LEGE nr. 186 din 2 decembrie 1999privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 89 din 25 august 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, emisă în temeiul art. 1 pct. 4 lit. i) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani şi susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului."2. La articolul I punctul 2, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:"3. La articolul I punctul 2, litera d) a alineatului (1) al articolului 4 se abroga.4. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii şi conferentiarii universitari, doctorii în economie şi doctorii docenti, cu specialitatea finanţe sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) şi susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi."5. La articolul I punctul 3, partea introductivă a articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de contabil autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:"6. La articolul I punctul 3, litera d) a articolului 5 se abroga.7. La articolul I punctul 4, alineatele (3) şi (4) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:"(3) Experţii contabili şi contabilii autorizaţi nu pot să îşi exercite atribuţiile conferite de aceasta calitate pe durata în care desfăşoară orice activitate salarizata în afară Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi sau activitate comercială, cu excepţia activităţilor didactice, literare, publicistice în domeniu şi cea de parlamentar, consilier local sau judeţean, pe durata mandatului. Prevederile acestui alineat au aplicabilitate începând cu exerciţiul financiar al anului 2000. (4) Activitatea de cenzor poate fi desfăşurată, potrivit legii, de către: experţii contabili, contabilii autorizaţi cu studii superioare, persoanele cu studii economice superioare cu diploma recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu practica în activitatea financiar-contabila de cel puţin 5 ani, precum şi de societăţile comerciale de expertiza contabila."8. La articolul I punctul 6, litera a) a articolului 19 va avea următorul cuprins:"a) organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi se avizează de Ministerul Finanţelor, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu. Avizul este consultativ;"9. La articolul I punctul 10, alineatul (2) al articolului 27 se abroga.10. La articolul I punctul 16, litera g) a articolului 30 va avea următorul cuprins:"g) hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliului Superior şi ai consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de disciplina. Contestarea sancţiunilor hotărâte de Conferinţa naţionala poate fi facuta la Secţia contencios administrativ a Curţii de Apel, în termen de 30 de zile de la data înştiinţării oficiale. Hotărârile Curţii de Apel sunt definitive."11. La articolul I punctul 17, alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Preşedintele Consiliului Superior este ales de Conferinţa naţionala dintre membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. Persoana respectiva poate să cumuleze aceasta funcţie numai dacă desfăşoară activitate în domeniul cercetării sau în învăţământul universitar de profil, care se bucura de autoritate profesională şi morala deosebită."12. La articolul I punctul 25, alineatul (2) al articolului 36 se abroga.13. La articolul I punctul 26, alineatul (3) al articolului 36 va avea următorul cuprins:"(3) Taxele de înscriere în evidenta şi cotizaţiile pe transe de venit se stabilesc anual de Conferinţa Naţionala a Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi."14. La articolul I punctul 27, litera a) a articolului 38 va avea următorul cuprins:"a) participa la lucrările Conferintei naţionale, ale Consiliului Superior, ale Biroului permanent şi ale Comisiei superioare de disciplina, fără drept de vot;"15. La articolul I punctul 28, litera a) a articolului 39 va avea următorul cuprins:"a) participa la lucrările adunării generale, ale consiliului filialei, ale biroului permanent şi ale comisiei de disciplina, fără drept de vot;"16. La articolul I punctul 29, după articolul 39^1 se introduce articolul 39^2 cu următorul cuprins:"Art. 39^2. - (1) Exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat de către persoane neautorizate sau care se afla într-o situaţie de incompatibilitate constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale. (2) Persoanele care exercită atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat fără viza anuală se sancţionează disciplinar potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU------------