DECIZIE nr. 11 din 4 iulie 2018pentru modificarea și completarea anexei la Decizia președintelui Senatului nr. 9/2018 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 5 iulie 2018  Având în vedere Hotărârea Biroului permanent al Senatului privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară, în temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (2) și art. 115 alin. (5) din Constituția României, republicată, ale art. 84 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,președintele Senatului d e c i d e:  +  ARTICOL UNIC(1) Ordinea de zi a Senatului prevăzută la pct. I din anexa la Decizia președintelui Senatului nr. 9/2018 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 28 iunie 2018, se completează după cum urmează:– Propunerea legislativă pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;– Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României;– Legea privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate;– Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar;– Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative;– Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura;– modificări în componența nominală a unor comisii permanente;– proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate și proporționalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 325 final;2. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi - COM (2018) 209 final;3. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului - COM (2018) 213 final;4. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale - COM (2018) 239 final;5. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere - COM (2018) 241 final;6. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier - COM (2018) 373 final;7. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.222/2009 - COM (2018) 296 final;8. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM (2018) 298 final;9. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare) - COM (2018) 234 final;10. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi - COM (2018) 336 final;11. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE - COM (2018) 315 final;12. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 - COM (2018) 286 final;13. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei - COM (2018) 231 final;14. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 327 final; 15. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă - COM (2018) 374 final;16. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme - COM (2018) 185 final;17. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice - COM (2018) 334 final;18. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului - COM (2018) 340 final;19. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere - COM (2018) 274 final.(2) Programul de lucru al Senatului prevăzut la pct. II din anexa la Decizia președintelui Senatului nr. 9/2018 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 28 iunie 2018, se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Marți, 3 iulie 2018
  ora 9,45Ședința Biroului permanent al Senatului
  ora 11,00Lucrări în Plenul Senatului - Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise în ordinea de zi - vot final
  Miercuri, 4 iulie
  ora 17,00- Lucrări în comisiile permanente Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor Ședința Biroului permanent al Senatului
  Joi, 5 iulie 2018
  ora 10,30 - până la epuizarea ordinii de zi ora 12,00- Lucrări în comisiile permanente Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor Lucrări în Plenul Senatului - Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise în ordinea de zi - vot final
  Luni, 9 iulie-joi, 12 iulie 2018
  Lucrări în comisiile permanente Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor
  Luni, 16 iulie-joi, 19 iulie 2018
  - Lucrări în comisiile permanente Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor“

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 4 iulie 2018.Nr. 11.----