ORDIN nr. 1.219 din 3 iulie 2018privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 6 iulie 2018  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 241.633 din 6.06.2018,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.149/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, ale Regulamentului nr. 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, precum și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 256/2017 al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol,în temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare, și ale art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 21 noiembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 1, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) solicitanți - întreprinderile vinicole care desfășoară activitate economică de producție, prestări servicii sau de comerț în sectorul vitivinicol, organizate ca:– persoane juridice cu domiciliul fiscal în România;– instituții și unități de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislației naționale în vigoare;– persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale;– asociații de doi sau mai mulți producători și/sau organizații interprofesionale.Solicitanții care propun programe de investiții, altele decât cele finanțate prin Programul național de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare P.N.D.R., îndeplinesc una dintre următoarele condiții:– exploatează plantații viticole înscrise în Registrul plantațiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., produc și/sau îmbuteliază produse vinicole în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terți și comercializează produsele vinicole în nume propriu;– achiziționează struguri pentru vin, produc și/sau îmbuteliază produse vinicole în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terți și comercializează produsele vinicole în nume propriu;– comercializează produse vinicole achiziționate de pe piața internă; – nu au o creanță certă, lichidă și exigibilă stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;– nu au creat condiții artificiale;– prezintă certificate fiscale prin care atestă lipsa datoriilor la bugetul de stat și bugetele locale;– nu sunt în dificultate în sensul orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.2. La punctul 1, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) operațiune - înseamnă acțiunea sau setul de acțiuni care sunt incluse în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ prezentat de solicitant, conform prevederilor anexei nr. 1 la prezentele norme;3. La punctul 1, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g) produse vinicole - produsele menționate în anexa VII partea II a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE)nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului.4. La punctul 2 subpunctul 2.1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) construcția/achiziția, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, precum și a sălilor de degustare;5. La punctul 2, subpunctul 2.3 se modifică și va avea următorul cuprins: 2.3. Termenul de execuție a programului de investiții pentru care se acordă sprijin financiar este de maximum:– 3 ani de la data aprobării pentru programele care conțin operațiunile prevăzute la subpct. 2.1 lit. a) și/sau b);– 3 ani de la data aprobării pentru programele care conțin operațiunile prevăzute la subpct. 2.1 atât la lit. c), cât și la lit. a) și/sau b);– 2 ani de la data aprobării programului, pentru programele care conțin doar operațiunea prevăzută la subpct. 2.1 lit. c;6. La punctul 4, după subpunctul 4.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.3, cu următorul cuprins: 4.3. Prin excepție de la prevederile subpct. 4.2, pentru anul 2018, programele de investiții se depun până la data de 15 octombrie, la sediul centrului județean al A.P.I.A., pe raza căruia are loc implementarea programului de investiții.7. La punctul 6, subpunctul 6.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 6.1. Acordarea sprijinului financiar pentru operațiunile eligibile din cadrul măsurii de investiții se face pe baza cheltuielilor eligibile, realizate de către beneficiar în baza programului de investiții aprobat de A.P.I.A., fără a se depăși valoarea aprobată a acestuia.8. La punctul 6, subpunctul 6.2 se modifică și va avea următorul cuprins: 6.2. Studiile de fezabilitate prevăzute la pct. 7 subpct. 7.1 lit. a) se realizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.9. La punctul 6, subpunctul 6.3 se modifică și va avea următorul cuprins:6.3. Beneficiarul poate solicita modificarea programului aprobat, o singură dată pentru fiecare dintre operațiunile aprobate. Toate modificările trebuie să fie comunicate A.P.I.A. pentru aprobare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de data-limită de finalizare a operațiunilor pentru care se solicită modificarea, cu condiția ca modificarea:– să nu afecteze scopul principal al programului de investiții;– să fie justificată în mod corespunzător;– să fie însoțită de studiul de fezabilitate/memoriul justificativ modificat;– să se încadreze în limita a 20% din valoarea aprobată programului;– să nu depășească termenul maxim de realizare a programului, prevăzut la pct. 2 subpct. 2.3.10. La punctul 6, după subpunctul 6.3 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 6.3^1 și 6.3^2, cu următorul cuprins:6.3^1. Prin excepție de la prevederile subpct. 6.3 pot fi efectuate modificări minore asupra programului de investiții, fără a se depăși valoarea eligibilă aprobată inițial și fără aprobare prealabilă, cu condiția înștiințării A.P.I.A. asupra modificărilor și a justificării acestora. Modificările minore nu trebuie să afecteze eligibilitatea niciunei acțiuni din cadrul operațiunii și obiectivele generale ale operațiunii.6.3^2. Următoarele tipuri de modificări sunt considerate modificări minore: – modificarea graficului de implementare cu respectarea termenelor maxime;– modificarea bugetului acțiunilor din cadrul unei operațiuni în limita a 20% din valorile aprobate inițial pentru fiecare acțiune.;11. La punctul 7 subpunctul 7.1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) studiu de fezabilitate realizat conform legislației în vigoare pentru programele ce conțin operațiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. a) și/sau b) și pentru programele ce conțin operațiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 atât la lit. c), cât și la lit. a) și/sau b);12. La punctul 7 subpunctul 7.1, litera a^2) se modifică și va avea următorul cuprins:a^2) orice modificare a memoriului justificativ sau a studiului de fezabilitate se constituie anexă la acestea, după aprobarea programului, după caz;13. La punctul 7 subpunctul 7.1, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) copie a documentului ce atestă comercializarea produselor vinicole, după caz;14. La punctul 7 subpunctul 7.1, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) declarație pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte faptul că infrastructura la care se fac lucrări de renovare/reabilitare/modernizare sau imobilul ce se achiziționează nu face obiectul vreunui litigiu;15. La punctul 7 subpunctul 7.1, după litera n) se introduccincinoilitere, literele o), p), q), r) și s), cu următorul cuprins:o) raport de evaluare a imobilului realizat de către experți evaluatori ANEVAR, conform legislației naționale în vigoare, pentru operațiunile prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 1, ce cuprind achiziția bunurilor imobile;p) în cazul achiziției de bunuri imobile, solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de folosință al terenului de sub bunul imobil în cauză, pe o perioadă cel puțin egală cu termenul de 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale către beneficiar;q) copii ale actelor de proprietate asupra bunului imobil care urmează a fi achiziționat, precum și documentația cadastrală aferentă;r) copia extrasului de carte funciară de informare privind bunul imobilul ce urmează să fie achiziționat, din care să rezulte lipsa sarcinilor asupra acestuia;s) încheierea de intabulare a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ce urmează a fi achiziționat, eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.16. La punctul 7 subpunctul 7.2, litera a^1) se modifică și va avea următorul cuprins:a^1) studiul de fezabilitate în cazul tuturor operațiunilor prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. a) și/sau b);17. La punctul 7 subpunctul 7.2, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) copii ale facturilor care atestă achiziții de materii/materiale și/sau prestări servicii, precum și copii ale declarațiilor de conformitate/certificatelor de calitate;18. La punctul 7 subpunctul 7.2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) copie după contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică sau după antecontractul de vânzare-cumpărare în formă autentică, în cazul în care se solicită avans.19. La punctul 7, subpunctul 7.3 se modifică și va avea următorul cuprins:7.3. Centrele județene ale A.P.I.A. comunică solicitanților, în scris, în termen de 60 de zile de la depunerea programelor de investiții, complete și conforme, hotărârea de aprobare/ respingere.20. La anexa nr. 1, numărul curent 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Operațiuni din cadrul programului de investițiiAcțiuni eligibile
  „1Construcția/Achiziția, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, precum și a sălilor de degustare1a. Investiții corporaleConstrucția/Reconstrucția/Achiziția, inclusiv prin leasing, a clădirilor pentru producție, ambalare, depozitare, inclusiv recepție, a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, a sălilor de degustare etc.• construcția/achiziția bunurilor imobile (clădiri, anexe)• reconstrucția/reabilitarea bunurilor imobile (clădiri, anexe), imobile care au avut în momentul construcției destinația de întreprindere vinicolă sau imobile în scopul schimbării destinației lor în întreprinderi vinicole• excavare (terasamente), fundații, pavaje, interioare (pereți, uși și ferestre, zugrăveli, gresie, rame etc.), instalații sanitare, electricitate, interior și exterior la urcare (încadrare), acoperișuri, izolații, aer condiționat• construcția/(re)construcția/achiziția clădirilor și anexelor pentru transformare, stocare, condiționare sau comercializare• construcția/(re)construcția/achiziția pivnițelor aflate deasupra și sub nivelul solului• lucrări la infrastructura de bază, cum ar fi: instalații electrice, mecanice și hidraulice, de protecție împotriva incendiilor, de aer condiționat și de ventilație a locului de producție a vinului, precum și alte echipamente; instalații speciale și sisteme pentru protecția mediului, reducerea poluării și economisirea energiei, precum și sisteme de sănătate și de igienă• construcția/(re)construcția/achiziția imobilelor pentru prezentare și vânzare:- spații de depozitare a vinotecilor- săli de degustare și/sau săli de prezentare și vânzare a vinurilor proprii- unități de vânzare și/sau puncte de vânzare/puncte pentru vânzarea directă- amenajările și conexiunile legate de instalarea unui echipament achiziționat sunt eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să menționeze explicit legătura cu echipamentul eligibil1b. Investiții necorporale- costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele pentru specialiști (arhitecți și/sau ingineri, consultanți de orice fel), pentru consultanță, studii de fezabilitate, achiziție de patente și licențe, înregistrarea mărcilor și desenelor industriale, cheltuieli de autorizare și alte costuri generate de cele de mai sus.“
  21. La anexa nr. 2, poziția nr. 8, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) Construcția/Achiziția, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, precum și a sălilor de degustare
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 3 iulie 2018.Nr. 1.219.----