STATUT din 29 septembrie 2007 (*republicat*)privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență
EMITENT
 • UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 7 noiembrie 2017  Notă
  Aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 29 septembrie 2007, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 875 din 7 noiembrie 2017.
   +  Capitolul I Dispoziții generale, obiective și atribuții  +  Articolul 1Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR), denumită în continuare Uniune, este persoană juridică de utilitate publică, autonomă și fără scop lucrativ, din care fac parte practicienii în insolvență, în condițiile stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G.  +  Articolul 2(1) Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie de decizie și funcțională și competență de autoreglementare, control și supraveghere în conformitate cu art. 48 din O.U.G.(2) Uniunea își asigură resursele financiare din venituri proprii, donații și sponsorizări din partea persoanelor fizice și juridice din țară și din străinătate, alte venituri conform prevederilor legale.  +  Articolul 3Uniunea își exercită autoritatea pe întregul teritoriu al României și poate constitui filiale cu personalitate juridică în municipiul București și în reședințele de județ, în baza art. 47 alin. (2) din O.U.G.  +  Articolul 4Structura aparatului propriu și bugetul de venituri și cheltuieli se stabilesc în raport cu nevoile Uniunii și în limita posibilităților financiare, de către Consiliul național de conducere, denumit în continuare CNC.  +  Articolul 5(1) Uniunea are siglă proprie, aprobată de Consiliul național de conducere al Uniunii. Aceasta va figura pe toate documentele emise de Uniune și de filialele sale.(2) Sediul central al Uniunii este în municipiul București, adresa fiind stabilită de Consiliul național de conducere al Uniunii.(3) Denumirea Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, cu specificarea sediului central, sau, după caz, denumirea filialei județene ori a municipiului București, cu specificarea sediului acesteia, va figura pe toate actele emise de Uniune sau de filialele sale.  +  Articolul 6(1) Obiectivele și atribuțiile Uniunii sunt cele definite la art. 49 și 50 din O.U.G.(2) În exercitarea dreptului de autoreglementare, prevăzut la art. 48 din O.U.G., statutul, regulamentele, codul de etică al profesiei și procedura disciplinară se adoptă prin hotărâri ale Congresului Uniunii, iar instrucțiunile și normele interne, prin decizii ale Consiliului național de conducere și ale Adunării reprezentanților permanenți ai UNPIR.  +  Capitolul II Membrii Uniunii. Drepturile și obligațiile acestora  +  Articolul 7Pot fi membri ai Uniunii, având totodată calitatea de practician în insolvență, persoanele fizice române sau străine, în condițiile O.U.G. și ale prezentului statut.  +  Articolul 8(1) Profesia de practician în insolvență poate fi exercitată în următoarele forme, definite la art. 4-22 din O.U.G.:a) cabinete individuale, denumite în continuare CI;b) cabinete asociate, denumite în continuare CA;c) societate civilă profesională cu răspundere limitată, denumită în continuare SPRL;d) întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, denumită în continuare IPURL.(2) Practicianul în insolvență nu își poate organiza și desfășura activitatea concomitent în mai multe forme de organizare și nu poate avea calitatea de asociat decât într-o societate civilă profesională, cu excepția constituirii de filiale ale SPRL, în care este partener.(3) Obiectul de activitate al formelor de organizare este exercitarea profesiei de practician în insolvență, inclusiv acordarea de consultanță privind aplicarea procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență.(4) Formele de exercitare a profesiei se pot asocia liber, conform dreptului de liberă asociere, pentru gestionarea în bune condiții a procedurilor de insolvență, fără ca forma de asociere rezultată să fie înscrisă în Tabloul UNPIR sau Registrul formelor de organizare. (la 02-07-2018, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 25 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 02 iulie 2018 )  +  Articolul 9(1) Forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență poate fi schimbată oricând cu oricare dintre formele menționate la art. 8 alin. (1), cu înștiințarea Uniunii în termen de cel mult 30 de zile de la data la care schimbarea devine efectivă, în condițiile art. 22 din O.U.G.(2) La schimbarea formei de exercitare a profesiei, pentru operațiunile legate de înregistrările în Tabloul practicienilor în insolvență din Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (denumit în continuare Tabloul UNPIR) și cele în Registrul formelor de organizare se va percepe o taxă al cărei cuantum va fi stabilit de Congresul Uniunii.  +  Articolul 10(1) Persoanele fizice române pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, fiind cuprinse în următoarele categorii: practicieni stagiari, practicieni definitivi și persoane incompatibile, în condițiile art. 23, art. 30 alin. (2) și art. 33 din O.U.G.(2) Persoanele juridice române pot fi înregistrate în Registrul formelor de organizare și înscrise în Tabloul UNPIR dacă îndeplinesc condițiile stabilite la art. 7-21 din O.U.G.(3) Persoanele fizice străine pot dobândi calitatea de membru al Uniunii în condițiile art. 24 din O.U.G.(4) Persoanele juridice străine pot fi înregistrate în Registrul formelor de organizare și înscrise în Tabloul UNPIR în condițiile art. 24 din O.U.G.  +  Articolul 11(1) Practicienii în insolvență fac parte din organele care aplică procedura conform art. 40 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt reprezentanți legali ai debitoarei, aceștia îndeplinind strict atribuțiile reglementate expres de O.U.G., Legea nr. 85/2006 și Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare. Răspunderea, obligațiile și drepturile practicienilor în insolvență sunt limitate la atribuțiile stabilite de aceste acte normative.(2) În exercitarea profesiei, practicienii în insolvență sunt organe care aplică procedura - parteneri indispensabili ai justiției, ocrotiți de lege, fără a putea fi asimilați funcționarilor publici.(3) Practicianul în insolvență este obligat să respecte solemnitatea ședinței de judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere demnității judecătorului, procurorului, altor avocați, părților sau reprezentanților acestora în proces.(4) Practicianul în insolvență nu răspunde penal pentru susținerile formulate oral sau în scris, în formă adecvată, cu respectarea prevederilor alin. (3), în fața instanțelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicție atunci când acestea sunt făcute pentru susținerea poziției debitorului pe care îl reprezintă sau supraveghează și nici dacă sunt în legătură cu consultațiile oferite justițiabililor, debitorilor, creditorilor ori altor participanți la procedura insolvenței, dacă ele sunt făcute cu bună-credință și respectarea legii și a normelor de deontologie profesională.  +  Articolul 12Practicienii în insolvență compatibili au următoarele drepturi:a) să desfășoare activitatea de practician în insolvență pe întregul teritoriu al României, după dobândirea calității de practician definitiv și atât timp cât nu se găsesc în vreuna din situațiile de incompatibilitate, nedemnitate sau conflict de interese prevăzute în O.U.G.;b) să participe la lucrările adunărilor generale ale filialei din care fac parte, precum și la lucrările Congresului Uniunii la care sunt delegați;c) să aleagă și să fie aleși într-o funcție de conducere centrală sau locală, precum și în alte funcții sau comisii lucrative, cum ar fi instanțele de disciplină și comisiile de cenzori, dacă nu se găsesc în situații de incompatibilitate;d) să voteze în Congresul Uniunii și în adunările generale ale filialelor, fiecare membru având dreptul la un singur vot;e) să participe la activitățile și la manifestările Uniunii și ale filialelor sale;f) să colaboreze la elaborarea publicațiilor Uniunii;g) să utilizeze mijloacele de informare și de documentare ale Uniunii și ale filialelor sale;h) să fie recomandați pentru a face parte din colectivele de studii, expertize, consultanță și instruire profesională;i) să primească periodicul Uniunii;j) să folosească în documentele oficiale și personale mențiunea de membru al Uniunii;k) să primească onorarii conform art. 38 din O.U.G., ținânduse cont de gradul de complexitate al activității.  +  Articolul 13(1) Membrii Uniunii aflați în situația de incompatibilitate potrivit art. 26 alin. (1) din O.U.G. pierd dreptul de a desfășura activitatea de practician în insolvență pe întregul teritoriu al României și dreptul de a fi aleși într-o funcție de conducere centrală sau locală, precum și în alte funcții sau comisii lucrative, cum ar fi instanțele de disciplină și comisiile de cenzori, pe perioada incompatibilității. La survenirea stării de incompatibilitate, membrii Uniunii își pierd funcția deținută în cadrul organismelor interne ale profesiei.(2) Membrii Uniunii care solicită trecerea din secțiunea persoanelor incompatibile în cea a persoanelor compatibile trebuie să facă dovada calității de avocat, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar sau expert tehnic judiciar cu legitimația vizată la zi a corpului profesional, precum și dovada calității de asociat într-o societate profesională ori într-un cabinet individual sau dovada de angajare în cadrul profesiei prin carte de muncă ori contract.(3) Membrii Uniunii care au una sau mai multe dintre calitățile prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. b) din O.U.G. și nu sunt funcționari publici sunt compatibili cu exercitarea profesiei de practician în insolvență numai dacă lucrează în interiorul profesiei lor. Nu sunt incompatibile persoanele care dețin calitatea de senator sau deputat, pe durata exercitării mandatului.(4) În cazul în care intervine încetarea stării de incompatibilitate, prevăzută la alin. (1), cererea de trecere în altă secțiune a Tabloului UNPIR va fi aprobată de Consiliul național de conducere al Uniunii, pe baza documentelor justificative depuse.(5) Suspendarea la cerere, în condițiile art. 36 lit. d) din O.U.G., duce la înscrierea membrului, persoana fizică, în secțiunea incompatibili. Cererea de suspendare se supune aprobării Consiliului național de conducere al Uniunii.(6) Durata suspendării este de cel puțin un an de la data aprobării cererii. Persoanele suspendate la cerere au aceleași drepturi și obligații ca cele înscrise în secțiunea membrilor incompatibili. Prin excepție, în cazuri temeinic motivate, durata suspendării poate fi mai scurtă de 1 an, iar practicianul în insolvență poate solicita reactivarea, la cerere, atunci când acesta face dovada că motivele suspendării au încetat.(7) Reînscrierea în secțiunea membrilor compatibili a Tabloului UNPIR a persoanelor înregistrate ca suspendate la cerere se face la solicitarea acestora, cu aprobarea Consiliului național de conducere al Uniunii.(8) Pe perioada incompatibilității practicienii în insolvență definitivi pierd calitatea de îndrumător de stagiu.(9) Cu excepția situației cesionării integrale a părților sociale, trecerea la incompatibili a membrilor Uniunii duce, de drept, la radierea cabinetului sau IPURL din Registrul formelor de organizare al UNPIR. În termen de 10 zile de la emiterea deciziei de trecere la secțiunea membrilor incompatibili, practicianul în insolvență are obligația să informeze instanțele de judecată, precum și debitorii asupra radierii cabinetului sau IPURL în care acesta își desfășura activitatea.(10) În situația constatării stării de nedemnitate în conformitate cu art. 25 din O.U.G., odată cu pierderea calității de practician în insolvență, persoana în cauză pierde și funcția în care a fost aleasă la nivel central sau local.  +  Articolul 14(1) Asociatul unic din întreprinderea profesională unipersonală cu răspundere limitată, precum și asociatul coordonator al societății profesionale cu răspundere limitată pot fi angajați în societățile pe care le coordonează.(2) Asociații care nu au calitatea de asociați coordonatori pot fi angajați cu contract de muncă în propria societate.(3) Asociatul coordonator al societății profesionale cu răspundere limitată nu poate deține simultan calitatea de asociat în societatea pe care o coordonează și calitatea de angajat sau colaborator în filialele societății-mamă.  +  Articolul 15(1) Colaboratorul, ca persoană fizică, care optează pentru această formă de exercitare a profesiei, în conformitate cu art. 4 din O.U.G., nu poate avea raporturi de colaborare simultană cu mai multe societăți profesionale sau cabinete.(2) Membrii Uniunii înscriși în subsecțiunea IA (practicieni stagiari) pot avea calitatea de angajați sau colaboratori la o singură societate profesională ori cabinet de insolvență.  +  Articolul 16(1) Colaborarea este o modalitate de exercitare a profesiei de practician în insolvență prin care un practician consacră activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei de practician în insolvență.(2) Contractul de colaborare se încheie în formă scrisă între practicianul colaborator și forma de organizare, reprezentată prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul va cuprinde în mod obligatoriu și clauze de formare profesională inițială, dacă practicianul colaborator este stagiar. Orice clauză contrară legii sau prezentului statut este socotită nescrisă.  +  Articolul 17Practicianul colaborator va lucra exclusiv pentru forma de organizare cu care a încheiat contract, fără a avea dreptul la clientelă personală în afara formei de exercitare a profesiei la care colaborează.  +  Articolul 18Practicianul colaborator va fi remunerat în baza convenției prin retrocedare de onorarii.  +  Articolul 19(1) În lipsa unor dispoziții contractuale mai favorabile, contractul de colaborare poate fi denunțat de oricare dintre părți, prin înștiințarea celeilalte/celorlalte părți cu cel puțin 3 luni înainte. În cazul în care contractul este încheiat cu un practician stagiar, vor fi respectate dispozițiile din prezentul statut privind formarea profesională inițială.(2) Desocotirea între părți în cazul denunțării unilaterale a contractului se va realiza potrivit contractului de colaborare.  +  Articolul 20(1) Salarizarea în interiorul profesiei este o modalitate de exercitare a profesiei de practician în insolvență prin care un practician consacră activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei căreia îi este subordonat în legătură cu determinarea condițiilor concrete de muncă.(2) Practicianul salarizat va lucra exclusiv pentru forma de organizare cu care a încheiat contract, fără a avea drept la clientelă proprie.(3) Contractul de salarizare în interiorul profesiei se încheie în formă scrisă între practicianul salarizat și forma de organizare, reprezentată prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul va cuprinde în mod obligatoriu și clauze de formare profesională inițială, dacă practicianul salarizat este stagiar. Orice clauză contrară legii sau prezentului statut este socotită nescrisă.(4) Salarizarea se efectuează conform celor stabilite prin contract.  +  Articolul 21Membrii Uniunii au următoarele obligații:a) să respecte actele normative care reglementează activitatea de practician în insolvență, precum și hotărârile și deciziile Uniunii;b) să participe la realizarea obiectivelor Uniunii;c) să plătească cotizația fixă anuală, în cuantumul aprobat de Congresul Uniunii, până la data de 30 aprilie pentru anul în curs, în caz de neplată aplicându-se prevederile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;d) să plătească contribuția pe tranșe de venituri, calculată conform art. 109 alin. (3) lit. g), până la data de 30 aprilie a anului în curs pentru veniturile realizate în anul anterior, în caz de neplată aplicându-se prevederile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;e) să se asigure profesional, pentru exercitarea profesiei de practician în insolvență, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din O.U.G. și cel puțin în cuantumul minim stabilit de Congresul Uniunii;f) să comunice conducerii filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul menționat raportându-se la data ședinței la care numirea a fost efectuată de un judecător-sindic sau la data depunerii semnăturii în registrul comerțului, după caz;g) să nu desfășoare activități politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de Uniune;h) să completeze formularele statistice și să le transmită filialei Uniunii, astfel:1. până la data de 30 ianuarie a fiecărui an - pentru situația numirilor ca administrator judiciar, ca lichidator, la finele anului anterior;2. până la data de 15 martie a fiecărui an - pentru declarația veniturilor realizate în anul anterior și stabilirea contribuției anuale aferente;i) să comunice filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, schimbările intervenite în legătură cu situațiile de incompatibilitate, precum și cele de natură să aducă modificări ale datelor înscrise în Tabloul UNPIR;j) să furnizeze datele necesare verificării prin sondaj efectuate de către delegatul conducerii filialei, în legătură cu îndeplinirea obligațiilor profesionale;k) să furnizeze datele necesare comisiei de cenzori a filialei în vederea verificării situației virării către Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvență;l) să furnizeze datele statistice solicitate de Uniune, altele decât cele prevăzute la lit. h).  +  Capitolul III Organizarea și conducerea Uniunii  +  Articolul 22Organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul Uniunii, Adunarea reprezentanților permanenți, președintele Uniunii și Consiliul național de conducere al Uniunii.  +  Secţiunea 1 Congresul Uniunii  +  Articolul 23(1) Congresul Uniunii se constituie din:a) membrii Consiliului național de conducere al Uniunii;b) toți membrii consiliilor de conducere ale filialelor Uniunii și ai instanțelor locale de disciplină, membrii Instanței superioare de disciplină și ai Comisiei centrale de cenzori;c) delegații, practicienii în insolvență, desemnați de filialele UNPIR.(2) În stabilirea numărului de delegați ai fiecărei filiale se ia în considerare numărul total al membrilor filialei, din care se scad membrii titulari ai consiliului de conducere și ai instanței de disciplină, iar pentru numărul astfel rezultat se desemnează câte un delegat la fiecare 20 de membri.(3) Fiecare filială a UNPIR va putea desemna, în cadrul Adunării generale, un reprezentant ce va putea candida pentru o funcție de conducere în cadrul Uniunii. Excepție fac filialele cu peste 100 de membri care vor putea nominaliza 2 persoane pentru funcțiile de conducere, iar filiala UNPIR București 5 persoane.(4) Consiliul național de conducere poate desemna candidați pentru funcțiile de conducere, pentru Instanța superioară de disciplină și pentru Comisia centrală de cenzori.(5) Toate persoanele desemnate de adunările generale sau de CNC vor depune la Secretariatul general UNPIR un curriculum vitae care să evidențieze activitatea de practician în insolvență și în special eventualele activități în cadrul Uniunii, cel târziu cu 10 zile înainte de data congresului.  +  Articolul 24Congresul Uniunii se reunește cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori se consideră necesar.  +  Articolul 25(1) Conform art. 54 alin. (2) din O.U.G., Congresul Uniunii se convoacă de:a) Consiliul național de conducere al Uniunii;b) 25% din numărul membrilor compatibili ai Uniunii.(2) Convocarea Congresului Uniunii se anunță cel puțin întrun cotidian național de largă circulație, cu minimum 30 de zile înainte de data programată. Secretariatul general al Uniunii va transmite anunțul și direct consiliilor de conducere ale filialelor, pentru afișare la sediul acestora.  +  Articolul 26(1) Congresul Uniunii este legal constituit în prezența majorității membrilor prevăzuți la art. 23, prezenți fizic sau mandatați, un delegat la congres putând fi mandatat de maximum trei delegați desemnați de Adunarea generală a aceleiași filiale, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorității simple.(2) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar de membri, congresul se va desfășura la data și ora stabilite prin anunțul pentru a doua convocare, hotărârile urmând a fi luate de majoritatea simplă a membrilor prezenți.  +  Articolul 27Congresul Uniunii adoptă hotărâri. Hotărârile vor fi numerotate în ordinea adoptării lor. În cazul în care într-un an calendaristic se convoacă mai multe congrese, hotărârile acestora vor fi numerotate în continuare pentru anul respectiv. Hotărârile vor fi semnate de secretarul general și de președintele Uniunii.  +  Articolul 28Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 55 din O.U.G., Congresul Uniunii are și următoarele atribuții:a) stabilește, în funcție de forma de exercitare a profesiei, limitele minime ale valorilor polițelor de asigurare profesională (limitele minime ale valorilor polițelor de asigurare profesională sunt prevăzute în anexa nr. 6);b) stabilește cuantumul cotizației anuale, contribuția pe tranșe de venit pentru venitul brut realizat în anul anterior, nivelul taxei de participare la examenul de acces în profesie și la cel pentru dobândirea calității de practician definitiv, cuantumul taxei de înscriere în Tabloul UNPIR și în Registrul formelor de organizare, precum și taxele percepute pentru operațiuni legate de Registrul formelor de organizare;c) alege organele de conducere ale Uniunii dintre candidații desemnați de adunările generale ale filialelor și de CNC;d) poate suspenda hotărâri ale adunărilor generale ale filialelor dacă acestea contravin prevederilor legislative privind organizarea activității practicienilor în insolvență sau se constată nereguli în ceea ce privește organizarea activității filialei.  +  Secţiunea a 2-a Adunarea reprezentanților permanenți  +  Articolul 29Adunarea reprezentanților permanenți are următoarele atribuții:a) examinează și aprobă execuția bugetului pe anul anterior și proiectul privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor, precum și situațiile financiare anuale ale Uniunii certificate de Comisia centrală de cenzori, sub condiția ratificării de proximul congres al Uniunii;b) aprobă nivelul taxelor, cotizațiilor, precum și plafoanele minime de asigurare profesională, sub condiția ratificării de proximul congres al Uniunii;c) aprobă, modifică și completează tarifele și standardele de cost pentru cheltuielile de procedură ce se plătesc din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;d) coordonează activitatea Institutului Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență și a Consiliului de conducere al acestuia. Examinează și aprobă execuția bugetului pe anul anterior și proiectul privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor, precum și situațiile financiare anuale ale Institutului Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență certificate de Comisia centrală de cenzori, sub condiția ratificării de proximul congres al Uniunii;e) aprobă nivelul indemnizațiilor membrilor Instanței superioare de disciplină a UNPIR și ai Comisiei centrale de cenzori.  +  Articolul 30(1) Congresul Uniunii poate delega și alte atribuții ale sale Adunării reprezentanților permanenți.(2) Delegarea de atribuții se stabilește prin hotărâri ale Congresului.(3) Întrunirile adunărilor reprezentanților permanenți și ordinea de zi a acestora se stabilesc de către președintele Uniunii.  +  Secţiunea a 3-a Președintele Uniunii  +  Articolul 31(1) Președintele Uniunii este ales de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani. Președintele Uniunii este și președintele Consiliului național de conducere al Uniunii.(2) În cazul în care președintele nu își mai poate îndeplini atribuțiile, mandatul este preluat de prim-vicepreședinte.  +  Articolul 32Președintele Uniunii reprezintă Uniunea în fața autorităților publice, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate. Acesta poate delega atribuțiile de reprezentare, pe timp limitat, de regulă prim-vicepreședintelui sau unuia dintre vicepreședinți.  +  Articolul 33Președintele Uniunii angajează personalul Uniunii potrivit structurii organizatorice și în limitele de salarizare aprobate de Consiliul național de conducere al Uniunii.  +  Secţiunea a 4-a Consiliul național de conducere al Uniunii  +  Articolul 34(1) Consiliul național de conducere al Uniunii este format din 17 membri titulari, dintre care un președinte, un prim-vicepreședinte, 2 vicepreședinți, 13 membri, precum și 5 membri supleanți, aleși de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani.(2) În cazul în care un membru titular nu își mai poate îndeplini atribuțiile înlăuntrul mandatului de 4 ani din motive de sănătate sau este demisionar, sancționat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul Consiliului național de conducere al Uniunii, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, desemnat de către consiliu prin vot secret.(3) Membrii supleanți pot fi invitați la ședințele Consiliului național de conducere al Uniunii fără a avea însă drept de vot la adoptarea deciziilor.(4) Alegerea membrilor Consiliului național de conducere se face prin vot secret, dintre candidații desemnați de adunările generale ale filialelor UNPIR sau de Consiliul național de conducere în exercițiu, calitatea de membru titular și, respectiv, de membru supleant fiind dobândită pe baza numărului de voturi obținute. În cazul numărului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii în Uniune (data înscrierii în Tabloul UNPIR) sau prin consens.  +  Articolul 35Consiliul național de conducere al Uniunii se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la propunerea președintelui sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor, și adoptă decizii privind activitatea Uniunii.  +  Articolul 36(1) În afară de atribuțiile prevăzute la art. 58 din O.U.G., Consiliul național de conducere al Uniunii are următoarele atribuții:a) acordă aviz pentru înființarea filialelor județene și urmărește funcționarea acestora;b) desființează o filială constituită în cazul în care numărul practicienilor în insolvență definitivi și compatibili din cadrul filialei respective scade sub cel stabilit la art. 54 alin. (3) sau/și în cazul în care majoritatea membrilor filialei solicită aceasta. Membrii filialei astfel desființate, precum și cei ai filialelor care nu au primit aviz vor fi rearondați unei filiale învecinate stabilite de Consiliul național de conducere. Patrimoniul filialelor care sunt desființate trece, de drept, la filiala învecinată în care vor fi înscriși membrii;c) aprobă înscrierea/radierea practicienilor în insolvență, membri ai Uniunii, în/din Tabloul UNPIR, precum și publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I bis;d) aprobă înscrierea/radierea cabinetelor individuale de insolvență, cabinetelor asociate, societăților profesionale și a filialelor acestora, precum și fuziunile sau divizările formelor de organizare în/din Registrul formelor de organizare;e) aprobă înscrierea/radierea formelor de organizare ale practicienilor în insolvență în/din Tabloul UNPIR;f) organizează examenele de acces în profesie și aprobă regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de definitivat;g) asigură participarea unui membru al Consiliului național de conducere sau al instanței superioare de disciplină la adunările generale de constituire ale filialelor sau la orice altă adunare generală, dacă acest lucru este solicitat de conducerea filialei respective;h) soluționează contestațiile împotriva respingerii cererii de înscriere la examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență și, respectiv, în Tabloul UNPIR;i) soluționează contestațiile împotriva hotărârilor Instanței superioare de disciplină pronunțate în fond privind membrii titulari ai instanțelor locale de disciplină ale filialelor, precum și membrii titulari ai consiliilor de conducere ale filialelor;j) hotărăște afilierea la organizații profesionale similare din alte țări și supune spre ratificare hotărârea la proximul congres al Uniunii;k) organizează alegerile pentru organele de conducere ale Uniunii;l) aprobă normele pe baza cărora se desfășoară adunările generale ale filialelor și se fac nominalizările pentru organele de conducere ale Uniunii;m) face propuneri pentru alegerea prin vot secret a președintelui Uniunii, a membrilor titulari și a celor supleanți ai Consiliului național de conducere al Uniunii, precum și pentru alegerea prin vot secret a membrilor Instanței superioare de disciplină și a cenzorilor;n) stabilește nivelul diurnei pentru deplasările în interesul Uniunii și modul de decontare a cheltuielilor aferente;o) poate convoca reprezentanții filialelor Uniunii pentru analizarea activității filialei în cazul în care se constată nerespectarea deciziilor Consiliului național de conducere sau a circularelor emise de Secretariatul general al Uniunii.(2) Pentru unele activități nepermanente Consiliul național de conducere al Uniunii poate angaja colaboratori externi.(3) Pe lângă Consiliul național de conducere al Uniunii funcționează Comisia centrală de cenzori, formată din 5 membri, în conformitate cu prevederile art. 60 din O.U.G. Comisia are în componență cel puțin 2 experți contabili și este condusă de un președinte.(4) Deciziile disciplinare pronunțate de Consiliul național de conducere al Uniunii cu privire la membrii instanțelor de disciplină ale filialelor și ai consiliilor de conducere ale filialelor pot fi atacate la Curtea de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare.  +  Articolul 37(1) Litigiul dintre practicienii în insolvență cu privire la relațiile profesionale, precum cele care se nasc din contracte de colaborare sau de salarizare, cele dintre asociați sau care privesc conlucrarea între diferitele forme de exercițiu al profesiei, poate fi soluționat, la cererea părții interesate, pe calea concilierii.(2) Conciliatorul va fi ales de președintele Consiliului național de conducere al Uniunii dintre practicienii cu ținută morală și profesională deosebită.  +  Articolul 38(1) Conciliatorul poate proceda la consultarea părților fie împreună, fie separat pentru a constata punctele asupra cărora există divergență și modalitățile în care interesele părților pot fi conciliate.(2) La sfârșitul concilierii, conciliatorul va redacta un proces-verbal semnat și de părți în care va consemna concilierea acestora.(3) În caz de eșec parțial sau total al concilierii, procesul-verbal va cuprinde pretențiile asupra cărora părțile au convenit sau, după caz, punctele asupra cărora părțile au opinii diferite și vor fi comunicate președintelui CNC.  +  Articolul 39(1) Când litigiul dintre practicienii în insolvență nu a putut fi soluționat prin conciliere, partea interesată poate declanșa procedura arbitrajului.(2) Petentul va sesiza președintele Consiliului național de conducere al Uniunii printr-o cerere în care va expune obiectul litigiului, situația de fapt și temeiul de drept.(3) Cererea de arbitrare va cuprinde numele sau denumirea pârâtului, obiectul litigiului, situația de fapt, probele, temeiurile de drept și numele arbitrului propus.(4) Cererea, precum și înscrisurile care o însoțesc vor fi depuse în atâtea exemplare câte părți sunt și unul pentru președintele Uniunii.  +  Articolul 40(1) Primind cererea de arbitrare, președintele Uniunii o va comunica părții reclamate, care va fi invitată să își precizeze, în scris, punctul de vedere.(2) În cazul în care pârâtul este o formă asociativă de exercitare a profesiei, comunicarea se face către reprezentantul acesteia.(3) Pârâtul, în termen de 15 zile de la primirea cererii, va depune întâmpinare în care va arăta punctul său de vedere asupra faptelor expuse în cererea de arbitrare. În același termen poate formula cerere reconvențională care va îndeplini aceleași condiții de formă ca și cererea de arbitrare.  +  Articolul 41(1) În cazul în care părțile nu se înțeleg asupra persoanei arbitrului, președintele Uniunii va desemna un membru al Uniunii care se bucură de o autoritate profesională și morală deosebită.(2) Activitatea arbitrului poate fi remunerată potrivit regulilor stabilite de președintele Uniunii.(3) Practicianul în insolvență desemnat ca arbitru poate refuza această însărcinare fără o justificare întemeiată, președintele urmând a desemna o altă persoană.(4) Practicianul desemnat ca arbitru poate fi înlocuit pe motiv de conflict de interese în condițiile prezentului statut și ale Regulamentului privind procedura disciplinară de către președintele Consiliului național de conducere al UNPIR.  +  Articolul 42(1) În procedura arbitrală, părțile pot fi asistate de un avocat sau un consilier juridic, angajat al societății profesionale respective.(2) În toate cazurile arbitrajul va respecta principiul contradictorialității. În acest sens o copie a tuturor actelor depuse de una dintre părți va fi comunicată celeilalte părți.(3) Ședințele de arbitraj nu sunt publice.  +  Articolul 43Dacă părțile nu convin altfel, litigiul se va soluționa exclusiv în drept. În toate cazurile se vor avea în vedere uzanțele profesionale și regulile deontologice.  +  Articolul 44(1) Fiecărei părți i se va comunica o copie a hotărârii arbitrale.(2) Executarea hotărârii arbitrale se realizează în condițiile art. 614 și 615 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 45În situația în care președintele Uniunii este implicat într-un litigiu arbitral de natura celui prevăzut la articolele de mai sus, atribuțiile prevăzute la art. 39, 40 și 41 din prezentul statut vor fi exercitate de prim-vicepreședintele CNC.  +  Secţiunea a 5-a Instanța superioară de disciplină a Uniunii  +  Articolul 46(1) Instanța superioară de disciplină a Uniunii funcționează pe lângă Consiliul național de conducere al Uniunii și este compusă din 9 membri titulari (un președinte și 8 membri) și 3 membri supleanți, aleși de Congresul Uniunii, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani dintre practicienii în insolvență aflați în evidența Uniunii care se bucură de autoritate profesională și morală deosebită. Mandatul poate fi reînnoit.(2) În afara atribuțiilor prevăzute de art. 66^1 din O.U.G., instanța superioară de disciplină a Uniunii are următoarele atribuții:a) analizează abaterile disciplinare prevăzute de O.U.G. și de statut și asigură respectarea de către membrii Uniunii a principiilor fundamentale de etică profesională, conform Codului de etică profesională și disciplină al Uniunii;b) elaborează și supune aprobării Consiliului național de conducere al Uniunii norme privind procedura disciplinară, cu precizarea competențelor instanțelor de disciplină locale;c) asigură instruirea periodică a instanțelor de disciplină locale și controlul activității acestora;d) urmărește respectarea regulilor deontologice privind concurența neloială și acționează prin măsuri disciplinare aplicate în baza analizării sesizărilor primite sau prin autosesizare;e) soluționează, în complet de 3 membri, cererile de suspendare formulate împotriva hotărârilor definitive și executorii pronunțate de instanțele locale de disciplină;f) urmărește respectarea regulilor deontologice privind concurența neloială și acționează prin măsuri disciplinare aplicate în baza analizării sesizărilor primite sau a unor anchete efectuate prin autosesizare;g) dispune strămutarea plângerilor disciplinare, în condițiile stabilite de Regulamentul privind procedura disciplinară și aplicarea sancțiunilor, sau orice alte măsuri necesare înfăptuirii justiției disciplinare.(3) Sesizările privind abaterile comise de membri ai Instanței superioare de disciplină a Uniunii se analizează de către Consiliul național de conducere al Uniunii, propunerile de sancționare disciplinară urmând a fi supuse hotărârii Congresului Uniunii.(4) În intervalul cuprins între data formulării propunerilor de sancționare a unor membri ai Consiliului național de conducere al Uniunii și, respectiv, ai Instanței superioare de disciplină a Uniunii și data întrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele în cauză sunt suspendate din funcție, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii supleanți ai respectivului organ.  +  Articolul 47(1) Deciziile disciplinare pronunțate de instanța superioară de disciplină împotriva hotărârilor instanțelor locale de disciplină pot fi atacate în contencios administrativ, la Curtea de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare.(2) Deciziile disciplinare pronunțate de instanța superioară de disciplină în primă instanță în plângerile formulate împotriva membrilor titulari ai consiliilor de conducere și ai instanțelor locale de disciplină pot fi atacate la Consiliul național de conducere al UNPIR, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârile Instanței superioare de disciplină sunt definitive și executorii. Executarea poate fi suspendată, la cerere, prin hotărâre a Consiliului național de conducere al UNPIR.(3) Deciziile disciplinare pronunțate de Instanța superioară de disciplină prin care sunt respinse plângerile formulate împotriva membrilor Consiliului național de conducere al UNPIR, precum și deciziile disciplinare pronunțate de Consiliul național de conducere prin care sunt respinse plângerile formulate împotriva membrilor instanței superioare de disciplină pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare și se judecă de Curtea de Apel București, conform procedurii contenciosului administrativ.(4) Contestațiile împotriva sancțiunilor hotărâte de Congresul UNPIR cu privire la membrii Instanței superioare de disciplină, precum și a membrilor Consiliului național de conducere pot fi formulate în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii și se judecă de către Curtea de Apel București, conform procedurii contenciosului administrativ.  +  Secţiunea a 6-a Secretariatul general al Uniunii  +  Articolul 48Secretariatul general al Uniunii are în principal următoarele atribuții:a) coordonează activitatea curentă a Uniunii prin compartimentele:– Secretariat-evidență-comunicare;– Financiar-contabilitate, resurse umane;– Juridic-contencios;– Relații cu membrii;– Registrul formelor de organizare, Tabloul UNPIR;b) poate constitui, în condițiile asigurării resurselor financiare necesare, compartimente distincte pentru activitățile profesionale, de organizare și control, relații externe etc., subordonate vicepreședinților de resort;c) asigură păstrarea documentelor Uniunii și arhivarea acestora;d) efectuează operațiunile tehnice de evidență a membrilor în vederea întocmirii și actualizării Tabloului UNPIR, precum și a Registrului formelor de organizare;e) asigură editarea legitimațiilor și a atestatelor de membru;f) eliberează certificatele de înregistrare și, la cerere, certificate constatatoare și alte documente oficiale opozabile terților, pe baza documentelor înscrise în Registrul formelor de organizare;g) urmărește încasarea de către filiale a taxelor, cotizațiilor și contribuțiilor membrilor și emite anual legitimația sau atestatul de membru al Uniunii, eliberat de filiale după încasarea cotizațiilor;h) centralizează datele statistice referitoare la activitatea membrilor Uniunii;i) primește de la filialele Uniunii cererile și documentele de înscriere ale candidaților la examenul de dobândire a calității de practician în insolvență, precum și ale celor care solicită înscrierea fără examen;j) participă la ședințele Consiliului național de conducere al Uniunii și asigură redactarea documentelor acestuia;k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul național de conducere al Uniunii și de președintele acesteia;l) asigură publicarea anunțurilor în presă;m) angajează, cu acordul președintelui Uniunii, colaboratori externi pentru unele activități nepermanente.  +  Articolul 49Secretariatul general al Uniunii este condus de un secretar general. Statele de funcții și de salarii ale personalului din cadrul Secretariatului general se stabilesc de președintele Uniunii.  +  Secţiunea a 7-a Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență  +  Articolul 50(1) Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență (denumit în continuare I.N.P.P.I.) este persoană juridică de drept privat, nonprofit, aflată sub autoritatea Adunării reprezentanților permanenți ai UNPIR, care nu face parte din sistemul național de învățământ și nu este supus procedurilor de autorizare și acreditare.(2) I.N.P.P.I. are personalitate juridică și buget propriu, care se aprobă anual de către Adunarea reprezentanților permanenți ai UNPIR.(3) Adunarea reprezentanților permanenți ai UNPIR adoptă și modifică statutul I.N.P.P.I., prin care se stabilesc organizarea și funcționarea acestuia.(4) Conducerea I.N.P.P.I. este asigurată de Consiliul de conducere al I.N.P.P.I, denumit în continuare Consiliul Institutului.(5) Consiliul Institutului este format din 5 membri, desemnați pentru o perioadă de 4 ani de către Adunarea reprezentanților permanenți ai UNPIR, conform statutului I.N.P.P.I.(6) Președintele Consiliului Institutului este ales de Adunarea reprezentanților permanenți prin vot deschis cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.(7) Președintele I.N.P.P.I. este și președintele Consiliului de conducere.(8) Conducerea executivă a I.N.P.P.I. este asigurată de un director executiv numit de Adunarea reprezentanților permanenți ai UNPIR.(9) Veniturile I.N.P.P.I. provin din:a) resurse provenite de la bugetul UNPIR;b) donații, sponsorizări sau legate;c) venituri realizate din activități didactice;d) alte venituri prevăzute de statutul I.N.P.P.I.  +  Articolul 51(1) În temeiul legii, al prezentului statut și al statutului său de organizare și funcționare, I.N.P.P.I are următoarele atribuții:a) organizează formarea profesională inițială și perfecționarea profesională a practicienilor în insolvență;b) elaborează programele de studiu ale practicienilor în insolvență stagiari;c) organizează examenul de definitivat, în conformitate cu regulamentul de organizare și desfășurare aprobat de Consiliul național de conducere.(2) În afară de atribuțiile prevăzute la art. 55^2 din O.U.G., I.N.P.P.I. are următoarele atribuții:a) organizează pregătirea și formarea profesională continuă a practicienilor în insolvență definitivi;b) orice alte activități compatibile cu scopul, obiectivele și statutul I.N.P.P.I.  +  Articolul 52(1) I.N.P.P.I. organizează examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență definitiv, la nivel național, de regulă în două sesiuni anuale, în conformitate cu regulamentul de organizare și desfășurare, data acestuia fiind adusă la cunoștința candidaților cu cel puțin 60 de zile înainte.(2) Practicianul în insolvență stagiar care la data promovării examenului pentru dobândirea calității de practician în insolvență stagiar se afla în situația de incompatibilitate prevăzută de art. 26 alin. (1) lit. a) din O.U.G. va trebui să facă dovada încetării situației de incompatibilitate în timpul stagiului complet de pregătire profesională cu durata de 2 ani.  +  Articolul 53(1) La examenul de definitivat pot participa numai practicienii în insolvență stagiari care au efectuat stagiul complet de pregătire profesională și care au urmat numărul minim de puncte de pregătire profesională stabilite în conformitate cu dispozițiile statutului I.N.P.P.I.(2) Pierd dreptul de a susține examenul de definitivat practicienii în insolvență stagiari care nu îl susțin și nu îl promovează în cel mult 5 ani de la dobândirea calității de practician în insolvență stagiar, cu excepția celor care în această perioadă au fost incompatibili.(3) Nota minimă de promovare a examenului este 7.(4) Candidații la examenul de definitivat vor plăti o taxă de înscriere aprobată de Congresul Uniunii.  +  Capitolul IV Organizarea și conducerea filialelor  +  Secţiunea 1 Constituire  +  Articolul 54(1) Filialele județene și a municipiului București se constituie cu avizul Consiliului național de conducere al Uniunii, cu un număr minim de 12 membri persoane fizice compatibile. La data îndeplinirii numărului minim de membri este obligatorie constituirea filialei Uniunii.(2) În cazul constituirii filialelor conform alin. (1), Consiliul național de conducere va asigura un ajutor financiar destinat achiziționării dotărilor necesare funcționării.(3) În cazul scăderii numărului minim de membri ai filialei prevăzut la alin. (1), filiala se desființează prin hotărâre a membrilor rămași, urmând ca aceștia să fie rearondați în baza deciziei Consiliului național de conducere la o altă filială.  +  Secţiunea a 2-a Adunarea generală  +  Articolul 55(1) Organele de conducere ale filialei sunt: adunarea generală și consiliul de conducere.(2) Adunarea generală a filialei este formată din membrii acesteia, practicieni în insolvență, care își au domiciliul sau sediul social, după caz, în raza de competență a filialei.  +  Articolul 56Adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an sau ori de câte ori se consideră necesar.  +  Articolul 57(1) Adunarea generală a filialei se convoacă de:a) consiliul de conducere al filialei;b) 25% din numărul membrilor compatibili ai filialei.(2) Filialele vor convoca adunările generale cu minimum 15 zile înainte de data programată, publicând anunțul în presa locală, și vor informa Secretariatul general al Uniunii. Consiliul de conducere al filialei va putea anunța și direct membrii filialei județene, respectiv a municipiului București.(3) Cu cel târziu 7 zile înaintea datei ședinței adunării generale a filialei, materialele-suport aferente adunării generale a filialei se comunică membrilor filialei sau se va indica prin convocator modalitatea în care materialele pot fi descărcate electronic.  +  Articolul 58(1) Adunarea generală a filialei este legal constituită în prezența majorității membrilor compatibili ai acesteia, prezenți fizic sau mandatați, un membru compatibil putând să fie mandatat de maximum 3 membri compatibili ai filialei, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorității simple a celor prezenți fizic sau reprezentați prin mandat.(2) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar de membri, adunarea generală se va desfășura la data și ora stabilite prin anunțul pentru a doua convocare, hotărârile urmând a fi luate de majoritatea simplă a membrilor prezenți.(3) Adunarea generală a filialei, în conformitate cu dispozițiile art. 63 lit. d) din O.U.G., desemnează delegații la Congresul UNPIR din rândul practicienilor în insolvență compatibili.  +  Secţiunea a 3-a Consiliul de conducere al filialei  +  Articolul 59(1) Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru filialele ce au sub 100 de membri și poate crește până la 5 în cazul filialelor cu peste 100 de membri, dintre care un președinte, precum și 2 membri supleanți, aleși de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani. Pentru președintele și membrii consiliului de conducere al filialei se aplică prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din O.U.G. (la 02-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 59 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 25 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 02 iulie 2018 ) (2) Alegerea președintelui și a membrilor consiliului de conducere al filialei se face prin vot secret, din rândul membrilor compatibili, calitatea de membru titular și, respectiv, de membru supleant fiind dobândită pe baza numărului de voturi obținute. În cazul numărului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii în Uniune (data înscrierii în Tabloul UNPIR) sau prin consens.(3) În cazul în care un membru titular nu își mai poate îndeplini atribuțiile înlăuntrul mandatului de 4 ani din motive de sănătate sau este demisionar, sancționat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul consiliului de conducere al filialei, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, desemnat prin vot secret de consiliu. În cazul în care membrul titular este președintele consiliului de conducere al filialei, funcția acestuia va fi ocupată de membrul consiliului care a obținut cel mai mare număr de voturi la precedentele alegeri.(4) În cazul în care, din diverse motive, se constată imposibilitatea constituirii numărului minim de membri titulari ai consiliului de conducere sau ai instanței de disciplină, membrii rămași vor convoca adunarea generală în vederea completării organelor de conducere sus-menționate.(5) Consiliul de conducere al filialei se va întruni la solicitarea președintelui sau la cererea a cel puțin 2 membri, obligatoriu trimestrial și ori de câte ori se consideră necesar. Deciziile consiliului în exercitarea atribuțiilor statutare se iau cu majoritatea celor prezenți. În caz de paritate decide președintele consiliului. Convocarea va fi transmisă prin secretariatul filialei și va fi însoțită de ordinea de zi și o scurtă informare privitoare la discuțiile ce se vor purta. Convocatorul va fi transmis cu minimum 5 zile înainte de ședință sau, cu acordul tuturor membrilor consiliului, acesta se va transmite și într-un termen mai scurt. Oricare dintre membrii consiliului va putea completa ordinea de zi în termen de cel mult 24 de ore de la transmitere. Cu ocazia ședinței secretariatul filialei va asigura întocmirea unui proces-verbal de ședință în care se vor consemna deciziile. Punerea în aplicare a deciziilor se va face de către președinte sau un membru desemnat al consiliului, personal sau prin personalul salarizat al filialei. Răspunde de respectarea acestor formalități președintele consiliului.  +  Articolul 60Consiliul de conducere al filialei are următoarele atribuții:a) supune spre avizare Consiliului național de conducere al Uniunii actul de înființare a filialei și orice modificări ale acestuia;b) asigură desfășurarea activității filialei;c) transmite Consiliului național de conducere al Uniunii orice modificare în legătură cu membrii săi, în vederea actualizării Tabloului UNPIR;d) convoacă și organizează adunarea generală a filialei;e) propune adunării generale candidații pentru instanța de disciplină și comisia de cenzori;f) analizează și avizează documentația de înscriere la examenul de dobândire a calității de practician în insolvență, precum și a solicitanților pentru acces fără examen și cu scutire de stagiu;g) comunică Secretariatului general al Uniunii, la cererea acestuia, numirile ca administrator judiciar sau lichidator ale membrilor filialei;h) angajează personalul executiv al secretariatului filialei;i) comunică Secretariatului general, până la 1 martie a fiecărui an, evoluția numărului de dosare de insolvență pentru anul anterior, precum și domeniile de activitate ale societăților aflate în insolvență;j) înaintează, în termen de 15 zile de la data adunării generale, Secretariatului general al Uniunii o caracterizare a candidatului/candidaților desemnat/desemnați de adunare pentru o funcție de conducere centrală sau locală, precum și în celelalte instanțe sau comisii lucrative, cum ar fi instanțele de disciplină și comisiile de cenzori, relevând: calitățile morale și profesionale, realizările din activitatea de practician în insolvență, implicarea în acțiunile întreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum și în cele de pregătire profesională etc. Înaintează, cu 7 zile înainte de data adunării generale, membrilor filialei o caracterizare/scrisoare de intenție însoțită de CV a candidatului/candidaților care s-au înscris pentru o funcție de conducere locală, respectiv pentru o funcție în instanțele de disciplină și comisiile de cenzori, relevând: calitățile morale și profesionale, realizările din activitatea de practician în insolvență, implicarea în acțiunile întreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum și în cele de pregătire profesională etc. Această prevedere se aplică și în privința candidaților care sunt propuși de către consiliul de conducere în condițiile lit. e);k) aprobă, prin decizie, în baza raportului comisiei locale de cenzori, sistarea plăților din fondul de lichidare pentru practicienii care nu au virat procentul de 2% și/sau nu au pus la dispoziția comisiei de cenzori actele necesare verificării cotei de 2%. Sistarea operează până la data virării sumelor de către practician sau până la data desființării deciziei consiliului de conducere.  +  Secţiunea a 4-a Instanțele locale de disciplină  +  Articolul 61(1) În localitățile în care își desfășoară activitatea curțile de apel funcționează instanțele locale de disciplină ale UNPIR.(2) Instanțele locale de disciplină analizează și soluționează plângerile formulate împotriva practicienilor în insolvență membri ai filialelor care își desfășoară activitatea în raza tribunalelor aparținând curților de apel respective.(3) Instanțele locale de disciplină sunt compuse din 7 membri titulari (un președinte și 6 membri) aleși de adunările generale ale filialelor, prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani, dintre membrii practicieni în insolvență definitivi și compatibili, care se bucură de o autoritate profesională și morală deosebite. Mandatul poate fi reînnoit.  +  Articolul 62(1) Alegerea persoanelor pentru funcția de membru al instanței locale de disciplină de către filialele UNPIR se face din rândul membrilor practicieni în insolvență compatibili care se bucură de autoritate profesională și morală deosebite pe baza ponderii numărului de membri afiliați fiecărei filiale raportat la numărul total al practicienilor arondați instanței locale de disciplină.(2) La calculul numărului de membri aleși se va lua în considerare rotunjirea procentului în plus pentru intervalul 1,5-1,9 și în minus pentru intervalul 1,1-1,4. În cazul în care după acest calcul rezultă un număr mai mare de 7 membri ai instanței se va lua în considerare și a doua zecimală a cifrei calculate conform alin. (1).(3) Aplicarea formulei de calcul privind desemnarea membrilor instanțelor locale de disciplină revine în sarcina Secretariatului general al UNPIR.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), conducerea unei filiale UNPIR poate decide cedarea unei funcții de membru titular în instanța locală de disciplină către un alt județ/o altă filială arondate aceleiași instanțe locale de disciplină.  +  Articolul 63(1) Instanțele locale de disciplină au următoarele atribuții:a) analizează abaterile disciplinare prevăzute de O.U.G. și de statut, potrivit competențelor date de prezentul statut;b) asigură aplicarea măsurilor prevăzute la art. 46 alin. (2) lit. a) și d);c) soluționează în primă instanță și în complet de 3 membri abaterile disciplinare săvârșite de membrii arondați și aplică sancțiunile prevăzute la art. 74 alin. (1) din O.U.G., potrivit limitelor stabilite în prezentul statut;d) comunică Secretariatului general al Uniunii sancțiunile aplicate potrivit art. 74 alin. (1) din O.U.G. și prezentului statut.(2) Hotărârile instanței locale de disciplină sunt definitive și executorii. Executarea poate fi suspendată, la cerere, prin decizie a instanței superioare de disciplină.(3) Contestațiile împotriva hotărârilor instanței locale de disciplină se depun la instanța locală de disciplină care a pronunțat hotărârea disciplinară, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, sub sancțiunea decăderii, și se soluționează de instanța superioară de disciplină.(4) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. c) membrii titulari ai consiliului de conducere al filialei, precum și membrii titulari ai instanței locale de disciplină, ale căror abateri disciplinare se judecă în primă instanță de instanța superioară de disciplină, în complet de 3 membri.  +  Capitolul V Accesul în profesia de practician în insolvență  +  Secţiunea 1 Accesul în profesie în baza unui examen  +  Articolul 64Primirea în profesie se face pe baza unui examen organizat de Uniune, cu excepția persoanelor care pot solicita înscrierea în profesie beneficiind de scutirea de examen și de perioadă de stagiu, în condițiile art. 30 alin. (2) din O.U.G.  +  Articolul 65(1) Examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență stagiar se organizează în mod unitar, la nivel național, de către Consiliul național de conducere al Uniunii.(2) Examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență stagiar se va desfășura, de regulă, anual, dacă Consiliul național de conducere al Uniunii nu decide altfel.(3) Secretariatul general al Uniunii va anunța cu cel puțin 60 de zile înainte într-un cotidian național, precum și pe site-ul Uniunii data începerii sesiunii de examen și data-limită pentru depunerea documentației de înscriere conținând cererea de înscriere și documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor stabilite la art. 23 din O.U.G.(4) Documentația de înscriere se va depune la consiliul de conducere al filialei, care va asigura analizarea îndeplinirii condițiilor și transmiterea acesteia la Secretariatul general al Uniunii.(5) Documentația de înscriere va fi verificată prin grija Secretariatului general al Uniunii, care va afișa la sediul central și va transmite filialelor, cu cel puțin 7 zile înaintea datei examenului, lista cuprinzând candidații care îndeplinesc condițiile pentru susținerea examenului.(6) Consiliul național de conducere al Uniunii va desemna comisiile de analizare a contestațiilor și de supraveghere a desfășurării examenului. Președintele comisiei de supraveghere a examenului este, de regulă, vicepreședintele Consiliului național de conducere al Uniunii, responsabil cu organizarea. Președintele comisiei de analizare a contestațiilor este, de regulă, prim-vicepreședintele Consiliului național de conducere al Uniunii.  +  Articolul 66(1) Documentația de înscriere la examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență stagiar va conține:a) cererea de înscriere;b) curriculum vitae și copie de pe cartea/buletinul de identitate;c) copie legalizată de pe diploma de licență în drept sau științe economice;d) certificatul de cazier judiciar sau declarație notarială pe propria răspundere că nu se află în niciuna din situațiile de nedemnitate;e) dovada experienței de cel puțin 3 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare de lungă durată;f) certificat de căsătorie/hotărâre de divorț (unde este cazul).(2) Dovada se face, de regulă, cu copia carnetului de muncă, adeverința pentru cei care au activat în instituții care nu au întocmit carnete de muncă, convenție civilă înregistrată la camera de muncă ori adeverință eliberată de baroul de avocați, copii ale unor diplome sau atestate [diploma de masterat și/sau de doctorat, atestat de expert contabil sau contabil autorizat, auditor, evaluator autorizat, membru al Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (UNEAR) etc.].(3) Adeverința pentru persoanele care au desfășurat activități practice economice și juridice va avea obligatoriu forma agreată de Uniune.(4) Se consideră activitate practică economică sau juridică, după caz, perioada de 3 ani care conform anumitor prevederi legale este considerată vechime în profesie, cu depunerea dovezilor corespunzătoare.(5) Calculul experienței practice economice sau juridice se va realiza prin luarea în considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore/zi sau suma normelor parțiale care însumate să reprezinte normă întreagă. Calculul experienței practice se va face și în conformitate cu dispozițiile art. 69 alin. (6)-(15).  +  Articolul 67(1) Examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență stagiar constă într-o probă scrisă, sub forma unui test-grilă.(2) Regulile de desfășurare a examenului sunt prezentate în anexa nr. 1.(3) Candidații vor plăti o taxă de înscriere la examen. În cazul în care candidatul își retrage cererea de înscriere cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data desfășurării examenului, acesta va beneficia de restituirea taxei de înscriere. Candidații care solicită retragerea cererii de înscriere după împlinirea acestui termen, precum și cei care nu se prezintă la examen la data și ora începerii desfășurării acestuia pierd dreptul de restituire a taxei de înscriere.(4) Membrii comisiei de pregătire a subiectelor, ai comisiei de analizare a contestațiilor și ai celei de supraveghere a desfășurării examenului pot fi remunerați pentru activitatea depusă, potrivit criteriilor stabilite de Consiliul național de conducere al Uniunii.  +  Articolul 68(1) Persoanele care au promovat examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 6 luni de la data promovării examenului.(2) Persoanele care nu solicită înscrierea în termenul prevăzut la alin. (1) pierd dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR.  +  Articolul 69(1) Persoanele fizice române care au dobândit calitatea de practician în insolvență definitiv pot opta pentru oricare dintre formele de exercitare a profesiei precizate la art. 8 din prezentul statut.(2) Sunt scutite de stagiul de pregătire profesională persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridică sau economică, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, precum și persoanele care au fost deputați sau senatori, în comisiile de specialitate juridică sau economică, fără ca acestea să depășească jumătate din durata celor 10 ani.(3) Sunt scutite de stagiu persoanele care anterior promovării examenului de admitere în profesie au avut calitatea de angajat, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, pe o funcție economică sau juridică, într-un cabinet individual de insolvență, într-o SPRL sau într-o IPURL cel puțin 3 ani.(4) Calculul activității practice economice sau juridice se va realiza prin luarea în considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore pe zi sau suma normelor parțiale care însumate să reprezinte normă întreagă.(5) Documentația ce trebuie depusă de persoanele prevăzute la alin. (2) și (3) va conține:a) cererea de dobândire a calității de practician în insolvență definitiv;b) dovada experienței de cel puțin 10 ani, pentru persoanele prevăzute la art. 33 alin. (1) din O.U.G., ori 3 ani, pentru persoanele prevăzute la art. 33 alin. (1^1) din O.U.G., de la data obținerii diplomei de învățământ superior de lungă durată;c) dovada achitării taxei de verificare a cererii și a documentelor doveditoare în valoare de 1.500 lei.(6) Activitatea practică economică se calculează după data obținerii diplomei de licență, începând cu prima zi a angajării pe o funcție economică, exclusiv pentru persoanele care dețin o diplomă de studii de învățământ superior în științe economice.(7) Activitatea practică juridică se calculează după data obținerii diplomei de licență, începând cu prima zi a angajării pe o funcție juridică, exclusiv pentru persoanele care dețin o diplomă de studii de învățământ superior în științe juridice.(8) Se consideră activitate practică economică exercitarea profesiei de expert contabil, evaluator, auditor financiar, consultant fiscal, care lucrează în interiorul profesiei.(9) Se consideră activitate practică economică, în condițiile legii, și exercitarea funcțiilor de economist, administrator de societate, director general, director, șef secție producție, șef serviciu sau șef birou cu activitate economică (cost, planificare, marketing, salarizare, comercial), precum și activitatea desfășurată de salariații unor departamente economice.(10) Se consideră activitate practică juridică, în condițiile legii, exercitarea profesiei de avocat, judecător, procuror, notar, executor judecătoresc, precum și consilier juridic.(11) Dovada exercitării unei profesii economice sau juridice se face, de regulă, cu copia carnetului de muncă, extras din Revisal, contract de muncă înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă ori adeverință eliberată de angajator pentru cei care nu au deținut sau nu dețin carnet de muncă. Adeverința pentru persoanele care au desfășurat activități practice economice și juridice va avea obligatoriu forma agreată de Uniune.(12) Dovada exercitării profesiei de avocat se face cu adeverință eliberată de baroul de avocați.(13) În situația persoanelor care au activat sau activează în instituții care nu au întocmit carnete de muncă, dovada se face prin adeverință.(14) Adeverința pentru persoanele care au desfășurat activități practice economice sau juridice, cu excepția persoanelor care au activat în instituții cu regim special, va avea obligatoriu forma agreată de Uniune.(15) Activitatea practică economică sau juridică se calculează de la momentul angajării, începând cu prima zi și până la data susținerii examenului de primire în profesie.  +  Secţiunea a 2-a Accesul în profesie pe bază de cerere  +  Articolul 70Persoanele care doresc primirea în profesie cu scutire de examen și de perioadă de stagiu, în condițiile art. 30 alin. (2) din O.U.G., vor depune la filiala la care sunt arondați teritorial o cerere prin care solicită primirea în profesie.  +  Articolul 71(1) Documentația de înscriere în Uniune cu scutire de examen și de perioadă de stagiu pentru persoanele care doresc dobândirea calității de practician în insolvență va conține:a) cererea de înscriere;b) curriculum vitae;c) copie de pe cartea/buletinul de identitate;d) copie legalizată de pe diploma de licență în drept;e) certificatul de cazier judiciar sau declarație notarială pe propria răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de nedemnitate;f) extras de pe carnetul de muncă sau adeverință din care să rezulte dovada exercitării funcției de judecător-sindic de cel puțin 5 ani sau 10 ani pentru judecător, notar ori avocat;g) certificat de căsătorie/hotărâre de divorț (unde este cazul).(2) Înscrierea în Tabloul UNPIR în una dintre secțiunile membrilor compatibili este condiționată de prezentarea dovezii eliberării din funcția de magistrat sau notar în termen de cel mult 1 an de la eliberarea din funcție.  +  Articolul 72Cererile persoanelor care solicită dobândirea calității de practician în insolvență cu scutire de examen și stagiu vor fi analizate de Consiliul național de conducere.  +  Articolul 73Consiliul național de conducere are următoarele atribuții:a) verifică cererea și documentele doveditoare;b) face toate investigațiile necesare privind moralitatea și demnitatea solicitantului, în temeiul art. 25 din O.U.G.;c) poate verifica cunoștințele solicitantului cu privire la organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență;d) emite decizia de admitere în profesie, refuzul de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege.  +  Articolul 74Înscrierea în Tabloul UNPIR se face prin decizie a Consiliului național de conducere al Uniunii. Decizia de înscriere în Tabloul UNPIR se transmite la filială, care are obligația de a o comunica persoanei care a solicitat primirea în profesie. Înscrierea în Tabloul UNPIR devine efectivă și este efectuată de Secretariatul general numai după:a) completarea și depunerea la filială a cererii de înscriere, precum și a cererii-opțiune;b) depunerea jurământului scris în forma prevăzută la art. 30 alin. (4) din O.U.G.;c) depunerea deciziei de înființare a cabinetului individual sau a unui act doveditor prin care solicitantul devine asociat, angajat ori colaborator al unei societăți profesionale (contract de societate, contract de muncă, contract de prestări servicii etc.);d) achitarea taxei de înscriere în Tabloul UNPIR și a cotizației pe anul în curs în termen de 3 luni de la data comunicării deciziei de admitere;e) încheierea poliței de asigurare profesională la plafonul minim prevăzut în statut în cazul persoanelor compatibile.  +  Articolul 75(1) Persoanele care au calitatea de avocat, judecător, judecător-sindic sau notar și care solicită primirea în profesie cu scutire de examen și de perioadă de stagiu vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 3 luni de la primirea deciziei de admitere în profesie.(2) Persoanele care nu solicită înscrierea în termenul prevăzut la alin. (1) pierd dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR.  +  Secţiunea a 3-a Accesul în profesie pentru persoanele fizice străine  +  Articolul 76(1) Persoanele fizice străine pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, putând activa astfel ca practician în insolvență, dacă în statul în care își au domiciliul ele au această specialitate, certificată de organismele profesionale recunoscute sau de autoritățile publice care le autorizează și în condițiile stabilite prin convenții bilaterale, conform prevederilor art. 24 din O.U.G.(2) Pentru practicienii în insolvență din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesară existența unor convenții bilaterale.(3) Documentația de evaluare pentru dobândirea calității de membru al Uniunii va conține:a) cererea de evaluare;b) curriculum vitae și copie a pașaportului;c) certificatul (atestatul) profesional, în copie legalizată și traducere autorizată, în termen de 3 luni de la eliberarea lui;d) dovada studiilor superioare de cel puțin 3 ani;e) certificat de onorabilitate;f) declarația de compatibilitate;g) solicitarea unui stagiu de adaptare de un an;h) declarație privind exercitarea temporară sau ocazională a activității de practician în insolvență.(4) Exercitarea temporară a activității constă în desfășurarea activității pe o perioadă limitată de timp ce trebuie indicată de solicitant. Exercitarea ocazională reprezintă desfășurarea activității de practician în insolvență pentru un singur debitor de la deschiderea procedurii și până la închiderea acesteia.(5) Etapele necesare dobândirii calității de membru al Uniunii și documentele aferente sunt cele cuprinse în metodologia prezentată în anexa nr. 3.(6) Convențiile bilaterale încheiate de Uniune cu organismele similare din statele din care provin practicienii în insolvență, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, vor conține în principal elemente din metodologia prezentată în anexa nr. 3, precum și condiții privind soluționarea unor litigii în legătură cu activitatea practicienilor în insolvență.(7) Calitatea de practician definitiv se obține numai după efectuarea unei perioade de stagiu de adaptare de un an. Stagiul de adaptare se va efectua sub supravegherea unui coordonator de stagiu.  +  Secţiunea a 4-a Înregistrarea în Registrul formelor de organizare a persoanelor juridice străine  +  Articolul 77(1) Persoanele juridice străine care nu au sediul profesional în România pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, putând activa astfel ca practician în insolvență, dacă în statul în care își au sediul profesional desfășoară această activitate și au statutul de societate profesională, certificată de organismele profesionale recunoscute sau de autoritățile publice care le autorizează și în condițiile stabilite prin convenții bilaterale, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din O.U.G.(2) Pentru societățile profesionale de insolvență din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesară existența unor convenții bilaterale.(3) Documentația de evaluare pentru dobândirea calității de membru al Uniunii va conține:a) cererea de evaluare, semnată de reprezentantul legal al societății;b) copia pașaportului reprezentantului legal al societății (în cazul în care acesta nu a dobândit anterior calitatea de membru al Uniunii, persoana fizică străină);c) certificatul (atestatul) profesional emis de autoritatea competentă, în copie legalizată și traducere autorizată, în termen de 3 luni de la eliberarea lui;d) contractul de societate al societății civile profesionale de insolvență;e) declarație privind exercitarea temporară sau ocazională a activității de practician în insolvență.(4) Exercitarea temporară a activității constă în desfășurarea activității pe o perioadă limitată de timp ce trebuie indicată de solicitant. Exercitarea ocazională reprezintă desfășurarea activității de practician în insolvență pentru un singur debitor de la deschiderea procedurii și până la închiderea acesteia.(5) Cererea de evaluare, cu documentele aferente, se supune aprobării Consiliului național de conducere al Uniunii, care va hotărî cu privire la înscrierea societății în Tabloul UNPIR.  +  Capitolul VI Pregătirea profesională  +  Articolul 78(1) Fiecare practician în insolvență definitiv și compatibil are obligația să urmeze în decursul unui an calendaristic cursurile de formare profesională organizate sub patronajul I.N.P.P.I., sub sancțiunea suspendării din profesie.(2) Structura cursurilor de formare profesională, precum și numărul punctelor de pregătire profesională se aprobă prin hotărârea Consiliului I.N.P.P.I.(3) Practicienii în insolvență incompatibili pot participa la programul de pregătire profesională, acesta devenind însă obligatoriu de la data încetării situației de incompatibilitate.(4) Seminarele de pregătire profesională vor fi conduse de formatori (lectori) selecționați pe baza criteriilor stabilite de Consiliul I.N.P.P.I. Selecția și coordonarea activității formatorilor vor fi asigurate de Consiliul științific al I.N.P.P.I.(5) Cheltuielile aferente desfășurării programului de pregătire profesională se suportă, în principal, din taxele de participare. Consiliul Institutului poate aloca unele fonduri în limita sumelor prevăzute anual în bugetul de venituri și cheltuieli.  +  Capitolul VII Îndrumătorii de stagiu  +  Articolul 79(1) Persoanele fizice române care au dobândit calitatea de practician în insolvență stagiar, ca urmare a promovării examenului organizat de Uniune, au obligația efectuării stagiului de pregătire profesională cu durata de 2 ani.(2) Persoanele fizice străine, practicieni în insolvență în țara în care își au domiciliul și care doresc să activeze în România, pot opta pentru efectuarea unui stagiu de adaptare cu durata de 2 ani.(3) Stagiul de pregătire profesională, precum și stagiul de adaptare se desfășoară sub îndrumarea unui coordonator de stagiu, practician în insolvență definitiv, stagiarul având calitatea de salariat sau colaborator. Pe perioada stagiului practicianul în insolvență stagiar va fi remunerat de forma de organizare cu care are relații contractuale cu echivalentul a cel puțin un salariu minim lunar pe economie stabilit pentru anul în curs. Contractul de stagiu se încheie cu forma de organizare, stagiul desfășurându-se sub îndrumarea unui coordonator de stagiu nominalizat, practician în insolvență în cadrul formei de organizare.(4) Raporturile dintre stagiar și practicianul îndrumător de stagiu vor fi consemnate într-un document scris, reprezentând înțelegerea dintre părți, care va fi depus spre opozabilitate la Uniune împreună cu celelalte documente de înscriere.  +  Articolul 80(1) CNC al Uniunii va reactualiza anual lista cu îndrumătorii de stagiu pe baza unor criterii de selecție, care vor lua în considerare, în principal, următoarele:a) să aibă vechime de cel puțin 5 ani de la data înscrierii în Tabloul UNPIR;b) să nu fi suferit nicio sancțiune disciplinară de natura celor prevăzute la cap. XIV;c) venitul brut din activitatea de practician în insolvență.(2) În funcție de volumul de activitate al îndrumătorului de stagiu, pe baza unei grile întocmite în funcție de veniturile realizate în anul anterior atestării, de către cabinetul sau societatea profesională în care își exercită profesia, Consiliul național de conducere al Uniunii va stabili numărul de stagiari. Veniturile realizate de coordonatorul de stagiu nu se pot situa sub valoarea de 50.000 lei.(3) Lista îndrumătorilor de stagiu va fi actualizată anual, pe baza declarației de venit pentru veniturile din activitatea de practician în insolvență realizate în anul anterior, și se va publica pe site-ul Uniunii.  +  Capitolul VIII Registrul formelor de organizare. Conținut, înscriere  +  Articolul 81(1) În Registrul formelor de organizare sunt înregistrate societățile civile profesionale cu personalitate juridică, filialele acestora și cabinetele individuale de insolvență, precum și celelalte forme asociative de organizare profesională, prevăzute și constituite în conformitate cu dispozițiile din O.U.G.(2) Elementele supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare computerizat pentru societățile profesionale cu personalitate juridică și filialele acestora sunt cele prevăzute la art. 71 alin. (1) din O.U.G.(3) Elemente supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare computerizat pentru cabinetele individuale de insolvență sau cabinetele asociate sunt cele prevăzute la art. 71 alin. (2) din O.U.G.(4) Se depun spre menționare următoarele:a) dovada vărsămintelor privind aportul social;b) cereri de îndreptare de erori materiale privind modificarea elementelor menționate la alin. (2);c) oricare alt act prevăzut de O.U.G. sau de prezentul statut, depus ulterior înregistrării în Registrul formelor de organizare;d) informații financiare, prezentate anual, care trebuie să conțină veniturile realizate din activitatea de insolvență;e) mențiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei;f) durata societății;g) modul de transformare, reorganizare, dizolvare și lichidare.(5) În vederea înregistrării unor modificări ale contractelor de societate sau deciziilor de înființare ale cabinetelor individuale, în Registrul formelor de organizare se depun spre menționare următoarele documente:a) cerere de înregistrare/operare în RFO;b) hotărârile fiecărei forme de organizare, semnate de asociații/titularii de cabinete;c) act adițional la contractul de societate sau la decizia de înființare;d) contractul formei de organizare/decizia de înființare actualizate;e) dovada achitării taxelor aferente.(6) Dovada înregistrării în Registrul formelor de organizare computerizat se face prin emiterea unui certificat de înregistrare a societății, cabinetului individual sau a cabinetelor asociate, al cărui format și conținut vor fi stabilite prin decizie a Consiliului național de conducere al Uniunii.(7) Taxele de înregistrare pentru emiterea de certificate de înregistrare, certificate constatatoare, pentru preschimbări, copii certificate și alte operațiuni efectuate de departamentul specializat din cadrul Secretariatului general al Uniunii vor fi stabilite anual prin hotărâre a Congresului Uniunii.(8) Este interzis ca în același sediu social să funcționeze două sau mai multe forme de organizare profesională de practicieni în insolvență. Prin sediu social se înțelege unitatea locativă distinctă din punct de vedere funcțional, deținută în baza unui titlu locativ propriu. Filiala Uniunii unde este înscrisă forma de organizare profesională va desemna dintre membri un raportor care să verifice și să ateste întrunirea condițiilor de desfășurare a activității într-un spațiu locativ distinct care să asigure independența funcțională și păstrarea confidențialității cu privire la activitatea desfășurată.(9) Este interzisă înscrierea în Registrul formelor de organizare a unei societăți cu denumire identică sau asemănătoare cu a uneia deja înregistrate, atât în denumirea întreagă, cât și în cuvintele ce o compun, inclusiv cele care sugerează o prescurtare sau inițiale, cu excepția sintagmelor utilizate în profesie (insolvență, insolvent, judiciar, expert etc.). Filialele constituite de către o societate profesională, conform prevederilor prezentului statut, vor fi înscrise în Registrul formelor de organizare cu o denumire care va îngloba denumirea societății profesionale constitutive și cuvântul „filiala“, urmat de denumirea județului pe raza căruia se constituie aceasta. Este interzisă acordarea unei denumiri identice sau asemănătoare a unei noi societăți cu a uneia ce a fost radiată din Registrul formelor de organizare, mai devreme de trecerea unei perioade de 5 ani de la scoaterea din evidențele Uniunii a denumirii societății radiate.(10) Cabinetele individuale se înregistrează cu numele titularului, urmat de sintagma „cabinet individual de insolvență“, iar cabinetele asociate se individualizează cu numele tuturor titularilor și sintagma „cabinete asociate de insolvență“.(11) Denumirea societăților profesionale se individualizează printr-o denumire specifică, care poate cuprinde numele unuia sau mai multor asociați, sau o denumire personalizată, urmată de acronimul SPRL sau IPURL. Denumirea formei de exercitare a profesiei, individualizată potrivit alin. (1), poate fi păstrată și după decesul sau plecarea unuia dintre asociați, cu acordul acestuia sau, după caz, al tuturor moștenitorilor celui decedat, exprimat în formă autentică.(12) Nu pot fi înregistrate sucursale, puncte de lucru sau alte dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societății.(13) Formatul Registrului formelor de organizare este prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 82Normele privind înregistrările în Registrul formelor de organizare sunt stabilite de CNC.  +  Capitolul IX Transformarea formelor de organizareA. Fuziunea și divizarea formelor de organizare  +  Articolul 83Fuziunea prin absorbție este operațiunea prin care una sau mai multe forme de organizare sunt dizolvate fără a intra în lichidare și care își transferă totalitatea patrimoniului lor formei de organizare absorbante.  +  Articolul 84Fuziunea prin contopire este operațiunea prin care mai multe forme de organizare sunt dizolvate fără a intra în lichidare și care își transferă totalitatea patrimoniului lor unei noi forme de organizare pe care o constituie.  +  Articolul 85Divizarea totală este operațiunea prin care un SPRL, fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său, inclusiv portofoliul de dosare și clienți, către două sau mai multe societăți profesionale constituite sau alte forme de organizare care iau astfel ființă.  +  Articolul 86Divizarea parțială este operațiunea prin care un SPRL, fără a intra în lichidare, transferă o parte din patrimoniul de afectațiune profesională, astfel cum este evidențiat în evidențele contabile ale societății, și al unei părți din portofoliul de dosare și clienți, către o societate constituită sau către una sau mai multe forme de organizare care iau astfel ființă.  +  Articolul 87Fuziunea și divizarea totală atrag de drept radierea formelor de organizare absorbite sau divizate total din Registrul formelor de organizare și din Tabloul Uniunii.  +  Articolul 88Fuziunea și divizarea se pot face și între forme diferite de organizare ale profesiei, în măsura în care aceste operațiuni nu contravin dispozițiilor O.U.G. sau ale prezentului statut.  +  Articolul 89(1) Fuziunea sau divizarea se hotărăște de fiecare formă de organizare în parte, prin hotărâre a asociaților societăților/titularilor de cabinet.(2) Hotărârea asupra fuziunii/divizării se ia cu votul asociaților reprezentând majoritatea părților sociale, aceștia decizând prin aceeași hotărâre modul de repartizare a patrimoniului, a portofoliului de dosare/clienți și de stingere a pasivului. Asociații pot stabili prin contractul de societate o majoritate calificată pentru decizia de fuziune/divizare.(3) Dacă, prin fuziune sau divizare, se înființează o nouă societate, aceasta se constituie în condițiile prevăzute de O.U.G. și de prezentul statut pentru forma de organizare convenită.  +  Articolul 90În vederea înregistrării operațiunilor de fuziune în Registrul formelor de organizare se depun spre înregistrare, cel puțin, următoarele documente:a) cerere de înregistrare/operare în RFO;b) hotărârile fiecărei forme de organizare, semnate de asociații/titularii de cabinete;c) protocolul de fuziune semnat de asociați/titularii de cabinete ce urmează a participa la fuziune. Protocolul de fuziune trebuie să conțină modul de repartizare a patrimoniului, a portofoliului de dosare/clienți și de stingere a pasivului așa cum s-a stabilit prin hotărârea asociaților asupra fuziunii;d) declarație de succesiune, însoțită de anexa cu portofoliul de dosare și clienți;e) cerere privind radierea vechilor forme de organizare care au participat la operațiunea de fuziune;f) contractul formei de organizare rezultat din operațiunea de fuziune, actualizat.  +  Articolul 91În vederea înregistrării operațiunilor de divizare în Registrul formelor de organizare se depun spre înregistrare, cel puțin, următoarele documente:a) cerere de înregistrare/operare în RFO;b) hotărârea privind divizarea, semnată de asociații formei de organizare;c) proiectul de divizare semnat de asociații/titularii de cabinete ce urmează a fi divizate. Acesta trebuie să conțină modul de repartizare a patrimoniului, a portofoliului de dosare/clienți și de stingere a pasivului așa cum s-a stabilit prin hotărârea asociaților asupra divizării;d) în cazul operațiunii de divizare totală se va anexa și cererea privind radierea vechii forme de organizare din RFO;e) contractele formelor de organizare rezultate din operațiunea de divizare, actualizate.  +  Articolul 92(1) Documentele prevăzute la art. 91, în original, se vor depune spre avizare la filiala UNPIR unde își va avea sediul forma sau formele de organizare beneficiare ale operațiunii de fuziune/divizare.(2) Documentația avizată de filiala UNPIR se va înainta Secretariatului general al UNPIR.  +  Articolul 93(1) Verificarea condițiilor de formă privind operațiunile de fuziune/divizare se face prin Secretariatul general, răspunderea privind îndeplinirea condițiilor de fond aferente operațiunilor de fuziune/divizare aparținând asociaților/ titularilor formelor de organizare.(2) Data transmiterii drepturilor și obligațiilor între formele de organizare respective are loc atât între părți, cât și față de terți, la data aprobării operațiunii de fuziune/divizare de către Consiliul național de conducere al UNPIR, dacă prin lege nu se prevede altfel.B. Dizolvarea formelor de organizare  +  Articolul 94Dizolvarea reprezintă totalitatea operațiunilor care pregătesc încetarea existenței unei forme de organizare, în vederea asigurării condițiilor lichidării patrimoniului și radierii societății din Registrul formelor de organizare.  +  Articolul 95Formele de exercitare a profesiei se dizolvă prin:a) hotărârea asociaților reprezentând majoritatea părților sociale. Asociații pot stabili prin contractul de societate o majoritate simplă sau calificată pentru decizia de dizolvare;b) radierea din profesie a tuturor asociaților sau, după caz, trecerea în oricare din situațiile de incompatibilitate a tuturor asociaților, dacă nu și-au cesionat părțile sociale în termen de 30 de zile de la data înscrierii în Registrul formelor de organizare a profesiei a mențiunilor ce pot duce la dizolvarea formei de organizare, în condițiile prezentului alineat;c) decesul tuturor asociaților;d) dobândirea tuturor părților sociale de către un singur asociat și păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni, fără ca acesta să efectueze operațiuni privind cooptarea unui alt asociat sau pentru transformarea formei de organizare profesională;e) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toți asociații;f) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;g) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;h) în baza procesului-verbal de conciliere sau a hotărârii de arbitraj pronunțate în condițiile prevăzute de prezentul statut, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegeri grave între asociați, care împiedică funcționarea societății;i) alte cauze prevăzute de lege sau de contractul de societate.  +  Articolul 96(1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.(2) În cazul lichidării prevăzute de art. 95 lit. a), d), e), f) și g), în situația în care forma de organizare nu are obligații către creditori, iar asociații se înțeleg cu privire la repartizarea activului formei de organizare între asociați, radierea formei de organizare se va face fără numire de lichidator, pe baza declarațiilor asociaților pe propria răspundere. Dizolvarea conduce la radierea formei de organizare din registrul formelor după depunerea documentelor necesare cu privire la stingerea datoriilor formei de organizare, sub forma declarației în formă autentică pe propria răspundere a asociațiilor, în cazurile anume prevăzute de statut însoțită de raportul de lichidare.În termen de 15 zile de la repartizarea activului net, asociații pe baza declarației pe propria răspundere însoțită de raportul de repartizare și lichidare a patrimoniului vor depune la Registrul formelor de organizare o cerere de radiere a formei de organizare din registrul formelor și din tabloul UNPIR.Operațiunea tehnică de radiere se aprobă de CNC, sub condiția ca forma de organizare să achite la zi contribuțiile datorate UNPIR, inclusiv pentru propriile filiale (în cazul în care există).În toate celelalte situații se va numi un lichidator care va depune un raport final.(3) Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale.(4) Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.  +  Articolul 97(1) Desemnarea lichidatorului:a) prin decizia de dizolvare asociații vor desemna un lichidator din rândul membrilor UNPIR, stabilindu-i și onorariul. Acordul prealabil, scris, al lichidatorului în privința acceptării numirii este obligatoriu;b) în situațiile în care nu este desemnat un lichidator de către asociați, acesta va fi numit de către consiliul de conducere al filialei Uniunii de care aparține societatea dizolvată, dintre lichidatorii care au depus oferte pentru acest tip de proceduri, fiind stabilit și un onorariu;c) actul de numire a lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau sentința care îi ține locul, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la Registrul formelor de organizare, pentru a fi înscrise de îndată;d) numai după îndeplinirea formalităților de la lit. c) lichidatorii vor exercita această funcție.(1^1) Pentru opozabilitatea față de terți, secretariatul general va elibera un certificat constatator, scutit de taxe, care va menționa starea juridică a formei de organizare, numele și numărul matricol al lichidatorului. (la 02-07-2018, Articolul 97 din Litera B. , Capitolul IX a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 25 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 02 iulie 2018 ) (2) Remunerarea lichidatorului și cheltuielile de lichidare se acoperă din averea societății dizolvate.(3) Din momentul dizolvării asociații sau practicienii coordonatori nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar, aceștia sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse.(4) Interdicția prevăzută la alin. (3) se aplică de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de asociați sau declarată prin sentință judecătorească.(5) Toate actele emanând de la societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare, prin mențiunea „în lichidare“ trecută după denumirea societății.  +  Articolul 98(1) Lichidatorii au următoarele atribuții principale:a) să reprezinte societatea în relațiile cu terții și autoritățile, inclusiv instanțe de judecată;b) să execute și să termine operațiunile referitoare la lichidare;c) în vederea acoperirii pasivului societății să vândă, prin licitație publică, imobilele și orice avere mobiliară a formelor de organizare;d) să încaseze creanțele societății;e) să achite datoriile societății;f) să repartizeze activul net către asociați conform deținerilor acestora sau prevederilor contractului de societate;g) să coordoneze activitatea societății în ceea ce privește portofoliul de dosare și clienți, fiind obligat ca în termen de maximum 45 de zile de la preluarea funcției să convoace adunările creditorilor/asociaților sau membrilor debitorului în vederea înlocuirii. În perioada dintre dizolvarea societății și înlocuirea din dosarele sau din gestionarea clienților aflați în portofoliu în aceste dosare/proiecte se vor putea face doar acte de administrare/conservare;h) să îndeplinească orice alte acte necesare lichidării și radierii societății.(2) Lichidatorii împreună cu reprezentanții formelor de organizare sunt datori ca, în termen de maximum 30 de zile de la preluarea funcției, să facă un inventar și o evaluare (dacă este cazul) cu un expert evaluator, plătit din averea debitoarei, care să constate situația exactă a activului, pasivului societății și a portofoliului de dosare/clienți și să le semneze.(3) Documentele societății, inclusiv cele referitoare la bunurile din patrimoniu, vor fi puse la dispoziția lichidatorului în termen de maximum 15 zile de la preluarea funcției, de către asociații societății dizolvate sau de către cei care le dețin. Vor fi puse de asemenea la dispoziția lichidatorului, în termen de maximum 20 de zile de la preluarea funcției, toate informațiile și documentele referitoare la portofoliul de dosare/clienți.(4) Asociații vor fi convocați pentru a fi informați cu privire la rezultatele obținute de lichidatori, repartizarea activului net și pentru a constata terminarea lichidării.(5) Bunurile rămase în patrimoniul formei de organizare, în urma procedurilor de lichidare, le revin asociaților, conform deciziei acestora, luată prin hotărârea de dizolvare. În caz contrar se vor repartiza conform cotelor deținute.(6) În termen de 15 zile de la repartizarea activului net, asociații pe baza declarației pe propria răspundere însoțită de raportul privind situația financiară de lichidare, respectiv lichidatorii pe baza raportului final de lichidare prin care se prezintă situația patrimoniului, a creanțelor și activelor rămase, vor depune la Registrul formelor de organizare o cerere de radiere a formei de organizare din Registrul formelor și din Tabloul UNPIR.(7) Lipsa de cooperare a asociaților, coordonatorilor sau practicienilor care au avut în administrare dosare sau clienți din portofoliul societăților dizolvate cu lichidatorul, în special cu privire la obligațiile de la alineatele (2) și (3) de mai sus, reprezintă abatere disciplinară.(8) Radierea din Registrul formelor de organizare și din Tabloul UNPIR se realizează doar pentru a se ține evidența persoanelor care pot desfășura activitățile prevăzute de lege ca fiind exercitate exclusiv de practicienii în insolvență. Eventuala răspundere patrimonială a formei de organizare a profesiei sau a practicianului se realizează în condițiile legii, în limita patrimoniului de afectațiune conform art. 2.324 alin. (4) din Codul civil.  +  Capitolul X Înregistrarea în Registrul formelor de organizare  +  Articolul 99(1) SPRL se constituie, în baza unui contract de societate, prin asocierea a cel puțin 2 practicieni în insolvență compatibili, în condițiile art. 7 din O.U.G. Contractul de societate, în formă scrisă, se înregistrează la Uniune în Registrul formelor de organizare, la data aprobării cererii de înscriere în Tabloul UNPIR de către Consiliul național de conducere al Uniunii. Contractul de societate poate dobândi dată certă și în condițiile dreptului comun.(2) Contractul de societate al SPRL va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute la art. 10 alin. (2) din O.U.G.(3) Lipsa din contract a oricărei clauze obligatorii atrage refuzul înregistrării la Uniune în Registrul formelor de organizare. Asociații, împreună sau oricare dintre ei, precum și persoana desemnată de aceștia să reprezinte societatea în raporturile cu terții pot complini lipsa clauzei obligatorii din contract.(4) Filialele societăților profesionale cu răspundere limitată au regimul juridic al societății-mamă. Acestea sunt obligate să achite taxa anuală și să se asigure profesional pentru plafonul minim de asigurare profesională. Contribuția anuală pe tranșe de venituri se plătește la filiala Uniunii pe raza căreia funcționează. Veniturile societății profesionale constitutive care provin din excedentul de numerar al filialei sau filialelor pe care le-a constituit nu se vor supune contribuției pe tranșe de venituri la filiala Uniunii în care cea dintâi este înscrisă.(5) Filiala constituită cu aportul integral al unei societăți profesionale poate fi înființată prin hotărâre a adunării generale. Înființarea filialei se va face printr-un contract, semnat în numele societății profesionale de către asociatul coordonator al acesteia, împuternicit prin hotărârea adunării generale a societății prin care s-a decis constituirea filialei.(6) Filiala va putea fi constituită și prin asocierea unei societăți profesionale cu răspundere limitată cu unul sau mai mulți practicieni în insolvență, persoane fizice. Asociații persoane fizice trebuie să fie practicieni în insolvență compatibili. Pentru a exista filiala, o societate profesională cu răspundere limitată trebuie să dețină cel puțin 50% + 1 din capitalul social necesar constituirii filialei.(7) Este interzisă înscrierea în Registrul formelor de organizare a societăților profesionale constituite prin asocierea cu practicienii în insolvență incompatibili sau persoane care nu au calitatea de practician în insolvență.  +  Articolul 100(1) O întreprindere profesională unipersonală se constituie fie prin actul de voință al unui singur practician în insolvență compatibil, fie ca urmare a decesului, incompatibilității, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociați dintr-o SPRL, care are ca efect reducerea asociaților la unul singur, dacă acest din urmă asociat optează pentru organizarea activității sale sub forma IPURL.(2) În măsura compatibilității lor, contractul IPURL va cuprinde aceleași elemente cu cele menționate pentru SPRL la art. 99 alin. (2).  +  Articolul 101(1) Radierea din Registrul formelor de organizare se realizează prin hotărâre a Consiliului național de conducere al UNPIR în următoarele situații:a) la cererea practicianului în insolvență, în cazul cabinetului individual și IPURL sau la cererea formulată în baza hotărârii Adunării generale a asociaților conform contractului de societate, în cazul SPRL;b) în cazul suspendării la cererea practicianului în insolvență, prevăzut la art. 13 alin. (5);c) în cazul sancțiunii disciplinare de excludere definitivă din UNPIR, prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. d) din O.U.G.;d) în cazul în care, din orice motive, în societate rămâne un singur asociat pe o perioadă mai mare de 3 luni, fără transformarea în cabinet individual sau întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, prevăzut la art. 20 din O.U.G.;e) în cazul fuziunii, divizării sau dizolvării (ce are ca efect încetarea existenței unei forme de exercitare a profesiei).(2) Radierea din Registrul formelor de organizare nu duce automat la radierea cabinetului individual, IPURL sau SPRL de la organele fiscale, reprezentanții formelor de organizare având obligația de a realiza demersurile în vederea radierii acestora din evidențele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(3) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. b) operațiunea de radiere din Registrul formelor de organizare a cabinetului sau IPURL în care își desfășura activitatea practicianul în insolvență suspendat la cerere survine de drept.(4) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. c) operațiunea de radiere din registrul formelor de organizare a cabinetului sau IPURL în care își desfășura activitatea practicianul în insolvență sancționat disciplinar survine de drept la momentul rămânerii definitivă a hotărârii disciplinare, constatat prin decizie disciplinară sau, după caz, prin decizie definitivă și irevocabilă pronunțată de instanțele judecătorești.(5) Se exceptează de la prevederile alin. (4) situația în care s-a pronunțat o hotărâre de suspendare a efectelor deciziei disciplinare de excludere din profesie sau situația în care nu a fost pronunțată o sentință judecătorească definitivă și irevocabilă ce are ca obiect anularea sancțiunii disciplinare.(6) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. d) operațiunea de radiere din Registrul formelor de organizare survine de drept, după trecerea termenului de 3 luni.(7) În cazul în care o societate-mamă își radiază propriile filiale din Registrul formelor de organizare, aceasta din urmă are obligația achitării cotizației anuale și a contribuției pe tranșe de venituri pentru propriile filiale. În caz de neplată, asociatul coordonator al societății-mamă va fi sancționat potrivit dispozițiilor art. 122.(8) Orice cauză care poate duce la constatarea nulității operațiunilor efectuate cu privire la formele de organizare va beneficia de un termen de remediere de cel mult 2 luni de la data constatării, pe orice cale. Operațiunile și actele de procedură efectuate în exercițiul profesiei nu vor fi afectate, cu condiția ca înlăturarea cauzei de nulitate să se producă înainte ca instanța de judecată să se pronunțe asupra valabilității lor.  +  Capitolul XI Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România  +  Articolul 102Activitatea de practician în insolvență poate fi desfășurată, pe întregul teritoriu al României, numai de persoanele care au această calitate dobândită în condițiile legii și care sunt înscrise în Tabloul UNPIR în secțiunile membrilor compatibili.  +  Articolul 103Tabloul UNPIR are 7 secțiuni, definite în anexa nr. 8.  +  Articolul 104(1) La înscrierea în Tabloul UNPIR fiecare practician în insolvență va primi un cod numeric netransmisibil acordat de Secretariatul general al Uniunii, prin înregistrarea cererilor de înscriere în ordine alfabetică, pe filiale. În cazul reînscrierii unei persoane fizice sau juridice, se atribuie același cod numeric deținut anterior radierii.(2) Înscrierea în Tabloul UNPIR a practicienilor în insolvență se face, la cererea solicitanților care îndeplinesc condițiile necesare și achită taxa de înscriere, astfel:a) persoanele fizice române compatibile depun cererea de înscriere la filiala Uniunii pe a cărei rază teritorială își vor desfășura activitatea;b) persoanele fizice române incompatibile depun cererea de înscriere la filiala Uniunii pe a cărei rază teritorială își au domiciliul stabil;c) persoanele fizice și juridice străine depun la Secretariatul general al Uniunii cererile și documentele necesare, cu respectarea condițiilor stabilite prin O.U.G. și prin prezentul statut.(3) Cererea de înscriere se supune aprobării Consiliului național de conducere al Uniunii. Secretariatul general al Uniunii eliberează decizia de înscriere, care va conține principalele date de identificare ale practicianului în insolvență, precum și codul numeric din Tabloul UNPIR și, respectiv, numărul de înregistrare din Registrul formelor de organizare.(4) Codul numeric al practicianului în insolvență este personalizat și are două componente, una formată dintr-o cifră sau o cifră și o literă, reprezentând apartenența la una dintre secțiunile ori subsecțiunile Tabloului Uniunii (1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 3, 4, 5 și 6), iar cea de-a doua formată din 4 cifre care reprezintă numărul alocat persoanei înregistrate.(5) Formele asociative permise de O.U.G. vor fi înscrise la rubrica „Mențiuni“ din subsecțiunea corespunzătoare fiecărei forme de organizare profesională parte a contractului de asociere.  +  Articolul 105(1) Respingerea cererii de înscriere în Tabloul UNPIR poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării. Comunicarea se face de către Secretariatul general al Uniunii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(2) Contestația se depune în termenul menționat mai sus la Secretariatul general al Uniunii și se soluționează de Consiliul național de conducere al Uniunii, în condițiile art. 69 alin. (3) din O.U.G.  +  Articolul 106Tabloul Uniunii se reactualizează lunar pe site-ul oficial al Uniunii și se publică periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I bis, prin grija Secretariatului general al Uniunii.  +  Articolul 107Legitimația de practician în insolvență și, respectiv, atestatul pentru persoanele juridice și cabinetele individuale vor fi emise anual de Secretariatul general al Uniunii, vor avea înscris codul numeric din Tabloul UNPIR și se vor elibera numai după achitarea cotizației pe anul respectiv. Forma și conținutul legitimației și ale atestatului vor fi aprobate de Consiliul național de conducere al Uniunii.  +  Capitolul XII Patrimoniul și veniturile Uniunii  +  Articolul 108Patrimoniul Uniunii și al filialelor acesteia este constituit din totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite de Uniune și este gestionat de Consiliul național de conducere al Uniunii și, respectiv, de comitetele de conducere ale filialelor.  +  Articolul 109(1) Veniturile Uniunii se constituie din taxe, cotizații, penalități pecuniare, donații, sponsorizări și din alte venituri, potrivit legii.(2) Nivelul taxelor, cotizațiilor și contribuțiilor anuale ale membrilor Uniunii se aprobă pentru anul calendaristic următor de către Congresul Uniunii, la propunerea Consiliului național de conducere al Uniunii.(3) Taxele, cotizațiile și contribuțiile sunt următoarele:a) taxa de înscriere la examenul de dobândire a calității de practician în insolvență;b) taxa de susținere a examenului de definitivat în profesie;c) taxele de operare a înscrierilor în Tabloul UNPIR;d) taxa de verificare a cererii și a documentelor privind dobândirea calității de practician în insolvență, fără examen și cu scutire de stagiu;e) taxele percepute pentru operațiuni legate de Registrul formelor de organizare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5;f) cotizația anuală;g) contribuția anuală pe cote de venituri, reprezentând cota-parte din venitul brut realizat din activitatea membrilor, conform art. 1 din O.U.G., exclusiv TVA, este de 0,8%;h) taxa de analizare și verificare a îndeplinirii condițiilor privind scutirea de stagiu în baza art. 33 din O.U.G.;i) taxa de eliberare privind istoricul membrilor UNPIR sau al formelor de exercitare a profesiei.j) taxe de participare la manifestări științifice/seminare profesionale organizate în interesul membrilor. Organizarea unor astfel de manifestări se va realiza în limitele impuse de art. 78 alin. (2) din Statut; (la 02-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 109 , Capitolul XII a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 25 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 02 iulie 2018 ) k) taxe din alte activități organizate în interesul membrilor. (la 02-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 109 , Capitolul XII a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 25 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 02 iulie 2018 ) (4) Taxele, cotizațiile și contribuțiile menționate la alin. (3) sunt scutite de TVA, conform art. 292 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(5) Contribuția anuală pe tranșe de venituri se determină de fiecare cotizant, pe baza unei declarații scrise, transmisă Secretariatului general al Uniunii până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul anterior. Realitatea declarației este supusă verificării, prin sondaj, de către cenzorii filialelor. Cenzorul delegat cu verificarea poate solicita orice document de la practician, inclusiv declarația de venituri depusă de acesta la organul fiscal.(6) În cazul în care societățile profesionale sau cabinetele individuale își schimbă sediul social, plata cotizației variabile datorate Uniunii va fi împărțită pe 4 trimestre și se va achita filialelor în funcție de durata cât a activat pe raza respectivei filiale.(7) Nivelul taxelor, cotizațiilor, precum și plafonul minim de asigurare profesională sunt prevăzute în anexa nr. 6.(8) Prin venit brut realizat se înțelege totalitatea sumelor încasate de practician ca onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinație a acestora.  +  Articolul 110Neplata cotizațiilor și a contribuțiilor anuale până la data de 30 aprilie atrage sancționarea conform art. 44 alin. (2) din O.U.G. Eliberarea atestatelor și legitimațiilor pentru anul în curs de către filialele Uniunii este condiționată de plata cotizației și a contribuției.  +  Articolul 111(1) Repartizarea veniturilor între Uniune și filialele sale se efectuează astfel:a) taxele de înscriere la examen și de verificare a cererii și a documentelor privind dobândirea calității de practician în insolvență fără examen și cu scutire de stagiu se constituie venit la bugetul Uniunii;b) taxele de înscriere în Tabloul UNPIR se repartizează astfel: 50% se constituie venit la bugetul filialei, iar 50% se virează către Uniune până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, când a fost efectuată plata;c) veniturile realizate din încasarea cotizațiilor și contribuțiilor se repartizează astfel: 50% se constituie venit la bugetul filialei, iar 50% se virează către Uniune, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, când a fost efectuată plata;d) veniturile realizate din încasarea taxelor pentru operațiunile legate de Registrul formelor de organizare se constituie venit la bugetul Uniunii;e) sumele rezultate din vânzarea publicațiilor proprii, editate de Consiliul național de conducere al Uniunii, se constituie venit la bugetul Uniunii;f) sumele provenite din penalitățile pecuniare se constituie venit la bugetul Uniunii sau al filialei, după caz;g) filialele Uniunii își vor deschide un cont la o sucursală sau o filială a băncii la care este deschis și contul Uniunii;h) liberalitățile, donațiile, sponsorizările etc. vor fi acceptate de Uniune sau de filialele sale cu acordul Consiliului național de conducere al Uniunii.(2) Filialele au obligația să depună un exemplar din situațiile financiare, certificate și aprobate, la Secretariatul general al Uniunii, până la data de 30 aprilie a anului în curs pentru exercițiul contabil al anului anterior.  +  Articolul 112(1) În baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, Consiliul național de conducere al Uniunii efectuează cheltuieli pentru:a) inițierea, organizarea și desfășurarea acțiunilor prevăzute în planul de activitate al Uniunii;b) organizarea și funcționarea structurilor Uniunii pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii;c) extinderea bazei materiale a Uniunii;d) promovarea cunoștințelor tehnice și a punctelor de vedere ale Uniunii;e) sprijinirea funcționării comisiilor permanente și temporare ale Uniunii;f) asigurarea relațiilor cu celelalte organizații similare din țară și din străinătate, plata cotizațiilor, în cazul afilierii la organizații interne sau internaționale, și a cheltuielilor de reprezentare și de participare a delegațiilor Uniunii;g) recompensarea, pentru activități permanente, a unor persoane care îndeplinesc funcții eligibile;h) întreținerea patrimoniului Uniunii și alte cheltuieli administrative, gospodărești sau de reprezentare;i) asigurarea unui abonament permanent la periodicul de informare al Uniunii și participarea la manifestările organizate de Uniune pentru toți membrii acesteia.(2) Soldul bugetar la sfârșitul anului calendaristic se reportează în anul următor.  +  Articolul 113(1) Contabilitatea patrimoniului și a activităților desfășurate de Uniune și de filiale se organizează și se conduce potrivit reglementărilor legale în vigoare.(2) Uniunea, având statut de persoană juridică autonomă și fără scop lucrativ, își constituie veniturile din sursele stabilite conform art. 66 din O.U.G., completate cu prevederile art. 109. Din aceste venituri își acoperă în întregime cheltuielile.(3) Contabilitatea sintetică și analitică a veniturilor și cheltuielilor se organizează distinct, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli. Prin bugetul de venituri și cheltuieli se vor asigura fondurile necesare desfășurării în bune condiții a activității Uniunii, fiind determinate resursele de acoperire pe categorii de cheltuieli. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli se întocmește și se supune aprobării Congresului Uniunii.(4) Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasări în țară și în străinătate, organizări de evenimente, dotări cu inventar gospodăresc și cu mijloace de transport se aprobă de președintele Uniunii. Sumele lunare reprezentând cheltuieli curente ale Uniunii se aprobă de secretarul general al Uniunii pe bază de referat.(5) Filialele Uniunii, având personalitate juridică conform art. 47 alin. (2) din O.U.G., au obligația organizării și conducerii contabilității proprii la sediile declarate de pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile reglementărilor legale în vigoare.(6) Uniunea și filialele au obligația de a întocmi situațiile financiare anuale și în cazul încetării activității, potrivit legii. Situațiile financiare ale Uniunii, certificate de cenzori, se supun aprobării Adunării reprezentanților permanenți ai Uniunii, urmând a fi ratificate de Congres. Situațiile financiare ale filialelor UNPIR, certificate de cenzori, se supun aprobării adunărilor generale ale filialelor.  +  Capitolul XIII Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței  +  Articolul 114(1) UNPIR va constitui, în baza art. 39 alin. (9) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, un subcont special în care vor fi virate sumele încasate de la bugetul Ministerului Justiției, prin Oficiul Național al Registrului Comerțului.(2) UNPIR va utiliza un alt subcont special în care se va vira de filialele UNPIR procentul de 2% încasat de acestea de la practicienii în insolvență.(3) UNPIR va transmite către filialele sale suma reprezentând valoarea deconturilor centralizate urmând ca acestea din urmă să distribuie sumele cuvenite practicienilor în insolvență.(4) Sumele existente în cele două subconturi speciale vor fi redistribuite de UNPIR filialelor sale în subconturile speciale deschise de acestea, în conformitate cu procedurile ce vor fi stabilite de Consiliul național de conducere.(5) Toate comisioanele bancare pentru operațiunile de redistribuire către filialele UNPIR se suportă din fondul de lichidare.  +  Articolul 115(1) Distribuirea către practicienii în insolvență de către filialele Uniunii a sumelor colectate în fondul de lichidare se va face pe baza următoarelor criterii:a) cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială;b) onorarii stabilite prin hotărâre judecătorească pentru dosarele deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau onorarii stabilite pentru procedura prevăzută de Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială.(2) Ținând cont de criteriile principale enunțate la alin. (1), Consiliul de conducere al filialei poate stabili criterii secundare de distribuire a sumelor, ținând seama de situații speciale.(3) În cazul în care un practician este numit de directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau de persoana ori de persoanele desemnate din cadrul registrului într-un dosar în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiindu-i fixat un onorariu și, ulterior, prin trecerea la procedura simplificată prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, îi mai este stabilit un onorariu, fie aceluiași practician, fie altuia, eventual și cheltuieli de procedură de către judecătorul-sindic, se va solicita un singur onorariu din fondul de lichidare de până la 4.000 lei, la care se adaugă cheltuielile făcute în procedură. În cazul finalizării dosarului de un alt practician decât cel desemnat inițial, stabilirea remunerației cuvenite fiecărui practician în cauză intră în competența consiliului de conducere al filialei UNPIR pe raza căreia își are sediul societatea debitoare. În acest caz, împărțirea poate fi făcută în baza regulilor stabilite de Adunarea generală a membrilor filialei sau, în lipsa acestora, de către Consiliul de conducere al filialei, în baza analizei deconturilor depuse de practicienii care au activat în dosar. Această plată se va efectua pentru deconturile înaintate în dosarul trecut în procedura simplificată prevăzută de legea privind procedura insolvenței.(4) În situația în care un practician în insolvență a fost desemnat într-o procedură în baza art. 19 alin. (2) sau (2^1) din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe baza ofertei sale financiare, iar ulterior se constată că în averea debitorului nu există disponibilități, acesta nu poate cere decontarea din fondul de lichidare, constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, a unui onorariu mai mare decât cel pe baza căruia a fost desemnat.(5) În toate situațiile, într-un dosar închis fără să fi existat bunuri, unde costurile procedurale se acoperă pe seama fondului de lichidare, se poate acorda o singură remunerație, care se va încadra în plafonul stabilit la alin. (3).(6) În situația desemnării unui practician în insolvență de către reprezentanții unei asociații sau fundații pentru derularea procedurilor de insolvență, reprezentanții acestora au obligația să avanseze cheltuielile de lichidare, inclusiv onorariul practicianului.(7) Nu sunt decontate din fondul de lichidare cheltuielile de procedură și onorariul practicianului în insolvență pentru derularea procedurilor de lichidare a asociaților și fundațiilor, în situația numirii acestora de către reprezentanții respectivelor entități.  +  Articolul 116(1) Pentru decontarea din fondul de lichidare, filiala Uniunii solicită următoarele documente justificative:a) sentința/încheierea/rezoluția, în original sau copie conformă cu originalul, prin care judecătorul-sindic/judecătorul-delegat/directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana desemnată din cadrul registrului comerțului stabilesc/stabilește onorariul de achitat, respectiv cheltuielile de procedură. În condițiile în care cheltuielile de procedură nu sunt reglementate ab initio, atunci acestea se vor accepta spre decontare în conformitate cu prevederile art. 117 de mai jos;b) orice document din care rezultă că debitoarea nu deține bunuri sau sume de bani în patrimoniu sau că acestea sunt insuficiente și a fost închisă procedura în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau art. 174 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare;c) factură fiscală;d) hotărârea creditorului majoritar privind desemnarea practicianului în insolvență în procedură în baza art. 19 alin. (2) sau (2^1) din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe baza ofertei sale financiare.(2) În cazul în care, conform practicii locale, instanțele consideră că nu este necesară aprobarea pentru decontarea din fondul de lichidare, aceasta este de competența filialei UNPIR care va dispune aprobarea conform criteriilor stabilite de O.U.G. și ale prezentului statut.(3) Pentru decontarea din fondul de lichidare, în situația în care din sentință sau din încheiere nu rezultă în mod expres faptul că debitoarea deține bunuri sau sume de bani în averea sa, filiala Uniunii poate solicita orice raport întocmit pe parcursul procedurii (de observație, administrare sau lichidare), bilanțul de la începutul lichidării, inventarul bunurilor societății debitoare, adeverință eliberată de serviciile de impozite și taxe, eventual certificatul de radiere și/sau orice alte documente justificative.(4) În situația avansării unor sume din fondul de lichidare, în cazul în care în sentință/încheiere nu se prevede în mod expres că suma urmează a fi returnată, solicitantul, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), va da și o declarație pe propria răspundere prin care se obligă să restituie avansul, în termen de 10 zile lucrătoare de la valorificarea activului debitoarei.(5) Decontarea cheltuielilor din fondul de lichidare, în condițiile în care în averea debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau sume de bani, constituie abatere, cu excepția cazurilor când bunurile sau sumele de bani sunt insuficiente și a fost cerută închiderea procedurii în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza art. 174 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.(6) Obligația privind plata sumelor din fondul de lichidare către practicienii în insolvență aparține filialei Uniunii pe raza căreia își are sediul debitoarea.(7) Decontul final prevăzut de art. 2^1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, se aprobă de către Consiliul de conducere al filialei UNPIR pe raza căreia se află sediul debitoarei.(8) Toate tipizatele privind operațiunile pe fondul de lichidare se aprobă de CNC.(9) Decontarea din fondul de lichidare pentru formele de organizare radiate se va face în conformitate cu procedurile de decont stabilite de Consiliul național de conducere.  +  Articolul 117(1) Plata onorariilor practicienilor în insolvență ce sunt achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, se va face, pe toată perioada desfășurării procedurii, în ordinea vechimii, la următoarele tarife:a) până la 4.000 lei, stabilit în baza hotărârii judecătorești pentru procedurile de insolvență deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvență înregistrați cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de până la 4.000 lei, exclusiv TVA;b) 1.000 lei, prevăzut la art. 2^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, pentru procedurile de lichidare derulate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvență înregistrați cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de 1.000 lei, exclusiv TVA;c) în cazul procedurilor de insolvență deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, dar provenite din proceduri deschise în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, onorariul va fi de 1.000 lei dacă complexitatea procedurii rămâne la stadiul prezentat în raportul privind situația economică a societății întocmit în conformitate cu art. 260 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cheltuielile de procedură admise la plata din fondul de lichidare sunt:a) cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificări, convocări și comunicări ale actelor aferente procedurii, inclusiv cheltuielile legate de traducerea documentelor debitoarei necesare unor operațiuni din cadrul procedurii;b) cheltuielile de cazare și deplasare impuse de necesitatea prezentării practicianului în insolvență la termenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea este parte, în cazul acelor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată din afara localității unde se află tribunalul care judecă dosarul de insolvență. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifică pe baza decontului de deplasare, la care sunt atașate tichetele de transport sau bonul fiscal, în limita unui consum de combustibil de 10 l/100 km;c) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condițiile art. 116 alin. (4) necesare asigurării de către practicianul în insolvență a bunei desfășurări a procedurii (cum ar fi, dar fără a se limita la: inventarierea bunurilor, asigurarea administrării societății debitoare și ținerea contabilității societății debitoare în ipoteza în care administratorului special i-a fost ridicat parțial sau total dreptul de administrare, reprezentarea societății debitoare în relația cu partenerii comerciali, precum și în relația cu autorități suverane/suprasuverane etc.). În condițiile în care, din constrângeri legate de timp sau pentru distanțe mai mari de 200 km, se optează pentru transportul cu avionul, atunci se va deconta un tarif echivalent cu cel al călătoriilor la clasa economică. Cheltuielile de cazare, care se vor limita la condiții hoteliere de maximum 4 stele, se vor justifica pe baza aceluiași decont de deplasare, la care sunt atașate facturile și bonurile fiscale. La toate aceste cheltuieli se va adăuga și diurna legală, aferentă personalului alocat în acest scop;d) cheltuieli necesare pentru ținerea contabilității societății debitoare de până la 500 lei, fără TVA, pentru toată perioada derulării procedurii;e) cheltuieli necesare îndeplinirii obligațiilor de mediu urgente stabilite de autoritatea competentă în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare (cum ar fi lichidarea stocurilor de materiale radioactive, condensatorii cu PCB, substanțele chimice periculoase etc. pentru care nu poate fi asigurată păstrarea în condițiile legii), precum și cheltuieli legate de elaborarea documentației tehnice/studii de fezabilitate/ rapoarte de mediu/proiecte necesare identificării soluțiilor fezabile pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu și a costurilor aferente acestor soluții. Se va evidenția costul obligațiilor de mediu aferente închiderii depozitelor neconforme;f) cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea operațiunilor de verificare, selecționare, inventariere și legare este echivalentul a 20 euro/ml, iar pentru depozitare 0,5 euro/ml/lună. Pentru a solicita plata din fondul de lichidare a acestor cheltuieli, practicianul trebuie să facă dovada organizării procedurii de selecție a ofertantului de servicii de arhivare, inclusiv prin publicarea unui anunț privind cererea de oferte pe site-ul UNPIR;g) onorariile stabilite de judecătorul-sindic pentru curatorii numiți în acțiunile în anulare formulate de către practicianul în insolvență și expertizele tehnice dispuse de judecătorul-sindic din oficiu în acțiunile în anulare sau acțiunile în răspundere.(3) Nu sunt decontate din fondul de lichidare următoarele:a) cheltuielile de transport/cazare [altele decât cele prevăzute la alin. (2)], cheltuielile de funcționare a sediului profesional, consumabile, abonamente, cotizații profesionale, asigurări de răspundere, comisioanele bancare, onorariile de executare și alte cheltuieli indirecte;b) expertizele contabile întocmite în situația debitorilor fără bunuri, precum și expertizele întocmite după închiderea procedurii de insolvență, în situația disjungerii cererii de atragere a răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau art. 169 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare;c) evaluările întocmite în situația debitorilor în care valoarea bunurilor nu acoperă cheltuielile de procedură.(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. c) se pot avansa din fondul de lichidare doar dacă sunt prezentate în rapoartele lunare și aprobate de către judecătorul-sindic prin sentință/încheiere în care se prevede expres că suma urmează să fie returnată.(5) În conformitate cu art. 2^1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, decontul final al cheltuielilor de procedură efectuate în legătură cu lichidarea unei societăți comerciale, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, se face de către filiala Uniunii pe raza căreia se află sediul debitoarei, pe baza documentelor justificative atașate cererii de plată depuse de lichidator.  +  Articolul 118(1) Evidența operațiunilor contabile legate de fondul de lichidare se va ține centralizat pe filială, pe baza monografiei contabile aprobate de Consiliul național de conducere al Uniunii.(2) Justificarea plății sumelor din fondul de lichidare, operată de către filialele Uniunii, se va face în conformitate cu legislația în vigoare.(3) Cheltuielile de administrare a fondului de lichidare, atât la nivel central, cât și la nivelul filialelor, vor fi suportate din fondul de lichidare numai pe bază de documente justificative. Nivelul maxim de salarizare al personalului angajat pentru această activitate, precum și cheltuielile de birotică vor fi stabilite de Consiliul național de conducere al Uniunii, pe baza propunerilor primite de la filiale.(4) La nivel central va fi constituită o comisie de analiză a sesizărilor, având și atribuții de control. Cheltuielile legate de activitatea comisiei de analiză a sesizărilor se vor suporta din bugetul Uniunii.(5) În cazul schimbării formei de exercitare a profesiei, sumele restante din fondul de lichidare se transferă, după caz, către noi forme de organizare, pe bază de declarații scrise, în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru filiala din care fac parte membrii. Declarația scrisă va fi însoțită de documente justificative.  +  Articolul 119(1) Procentul de 2% colectat conform prevederilor art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei, după data deschiderii procedurii, aceasta fiind considerată sumă recuperată, și se evidențiază în raportul lunar.(2) În cazul perioadei de observație și a reorganizării procentul de 2% se aplică:a) la sumele încasate în cazul activelor valorificate în perioada de observație/vânzările de active ce au fost prevăzute în planul de reorganizare, exclusiv TVA;b) la sumele recuperate din creanțele anterioare deschiderii procedurii;c) în situația în care un creditor garantat sau negarantat dorește să preia bunul supus garanției în contul creanței sale, prin compensare totală sau parțială, acesta din urmă va achita toate cheltuielile de procedură, însă cota de 2% se va aplica numai asupra părții din preț care se achită în numerar (fondurile obținute), exclusiv TVA.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul perioadei de observație și a reorganizării, procentul de 2% nu se aplică:a) încasărilor realizate din continuarea activității curente a societății debitoare;b) în cazul societăților având ca obiect de activitate producția (sunt avute în vedere toate tipurile de producție) și care înregistrează în contul producției realizate sumele încasate din vânzări. Acestea se înregistrează în contul veniturilor din activitatea de bază;c) în cazul dezvoltatorilor imobiliari ce construiesc locuințe, sumele încasate din vânzări se înregistrează în contul veniturilor din mărfuri și nu din vânzare active;d) în situația operațiunilor noncash în cadrul planului de reorganizare;e) în ipoteza plăților efectuate benevol de către administratorul special din surse proprii a obligațiilor către creditori sau în situația achitării datoriilor debitoarei de către terțe persoane;f) în situația fuziunii sau divizării debitorului, reglementată de art. 133 alin. (5) pct. D din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul căreia are loc un transfer total/parțial atât al activului, cât și al pasivului societății;g) în situația identificării unui furnizor necesar sau a unui constructor pentru finalizarea unui proiect imobiliar ce acceptă transmiterea în proprietate, pentru stingerea creanței sale curente, a unor active finalizate;h) transferul de afacere reglementat de Codul fiscal.(4) În cazul falimentului procentul de 2% se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei. Pentru sumele încasate din vânzări se aplică procentul de 2% la suma încasată, exclusiv TVA.(5) În cazul în care la finalizarea procedurii de faliment, toți creditorii înscriși în tabelul definitiv al creanțelor sunt plătiți și mai există bunuri în patrimoniul debitoarei, transmiterea bunurilor asociaților/acționarilor sau persoanei fizice, după caz, se va face conform solicitării acestora, potrivit normelor legale, aceștia din urmă vor achita toate cheltuielile de procedură. La sumele rămase și distribuite nu se va aplica cota de 2%.(6) Sumele colectate la fondul de lichidare din preluarea a 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvență se virează integral în subcontul special constituit de Uniune pentru administrarea fondului de lichidare.(7) Procentul de 2% se varsă de fiecare practician în subcontul filialei aflate în raza de activitate a tribunalului care instrumentează dosarul de insolvență.(8) Filiala va dispune virarea integrală a soldului aflat în subcont la sfârșitul fiecărei luni în subcontul special constituit la nivelul Uniunii, până în data de 5 a lunii următoare, iar soldul datoriilor înregistrate va fi comunicat până la data de 10 a lunii următoare.(9) În situația în care sumele colectate la fondul de lichidare din preluarea a 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvență depășesc nivelul datoriilor de plată înregistrate la nivelul filialei pentru luna respectivă, filiala va primi suma cuvenită integral, inclusiv cheltuielile de administrare, urmând ca diferența rezultată să fie redistribuită de UNPIR pro-rata către filialele care au deficit.(10) În situația în care suma virată nu acoperă nivelul datoriilor de plată înregistrate la nivelul filialei pentru luna respectivă, aceasta va primi o sumă egală cu ce a virat, urmând ca diferența să fie redistribuită de UNPIR pro-rata.(11) Practicianul are obligația depunerii la sediul filialei UNPIR aflată în raza de activitate a tribunalului care instrumentează dosarul, odată cu depunerea la dosarul cauzei a unui exemplar din raportul asupra fondurilor obținute și a unuia din planul de distribuire.(12) Sumele colectate se distribuie conform Procedurii de administrare a fondului de lichidare prevăzute în Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.(13) Filiala Uniunii va comunica Secretariatului general, până la data de 10 a lunii, soldul datoriilor ce se suportă din fond, existente la sfârșitul lunii precedente, defalcate pe onorarii, cheltuieli procedurale și cheltuieli administrative.(14) Secretariatul general al Uniunii până la data de 15 a lunii va proceda la distribuirea disponibilităților din subcontul special către filiale. La distribuire se va avea în vedere acoperirea integrală a cheltuielilor procedurale la fiecare filială a Uniunii, iar diferența se va distribui pe bază de pro-rata calculată prin raportarea valorii disponibilului rămas în cont după plata cheltuielilor procedurale către filiale și după acoperirea cheltuielilor de gestionare a fondului la nivel central, la totalul soldurilor onorariilor raportate potrivit alin. (13). Suma de distribuit fiecărei filiale se va stabili prin înmulțirea soldului onorariilor comunicat de filială potrivit alin. (13) cu pro-rata. Distribuirea se va face în baza avizului acordat de președintele Uniunii, iar, în lipsa acestuia, de către unul dintre membrii Biroului executiv. Secretariatul general al Uniunii va prezenta lunar modul de stabilire și de distribuire a sumelor din fond în cadrul ședinței CNC.(15) În baza Regulamentului de organizare și funcționare, Comisia de cenzori a filialei verifică preluarea cotei de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvență de către formele de exercitare a profesiei. Verificarea se face din oficiu sau la sesizarea persoanelor interesate. Practicienii în insolvență au obligația să pună la dispoziția comisiei de cenzori actele necesare verificării cotei de 2%.(16) Se constituie Comisia de verificare privind fondul de lichidare și corectitudinea calculului cotei de 2%. Comisia funcționează în subordinea CNC. Cheltuielile legate de funcționarea comisiei se vor suporta din bugetul Uniunii.  +  Capitolul XIV Abateri și sancțiuni  +  Articolul 120Constituie abateri următoarele fapte:1. îndeplinirea de activități specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare;2. divulgarea secretului profesional, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege;3. nerespectarea obligației de asigurare de răspundere profesională, prevăzută la art. 42 alin. (8) din O.U.G.;4. neplata primei de asigurare prevăzute la art. 42 alin. (9) din O.U.G. privind neîndeplinirea obligației de asigurare profesională până la expirarea perioadei de suspendare;5. încălcarea principiilor fundamentale de etică profesională, definite de Codul de etică profesională și disciplină al Uniunii;6. desfășurarea de activități politice în cadrul Uniunii și cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta;7. neparticiparea fără motive temeinice a membrilor Congresului Uniunii la două congrese succesive la care au fost delegați;8. neparticiparea fără motive temeinice a membrilor filialelor la două adunări generale succesive la care au fost convocați;9. neplata cotizației anuale și a contribuției pe tranșe de venituri în condițiile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;10. neplata cotizației anuale și a contribuției pe tranșe de venituri sau numai a uneia dintre acestea, până la expirarea perioadei de suspendare de 3 luni;11. declararea incorectă a veniturilor obținute ca urmare a desfășurării activității de practician în insolvență și implicit plata unei contribuții anuale pe tranșe de venituri neconforme cu realitatea;12. necomunicarea în termen de 30 de zile a schimbărilor intervenite în legătură cu datele înscrise în Tabloul UNPIR și în Registrul formelor de organizare;13. intrarea în una dintre situațiile de nedemnitate prevăzute la art. 25 din O.U.G.;14. deschiderea împotriva practicianului în insolvență, prin hotărâre irevocabilă, a procedurii falimentului;15. necalcularea și nevirarea, în primele 25 de zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară, a procentului de 2% prevăzut de art. 4 din Legea nr. 85/2006 și art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvență;16. declanșarea de către practicianul în insolvență a unor măsuri asigurătorii sau a procedurii de executare silită asupra fondului de lichidare;17. exercitarea de către practicianul în insolvență incompatibil a oricărei activități prevăzute la art. 1^1 din O.U.G. în competența practicienilor în insolvență compatibili;18. solicitarea decontării din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât cel din propria ofertă financiară în baza căruia a fost desemnat într-o procedură conform art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, constituie încălcarea principiilor din Codul de conduită etică;19. neîndeplinirea obligației privind completarea formularelor, precum și a datelor statistice prevăzute de art. 21 lit. h) și l) din prezentul statut;20. neplata cotizației anuale și a contribuției pe tranșe de venituri în condițiile art. 101 alin. (7);21. lipsa de cooperare a asociaților, coordonatorilor sau practicienilor în condițiile art. 98 alin. (7);22. neîndeplinirea oricărei altei obligații, neprecizate mai sus, prevăzute expres de O.U.G. și de prezentul statut.  +  Articolul 121Se sancționează cu avertisment scris faptele prevăzute la art. 120 pct. 1 și 6.  +  Articolul 122Se sancționează cu suspendarea calității de practician în insolvență pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și un an faptele prevăzute la art. 120 pct. 2, 3, 5, 9, 15, 18, 20 și 21.  +  Articolul 123(1) Se sancționează pecuniar, cu amendă, faptele prevăzute la art. 120 pct. 7, 8, 12, 19 și 22.(2) Cuantumul amenzilor se stabilește între 1.000 lei și 5.000 lei. Sumele obținute din sancțiunile pecuniare se fac venit la bugetul filialei sau al Uniunii, după caz.(3) Neplata amenzii în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii duce la excluderea definitivă din Uniune.  +  Articolul 124(1) Membrul Uniunii sancționat cu suspendarea calității de practician în insolvență are următoarele interdicții pe perioada suspendării:a) nu poate activa ca practician în insolvență;b) nu are drept de vot în adunarea generală a filialei și nu poate participa la Congresul Uniunii;c) nu poate fi ales în organele de conducere ale filialei sau ale Uniunii;d) nu poate reprezenta filiala sau Uniunea.(2) Membrii Uniunii sancționați cu suspendarea calității de practician în insolvență sunt obligați ca în termen de cel mult 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare să prezinte la conducerea filialei dovada că au solicitat înlocuirea lor cu un alt practician în insolvență pe perioada suspendării.(3) Dacă suspendarea îl privește pe unul dintre membrii organelor de conducere alese ale Uniunii sau ale filialelor, acesta va fi înlocuit pe perioada suspendării de către unul dintre membrii supleanți ai organului de conducere respectiv.(4) Necomunicarea în termenul prevăzut la alin. (2) a dovezii de înlocuire cu un alt practician se sancționează cu excluderea definitivă din Uniune, însoțită de pierderea calității de practician în insolvență.  +  Articolul 125Comiterea unei noi abateri disciplinare pentru care se poate aplica sancțiunea suspendării, în perioada de reabilitare de un an, având în vedere necorectarea comportamentului, se va putea considera agravantă și va conduce la aplicarea directă a sancțiunii excluderii.  +  Articolul 126(1) Se sancționează pecuniar cu amendă, care se face venit la bugetul Uniunii, fapta prevăzută la art. 120 pct. 11.(2) Amenda este egală cu suma neachitată Uniunii conform veniturilor reale realizate.  +  Articolul 127Se sancționează cu excluderea definitivă din Uniune, însoțită de pierderea calității de practician în insolvență, faptele prevăzute la art. 120 pct. 4, 10, 13, 14, 16 și 17.  +  Articolul 128Sancțiunea de excludere definitivă din Uniune determină radierea din Tabloul UNPIR și pierderea calității de practician în insolvență.  +  Articolul 129(1) Membrii instanțelor disciplinare nu pot fi trași la răspundere pentru hotărârile de sancționare adoptate, decât în cazul în care se dovedește că și-au exercitat însărcinarea cu rea-credință sau gravă neglijență.(2) Regulamentul privind procedura disciplinară este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Capitolul XV Dispoziții finale  +  Articolul 130Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul statut.  +  Articolul 131Dispozițiile art. 119 referitoare la încasarea, vărsarea, virarea sau distribuirea sumelor din fondul de lichidare vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2018.  +  Articolul 132(1) Dispozițiile referitoare la abrogarea art. 120 (privind Fondul de solidaritate) vor intra în vigoare la 1 februarie 2018.(2) Până la 31 decembrie 2017, filialele UNPIR vor încasa procentul de 2% și vor alimenta Fondul de solidaritate în conformitate cu prevederile art. 119.(3) Până la 10 ianuarie 2018, filialele UNPIR vor vira sumele datorate către Fondul de solidaritate, pentru încasările din luna decembrie 2017.  +  Articolul 133Filialele UNPIR au obligația să vireze excedentul aferent fondului de lichidare, înregistrat la 30 decembrie 2017, în contul comunicat de UNPIR, până cel târziu la 30 ianuarie 2018.  +  Anexa nr. 1la statut
  REGULI
  de desfășurare a examenului pentru dobândirea calității de practician în insolvență stagiar
  Examenul constă într-o probă scrisă, sub forma unui test-grilă. În funcție de numărul candidaților, comisia de pregătire a examenului va putea decide desfășurarea examenului în mai multe serii. Organizatorii examenului vor putea pune la dispoziția candidaților, la intrarea în sală, unele detalii privind desfășurarea acestuia. Lucrările vor fi notate de la 1 la 10, proporțional cu punctajul obținut. Nota minimă de promovare a examenului este 7. Comisiile de pregătire a subiectelor, de analizare a contestațiilor și pentru supravegherea desfășurării examenului de acces în profesie, detaliile privind desfășurarea examenului de acces în profesie, calendarul desfășurării acestuia, inclusiv detalii privind numărul de întrebări, timpul acordat, modalitatea de elaborare, transmitere și afișare a subiectelor, precum și orice alte detalii necesare unei bune organizări a examenului se aprobă de către Consiliul național de conducere al UNPIR. Rezultatele examenului vor fi afișate la sediul Uniunii și al fiecărei filiale, pentru candidații respectivi, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data susținerii acestuia. Contestațiile asupra rezultatelor examenului vor putea fi depuse la Secretariatul general al Uniunii, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la afișarea lor, prin fax sau având data poștei în acest termen. Transmiterea contestațiilor prin poștă se va efectua doar prin poșta rapidă sau prioripost. Contestațiile vor fi analizate în cel mult 15 zile de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor, de către o comisie formată din 3 membri desemnați de Consiliul național de conducere al Uniunii. Pentru toate contestațiile primite se va proceda la reprocesarea grilelor. Activitatea Comisiei de analizare a contestațiilor încetează la data semnării procesului-verbal. Președintele Comisiei de analizare a contestațiilor este, de regulă, prim-vicepreședintele Consiliului național de conducere al Uniunii. Rezultatele contestațiilor vor fi afișate la sediul Uniunii.
   +  Anexa nr. 2la statut
  REGULAMENTUL
  de organizare și desfășurare a examenului de definitivat în profesia de practician în insolvență
   +  Articolul 1Examenul de definitivat se va organiza de regulă la sediul UNPIR/I.N.P.P.I.  +  Articolul 2(1) La examenul de definitivat pot participa numai practicienii în insolvență stagiari care au efectuat stagiul complet de pregătire profesională, în conformitate cu dispozițiile art. 53 din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, au participat la săptămâna centralizată de pregătire și care au urmat numărul minim de 40 de ore/puncte de pregătire profesională.(2) Stagiul complet de pregătire profesională se calculează de la momentul înregistrării în tabloul UNPIR, începând cu prima zi și până la data susținerii examenului de definitivat.  +  Articolul 3(1) Documentația de înscriere la examen se va depune la filiala UNPIR la care este arondat practicianul stagiar până la data aprobată de CNC și va conține următoarele documente:a) cererea de înscriere;b) raport de activitate privind stagiul de pregătire profesională efectuat, inclusiv dovada de participare la stagiul intensiv de pregătire;c) caracterizarea întocmită de coordonatorul/coordonatorii de stagiu pe lângă care stagiarul a funcționat ca salariat sau colaborator;d) dovada participării la săptămâna centralizată de pregătire, precum și faptul că a urmat numărul minim de 40 de ore/puncte de pregătire profesională;e) studiul de caz;f) dovada achitării taxei de susținere a examenului de definitivat în cuantum de 1.500 lei.(2) Întreaga documentație se va depune în dosar de plastic, cu șină și perforații.(3) Documentele mai sus menționate, avizate de filiala UNPIR din care face parte practicianul în insolvență stagiar, se vor transmite către Secretariatul I.N.P.P.I. care va redacta o notă către Comisia de examinare cu propunere de admitere sau respingere în funcție de documentele prezentate.(4) Hotărârea Comisiei de examinare privind respingerea solicitării de participare la examenul de definitivat se va comunica candidaților care nu îndeplinesc cerințele legale prin grija Secretariatului I.N.P.P.I.  +  Articolul 4Raportul de activitate va conține elemente precum: participarea la întocmirea de dosare de ofertă, planuri de reorganizare (unde a fost cazul), tabele de creanțe, operațiuni legate de Buletinul procedurilor de insolvență, adunări ale creditorilor, licitații, operațiuni de inventariere, numărul de dosare la care a colaborat cu specificarea felului procedurii, precum și orice alte repere ale activității. Raportul de activitate va prevedea și participarea la stagii de pregătire.  +  Articolul 5Studiul de caz se recomandă a avea un volum de maximum 10 pagini tehnoredactate, cu font Times New Roman sau Arial, cu dimensiunea caracterelor de 12 puncte, utilizând diacritice, textul va respecta o spațiere între rânduri de 1,5 linii. Obligatoriu paginile lucrării vor fi numerotate.  +  Articolul 6Studiul de caz se va depune în 3 exemplare.  +  Articolul 7Examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență definitiv constă în susținerea orală a lucrării scrise în fața unei Comisii de examinare. Lucrarea scrisă va reprezenta un studiu de caz practic din perioada efectuării stagiului.  +  Articolul 8Durata prevăzută pentru susținerea lucrării va fi de circa 10 minute, timp în care candidatul va evidenția în fața Comisiei de examinare principalele aspecte ale cazului, elementele de practică curentă și cele specifice.  +  Articolul 9Nota minimă de promovare a examenului este 7.  +  Articolul 10Comisia de examinare are următoarele atribuții:a) verifică, analizează documentația de înscriere, nota redactată de Secretariatul I.N.P.P.I. și admite sau respinge solicitările de participare la examen pentru persoanele care îndeplinesc prevederile art. 2 din prezentul regulament;b) poate dispune amânarea susținerii examenului de definitivat pentru candidații care nu îndeplinesc cerințele legale privind susținerea examenului, în cazul în care se constată că documentația de înscriere este incompletă ori lucrarea scrisă nu a fost redactată în conformitate cu prevederile prezentului regulament;c) verifică cunoștințele teoretice și practice ale candidatului în domeniul insolvenței;d) declară respinși candidații care nu au obținut nota minimă de promovare a examenului;e) declară admiși candidații care au obținut nota minimă de promovare a examenului;f) înaintează rezultatele examenului de definitivat Consiliului național de conducere al UNPIR în vederea validării acestora.  +  Articolul 11(1) Comisia poate avea în componență membri ai Consiliului național de conducere al Uniunii, inclusiv practicieni în insolvență cu experiență în profesie.(2) De regulă, numărul comisiilor este de 3, acesta putând fi majorat sau micșorat în funcție de numărul de candidați înscriși la examen.(3) Președintele fiecărei comisii, după consultarea cu membrii acesteia, va comunica Secretariatului I.N.P.P.I. data și ora la care vor începe lucrările comisiei, urmând ca acestea să fie afișate pe site-ul I.N.P.P.I. și al UNPIR în termen util.
   +  Anexa nr. 3la statut
  METODOLOGIE
  de atestare a calificării de practician în insolvență
  și a calității de membru al Uniunii Naționale a Practicienilor
  în Insolvență din România (Uniune)
  Aprobarea cererii privind exercitarea în România a profesiei de practician în insolvență și dobândirea calității de membru al Uniunii se realizează potrivit următoarelor 3 etape, în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G.A. Etapa de informareScrisoarea de informare adresată Uniunii de către solicitant se transmite Secretariatului general al Uniunii, care va furniza datele cu privire la mijloacele de pregătire (cerere-tip de solicitare a accesului la profesie, cu lista documentelor care trebuie să însoțească cererea, tematica și bibliografia orientativă pentru proba de aptitudini). B. Etapa de evaluare:1. cererea de solicitare a accesului la profesia de practician în insolvență (formular-tip), în care sunt menționate documentele necesare ce se anexează; 2. fotografie tip pașaport; 3. curriculum vitae - original semnat; 4. pașaport - copie xerox (fără legalizare); 5. certificatul (atestatul) organismului profesional sau al autorității publice din statul al cărui cetățean este solicitantul sau, după caz, unde acesta își are domiciliul ori sediul profesional, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv și cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor; 6. diploma emisă de o universitate sau de un colegiu universitar, prin care se certifică încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minimă de 3 ani, în copie legalizată, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv și cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România) - ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor; 7. certificat de onorabilitate eliberat de autoritățile competente sau declarație dată în fața unei autorități competente din statul de origine sau de proveniență al solicitantului, în copie legalizată, cu legalizarea în original efectuată în statul membru al Uniunii Europene și cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor; 8. declarație pe propria răspundere dată la un birou notarial din România, reprezentând angajamentul de a nu desfășura alte activități în afara celei de practician în insolvență, ceea ce i-ar atrage situația de incompatibilitate cu practicarea profesiei; 9. efectuarea unui stagiu de adaptare de un an. C. Etapa înscrierii în Tabloul UNPIR:1. cererea de înscriere în Tabloul UNPIR; 2. depunerea jurământului scris, cu textul prevăzut de art. 30 alin. (4) din O.U.G.; 3. atestatul de asigurare profesională, conform art. 24 din O.U.G. (copie, cu legalizarea în original); 4. achitarea taxei de înscriere în Tabloul UNPIR. NOTĂ:Pentru practicienii în insolvență din statele care nu aparțin Uniunii Europene, documentația va conține și convenția bilaterală încheiată de Uniune cu organismul profesional similar din țara în care solicitantul are domiciliul.
   +  Anexa nr. 4la statut
  REGULAMENT
  privind procedura disciplinară
  1. Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Protecția onoarei și a prestigiului profesiei, respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., a Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a deciziilor obligatorii ale organelor profesiei sunt încredințate organelor constituite potrivit dispozițiilor legale. (2) Fapta săvârșită de membrul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (Uniune), prin care se încalcă dispozițiile O.U.G., ale Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, hotărârile obligatorii ale organelor profesiei și care este de natură să prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului practicienilor în insolvență, constituie abatere disciplinară și se sancționează. (3) Constituie abatere disciplinară grava încălcare a dispozițiilor O.U.G. și ale Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență ce prevăd expres o astfel de calificare.  +  Articolul 2(1) Răspunderea disciplinară a membrului Uniunii nu exclude răspunderea civilă, penală, contravențională sau administrativă. (2) Acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârșirii abaterii. (3) Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanță agravantă, care va fi luată în considerare la aplicarea sancțiunii.  +  Articolul 3Instanțele de disciplină ale Uniunii sunt obligate să țină evidența sancțiunilor disciplinare aplicate fiecărui membru al acesteia și să comunice situația disciplinară a practicianului, la cererea organelor profesiei, constituite potrivit legii.  +  Articolul 4Instanțele de disciplină sunt: a) instanța locală de disciplină; b) instanța superioară de disciplină; c) Consiliul național de conducere al Uniunii; d) Congresul Uniunii. 2. Organizarea și funcționarea instanțelor disciplinare  +  Articolul 5(1) În localitățile în care își desfășoară activitatea curțile de apel se organizează și funcționează o instanță locală de disciplină. Instanței locale de disciplină îi vor fi arondate filialele ale căror membri își desfășoară activitatea pe raza tribunalelor aparținând curților de apel respective. (2) Instanța locală de disciplină este constituită din 7 membri, un președinte și 6 membri aleși în funcție de criteriile stabilite în statut.(3) Instanțele locale de disciplină împreună cu filialele UNPIR arondate sunt:
  Nr.Instanța locală de disciplinăJudețe arondate
  1.AlbaAlba
  Hunedoara
  Sibiu
  2.BacăuBacău
  Neamț
  3.BrașovBrașov
  Covasna
  4.BucureștiBucurești
  Ilfov
  Ialomița
  Călărași
  Teleorman
  Giurgiu
  5.ClujCluj
  Bistrița-Năsăud
  Maramureș
  Sălaj
  6.ConstanțaConstanța
  Tulcea
  7.CraiovaDolj
  Gorj
  Mehedinți
  Olt
  8.GalațiGalați
  Brăila
  Vrancea
  9.IașiIași
  Vaslui
  10.OradeaBihor
  Satu Mare
  11.PiteștiArgeș
  Vâlcea
  12.PloieștiPrahova
  Buzău
  Dâmbovița
  13.SuceavaSuceava
  Botoșani
  14.TimișoaraTimiș
  Arad
  Caraș-Severin
  15.Târgu MureșMureș
  Harghita
  (4) În situația în care se constituie o nouă filială UNPIR, prin avizul Consiliului național de conducere privind înființarea filialei se va dispune și arondarea acesteia către o instanță locală de disciplină.
   +  Articolul 6(1) Instanța locală de disciplină și/sau superioară, după caz, precum și Consiliul național de conducere al Uniunii, respectiv Congresul Uniunii, atunci când acestea funcționează ca instanțe disciplinare, sunt coordonate de un președinte ales de către și dintre membrii instanțelor disciplinare locale și/sau superioare, după caz, sau de drept de către președintele Uniunii în cazul Consiliului național de conducere al Uniunii, respectiv Congresul Uniunii. (2) Instanța locală de disciplină și/sau superioară, după caz, precum și Consiliul național de conducere al Uniunii, respectiv Congresul Uniunii, atunci când acestea funcționează ca instanțe disciplinare, vor desemna un raportor care îndeplinește funcția de grefier, calitate în care păstrează, ține evidențele și efectuează lucrările necesare în vederea desfășurării activității instanțelor, sub îndrumarea președintelui. (3) Alcătuirea instanței locale de disciplină și/sau superioare a Uniunii, programarea ședințelor, organizarea evidențelor și a activităților cu caracter administrativ ale acesteia sunt în sarcina președintelui.  +  Articolul 7Instanța locală de disciplină soluționează, în primă instanță, în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârșite de membrii Uniunii înscriși în cadrul filialelor arondate acesteia pe raza curții de apel aferente, cu excepția abaterilor săvârșite de membrii titulari ai instanței locale de disciplină sau membrii consiliului de conducere al filialei.  +  Articolul 8Instanța superioară de disciplină: a) soluționează ca instanță de fond, în complet de 3 membri, abaterile membrilor instanțelor locale de disciplină, precum și ale membrilor consiliilor de conducere ale filialei; b) soluționează, în complet de 3 membri, plângerile disciplinare formulate împotriva membrilor Consiliului național de conducere; c) soluționează în contestație, în complet de 3 membri, contestațiile declarate de partea interesată împotriva deciziilor pronunțate de instanțele locale de disciplină; d) suspendă, la cerere, executarea deciziilor disciplinare pronunțate de instanțele locale de disciplină; e) soluționează cererile de strămutare privind soluționarea plângerilor disciplinare sau orice alte măsuri necesare înfăptuirii justiției profesionale.  +  Articolul 9Instanța superioară de disciplină face propuneri de sancționare disciplinară a membrilor Consiliului național de conducere al UNPIR, pe care le supune aprobării Congresului Uniunii.  +  Articolul 10Consiliul național de conducere al Uniunii, constituit ca instanță disciplinară, în plenul său, cu votul majorității membrilor prezenți: a) soluționează plângerile disciplinare formulate împotriva membrilor instanței superioare de disciplină, urmând ca acestea să fie supuse hotărârii Congresului Uniunii; b) soluționează contestațiile formulate împotriva deciziilor disciplinare pronunțate de instanța superioară de disciplină cu privire la plângerile formulate împotriva membrilor titulari ai consiliilor de conducere și ai instanțelor locale de disciplină; c) suspendă, la cerere, executarea deciziilor disciplinare pronunțate de instanța superioară de disciplină împotriva membrilor titulari ai consiliilor de conducere și ai instanțelor locale de disciplină.  +  Articolul 11Congresul Uniunii, în plenul său, pe baza propunerilor formulate de instanța de disciplină competentă, hotărăște sancționarea disciplinară a membrilor Consiliului național de conducere al Uniunii, precum și ai instanței superioare de disciplină.  +  Articolul 12(1) Membrul instanței de disciplină care știe că există un motiv de recuzare în privința sa ori se află în conflict de interese cu vreuna dintre părți trebuie să se abțină de la soluționarea pricinii. (2) Nu poate lua parte la soluționarea pricinii membrul instanței locale de disciplină care a fost desemnat administrator judiciar sau lichidator, avocat, consilier juridic, expert contabil, evaluator, auditor financiar, cenzor, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar al unei părți din dosar, decât dacă a trecut o perioadă de minimum 2 ani. (3) De asemenea, nu poate lua parte la soluționarea plângerii membrul instanței de disciplină, dacă soțul (soția), o rudă ori afin până la gradul al III-lea inclusiv a fost desemnat/desemnată administrator judiciar/lichidator sau a reprezentat o parte în cadrul procedurii în care s-a comis fapta supusă analizei, decât dacă a trecut o perioadă de minimum 2 ani. (4) Prevederile alin. (2) se extind și asupra asociaților/ acționarilor, angajaților sau colaboratorilor societății profesionale de insolvență în care membrul instanței de disciplină își desfășoară activitatea.  +  Articolul 13(1) Când una dintre părți are două rude sau afini până la gradul al III-lea inclusiv printre membrii instanței locale de disciplină, cealaltă parte poate să ceară strămutarea sesizării disciplinare. (2) Strămutarea pricinii se mai poate cere și pentru motive de bănuială legitimă. Bănuiala se socotește legitimă ori de câte ori se poate presupune că nepărtinirea membrilor comisiei de disciplină ar putea fi știrbită din cauza conflictului de interese, împrejurărilor pricinii, calității părților sau conflictelor locale. (3) Strămutarea se poate dispune și pentru imposibilitatea constituirii completului de analizare a plângerii disciplinare. (4) Cererea de strămutare se depune la instanța superioară de disciplină. (5) În caz de admitere, soluționarea sesizării disciplinare se trimite unei alte instanțe locale de disciplină de același grad. (6) Hotărârea de strămutare se dă fără motivare și nu este supusă niciunei căi de atac.  +  Articolul 14Niciodată instanța locală de disciplină nu va funcționa cu un număr mai mic de 3 membri. În cazul în care, din cauza abținerii sau din alte motive, instanța locală de disciplină va fi nevoită să soluționeze cauza cu un număr mai mic de 3 membri, președintele va convoca un alt membru.  +  Articolul 15În intervalul cuprins între data formulării propunerilor de sancționare a unor membri ai Consiliului național de conducere al Uniunii și, respectiv, ai instanței superioare de disciplină și data întrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele în cauză sunt suspendate din funcție, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii supleanți ai respectivului organ.
  3. Sesizarea comisiei de disciplină a filialei Uniunii  +  Articolul 16(1) Procedura disciplinară se declanșează la cererea oricărei persoane fizice sau juridice interesate din punct de vedere al interesului juridic. (2) Orice cerere adresată instanței locale de disciplină trebuie să fie făcută în scris, să cuprindă numele, domiciliul/reședința/sediul părților, abaterea săvârșită de membrul Uniunii încadrată în drept conform art. 120 pct. 1-22 și semnătura. Lipsa acestor mențiuni este sancționată cu nulitatea cererii. (3) Cererile, precum și toate celelalte înscrisuri de care părțile înțeleg să se folosească în cauza disciplinară se depun în atâtea exemplare câte părți sunt, la care se adaugă un exemplar instanței disciplinare. Cererile și înscrisurile însoțitoare se comunică între părți, sub sancțiunea suspendării procedurii disciplinare. Dacă obligația comunicării cererilor nu este îndeplinită, instanța disciplinară poate dispune suspendarea cercetării disciplinare. (4) Lipsa calității de membru al Uniunii a persoanei reclamate duce la respingerea acțiunii. (5) Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Uniunii se adresează instanței locale de disciplină la care acesta este arondat. (6) Instanțele de disciplină ale Uniunii pot fi sesizate de președintele Uniunii, Consiliul național de conducere al Uniunii, consiliul de conducere al filialei sau se pot autosesiza.  +  Articolul 17(1) Cercetarea abaterii disciplinare se va face cu celeritate. (2) Cercetările se efectuează, de regulă, după convocarea în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a membrului Uniunii cercetat, trimisă la domiciliul/sediul său profesional înscris în Tabloul UNPIR. Convocarea se poate face și prin înștiințare în scris printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii și a datei la care s-a făcut înștiințarea, inclusiv e-mail, prin luarea la cunoștință, afișarea convocării pe site-ul www.unpir.ro sau afișarea la ușa instanței disciplinare. (3) Cercetarea se efectuează numai după efectuarea demersurilor menționate la alin. (2). Membrul Uniunii cercetat poate da explicații scrise. (4) Refuzul de a da curs convocării nu împiedică desfășurarea acțiunii disciplinare. (5) În cursul cercetărilor, președintele instanței de disciplină a Uniunii, prin grija raportorului, va convoca în vederea ascultării persoana care a formulat plângerea, precum și orice alte persoane ale căror declarații pot elucida cazul, va dispune efectuarea de verificări de înscrisuri și va culege informații prin mijloacele prevăzute de lege. (6) La primul termen de soluționare a plângerii disciplinare la care părțile sunt legal convocate, instanța de disciplină, din oficiu, își va verifica competența generală, materială și teritorială să soluționeze cauza. (7) Dacă se constată necompetența soluționării cauzei disciplinare, instanța de disciplină va declina cauza disciplinară, raportat la prevederile din O.U.G. și din prezentul statut, către organul cu activitate jurisdicțională din cadrul UNPIR competent. 4. Desfășurarea ședințelor instanțelor de disciplină  +  Articolul 18Soluționarea sesizării disciplinare de către instanțele de disciplină ale Uniunii se desfășoară după cum urmează: – se ascultă părțile și se administrează probele; – în caz de amânare a soluționării cauzei, se redactează o încheiere, arătându-se motivele care au determinat amânarea. Încheierea se semnează de către președintele completului.  +  Articolul 19(1) În fața instanței de disciplină membrul Uniunii se va înfățișa personal sau prin reprezentantul legal. Membrul Uniunii poate fi asistat de un apărător ales. (2) Ședința instanței de disciplină nu este publică. (3) Lipsa părților regulat citate nu împiedică soluționarea cauzei, instanța de disciplină putându-se pronunța pe baza actelor și a dovezilor administrate în cauză. (4) Instanța de disciplină hotărăște cu majoritate de voturi și pronunță o decizie disciplinară. Decizia se semnează de către președintele completului. (5) La stabilirea sancțiunii se va ține seama de gravitatea faptei, de cauzele și împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, de gradul de vinovăție a practicianului, dacă acesta a avut și alte abateri în trecut, precum și de urmările abaterii.  +  Articolul 20(1) Decizia disciplinară este obligatorie față de părți și de organele profesiei, de la data pronunțării sau comunicării, dacă partea nu a fost prezentă la data pronunțării. (2) Decizia instanței de disciplină a filialei Uniunii se va comunica părților în cauză. (3) Contestațiile declarate împotriva măsurilor luate de instanța locală de disciplină se depun la instanța locală care a aplicat sancțiunea, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, sub sancțiunea decăderii. După declararea contestației, instanța locală de disciplină care a pronunțat hotărârea va înainta contestația, împreună cu dosarul cauzei, instanței de disciplină superioare. (4) Hotărârile instanțelor de disciplină produc efecte juridice din momentul pronunțării, dacă partea a fost prezentă, sau din momentul comunicării, dacă partea nu a fost prezentă la momentul pronunțării. Simpla exercitare a căii de atac nu suspendă efectele hotărârii atacate în lipsa unei decizii de suspendare a efectelor hotărârii atacate. (5) Hotărârile instanțelor de disciplină pot face obiectul revizuirii sau contestației în anulare de organul care le-a pronunțat, la cererea părților interesate, în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă.5. Suspendarea. Perimarea. Reabilitarea  +  Articolul 21(1) Instanța de disciplină va suspenda soluționarea sesizării: a) când ambele părți o cer; b) dacă niciuna dintre părți nu se înfățișează la termenul stabilit pentru soluționarea sesizării. (2) Cu toate acestea, pricina se soluționează dacă una dintre părți a cerut în scris acest lucru în lipsă.  +  Articolul 22(1) Instanța de disciplină poate dispune suspendarea sesizării: a) când dezlegarea pricinii depinde, în totul sau în parte, de existența ori neexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți; b) când s-a început urmărirea penală pentru o infracțiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se pronunțe. (2) Suspendarea va dăinui până când hotărârea pronunțată în pricina care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă.  +  Articolul 23Soluționarea sesizării disciplinare reîncepe prin cererea de redeschidere făcută de una dintre părți.  +  Articolul 24Reclamantul poate oricând să renunțe la soluționarea sesizării, fie verbal, în ședința comisiei, fie prin cerere scrisă.  +  Articolul 25(1) Orice sesizare disciplinară se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare, din vina părții, timp de un an. (2) Cursul perimării este suspendat atât timp cât dăinuiește suspendarea pronunțată în baza art. 21 alin. (1). (3) În cazul art. 22 alin. (1), cursul perimării este suspendat până la 3 luni de la data când s-au soluționat cererile ce au făcut obiectul judecății sau pronunțării soluției penale. (4) Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părții interesate.  +  Articolul 26Cu excepția sancțiunii excluderii din UNPIR, practicianul în insolvență sancționat disciplinar se reabilitează de drept în termen de un an de la terminarea executării sancțiunii.
   +  Anexa nr. 5la statut
  Nivelul taxelor pentru operațiunile legate de Registrul formelor de organizare
  Se vor percepe taxe pentru operațiunile legate de Registrul formelor de organizare pentru: A. Societățile profesionale: 1. cerere disponibilitate denumire/opțiune denumire …………….. 50 lei 2. cerere înregistrare societate profesională/filială a societății ……………. 400 lei 3. eliberare certificat de înregistrare …………………… 200 lei 4. cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada ……………….. 60 lei 5.a) cerere de eliberare extras registru (pentru membrii Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România) .………………. 100 lei5.b) cerere de eliberare certificat constatator (pentru cei care nu sunt membri ai Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România) ……… 200 lei6. cereri de furnizare informații: 6.a) cerere de furnizare informații (conform model) ………………. se taxează fiecare poziție cu 40 lei6.b) cerere de eliberare copii simple de pe acte aflate la dosar ……………….. 30 lei/pagină6.c) cerere de eliberare copii certificate de pe acte aflate la dosar ……………….. 50 lei/pagină7. cerere de preschimbare certificat de înregistrare …………………. 100 lei 8. cerere eliberare istoric societate ……………… 200 lei. B. Cabinetele individuale și cabinetele asociate: 1. cerere înregistrare cabinet individual/cabinete asociate ……………… 200 lei 2. eliberare certificat de înregistrare …………………… 100 lei 3. cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada ……………. 30 lei 4.a) cerere de eliberare extras registru (pentru membrii Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România) ……………………. 50 lei4.b) cerere de eliberare certificat constatator (pentru nemembri) ……….. 200 lei5. cereri de furnizare informații: 5.a) cerere de furnizare informații (conform model) …………………. se taxează fiecare poziție cu 40 lei5.b) cerere de eliberare copii simple de pe acte aflate la dosar ………………… 30 lei/pagină5.c) cerere de eliberare copii certificate de pe acte aflate la dosar ……….. 50 lei/pagină6. cerere de preschimbare certificat de înregistrare …………………… 50 lei 7. cerere eliberare istoric cabinet sau cabinete asociate ……………… 200 lei.
   +  Anexa nr. 6la statut
  Nivelul taxelor și cotizațiilor, precum și plafonul minim de asigurare profesională
   +  Capitolul I Nivelul taxelor și cotizațiilor  +  Articolul 1Taxa de înscriere la examenul de dobândire a calității de practician în insolvență va fi de 1.200 lei.  +  Articolul 2Taxa de verificare a cererii și a documentelor doveditoare pentru persoanele care cer înscrierea în Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România fără examen și cu scutire de stagiu va fi de 1.000 lei.  +  Articolul 3Taxa de înscriere în Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România va fi de: a) 1.200 lei pentru persoanele fizice care au promovat examenul de acces în profesie; b) 10.000 lei pentru persoanele fizice care beneficiază de înscrierea în profesie cu scutire de examen și stagiu de pregătire profesională; c) 1.500 lei pentru persoane juridice.  +  Articolul 4(1) Cotizația anuală este de: a) 650 lei pentru persoane fizice compatibile; b) 433 lei pentru persoane fizice incompatibile. (2) Taxa anuală pentru persoanele juridice este de 2.000 lei.  +  Articolul 5Taxa de susținere a examenului de definitivat în profesie, încasată de I.N.P.P.I., este de 1.500 lei.  +  Articolul 6Taxa de verificare a cererii și a documentelor doveditoare îndeplinirii scutirii de stagiu în baza art. 33 din O.U.G. va fi de 1.500 lei.  +  Articolul 7Taxa de eliberare privind istoricul calității de membru al UNPIR va fi de 100 lei.  +  Capitolul II Plafonul minim de asigurare profesională  +  Articolul 8Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice române, înscrise în subsecțiunile IA, IB, IC și ID ale Tabloului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, este de 100.000 lei.  +  Articolul 9Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoane juridice, înscrise în subsecțiunile IIA și IIB ale Tabloului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, este de 500.000 lei.  +  Articolul 10Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice străine, înscrise în subsecțiunea a III-a a Tabloului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, este de 100.000 lei.  +  Articolul 11Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele juridice străine, înscrise în subsecțiunea a IV-a a Tabloului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, este de 500.000 lei.  +  Articolul 12Asigurările profesionale trebuie încheiate obligatoriu în mod cumulativ atât pentru practicianul în insolvență compatibil, cât și pentru forma de organizare în care acesta își desfășoară activitatea. Pentru societățile cu personalitate juridică se poate încheia o poliță de asigurare comună pentru societate și asociați, angajați, colaboratori (listă de persoane), a cărei valoare (sumă asigurată) minimă să fie suma valorilor (sume asigurate) minime cumulate.
   +  Anexa nr. 7la statut
  Acte de constituire a cabinetelor individuale,
  contracte de societate, contracte de asociere cabinete
  (modele)
  DECIZIE DE ÎNFIINȚARE
  a cabinetului individual de practician în insolvență
  …………………….
  - model -
  Subsemnatul, ……….………, numele purtat anterior .....………, B.I./C.I. seria ……. nr. ………..., eliberat/eliberată de ……………. la data de ………………., cod numeric personal ………, domiciliat în …………., str. ………… nr. ……., bl. …., et. ……, ap. ……, sectorul …, județul ……………, practician în insolvență definitiv, înscris în Tabloul UNPIR cu nr. ……………… din data de ……………, în calitate de practician în insolvență titular,înființez, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, cabinetul individual de practician în insolvență cu: 1. Denumirea …………………… 2. Sediul profesional al cabinetului este în . ………………, str. …………...…… nr. ……, bl. ……, et. …, ap. ……, sectorul …., județul ……………. , cod poștal …………., telefon ………..…..3. Aportul la constituirea patrimoniului de afectațiune profesională necesar cabinetului constă în (se descriu aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire): …………….4. Practicieni în insolvență colaboratori: – domnul/doamna ……………….., practician în insolvență, definitiv/stagiar, înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR cu nr. ………………….. din data de …………………;– domnul/doamna ………………., practician în insolvență, definitiv/stagiar, înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR cu nr. ……………… din data de ………………;– domnul/doamna ……………….., practician în insolvență, definitiv/stagiar, înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR cu nr. …………………… din data de ………………. .Mă angajez să achit întocmai și la termen taxele, cotizațiile și contribuțiile profesionale ce îmi revin, precum și să închei asigurarea profesională conform legislației în vigoare. Data ………………..                                               Semnătura ……………..
  CONTRACTUL DE SOCIETATE
  al societății profesionale cu răspundere limitată
  - model -
  Subsemnații: – domnul/doamna ..........…….., numele purtate anterior ……….......………., B.I./C.I. seria …… nr……………., eliberat/eliberată de ……………. la data de …………….., cod numeric personal …...........…………., născut/născută în …………. la data de ……………., domiciliat/domiciliată în ………...........……….., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de ………………. și practician în insolvență definitiv din data de ………………;– domnul/doamna ……………….., numele purtate anterior ……….......………., B.I./C.I. seria …… nr……………., eliberat/eliberată de ……………. la data de …………….., cod numeric personal …...........…………., născut/născută în …………. la data de ……………., domiciliat/domiciliată în ……….……….., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de ………………. și practician în insolvență definitiv din data de ………………,au convenit constituirea unei societăți profesionale cu răspundere limitată, supusă reglementărilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., și de Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, denumit în continuare Statut, după cum urmează:  +  Titlul I Denumire, sediu, formă, emblemă, obiect, scop, durată  +  Articolul 1 DenumireÎn concordanță cu Dovada de rezervare denumire nr. ………./……………., societatea este denumită ……………… societate profesională cu răspundere limitată (SPRL, IPURL). În toate actele, scrisorile, publicațiile și alte documente emise de societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele societate profesională cu răspundere limitată (SPRL, IPURL).  +  Articolul 2 SediuSediul principal al societății este situat în ………………….. .Societatea își poate constitui filiale care se înregistrează în Registrul formelor de organizare.  +  Articolul 3 FormăPrezenta societate este înființată ca o societate profesională de practicieni în insolvență, cu răspundere limitată, compusă din subsemnații practicieni în insolvență înscriși în Tabloul UNPIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I bis, nr. ………….. din …………., ca practicieni în insolvență definitivi: –  …...............…… - asociat; –  …...............…… - asociat; –  …...............…… - asociat.  +  Articolul 4 EmblemăEmblema societății reprezintă (descrierea elementelor componente ale desenului): ….............… și este redată în anexa la prezentul act constitutiv.  +  Articolul 5 ObiectSocietatea are ca obiect unic de activitate exercitarea în comun a profesiei de practician în insolvență conform O.U.G. și Statutului.  +  Articolul 6 Scop profesionalFiecare asociat, practician colaborator și practician salarizat în interiorul profesiei își angajează răspunderea profesională numai în limitele aportului social subscris și vărsat.  +  Articolul 7 DuratăSocietatea se constituie pentru o durată de …... ani din momentul înscrierii sale în Registrul formelor de organizare, ținut de Secretariatul general al Uniunii.  +  Titlul II Aport social  +  Articolul 8 Compunerea patrimoniului social1. Aportul social de minimum 3.500 lei este constituit din numerar .......... și în natură, evaluat la .......... lei. 2. Aportul social este compus după cum urmează: – domnul/doamna ..............................., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: .......... lei;– domnul/doamna .................................., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: .......... lei;– societatea ...................................., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: .......... lei.3. Aporturile în bunuri/clientelă/industrie ale asociaților sunt constituite din următoarele: – .............................. , evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ....................., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. .......... din data de .........., la valoarea de .......... lei; – .............................. , evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ....................., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. .......... din data de .........., la valoarea de .......... lei; – ..............................., evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ....................., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. .......... din data de .........., la valoarea de .......... lei.  +  Articolul 9 RepartizareAportul social este divizat în ..... părți sociale a câte .......... lei fiecare, integral subscrise și vărsate de către asociați, potrivit aporturilor menționate la art. 8, astfel: – domnul ........................................... - .......... părți sociale, reprezentând ..........% din părțile sociale; – domnul ........................................... -.......... părți sociale, reprezentând..........% din părțile sociale.  +  Articolul 10 Patrimoniul social a fost vărsat integral la data constituirii societății.  +  Titlul III Adunarea generală  +  Articolul 11 Adunările generale1. Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaților și deciziile luate sunt obligatorii pentru toți asociații. 2. Fiecare parte socială subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot. 3. Asociații nu pot fi reprezentați în adunarea generală decât de alți asociați. 4. Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociați prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ținerii lor. 5. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societății sau, cu acordul unanim al asociaților, în orice alt loc. 6. Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaților reprezentând majoritatea părților sociale/sau .......... . 7. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul asociaților reprezentând majoritatea părților sociale/sau .......... .  +  Articolul 12 Atribuțiile adunării generalePrincipalele atribuții ale adunării generale sunt: a) repartizarea venitului net al societății; b) mărirea sau reducerea aportului social; c) fuziunea; d) schimbarea denumirii societății; e) schimbarea sediului principal; f) crearea sau anularea părților de industrie; g) primirea de noi asociați; h) excluderea asociatului/asociaților; i) alegerea asociatului practician în insolvență coordonator al societății; j) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor; k) orice modificare a statutului societății.  +  Articolul 13 Procedura adunării generale și procesele-verbale1. Adunările generale sunt prezidate de asociatul coordonator. 2. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării generale, desemnat dintre asociați, și va cuprinde: data, locul, prezența, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociații prezenți. 3. Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat și parafat de coordonatorul societății.  +  Titlul IV Coordonarea activității  +  Articolul 14 Coordonarea1. Societatea este coordonată de un asociat sau asociați practicieni în insolvență coordonatori, membri compatibili. Aceștia sunt numiți prin hotărârea asociaților ce dețin împreună mai mult de jumătate din aportul social pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. 2. Societatea poate fi coordonată de mai mulți asociați coordonatori care formează un consiliu de coordonare pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. 3. Mandatul asociatului/Consiliului de coordonare este de ...... ani. 4. Calitatea de practician în insolvență coordonator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării asociaților.  +  Articolul 15 Desemnarea asociatului practician în insolvență coordonatorDomnul/Doamna ................................................................ este desemnat/desemnată începând cu data de ...................... ca fiind asociatul practician în insolvență coordonator al societății, membru compatibil.  +  Articolul 16 Drepturile și obligațiile practicianului în insolvență coordonator1. Practicianul în insolvență coordonator reprezintă societatea în raporturile cu terții. 2. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile și bunurile societății se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaților conform art. 11. Asociații pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către asociatul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă. 3. Raporturile dintre practicianul în insolvență coordonator și ceilalți practicieni în insolvență ai societății nu implică nicio subordonare în plan profesional.  +  Articolul 17 RemunerarePracticianul în insolvență coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.  +  Articolul 18 Drepturile și obligațiile Consiliului de coordonareConsiliul de coordonare reprezintă societatea în relațiile cu terții.  +  Titlul V Conturile și informarea asociaților cu privire la rezultatele obținute de societate  +  Articolul 19 Exercițiul financiarExercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se sfârșește la data de 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului an, când începe la data înființării și durează până la 31 decembrie.  +  Articolul 20 Conturile și informarea asociațilorOperațiunile în conturile bancare ale societății sunt efectuate de practicianul în insolvență coordonator, singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale. ...............................................................................................  +  Articolul 21 Repartizarea venitului1. Venitul net al societății va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, în conformitate cu prevederile legale, urmând a fi repartizat către asociați. 2. După deducerea tuturor celorlalte obligații și contribuții care pot greva venitul net al societății, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face astfel: – cota alocată deținătorilor părților sociale în numerar .........; – cota alocată deținătorilor părților sociale în natură ..........; – cota alocată deținătorilor părților de industrie ..........; – cota alocată pentru constituirea unor fonduri alte alocări (premiere, provizioane de risc, rezervă, investiții etc.) ...........  +  Titlul VI Cesiunea și transmiterea părților sociale  +  Articolul 22 Cesiunea părților sociale1. Cesiunea părților sociale poate fi făcută numai către practicieni în insolvență definitivi, în condițiile O.U.G. și ale Statutului. 2. Cesiunea între asociați este liberă. 3. Părțile sociale pot fi cesionate cu acordul, în scris, al asociaților reprezentând majoritatea părților sociale/sau conform regulilor stabilite de contractul de societate .......... . 4. Oricare asociat își poate exercita dreptul de preempțiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociați, la preț egal, este preferat asociatul care dorește să achiziționeze numărul total de părți sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociații vor achiziționa părțile sociale proporțional cu cotele deținute la părțile sociale. 5. În cazul transmiterii părților sociale, al retragerii sau decesului unui asociat, toate bunurile împreună cu orice drepturi, inclusiv clientelă, aduse ca aport social la patrimoniul societății de respectivul asociat, rămân proprietatea societății sau .......... .  +  Articolul 23 Notificarea cesiunii1. Asociatul care intenționează să cedeze părțile sociale este obligat să notifice intenția sa, cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toți asociații. 2. În caz de neexercitare a dreptului de preempțiune, cesiunea poate fi făcută către practician/practicienii neasociat/neasociați, fără ca ceilalți asociați să se poată opune, dispozițiile art. 22pct. 2 nefiind aplicabile. 3. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.  +  Articolul 24 Retragerea asociaților1. Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu condiția de a notifica, în scris, celorlalți asociați și filialei Uniunii din care face parte intenția de retragere cu cel puțin 3 luni înainte. 2. La împlinirea termenului prevăzut în notificare, Registrul formelor de organizare va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidențele sale. 3. În caz de neînțelegere cu privire la desocotirea consecutivă a retragerii, se aplică corespunzător următoarele prevederi ale prezentului contract. 4. .......................................................................................... 5. .......................................................................................... 6. ..........................................................................................  +  Articolul 25 Încetarea calității de asociat1. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de practician în insolvență, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicție are la dispoziție un termen de 3 luni pentru cesionarea părților sociale, în condițiile prevăzute în prezentul titlu. 2. În cazul în care, la expirarea acestui termen, cesiunea nu a avut loc, părțile sociale se vor anula, iar contractul se va modifica corespunzător.  +  Articolul 26 Decesul asociatului1. La data decesului unui asociat, părțile sociale deținute de acesta se anulează. 2. Părțile semnatare convin că desocotirea dintre asociați și succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli: – ........................................................................................... – ........................................................................................... – .......................................................................................... 3. În termen de maximum 3 luni de la data anulării părților sociale, asociații vor proceda după cum urmează: a) reducerea corespunzătoare a patrimoniului social; b) emiterea de noi părți sociale, în vederea reconstituirii patrimoniului social la valoarea existentă la momentul decesului; c) încetarea formei de exercitare a profesiei.  +  Articolul 27 Alte dispozițiiCesionarii sunt obligați să depună la Registrul formelor de organizare un exemplar original al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forțată, retragerea voluntară etc.)  +  Titlul VII Exercitarea profesiei  +  Articolul 28 Activitatea și răspunderea profesională1. Asociații, practicienii colaboratori și practicienii salarizați în interiorul profesiei exercită profesia de practician în insolvență în numele societății. 2. Fiecare practician în insolvență răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplinește. 3. Societatea va încheia contracte de asigurare profesională în nume propriu și pentru fiecare practician în insolvență care își exercită profesia în cadrul acesteia.  +  Articolul 29 Suspendarea asociaților......................................................................................................................................................................................................  +  Articolul 30 Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei...............................................................................................  +  Titlul VIII Dizolvarea și lichidarea  +  Articolul 31 DizolvareaSocietatea se dizolvă în următoarele situații: a) hotărârea asociaților reprezentând majoritatea părților sociale. Asociații pot stabili prin contractul de societate o majoritate calificată pentru decizia de dizolvare; b) radierea din profesie a tuturor asociaților sau, după caz, trecerea în oricare dintre situațiile de incompatibilitate a tuturor asociaților; c) decesul tuturor asociaților; d) dobândirea tuturor părților sociale de către un singur asociat și păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni, fără ca acesta să efectueze operațiuni privind cooptarea unui alt asociat sau pentru transformarea formei de organizare profesională; e) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toți asociații; f) trecerea timpului stabilit pentru durata societății; g) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății; h) în baza procesului-verbal de conciliere sau a hotărârii de arbitraj pronunțate în condițiile prevăzute de Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegeri grave între asociați, care împiedică funcționarea societății; i) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.  +  Articolul 32 Lichidarea1. Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menționa „în lichidare“. 2. Asociații, prin hotărâre, vor desemna un lichidator din rândul membrilor UNPIR, cu votul asociaților reprezentând majoritatea părților sociale/sau .........., stabilindu-i și onorariul ce va fi achitat din averea debitoarei. Acordul prealabil scris al lichidatorului este obligatoriu. În caz contrar, acesta va fi numit de către Consiliul de conducere al filialei Uniunii de care aparține societatea dizolvată, dintre lichidatorii care au depus oferte pentru acest tip de proceduri, fiind stabilit și un onorariu. 3. Asociații vor fi convocați pentru a decide cu privire la rezultatele obținute de lichidatori, repartizarea activului net și pentru a constata încheierea lichidării. 4. În situațiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în lichidare, cu excepția cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia.  +  Titlul IX Condiția suspensivă și publicitate  +  Articolul 33 Condiția suspensivă1. Societatea este constituită între asociați de la data semnării contractului, sub condiția suspensivă a înscrierii sale în Registrul formelor de organizare, ținut de Secretariatul general al Uniunii. 2. După înscrierea societății, asociatul practician în insolvență coordonator va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor condițiilor cerute pentru începerea activității.  +  Articolul 34 Publicitate1. Acest contract va fi prezentat Secretariatului general al Uniunii în vederea înscrierii în Registrul societăților profesionale. 2. Prezentul contract a fost redactat astăzi, .........................., în localitatea ..........................., într-un număr de ...... exemplare.
  Semnături:
  Asociat: ..............................
  Asociat: ..............................
  Asociat: ..............................

  CONVENȚIE
  de asociere a cabinetelor individuale de practicieni în insolvență (cabinete asociate)
  - model -
  Între: 1. Cabinetul individual ..............................., reprezentat prin ......................................, practician în insolvență titular; 2. Cabinetul individual ..............................., reprezentat prin ......................................, practician în insolvență titular, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., și a Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, denumit în continuare Statut, s-a convenit asocierea în scopul exercitării în comun a profesiei sub formă de cabinete asociate de practicieni în insolvență. Pe durata existenței prezentei asocieri, cabinetele individuale au convenit că exercită profesia în numele prezentei asocieri.  +  Articolul 1 Denumirea asocieriiAsocierea este denumită ......................., urmată de sintagma „cabinete asociate de practicieni în insolvență“.  +  Articolul 2 Sediul și durata asocierii1. Sediul asocierii este stabilit în ........................................, str. ...................... nr. ......., bl. ......, et. ....., ap. ......., sectorul ....., județul ................, cod poștal .........., telefon ............, fax ............, e-mail ............................. . 2. Asocierea se încheie pe o durată de ....... ani (nedeterminată).  +  Articolul 3 Aporturi în bunuri pentru asocierePentru funcționarea asocierii cabinetele individuale își aduc aporturi în bunuri, după cum urmează: 1. Cabinetul individual ............................... aportează: a) în natură (cu titlu de patrimoniu de afectațiune profesională) următoarele bunuri: ............................................, în valoare de .......... lei (valoarea de înregistrare în evidențele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun); b) în numerar .......... lei, depuși în contul profesional .........., deschis la .......... . 2. Cabinetul individual ............................... aportează: a) în natură (cu titlu de patrimoniu de afectațiune profesională) următoarele bunuri: ............................................, în valoare de .......... lei (valoarea de înregistrare în evidențele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun); b) în numerar .......... lei, depuși în contul profesional .........., deschis la .......... .  +  Articolul 4 Cota de participare la asociere1. Cota de participare la asociere convenită de părți este: Cabinetul individual .......................................... - ..........% ; Cabinetul individual .......................................... - ..........%. Aporturile prevăzute la art. 3, aporturile în clientelă și activitatea profesională concretă au reprezentat criteriile de stabilire a cotei prevăzute la pct. 1. 2. Toate cheltuielile necesare asocierii (remunerațiile pentru practicienii în insolvență salarizați, salariile, retrocedările de onorarii pentru practicienii în insolvență colaboratori, cheltuielile de întreținere, chirii, amortizări, taxe și impozite aferente bunurilor folosite în interesul asocierii, costul materialelor, consumabile, investiții, utilități și dotări, precum și orice alte cheltuieli) sunt suportate de către asociere din veniturile realizate de către aceasta. 3. După deducerea cheltuielilor prevăzute la pct. 2 venitul rămas se distribuie între asociați conform cotelor convenite la pct. 1. 4. Asociații pot conveni înainte de distribuirea prevăzută la pct. 3 constituirea unui fond de rezervă al asocierii. 5. Cota de participare la asociere conferă asociaților dreptul și obligația de a încasa venitul și de a suporta pierderea.  +  Articolul 5 Conducerea și coordonarea asocierii1. Organul de conducere al asocierii este adunarea generală, formată din titularii cabinetelor individuale asociate. 2. Se vor menționa clauze convenite privind conducerea și coordonarea asocierii, cu respectarea prevederilor O.U.G. și ale Statutului. – .........................................................................................; – ..........................................................................................  +  Articolul 6 Exercitarea profesiei1. Fiecare asociat exercită profesia de practician în insolvență în numele asocierii. În actele sale profesionale va indica denumirea (forma) asocierii. 2. Asociații vor consacra în beneficiul asocierii întreaga lor activitate profesională și se vor informa reciproc în legătură cu aceasta. 3. Pot fi incluse clauze convenite privind organizarea exercitării profesiei, pentru cazul incapacității temporare de exercitare a profesiei, privind răspunderea profesională etc., cu respectarea O.U.G. și a Statutului.  +  Articolul 7 Încetarea asocierii. Lichidarea asocierii(Pot fi incluse clauze convenite, cu respectarea O.U.G. și a Statutului.) – .........................................................................................; – .........................................................................................  +  Articolul 8 Alte clauze– .........................................................................................; – .........................................................................................  +  Articolul 9 Dispoziții finale1. Prezentul contract va fi înregistrat la Uniune. 2. Încheiat astăzi, ..........., la ....................., în ...... exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi înregistrat la Uniune. Semnăturile practicienilor în insolvență titulari și ștampila fiecărui cabinet individual: 1. ............................................. ; 2. ............................................. .
   +  Anexa nr. 8la statut
  Formatul Tabloului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România
   +  Secţiunea I Persoane fizice române - date de identificare
  Nr. crt.Numele și prenumeleNumăr matricolData înscrierii în Tabloul UNPIRSituații de suspendare a stagiului (perioada)Domiciliul, telefon, fax, e-mail
  012345
  Nr. crt.Numele și prenumeleNumăr matricolData înscrierii în Tabloul UNPIRData înregistrării cabinetuluiDomiciliul, telefon, fax, e-mailMențiuni
  0123456
  Nr. crt.Numele și prenumeleNumăr matricolData înscrierii în Tabloul UNPIRAsociat la societateaDin data deDomiciliul, telefon, fax, e-mailMențiuni
  01234567
  Nr. crt.Numele și prenumeleNumăr matricolData înscrierii în Tabloul UNPIRAngajat/Colaborator în societateaDin data deDomiciliul, telefon, fax, e-mailMențiuni
  01234567
   +  Secţiunea a II-a Societăți profesionale - date de identificare
  Nr. crt.Denumirea societățiiSediul social, numărul de telefon, fax, e-mailNumărul de înregistrare în Registrul formelor de organizareNumăr matricolData înscrierii în Tabloul UNPIRMențiuni
  0123456
  Nr. crt.Denumirea filialeiSediul social, număr de telefon, fax, e-mailNumărul de înregistrare în Registrul formelor de organizareAngajat/Număr matricolData înscrierii în Tabloul UNPIRMențiuni
  0123456
   +  Secţiunea a III-a Persoane fizice străine - date de identificare
  Nr. crt.Numele și prenumeleNumăr matricolData înscrierii în Tabloul UNPIRDomiciliul, telefon, fax, e-mailDovada calității de practician în lichidare în țara de domiciliuConvenția bilaterală încheiată cu Uniunea
  0123456
   +  Secţiunea a IV-a Persoane juridice străine - date de identificare
  Nr. crt.Denumirea societățiiAdresa sediului central, telefon, fax, e-mailNumăr matricolData înscrierii în Tabloul UNPIRDovada calității de practician în lichidare în țara în care își are sediul profesionalConvenția bilaterală încheiată cu Uniunea
  0123456
   +  Secţiunea a V-a Persoane incompatibile - date de identificare
  Nr. crt.Numele și prenumeleNumăr matricolData înscrierii în Tabloul UNPIRData intrării în incompatibilitateMotivul incompatibilitățiiDomiciliul, telefon, fax, e-mail
  0123456
   +  Secţiunea a VI-a Sancțiuni
  Nr. crt.Numele și prenumele sau denumirea societățiiNumăr matricolData înscrierii în Tabloul UNPIRDomiciliul sau adresa sediului central, telefon, fax, e-mailFelul sancțiunii, termenulData sancționăriiOrganul care a aplicat sancțiunea
  01234567
   +  Secţiunea a VII-a Radieri
  Nr. crt.Numele și prenumele sau denumirea societățiiNumăr matricolData înscrierii în Tabloul UNPIRDomiciliul sau adresa sediului centralMotivul radieriiData radieriiOrganul care a hotărât radierea
  01234567
   +  Anexa nr. 9la statut
  Formatul Registrului formelor de organizare
  ----