HOTĂRÂRE nr. 2 din 25 mai 2018pentru modificarea și completarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007
EMITENT
 • UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 2 iulie 2018  În temeiul art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Congresul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, reunit la Mamaia în data de 25 mai 2018, hotărăște:  +  Articolul IStatutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 7 noiembrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Formele de exercitare a profesiei se pot asocia liber, conform dreptului de liberă asociere, pentru gestionarea în bune condiții a procedurilor de insolvență, fără ca forma de asociere rezultată să fie înscrisă în Tabloul UNPIR sau Registrul formelor de organizare.2. La articolul 59, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59(1) Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru filialele ce au sub 100 de membri și poate crește până la 5 în cazul filialelor cu peste 100 de membri, dintre care un președinte, precum și 2 membri supleanți, aleși de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani. Pentru președintele și membrii consiliului de conducere al filialei se aplică prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din O.U.G.3. La articolul 97, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru opozabilitatea față de terți, secretariatul general va elibera un certificat constatator, scutit de taxe, care va menționa starea juridică a formei de organizare, numele și numărul matricol al lichidatorului.4. La articolul 109 alineatul (3), după litera i) se introduc două noi litere, literele j) și k), cu următorul cuprins:j) taxe de participare la manifestări științifice/seminare profesionale organizate în interesul membrilor. Organizarea unor astfel de manifestări se va realiza în limitele impuse de art. 78 alin. (2) din Statut;k) taxe din alte activități organizate în interesul membrilor.  +  Articolul IIHotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 7 noiembrie 2017, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Președintele Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România,
  Niculae Bălan
  Secretarul general al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România,
  Alexandru Frumosu
  Mamaia, 25 mai 2018.Nr. 2.-----