HOTĂRÂRE nr. 423 din 13 iunie 2018pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 18 iunie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Operațiunile individuale prevăzute la art. 3 lit. c) se vor aproba după cum urmează:a) până la echivalentul a 50 milioane euro, aprobarea operațiunii se va face de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări;b) peste plafonul prevăzut la lit. a), Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări va supune operațiunea spre aprobare Guvernului.(2) Expunerea pe debitor sau grup de debitori nu va depăși 25% din fondurile totale ale statului pentru operațiunile de finanțare, garantare sau asigurare acordate în numele și contul statului. Guvernul poate aproba proiecte care conduc la expuneri pe debitor sau grup de debitori ce depășesc 25% din fondurile totale ale statului, cu condiția ca această expunere pe debitor sau grup de debitori să nu depășească 50% din fondurile totale ale statului.(3) Prin expunere în sensul prezentei hotărâri se înțelege orice angajament asumat de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului în raport cu un singur debitor sau un grup de debitori. Grupul de debitori este constituit din două sau mai multe entități care reprezintă un singur risc pentru operațiunile de finanțare, garantare și asigurare în numele și în contul statului.(4) Operațiunile ce conduc la o expunere cumulată, pe același debitor sau grup de debitori se aprobă după cum urmează:a) pentru operațiunea ce conduce la o expunere cumulată de până la echivalentul a 50 milioane euro aprobarea se va face de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări;b) peste plafonul prevăzut la lit. a), Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări va supune operațiunea spre aprobare Guvernului.(5) Prin expunere cumulată în sensul prezentei hotărâri se înțelege suma dintre expunerea existentă rezultată din operațiuni în derulare și expunerea potențială aferentă noilor operațiuni.(6) Aprobarea operațiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și alin. (4) lit. a) poate fi delegată de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări Consiliului de administrație al Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări va ratifica deciziile de aprobare a unor operațiuni luate de Consiliul de administrație al Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. potrivit alin. (6), prin hotărâre, la prima ședință a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări după aprobarea operațiunii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data aprobării.2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Pregătirea lucrărilor și analiza operațiunilor care se supun aprobării Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări se realizează de către direcțiile de specialitate din cadrul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. potrivit competențelor acestora.(2) Responsabilitatea privind analiza operațiunilor care se supun aprobării Guvernului potrivit art. 6, a riscurilor ce decurg din aceste operațiuni efectuate în numele și contul statului, precum și legalitatea operațiunii supuse aprobării Guvernului revine Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. prin direcțiile de specialitate și Comitetul de Direcție. Pentru operațiunile supuse aprobării Guvernului Ministerul Finanțelor Publice are rolul de a transmite propunerea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. avizată favorabil de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări spre analiză și aprobare Guvernului României.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 13 iunie 2018.Nr. 423.-----