HOTĂRÂRE nr. 18 din 19 iunie 2018pentru modificarea și completarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009
EMITENT
 • ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 3 iulie 2018  Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 19 iunie 2018, emite următoarea hotărâre:  +  Articolul IMetodologia de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care un asistent medical generalist, o moașă sau un asistent medical nu își exercită profesia efectiv, legal și neîntrerupt pe o perioadă de cel puțin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestați, în vederea reluării activității.2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual și/sau certificatului de membru, după caz.3. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru înscrierea la procedura de reatestare candidatul va depune un dosar de înscriere care va conține următoarele documente:a) cerere solicitare reatestare (anexa nr. 10);b) copia actului de identitate;c) copia certificatului de membru, după caz;d) taxa pentru reatestarea competenței profesionale;e) certificat de sănătate fizică și psihică;f) documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.4. Articolul 1^1 se abrogă.5. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Se consideră continuitate în activitatea profesională:a) activitatea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care lucrează în direcțiile de sănătate publică județene, în Ministerul Sănătății și în ministerele cu rețea sanitară proprie, membri ai OAMGMAMR;b) activitatea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care sunt angajați ai OAMGMAMR sau care sunt membri în Consiliul județean/municipiului București, Biroul Consiliului județean/Municipiului București sau în Biroul executiv al OAMGMAMR;c) perioada în care asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical a exercitat profesia în străinătate, numai dacă face dovada că a desfășurat activitatea în mod efectiv și legal;d) perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap, însumat pe o perioadă de maximum 5 ani;e) perioada în care asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali exercită profesia în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;f) perioada în care asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali au desfășurat activitate de voluntariat conform legii, pe o perioadă de cel puțin un an, în domeniul studiilor absolvite, într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării.6. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Comisia de reatestare a competenței profesionale va fi formată din:a) președinte: un membru al Biroului Consiliului județean/Municipiului București;b) membri:– șeful Departamentului de control și supraveghere a profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, după caz;– câte un reprezentant al comisiilor de specialitate din filiala OAMGMAMR, în funcție de specialitatea candidaților, după caz;c) secretarul comisiei.7. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic și va susține o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.a) Stagiul practic:– are o durată de 3 luni, câte 8 ore/zi sau 504 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 6 luni, pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;– are durata de o lună, câte 6 ore/zi sau 126 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime între 3 și 5 ani;– are durata de o lună, câte 4 ore/zi sau 84 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime peste 5 ani;– se va efectua în unități sanitare stabilite de președinții filialelor OAMGMAMR;– va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul-șef din unitatea respectivă;– se va desfășura sub îndrumarea asistentului șef de secție sau a unei asistente medicale principale, desemnată de acesta;– evidența orelor de practică din cadrul stagiului se va efectua prin întocmirea unui pontaj individual, validat de către directorul de îngrijiri/asistentul-șef din unitatea gazdă (anexa nr. 11);– evaluarea și validarea stagiului se vor face în baza fișelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 1-8^1, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, de către directorul de îngrijiri/asistentul șef de secție/mentor;– punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;– în caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisie.b) Proba teoretică:– constă în test-grilă cu 40 de întrebări;– punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;– tematica și bibliografia vor fi stabilite de Comisia națională de educație profesională continuă a OAMGMAMR în funcție de specialitate;– comisia de reatestare elaborează cel puțin 2 variante de test-grilă pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examen, din care unul dintre candidați va extrage o variantă cu întrebări pentru proba teoretică respectivă;– testul-grilă se susține în prezența comisiei de reatestare și va fi corectat și semnat de către toți membrii comisiei;– întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect;– se susține numai după promovarea stagiului practic;– în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile.8. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Comisia de reatestare a competenței profesionale va întocmi un proces-verbal, semnat de către toți membrii acesteia, în care se vor consemna rezultatele evaluării probei teoretice și a stagiului practic. Procesul-verbal va fi înaintat președintelui filialei spre validare. Filiala județeană a OAMGMAMR va elibera certificatul de reatestare a competenței profesionale, prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezenta metodologie.(2) Președintele filialei are obligația de a transmite situația reatestărilor, trimestrial, către Biroul executiv al OAMGMAMR.(3) În cazul în care candidatul nu obține punctaj minim de promovare a stagiului practic sau a probei teoretice la două examene de reatestare succesive, candidatul poate solicita reatestarea competenței profesionale după o perioadă de minimum 6 luni.(4) Înscrierea la noua procedură de reatestare se va face cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta metodologie, prin completarea dosarului de înscriere depus anterior cu următoarele documente:a) cerere solicitare reatestare;b) copie act de identitate;c) taxa pentru reatestarea competenței profesionale.9. La anexele nr. 1-8^1, în notele de subsol, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:La finalizarea stagiului, mentorul va întocmi un raport scris care va fi înaintat președintelui filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.10. După anexa nr. 9 se introduc două anexe noi, anexele nr. 10 și 11, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști,
  Moașelor și Asistenților Medicali din România,
  Mircea Timofte
  București, 19 iunie 2018.Nr. 18.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 10 la metodologie)
  CERERE
  reatestare competență profesională
  CătreOrdinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din RomâniaFiliala ...........................Subsemnatul/a, ..................................., cu domiciliul în localitatea ..........................., str. ............................, bl. ......., sc. ......., ap. ........, județul ....................., nr. telefon ................., adresă e-mail ..........................., profesia ................................,vă rog să îmi aprobați înscrierea la procedura de reatestare a competenței profesionale.În acest sens depun următoarele documente:1. Copia actului de identitate  []2. Copia certificatului de membru  []3. Taxa pentru reatestarea competenței profesionale  []4. Certificat de sănătate fizică și psihică  []5. Documente care atestă vechimea în exercitarea profesiei (copie carte de muncă, copie contract individual de muncă, adeverință angajator, raport REVISAL etc.):Subsemnatul/a, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere faptul că nu am antecedente penale, respectiv nu am fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de exercitarea profesiei.Subsemnatul/a declar că am luat cunoștință de conținutul Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și cunosc condițiile privind exercitarea drepturilor mele.Data......... Semnătura ............
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 11 la metodologie)UNITATEA SANITARĂ …………..JUDEȚUL …………….
  PONTAJ
  Stagiu reatestare competență profesională
  Domnul/Doamna …….............................................…………Data începerii stagiului practic ……………...Data finalizării stagiului practic ……………...
  Nr. crt.Luna ZiuaTotal ore/lună
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  1
  2
  3
  4
  5
  ......
  TOTAL ORE:

  Mentor: ……………………
  Avizat,
  Director de îngrijiri/Asistent-șef,
  ..................................................
  ----