ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 193 din 9 decembrie 1999pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 10 decembrie 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/1999 şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După articolul 4 se introduc articolele 4^1 şi 4^2 cu următorul cuprins:"Art. 4^1 . - (1) Supravegherea şi îndrumarea activităţii agenţiei sunt asigurate de un consiliu de supraveghere şi îndrumare, format din 5 membri, cu următoarea componenta: a) un preşedinte, care este reprezentant al Ministerului Finanţelor; b) 4 membri, câte un reprezentant al Băncii Naţionale a României, Ministerului Justiţiei, Departamentului de Control al Guvernului şi Agenţiei Române de Dezvoltare. (2) Membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Pot fi membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice şi experienta în domeniul financiar-bancar, juridic, managementul riscului, restructurarea creditelor sau recuperarea datoriilor. (4) Membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare nu pot fi parlamentari şi le este interzis sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura care i-ar pune într-o poziţie în care interesul lor personal ar intră în conflict cu obligaţiile şi cu îndatoririle lor faţă de agenţie. (5) Revocarea din funcţie a oricărui membru al Consiliului de supraveghere şi îndrumare se face de către primul-ministru, caz în care conducătorul instituţiei al carei reprezentant a fost revocat va face o noua propunere, în termen de 10 zile.Art. 4^2 . - (1) Consiliul de supraveghere şi îndrumare are următoarele atribuţii: a) aproba politica şi strategia în domeniul valorificării activelor bancare aflate în portofoliul agenţiei; b) aproba direcţiile principale în conducerea operaţiunilor şi răspunderile ce revin personalului agenţiei; c) supraveghează şi îndrumă activitatea de aducere la îndeplinire a strategiilor şi direcţiilor de acţiune aprobate; d) avizează şi propune Guvernului aprobarea sau modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al agenţiei; e) aproba structura organizatorică a agenţiei; f) aproba raportul anual de activitate al agenţiei; g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. (2) Consiliul de supraveghere şi îndrumare se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, hotărând cu majoritatea voturilor membrilor săi. (3) La şedinţele Consiliului de supraveghere şi îndrumare participa fără drept de vot secretarul de stat al agenţiei."2. Articolul 5^1 va avea următorul cuprins:"Art. 5^1 . - Secretarul de stat al agenţiei are următoarele atribuţii: a) reprezintă agenţia în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii, cu persoanele juridice şi fizice, române şi străine, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale; b) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului de supraveghere şi îndrumare politica şi strategia în domeniul valorificării activelor bancare aflate în portofoliul agenţiei; c) supune spre aprobare Consiliului de supraveghere şi îndrumare direcţiile principale de acţiune ale agenţiei şi instituirea raspunderilor ce revin personalului acesteia; d) asigura elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al agenţiei, pe care îl remite spre avizare Consiliului de supraveghere şi îndrumare; e) dispune măsuri operative pentru executarea dispoziţiilor legale privind agenţia, precum şi pentru îndeplinirea politicii şi strategiei în domeniul valorificării activelor bancare din portofoliul agenţiei; f) aproba statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale agenţiei; g) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul agenţiei; h) prezintă primului-ministru, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual de activitate al agenţiei, aprobat de Consiliul de supraveghere şi îndrumare; h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege."3. Articolul 5^2 va avea următorul cuprins:"Art. 5^2 . - (1) Finanţarea agenţiei este asigurata, în primul an calendaristic de activitate, parţial, prin alocaţii de la bugetul de stat şi, în completare, din sursele prevăzute la alin. (2). (2) În următorii ani de activitate ai agenţiei finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi operare se asigura din următoarele surse şi se gestionează în regim extrabugetar: a) credite pe termen scurt, mediu sau lung, cu garanţia statului, contractate de agenţie pe piaţa interna sau externa; b) comisioane aferente serviciilor de consultanţa prestate de agenţie, pe bază de contract; c) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de agenţie; d) alte surse. (3) Agenţia aplica dispoziţiile legale în materie cu privire la controlul intern, auditul intern şi controlul financiar preventiv la instituţiile publice. (4) Agenţia poate, potrivit legii, sa beneficieze de audit extern."4. După alineatul (1) al articolului 6 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare primesc o indemnizaţie lunară în cuantum de 20% din salariul secretarului de stat al agenţiei."5. Litera b) a alineatului (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"b) valorifica activele bancare la valoarea de piaţa a acestora, rezultată din raportul dintre cerere şi oferta, prin:- iniţierea şi/sau finalizarea procedurilor de executare silită;- vânzarea creanţelor prin licitaţii publice sau prin alte proceduri prevăzute de lege;- negocierea creanţelor şi eşalonarea scadentelor;- reesalonarea scadentelor, cu actualizarea, după caz, a valorii garanţiilor;- conversia creanţelor în acţiuni sau în părţi sociale;- operaţiuni specifice pieţei de capital ori alte mecanisme reglementate legal;- alte măsuri de natura sa faciliteze valorificarea optima a creanţelor."6. Articolul 8^1 se abroga.7. După alineatul (1) al articolului 10 se introduc alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:"(2) Periodic, agenţia va realiza auditul operaţiunilor şi al poziţiei financiare, precum şi estimarea independenta a valorii nete şi a valorii realizabile a fiecărui activ bancar aflat în portofoliul sau. (3) În vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alin. (2), agenţia va încheia, în condiţiile legii, contracte cu firme de audit sau de evaluare cu recunoaştere internationala."8. După alineatul (4) al articolului 13 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Alegerea metodei de valorificare a activelor bancare, selectarea activelor bancare care se valorifica sub valoarea neta, precum şi a firmelor de specialitate prevăzute la art. 13 sau a oricărui alt cumpărător al unei/unor creanţe neperformante, precum şi clauzele din actele juridice încheiate de agenţie pentru valorificarea activelor bancare, incluzând, între altele, clauzele privind sumele şi termenele la care se valorifica activele bancare, nu sunt supuse controlului Curţii de Conturi. Curtea de Conturi controlează numai încasarea şi folosirea, potrivit destinaţiilor prevăzute de lege, a veniturilor realizate de agenţie."9. Alineatul (3) al articolului 19^1 va avea următorul cuprins:"(3) Salariaţii agenţiei, membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare şi membrii Comitetului de coordonare a restructurării au obligaţia de a păstra secretul profesional, fiind interzisă folosirea sau dezvaluirea, în timpul activităţii în cadrul agenţiei şi apoi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dăuna intereselor agenţiei sau ale băncilor cărora li se aplică dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."10. Litera e) a alineatului (1) al articolului 19^2 va avea următorul cuprins:"e) membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare, membrii Comitetului de coordonare a restructurării şi salariaţii agenţiei."11. După articolul 22 se introduce articolul 23 cu următorul cuprins:"Art. 23. - În cazul debitorilor societăţi comerciale la care statul sau autorităţile administraţiei publice locale sunt acţionari, care au evidentiate în conturile din bilanţ creanţe neperformante şi creanţe bugetare restante, se pot aplica şi metodele de stingere a creanţelor bugetare restante, prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 15/1998, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul, la propunerea agenţiei, va aproba modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare.  +  Articolul 3Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1999 şi prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----------