431/105000EXTRAVILANA-/-177,00430,11   430,11
  277SIBIUBRATEIUSUCIU IOAN 19/4262618EXTRAVILANA101215/-23,0055,89   55,89
  278SIBIUBRATEIUIRIMIA MARIA19/42422946EXTRAVILANA100887/-1.047,002.544,21   2.544,21
  279SIBIUBRATEIUMOLDOVAN NICOLAE 23/543/11900EXTRAVILANA101202/-468,001.137,24   1.137,24
  280SIBIUBRATEIUTURJAN CANDID 23/543/31900EXTRAVILANA101201/-233,00566,19   566,19
  281SIBIUBRATEIUTEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII23/543/42900EXTRAVILANA-/-139,00337,77   337,77
  282SIBIUBRATEIUFEREZAN MARIA 23/543/52900EXTRAVILANA101204/-8,0019,44   19,44
  283SIBIUBRATEIUMUNTEAN EUGEN; MUNTEAN GLICOR; MUNTEAN IOAN 23/543/87100EXTRAVILANA101210/-10,0024,30   24,30
  284SIBIUBRATEIUMUNTEAN GHEORGHE23/543/121900EXTRAVILANA101213/-10,0024,30   24,30
  285SIBIUBRATEIUMUNTEAN MARIA 22/541/92900EXTRAVILANA-/-59,0047,79   47,79
  286SIBIUBRATEIUDOBRILA ELVIRA, BACILA CARMEN, CRISTIANSEN DELFINA 22/541/811100EXTRAVILANA-/-248,00200,88   200,88
  287SIBIUBRATEIUCANAHAI MAGDALENA 22/541/75800EXTRAVILANA-/-140,00113,40   113,40
  288SIBIUBRATEIUBOARIU GENOVEVEVA; ROTARU GHEORGHE; PACURAR ANA; ROTARU TEOFIL 22/541/65800EXTRAVILANA-/-165,00133,65   133,65
  289SIBIUBRATEIUMUNTEAN VASILE; MUNTEAN DIONISIE 22/541/55800EXTRAVILANA-/-183,00148,23   148,23
  290SIBIUBRATEIUMUNTEAN GHEORGHE; MUNTEAN IOAN; PACURAR LETITIA 22/541/45800EXTRAVILANA-/-174,00140,94   140,94
  291SIBIUBRATEIUANDREI VASILEȘ LUCA ANA 22/541/35800EXTRAVILANA-/-88,0071,28   71,28
  292SIBIUBRATEIUFUNAR IOAN 22/541/14800EXTRAVILANA-/-72,0058,32   58,32
  293SIBIUBRATEIUCALBUREAN ELENA; TRIF MARIA; BACILA IOAN 22/518/4511902EXTRAVILANA-/-84,0068,04   68,04
  294SIBIUBRATEIUSTANUT IOAN; STANUT TRAIAN; STANUT TOADER; STANUT MIRCEA; STANUT ELENA 22/518/448300EXTRAVILANA-/-61,0049,41   49,41
  295SIBIUBRATEIUMUNTEAN MARIA 21/494/215800EXTRAVILANA-/-14,0011,34   11,34
  296SIBIUBRATEIUCARABAS VIRGINIA 21/494/206000EXTRAVILANA-/-22,0017,82   17,82
  297SIBIUBRATEIUCARABAS LIDIA21/494/195000EXTRAVILANA-/-24,0019,44   19,44
  298SIBIUBRATEIUBARBU STEFAN; CIRCA VETURIA; BARBU IOAN; BARBU TEOFIL 21/494/1811500EXTRAVILANA-/-102,0082,62   82,62
  299SIBIUBRATEIUDULHAZ TOADER 21/494/1711500EXTRAVILANA-/-129,00104,49   104,49
  300SIBIUBRATEIUVLADUT IOAN 21/494/1611600EXTRAVILANA-/-121,0098,01   98,01
  301SIBIUBRATEIUANGHEL SILVIA 21/494/157200EXTRAVILANA-/-71,0057,51   57,51
  302SIBIUBRATEIUCARABAS EUFIMIA 21/494/147200EXTRAVILANA-/-68,0055,08   55,08
  303SIBIUBRATEIUBELDI FRANCISC; MARCU IOSIF; GUTI GHEORGHE 21/494/138600EXTRAVILANA-/-76,0061,56   61,56
  304SIBIUBRATEIUBARANI ANA 21/494/125800EXTRAVILANA-/-49,0039,69   39,69
  305SIBIUBRATEIUCIOBANU MIHAI 21/494/115800EXTRAVILANA-/-46,0037,26   37,26
  306SIBIUBRATEIUCODOI IOAN; CODOI GHEORGHE; CODOI NICOLAE 21/494/105800EXTRAVILANA-/-46,0037,26   37,26
  307SIBIUBRATEIUTEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII21/494/97327EXTRAVILANA-/-63,0051,03   51,03
  308SIBIUBRATEIUPACURAR IOAN, ANDREI TUDOR 21/494/85800EXTRAVILANA-/-56,0045,36   45,36
  309SIBIUBRATEIUMUNTEAN SARA 21/494/75800EXTRAVILANA-/-68,0055,08   55,08
  310SIBIUBRATEIUCOMIZA PARASCHIVA 21/494/65800EXTRAVILANA-/-79,0063,99   63,99
  311SIBIUBRATEIUMUNTEAN GHEORGHE; POPA FILOMENA; MUNTEAN ANA; RUSU MARIA; MUNTEAN ACHIM 21/494/55700EXTRAVILANA-/-88,0071,28   71,28
  312SIBIUBRATEIUANDREI TEOFIL, ANDREI IOAN21/494/45800EXTRAVILANA-/-100,0081,00   81,00
  313SIBIUBRATEIUMUNTEAN DIONISIE 21/494/35000EXTRAVILANA-/-94,0076,14   76,14
  314SIBIUBRATEIUIUGA ANUTA21/494/25800EXTRAVILANA-/-107,0086,67   86,67
  315SIBIUBRATEIUCARABAS EUFIMIA 21/494/111600EXTRAVILANA-/-108,0087,48   87,48
  316SIBIUBRATEIUDEAC NICOLAE20/456/22500EXTRAVILANA-/-1.026,00831,06   831,06
  317SIBIUBRATEIUCĂLIN CORNEL20/456/12500EXTRAVILANA-/-870,00704,70   704,70
  318SIBIUBRATEIUPĂCURAR LIVIA20/448/66094EXTRAVILANA100923/-254,00205,74   205,74
  319SIBIUBRATEIUMUSCĂ ANA20/448/44400EXTRAVILANA-/-696,00563,76   563,76
  320SIBIUBRATEIUIBĂȘFĂLEAN IOAN20/448/32700EXTRAVILANA-/-390,00315,90   315,90
  321SIBIUBRATEIUDEAC NICOLAE20/448/22142EXTRAVILANA100918/-453,00366,93   366,93
  322SIBIUBRATEIUCĂLIN CORNEL20/448/12206EXTRAVILANA100916/-325,00263,25   263,25
  323SIBIUBRATEIUCERCEA TEREZIA2/58/402500EXTRAVILANA-/-702,00568,62   568,62
  324SIBIUBRATEIUCĂLDĂRAR NICOLAE 2/58/392500EXTRAVILANA-/-390,00315,90   315,90
  325SIBIUBRATEIUCERCEA TEREZIA 2/58/372500EXTRAVILANA-/-99,0080,19   80,19
  326SIBIUBRATEIUROZOR SORIN DAN; ROZOR DORINA4/84/62737EXTRAVILANA100250/-1.717,001.390,77   1.390,77
  327SIBIUBRATEIUPOTRA HORATIU4/84/74200EXTRAVILANA84/1005262.547,002.063,07   2.063,07
  328SIBIUBRATEIUSCHOBEL CATARINA2/42/235636EXTRAVILANA100929/-6.131,004.966,11   4.966,11
  329SIBIUBRATEIUSCHOBEL CATARINA2/42/1594EXTRAVILANA100232/-594,00481,14   481,14
  330SIBIUBRATEIUTEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII2/40/112129EXTRAVILANA-/-1.837,001.487,97   1.487,97
  331SIBIUCOPȘA MICĂCOMIZA MARCELTârnavei/ 221016INTRAVILANCC 2,0026,40 6,811.026,441.052,84
  332SIBIUCOPȘA MICĂURIAN RAFILATârnavei/241503INTRAVILANCC 9,00118,80 18,952.155,842.274,64
  333SIBIUCOPȘA MICĂNAGHY CRISTIANTârnavei/34444INTRAVILANCC 40,00528,00 23,212.553,103.081,10
  334SIBIUCOPȘA MICĂCOSTEA CONSTANTINTârnavei/-1316INTRAVILANCC 39,00514,805819,569.598,3210.113,12
  335SIBIUCOPȘA MICĂBISERICA ORTODOXĂ TÂRNĂVIOARA/1598EXTRAVILANA 1.598,001.677,90   1.677,90
  336SIBIUCOPȘA MICĂCIUCA EUGENTârnăvioara/-6025INTRAVILANCC 159,002.098,80 89,2112.917,6115.016,41
  337SIBIUCOPȘA MICĂSZEKELY ANA17/ 289/3/393737EXTRAVILANA 48,0050,40   50,40
  338SIBIUCOPȘA MICĂROTARU FELICIA-/299/1/21136EXTRAVILANA 1.136,001.192,80   1.192,80
  339SIBIUCOPȘA MICĂPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*17/309711EXTRAVILANTF 711,00248,85   248,85
  340SIBIUHOGHILAGȘANCU NICOLAE; ȘANCU ALINA-MARIAT52,1013/1/1; T52,1013/3/119319EXTRAVILANA100597/10059780,0055,20   55,20
  341SIBIUHOGHILAGCOSTEA VASILET52,1018/111981EXTRAVILANA 564,00389,16   389,16
  342SIBIUHOGHILAGALMĂȘAN G. ANGHELINAT52,1018/12/1 1549EXTRAVILANA100713/100713131,0090,39   90,39
  343SIBIUHOGHILAGFLOREA AURELIAT52,1018/13/11672EXTRAVILANA100715/10071512,008,28   8,28
  344SIBIUHOGHILAGBĂLAN CLAUDIUT52,1026/14/1 1909EXTRAVILANA100708/100708161,00111,09   111,09
  345SIBIUHOGHILAGSTOICA C. CORNELIAT52,1026/15/1 1932EXTRAVILANA100695/100695142,0097,98   97,98
  346SIBIUHOGHILAGSTOICA GHE. EUGENT52,1018/16/11943EXTRAVILANA100684/100684135,0093,15   93,15
  347SIBIUHOGHILAGMAILAT T. GHEORGHE; MAILAT T. RUSALIM; GRAUNTE GHEORGHET52,1018/17 1981EXTRAVILANA 129,0089,01   89,01
  348SIBIUHOGHILAGMAILAT T. GHEORGHE; MAILAT T. RUSALIM; GRAUNTE GHEORGHET52,1018/181981EXTRAVILANA 123,0084,87   84,87
  349SIBIUHOGHILAGGRĂUNTE N. GHEORGHET52,1018/11955EXTRAVILANA100698/100698113,0077,97   77,97
  350SIBIUHOGHILAGGRĂUNTE GHE. GHEORGHET52,1018/20/11958EXTRAVILANA100690/100690105,0072,45   72,45
  351SIBIUHOGHILAGMARCOȘ GH. GHEORGHET52,1018/211981EXTRAVILANA 98,0067,62   67,62
  352SIBIUHOGHILAGTEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚIIT52,1018/221982EXTRAVILANA 71,0048,99   48,99
  353SIBIUHOGHILAGNICULA D. ANAT52,1018/23/11966EXTRAVILANA100689/10068991,0062,79   62,79
  354SIBIUHOGHILAGRUPA IORDAN; RUPA ADOLF; RUPA MARTIN; RUPA DUMITREANAT52,1018/24/11966EXTRAVILANA100693/10069388,0060,72   60,72
  355SIBIUHOGHILAGSTOICA NICOLAE; SUSAN VIOLETA-SOFIA; STOICA EUSEBIU; STOICA VASILE; DÎRJAN VASILE; MAILAT RAVECAT52,1018/251982EXTRAVILANA 84,0057,96   57,96
  356SIBIUHOGHILAGSTOICA NICOLAE; SUSAN VIOLETA-SOFIA; STOICA EUSEBIU; STOICA VASILE; DÎRJAN VASILE; MAILAT RAVECAT52,1018/261981EXTRAVILANA 81,0055,89   55,89
  357SIBIUHOGHILAGSTOICA GH. MIOARAT48,1018/27/11965EXTRAVILANA100686/10068678,0053,82   53,82
  358SIBIUHOGHILAGSTOICA CAMELIAT52,1018/28/11967EXTRAVILANA100697/10069776,0052,44   52,44
  359SIBIUHOGHILAG