ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 56 din 28 iunie 2018pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 2 iulie 2018    Ținând seama de necesitatea sprijinirii educației, a creșterii calității sistemului de învățământ, a asigurării derulării în condiții normale a procesului de învățământ, având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 249 din 19 aprilie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică“ prin transformare, prin care a fost admisă obiecția de neconstituționalitate a respectivei legi,având în vedere faptul că în prezent nu există un cadru legislativ care să prevadă modalitatea de reorganizare a regiilor autonome și ținând cont de necesitatea reinstituirii unui cadru general de reorganizare a regiilor autonome,având în vedere faptul că neadoptarea prin ordonanță de urgență a unor măsuri imediate generează mari impedimente de ordin legislativ în reorganizarea regiilor autonome, neexistând în prezent un cadrul legislativ clar care să reglementeze procesul de reorganizare, având în vedere nevoia urgentă de asigurare a calității și a condițiilor optime pentru desfășurarea procesului de învățământ, deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICDupă articolul 3 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Regiile autonome pot fi reorganizate ca societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean sau prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, având ca unic acționar/asociat statul român sau autoritatea administrației publice locale.(2) Dispozițiile de drept comun privind reorganizarea persoanei juridice rămân aplicabile.
    PRIM-MINISTRU
    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
    Contrasemnează:
    Ministrul educației naționale,
    Valentin Popa
    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
    Paul Stănescu
    Ministrul culturii și identității naționale,
    George Vladimir Ivașcu
    p. Ministrul energiei,
    Iulian Robert Tudorache,
    secretar de stat
    Ministrul finanțelor publice,
    Eugen Orlando Teodorovici
    Secretarul general al Guvernului,
    Ioana-Andreea Lambru
    București, 28 iunie 2018.Nr. 56.-----