ORDIN nr. 1.423 din 24 noiembrie 1999pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 decembrie 1999    Ministrul finanţelor,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicată,în baza prevederilor art. 28, art. 60 alin. (1), precum şi ale art. 77 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit şi a prevederilor art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor:1. "Declaraţie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor", cod 14.13.01.13/3p;2. "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor", cod 14.13.02.13/3a;3. "Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi independente", cod 14.13.01.13/4p;4. "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi independente - comerciale şi din profesii liberale", cod 14.13.02.13/4a;5. "Declaraţie privind venitul estimat pentru asociaţiile fără personalitate juridică", cod 14.13.01.13/1i;6. "Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România", cod 14.13.01.13/5;7. "Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri sub forma de salarii din străinătate", cod 14.13.01.13/5i;8. "Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate, obţinute de către persoanele fizice române, fără domiciliu în România şi persoanele fizice străine, care desfăşoară activitate în România", cod 14.13.01.13/6;9. "Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române fără domiciliu în România şi persoanelor fizice străine care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri sub forma de salarii din străinătate", cod 14.13.01.13/6i, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Formularele prevăzute la art. 1, cu excepţia celor prevăzute la pct. 2 şi 4, se completează şi se depun conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcţia generală proceduri fiscale şi sistem informaţional pentru veniturile statului, Direcţia generală de tehnologia informatiei financiare, Direcţia generală organizare, resurse umane şi financiar, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile interesate din cadrul Ministerului Finanţelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2000.Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1┌──────────┐ ┌───────────────────────┐│ ROMÂNIA │ │Înregistrat la unitatea││ ┌────┐ │ DECLARAŢIE │ fiscală ││ │ MF │ │ PRIVIND VENITURILE │Nr. ____ Data ___/____ ││ └────┘ │ ESTIMATE DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR└───────────────────────┘│MINISTERUL│ pentru anul ___________│FINANŢELOR│└──────────┘ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Date de identificare ale contribuabilului     Cod numeric personal [][][][][][][][][][][][][]     ╔════════════════════════════════════════════════════════════════╗     ║Nume Prenume ║     ║─────────────────────────────────────┬──────────────────────────║     ║ │ ║     ║─────────────────────────────────────┴──────────────────────────║     ║Judeţ Localitate Sector ║     ║─────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────║     ║ │ │ ║     ║─────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────║     ║Strada Număr Bloc Scara Ap ║     ║────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┬──────║     ║ │ │ │ │ ║     ║────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴──────║     ║Telefon Fax ║     ║──────────────────────────────────┬─────────────────────────────║     ║ │ ║     ╚══════════════════════════════════┴═════════════════════════════╝ Unitatea fiscală de domiciliu ┌───────────────────────────────────────┐                               └───────────────────────────────────────┘ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Date de identificare ale reprezentantului fiscal   Cod numeric personal / cod fiscal                             [] cod fiscal ─┐Se bifeaza cu x casuta  [][][][][][][][][][][][][] │care corespunde situaţiei                             [] cod numeric personal ─┘  Nume şi prenume / denumire _______________________________________  Domiciliul / sediul ______________________________________________ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  Date privind contractul încheiat între părţi   1. Nume şi prenume (denumire) chiriaş/arendaş      ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2. Contrac de închiriere/arendare Nr. _________ data _______/______/______   3. Data începerii realizării venitului _________/___________/_______   4. Data încetării realizării venitului _________/___________/_______   5. Data de identificare ale bunului ________________________________   ____________________________________________________________________   ____________________________________________________________________  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  Venit estimat în anul declarării conform contractului - lei -   1. Sume prevăzute în contract a fi încasate în      anul fiscal de declarare ────────────────────────   2. Contravaloarea estimată a veniturilor în natura ────────────────────────   3. Cheltuieli ce cad, conform dispoziţiilor legale,      în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau      altui deţinător, legal dacă sunt efectuate de       cealaltă parte contractantă, prevăzute în contract ──────────────────────   4. Venit brut estimat (rd.1+rd.2+rd.3) ────────────────────── ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele  înscrise în aceasta declaraţie şi anexele care o însoţesc sunt corecte şi  complete.    Nume, prenume ________________________________________________    Data ________/__________ Semnatura ___________________ MF cod 14.13.01.13/3p    DGFPCFS Judeţul ....................... Nr. înregistrare ..............    Unitatea fiscală ...................... Data ..........................    Aprobat ................... Verificat ............    Data ......../............. Data ....../..........         DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT              privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor                            pe anul ___________    Către:    Nume _______________________________________________________________    Prenume ____________________________________________________________    Cod numeric personal _______________________________________________     Domiciliul: Localitatea ______________________ Str. ________________    Nr. _____ Ap _____ Judeţul(sect.) __________________________________    Numărul şi data contractului: ______________________________________    Data începerii realizării venitului: _______/______/________________    Declaraţia privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor    înregistrate la nr. ____________ din _________/__________/__________    Nume şi prenume (denumire) chiriaş/arendaş înscrişi în contract ____    Obiectul contractului (bunul cedat în folosinţă) ___________________    Venit lunar (conform contract) _____________________________________    Perioada de activitate de la data ____/____/____ la data ____/___/__    În baza Legii (Ordonanţei Guv.) nr. _____/______, art ____, alin ___    şi a Declaraţiei privind veniturile estimate din cedarea folosinţei    bunurilor, se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de impozit, după    cum urmează:           I. Determinarea venitului impozabil estimat şi a impozitului:                                                                 - lei -   ┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐    │a) venit brut estimat declarat │ │   ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   │b) cota de cheltuieli %, │ │   ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   │c) venit net impozabil estimat (a-b) │ │   ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   │d) impozit │ │   └────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘           II. Plati anticipate cu titlu de impozit:    1. La venitul net impozabil estimat de ________________ lei revine un    impozit de _______________________________________________________ lei.            Punctul 2 şi 3 se completează numai în cazul modificării             impunerii în cadrul aceluiaşi an:     2. Impozitul stabilit la impunerea precedenta ____________________ lei.    3. Diferenţa (de adăugat sau de scăzut) dintre impozitul de la pct. 2       şi cel de la pct. 1 ___________________________________________ lei.    4. Plati anticipate cu titlu de impozit pe anul curent (pct.1):    ┌──┬───────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────┐    │ │ Termen de plată │ Plati anticipate cu titlu │ Din care diferenţa │    │ │ │ de impozit │ de la pct. 3 │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤    │1 │ │ │ │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤    │2 │ │ │ │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤    │3 │ │ │ │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤    │4 │ │ │ │    ╞══┼═══════════════════┼════════════════════════════┼════════════════════╡    │ │ TOTAL │ │ │    └──┴───────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────┘    Pentru impozitul neachitat până la termenele arătate mai sus, se vor     calcula majorări de întârziere.    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în condiţiile legii.    Întocmit, Am primit un exemplar,    Nume, prenume ________________ Data ______/_________    Data _____/______/____________ Semnatura contribuabil _________    Semnatura ____________________ sau                                             Nr. şi data confirmării de                                             primire: _______________________ MF cod 14.13.02.13/3a┌──────────┐ ┌───────────────────────┐│ ROMÂNIA │ │Înregistrat la unitatea││ ┌────┐ │ DECLARAŢIE │ fiscală ││ │ MF │ │ PRIVIND VENITURILE │Nr. ____ Data ___/____ ││ └────┘ │ ESTIMATE DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE └───────────────────────┘│MINISTERUL│ pentru anul ___________│FINANŢELOR│└──────────┘ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Date de identificare ale contribuabilului     Cod numeric personal [][][][][][][][][][][][][]     ╔════════════════════════════════════════════════════════════════╗     ║Nume Prenume ║     ║─────────────────────────────────────┬──────────────────────────║     ║ │ ║     ║─────────────────────────────────────┴──────────────────────────║     ║Judeţ Localitate Sector ║     ║─────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────║     ║ │ │ ║     ║─────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────║     ║Strada Număr Bloc Scara Ap ║     ║────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┬──────║     ║ │ │ │ │ ║     ║────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴──────║     ║Telefon Fax ║     ║──────────────────────────────────┬─────────────────────────────║     ║ │ ║     ╚══════════════════════════════════┴═════════════════════════════╝ Unitatea fiscală de domiciliu ┌───────────────────────────────────────┐                               └───────────────────────────────────────┘ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Date de identificare ale reprezentantului fiscal   Cod numeric personal / cod fiscal                             [] cod fiscal ─┐Se bifeaza cu x casuta  [][][][][][][][][][][][][] │care corespunde situaţiei                             [] cod numeric personal ─┘  Nume şi prenume / denumire _____________________________________________  Domiciliul / sediul ____________________________________________________ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  Date despre activitatea desfăşurată  1. Felul activităţii ____________________________________________________  2. Forma de organizare ___________________________________________________  3. Denumirea _____________________________________________________________  4. Sediul principal de desfăşurare a activităţii _________________________  5. Autorizaţie Nr. ____ data ____/___/___ Organ emitent _________  6. Contract de asociere Nr. ____ data ____/___/___  7. Data începerii activităţii ___________/______/_________________________  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  Venit net din activităţile independente - lei -  I. Venite net estimat     1. Venit brut estimat _______________________     2. Cheltuieli deductibile estimate _______________________     3. Venit net (rd.1-rd.2) _______________________  II. Declar că venitul net se determina pe bază de norme anuale de venit                                                             [] Bifati cu X ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele  înscrise în aceasta declaraţie şi anexele care o însoţesc sunt corecte şi  complete.    Nume, prenume ________________________________________________    Data ________/__________ Semnatura ___________________ MF cod 14.13.01.13/4p    DGFPCFS Judeţul ....................... Nr. înregistrare ..............    Unitatea fiscală ...................... Data ..........................    Aprobat ................... Verificat ............    Data ......../............. Data ....../..........         DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT              privind venitul din activităţi independente                 - comerciale şi din profesii liberale -                            pe anul ___________    Către:    Nume _______________________________________________________________    Prenume ____________________________________________________________    Cod numeric personal _______________________________________________     Domiciliul: Localitatea ______________________ Str. ________________    Nr. _____ Ap _____ Judeţul(sect.) __________________________________    Locul desfăşurării activităţii _____________________________________    Felul activităţii: _________________________________________________    Declaraţia privind veniturile estimate din activităţi independente     înregistrată la nr. ____________ din _________/__________/__________    Nr. autorizaţie (nr. contract de asociere) _________________________    Perioada de activitate de la data ____/____/____ la data ____/___/__    În baza Legii (Ordonanţei Guv.) nr. _____/______, art ____, alin ___    şi a Declaraţiei privind veniturile estimate din activităţi indepen-    dente, se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de impozit după    cum urmează:           I. Determinarea venitului impozabil estimat şi a impozitului:     a) în sistem real: - lei -   ┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐    │ - venit brut estimat │ │   ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   │ - cheltuieli deductibile estimate │ │   ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   │ - venit net │ │   ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   │ - impozit │ │   └────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘     b) pe baza normelor de venit:   ┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐    │ - poziţia din nomenclatorul activita- │ │   │ tilor independente │ │   ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   │ - venit net determinat pe baza normei │ │   │ de venit │ │   ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   │ - venit net aferent perioadei lucrate │ │   ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   │ - impozit │ │   └────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘           II. Plati anticipate cu titlu de impozit:    1. La venitul net impozabil estimat de ________________ lei revine un    impozit de _______________________________________________________ lei.            Punctul 2 şi 3 se completează numai în cazul modificării             impunerii în cadrul aceluiaşi an:     2. Impozitul stabilit la impunerea precedenta ____________________ lei.    3. Diferenţa (de adăugat sau de scăzut) dintre impozitul de la pct. 2       şi cel de la pct. 1 ___________________________________________ lei.    4. Plati anticipate cu titlu de impozit (pct.1):    ┌──┬───────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────┐    │ │ Termen de plată │ Plati anticipate cu titlu │ Din care diferenţa │    │ │ │ de impozit │ de la pct. 3 │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤    │1 │ │ │ │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤    │2 │ │ │ │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤    │3 │ │ │ │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤    │4 │ │ │ │    ╞══┼═══════════════════┼════════════════════════════┼════════════════════╡    │ │ TOTAL │ │ │    └──┴───────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────┘    Pentru impozitul neachitat până la termenele arătate mai sus, se vor     calcula majorări de întârziere.    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în condiţiile legii.    Întocmit, Am primit un exemplar,    Nume, prenume ________________ Data ______/_________    Data _____/______/____________ Semnatura contribuabil _________    Semnatura ____________________ sau                                             Nr. şi data confirmării de                                             primire: _______________________ MF cod 14.13.02.13/4a┌──────────┐ ┌───────────────────────┐│ ROMÂNIA │ │Înregistrat la unitatea││ ┌────┐ │ DECLARAŢIE │ fiscală ││ │ MF │ │ PRIVIND VENITUL ESTIMAT │Nr. ____ Data ___/____ ││ └────┘ │ PENTRU ASOCIAŢIILE FĂRĂ PERSONALITATE └───────────────────────┘│MINISTERUL│ JURIDICĂ│FINANŢELOR│ pentru anul ___________└──────────┘  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■      Date de identificare ale asociaţiei fără personalitate juridică:      Cod fiscal [][][][][][][][][][][][][]     ╔════════════════════════════════════════════════════════════════╗     ║ Denumire ║     ║────────────────────────────────────────────────────────────────║     ║ ║     ║────────────────────────────────────────────────────────────────║     ║Judeţ Localitate Sector ║     ║─────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────║     ║ │ │ ║     ║─────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────║     ║Strada Număr Bloc Scara Ap ║     ║────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┬──────║     ║ │ │ │ │ ║     ║────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴──────║     ║Telefon Fax ║     ║──────────────────────────────────┬─────────────────────────────║     ║ │ ║     ╚══════════════════════════════════┴═════════════════════════════╝    Nr. şi data înregistrării contractului de asociere la organul    fiscal: Nr. _________________ Data ________/_________/_________________    Tipul asociaţiei fără personalitate juridică: (Se va bifa cu X casuta    corespunzătoare situaţiei)                 [] asociaţie familială                 [] societate civilă profesională                 [] altele    Nume şi prenume responsabil asociaţie desemnat prin contract ___________  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■    Date despre activitatea desfăşurată    Obiectul de activitate _________________________________________________    Perioada de funcţionare de la ________/______/______ la _____/_____/____    Număr asociaţi: _________________ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■    Venit net din activităţi independente:    Venituri comerciale - lei -    1. venit brut estimat: _______________________    2. cheltuieli deductibile fiscal: _______________________    3. venit net (rd.1-rd.2): _______________________    Venituri din profesii liberale    4. venit brut estimat: _______________________    5. cheltuieli deductibile fiscal: _______________________    6. Venit net (rd.4-rd.5): _______________________    7. Total venit net estimat (rd.3+rd.6): _______________________  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ MF cod 14.13.01.13/1i          Distribuţia pe asociaţi a venitului net estimat a se realiza                     la nivelul asociaţiei ┌────┬───────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────┬───────────┐ │Nr. │Nume şi prenume│Cod numeric │Domiciliul │Cota procentuală│Venit net │ │crt.│ asociat │personal/Nr. │permanent/ │de distribuire a│estimat │ │ │ │permis şedere│Reşedinţa │venitului net │distribuit │ │ │ │ temporară │asociatului│estimat la nive-│ pe │ │ │ │ │ │lul asociaţiei │ asociaţi │ │ │ │ │ │ % │ │ ├────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┤ ├────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┤ ├────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┤ ├────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┤ ├────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┤ ├────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┤ ├────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┤ ├────┴───────────────┴─────────────┴───────────┴────────────────┴───────────┤ │ Total │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele publice, declar că datele  înscrise în aceasta declaraţie sunt corectate şi completate.  Responsabil asociaţie: Nume, prenume ______________________________________        Data _____/______/________ Semnatura _____________ ┌──────────┐ ┌───────────────────────┐ │ ROMÂNIA │ │Înregistrat la unitatea│ │ ┌────┐ │ │ fiscală │ │ │ MF │ │ │Nr. ____ Data ___/____ │ │ └────┘ │ └───────────────────────┘ │MINISTERUL│ ┌─────────────────────────────┐ │FINANŢELOR│ │ DECLARAŢIE RECTIFICATIVA [] │  └──────────┘ │ Se bifează cu X dacă este │                                                │ cazul │                           DECLARAŢIE └─────────────────────────────┘        PRIVIND VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN STRĂINĂTATE OBŢINUTE       DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE ROMÂNE CU DOMICILIU ÎN ROMÂNIA CARE       DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA ŞI DE PERSOANELE FIZICE ROMÂNE       ANGAJATE ALE MISIUNILOR DIPLOMATICE ŞI POSTURILOR CONSULARE       ACREDITATE ÎN ROMÂNIA                        PENTRU LUNA ___________ ANUL ____________ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Date de identificare ale contribuabilului     COD NUMERIC PERSONAL [][][][][][][][][][][][][]     ╔════════════════════════════════════════════════════════════════╗     ║Nume Prenume ║     ║─────────────────────────────────────┬──────────────────────────║     ║ │ ║     ║─────────────────────────────────────┴──────────────────────────║     ║Judeţ Localitate Sector ║     ║─────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────║     ║ │ │ ║     ║─────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────║     ║Strada Număr Bloc Scara Ap ║     ║────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┬──────║     ║ │ │ │ │ ║     ║────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴──────║     ║Telefon Fax ║     ║──────────────────────────────────┬─────────────────────────────║     ║ │ ║     ╚══════════════════════════════════┴═════════════════════════════╝  Numărul şi data documentului ce reglementează raportul de muncă:  Nr. __________ Data ________/________/______  Perioada de activitate de la _______/________/_____ la ______/_____/______ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  Date de identificare ale reprezentantului fiscal   Cod numeric personal / cod fiscal                             [] cod fiscal ─┐Se bifeaza cu x casuta  [][][][][][][][][][][][][] │care corespunde situaţiei                             [] cod numeric personal ─┘  Nume şi prenume / denumire _____________________________________________  Domiciliul / sediul ____________________________________________________ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  Date referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară  activitatea contribuabilul   Cod numeric personal / cod fiscal                             [] cod fiscal ─┐Se bifeaza cu x casuta  [][][][][][][][][][][][][] │care corespunde situaţiei                             [] cod numeric personal ─┘  Nume şi prenume / denumire _____________________________________________  Domiciliul / sediul ____________________________________________________     ╔════════════════════════════════════════════════════════════════╗     ║Judeţ Localitate Sector ║     ║─────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────║     ║ │ │ ║     ║─────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────║     ║Strada Număr Bloc Scara Ap ║     ║────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┬──────║     ║ │ │ │ │ ║     ║────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴──────║     ║Telefon Fax ║     ║──────────────────────────────────┬─────────────────────────────║     ║ │ ║     ╚══════════════════════════════════┴═════════════════════════════╝ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■   Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din   străinătate, obţinute de către persoanele fizice române cu domiciliu în    România care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice    române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturi consulare   acreditate în România                                                                 - lei -   1. Venit brut: ___________________   2. Contribuţii plătite conform legii, din care : ___________________        a) pensie suplimentară*: ___________________        b) contribuţia la fondul de şomaj*: ___________________        c) contribuţia pentru asigurările           sociale de sănătate: ___________________   3. Cheltuieli profesionale (15% din deducerea       personală de baza)*: ___________________   4. Venit net (rd.1-rd.2-rd.3): ___________________   5. Deduceri personale*: ___________________   6. Venit impozabil (rd.4-rd.5): ___________________   7. Impozit datorat: ___________________      (conform baremului lunar)   8. Nr. __________ şi data _______/_____/_______ documentului de plată a      impozitului.  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  Prezenta declaraţie constituie titlu de creanta şi devine titlu executoriu,  în condiţiile legii.  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele  înscrise în aceasta declaraţie sunt corecte şi complete.  Nume, prenume _____________________________________________________________  Data _______/______/________ Semnatura ____________________------------    *) Se va completa numai de contribuabilul, persoana fizica română, care obţine venituri sub forma de salarii de la funcţia de baza. MF cod 14.13.01.13/5┌──────────┐ ┌───────────────────────┐│ ROMÂNIA │ │Înregistrat la unitatea││ ┌────┐ │ DECLARAŢIE INFORMATIVA PRIVIND │ fiscală ││ │ MF │ │ ÎNCEPEREA/ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII │Nr. ____ Data ___/____ ││ └────┘ │ PERSOANELOR FIZICE ROMÂNE CU DOMICILIUL └───────────────────────┘│FINANŢELOR│ ÎN ROMÂNIA CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE ÎN│MINISTERUL│ ROMÂNIA ŞI OBŢIN VENITURI SUB FORMA DE└──────────┘ SALARII DIN STRĂINĂTATE ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  Date referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară  activitatea contribuabilul   Cod numeric personal / cod fiscal                             [] cod fiscal ─┐Se bifeaza cu X casuta  [][][][][][][][][][][][][] │care corespunde situaţiei                             [] cod numeric personal ─┘  Nume şi prenume / denumire _____________________________________________  Domiciliul / sediul ____________________________________________________     ╔════════════════════════════════════════════════════════════════╗     ║Judeţ Localitate Sector ║     ║─────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────║     ║ │ │ ║     ║─────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────║     ║Strada Număr Bloc Scara Ap ║     ║────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┬──────║     ║ │ │ │ │ ║     ║────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴──────║     ║Telefon Fax ║     ║──────────────────────────────────┬─────────────────────────────║     ║ │ ║     ╚══════════════════════════════════┴═════════════════════════════╝ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■   Date de identificare ale contribuabilului     COD NUMERIC PERSONAL [][][][][][][][][][][][][]     ╔════════════════════════════════════════════════════════════════╗     ║Nume Prenume ║     ║─────────────────────────────────────┬──────────────────────────║     ║ │ ║     ║─────────────────────────────────────┴──────────────────────────║     ║Judeţ Localitate Sector ║     ║─────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────║     ║ │ │ ║     ║─────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────║     ║Strada Număr Bloc Scara Ap ║     ║────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┬──────║     ║ │ │ │ │ ║     ║────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴──────║     ║Telefon Fax ║     ║──────────────────────────────────┬─────────────────────────────║     ║ │ ║     ╚══════════════════════════════════┴═════════════════════════════╝ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■   Date privind situaţia contribuabilului   1. Numărul şi data documentului Nr. _________ Data _____/____/______       ce reglementează raportul de muncă:   2. Data începerii activităţii: ______/_______/____________   3. Data încetării activităţii ______/_______/____________ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■    Nume, prenume ________________________________________________    Data ________/__________ Semnatura ___________________ MF cod 14.13.01.13/5i ┌──────────┐ ┌───────────────────────┐ │ ROMÂNIA │ │Înregistrat la unitatea│ │ ┌────┐ │ │ fiscală │ │ │ MF │ │ │Nr. ____ Data ___/____ │ │ └────┘ │ └───────────────────────┘ │MINISTERUL│ ┌─────────────────────────────┐ │FINANŢELOR│ │ DECLARAŢIE RECTIFICATIVA [] │  └──────────┘ │ Se bifează cu X dacă este │                                                │ cazul │                           DECLARAŢIE └─────────────────────────────┘        PRIVIND VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN STRĂINĂTATE, OBŢINUTE       DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE ROMÂNE, FĂRĂ DOMICILIU ÎN ROMÂNIA ŞI        PERSOANELE FIZICE STRĂINE, CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE ÎN        ROMÂNIA                       PENTRU LUNA ___________ ANUL ____________ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Date de identificare ale contribuabilului     Cod numeric personal [][][][][][][][][][][][][]     ╔════════════════════════════════════════════════════════════════╗     ║Nume Prenume ║     ║─────────────────────────────────────┬──────────────────────────║     ║ │ ║     ║─────────────────────────────────────┴──────────────────────────║     ║ Pasaport: ║     ║Seria Număr Emis de ║     ║──────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────║     ║ │ │ ║     ║──────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────║     ║ Permis de şedere temporară: ║     ║Seria Număr Emis de ║     ║──────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────║     ║ │ │ ║     ╚════════════════════════════════════════════════════════════════╝                              RESEDINTA     ╔════════════════════════════════════════════════════════════════╗     ║Judeţ/Sector Localitate Sector ║     ║─────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────║     ║ │ │ ║     ║─────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────║     ║Strada Număr Bloc Scara Ap ║     ║────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┬──────║     ║ │ │ │ │ ║     ║────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴──────║     ║Telefon Fax ║     ║──────────────────────────────────┬─────────────────────────────║     ║ │ ║     ╚══════════════════════════════════┴═════════════════════════════╝  Numărul şi data documentului ce reglementează raportul de muncă:  Nr. __________ Data ________/________/______  Perioada de activitate de la _______/________/_____ la ______/_____/______ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  Date de identificare ale reprezentantului fiscal  Cod numeric personal / cod fiscal                             [] cod fiscal ─┐Se bifeaza cu x casuta  [][][][][][][][][][][][][] │care corespunde situaţiei                             [] cod numeric personal ─┘  Nume şi prenume / denumire _____________________________________________  Domiciliul / sediul ____________________________________________________ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  Date referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară  activitatea contribuabilul   Cod numeric personal / cod fiscal                             [] cod fiscal ─┐Se bifeaza cu x casuta  [][][][][][][][][][][][][] │care corespunde situaţiei                             [] cod numeric personal ─┘  Nume şi prenume / denumire _____________________________________________  Domiciliul / sediul ____________________________________________________     ╔════════════════════════════════════════════════════════════════╗     ║Judeţ Localitate Sector ║     ║─────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────║     ║ │ │ ║     ║─────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────║     ║Strada Număr Bloc Scara Ap ║     ║────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┬──────║     ║ │ │ │ │ ║     ║────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴──────║     ║Telefon Fax ║     ║──────────────────────────────────┬─────────────────────────────║     ║ │ ║     ╚══════════════════════════════════┴═════════════════════════════╝ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■   Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din   străinătate, obţinute de către persoanele fizice române, fără domiciliu    în România şi persoanele fizice străine, care desfăşoară activitate în    România                                                                 - lei -   1. Venit brut: ___________________   2. Contribuţii plătite conform legii, din care : ___________________      - contribuţia pentru asigurările de sănătate ___________________   3. Venit net (rd.1 -rd.2): ___________________   4. Impozit datorat: ___________________      (conform baremului lunar)   5. Nr. __________ şi data _______/_____/_______ documentului de plată a      impozitului.  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  Prezenta declaraţie constituie titlu de creanta şi devine titlu executoriu,  în condiţiile legii.  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele  înscrise în aceasta declaraţie sunt corecte şi complete.  Nume, prenume _____________________________________________________________  Data _______/______/________ Semnatura ____________________ MF cod 14.13.01.13/6 ┌──────────┐ ┌───────────────────────┐│ ROMÂNIA │ │Înregistrat la unitatea││ ┌────┐ │ DECLARAŢIE │ fiscală ││ │ MF │ │ INFORMATIVA PRIVIND ÎNCEPEREA/ ÎNCETAREA │Nr. ____ Data ___/____ ││ └────┘ │ ACTIVITĂŢII PERSOANELOR FIZICE ROMÂNE └───────────────────────┘│MINISTERUL│ FĂRĂ DOMICILIU ÎN ROMÂNIA ŞI PERSOANELOR│FINANŢELOR│ FIZICE STRĂINE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA └──────────┘ ŞI OBŢIN VENITURI SUB FORMA DE SALARII DIN STRĂINĂTATE ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  Date referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară  activitatea contribuabilul   Cod numeric personal / cod fiscal                             [] cod fiscal ─┐Se bifeaza cu X casuta  [][][][][][][][][][][][][] │care corespunde situaţiei                             [] cod numeric personal ─┘  Nume şi prenume / denumire _____________________________________________  Domiciliul / sediul ____________________________________________________     ╔════════════════════════════════════════════════════════════════╗     ║Judeţ Localitate Sector ║     ║─────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────║     ║ │ │ ║     ║─────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────║     ║Strada Număr Bloc Scara Ap ║     ║────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┬──────║     ║ │ │ │ │ ║     ║────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴──────║     ║Telefon Fax ║     ║──────────────────────────────────┬─────────────────────────────║     ║ │ ║     ╚══════════════════════════════════┴═════════════════════════════╝ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■   Date de identificare ale contribuabilului     COD NUMERIC PERSONAL [][][][][][][][][][][][][]     ╔════════════════════════════════════════════════════════════════╗     ║Nume Prenume ║     ║─────────────────────────────────────┬──────────────────────────║     ║ │ ║     ║─────────────────────────────────────┴──────────────────────────║     ║ Pasaport: ║     ║Seria Număr Emis de ║     ║──────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────║     ║ │ │ ║     ║──────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────║     ║ Permis de şedere temporară: ║     ║Seria Număr Emis de ║     ║──────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────║     ║ │ │ ║     ╚════════════════════════════════════════════════════════════════╝ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  Date privind situaţia contribuabilului   1. Numărul şi data documentului Nr. _________ Data _____/____/______       ce reglementează raportul de muncă:   2. Data începerii activităţii: ______/_______/____________   3. Data încetării activităţii ______/_______/____________ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■    Nume, prenume ________________________________________________    Data ________/__________ Semnatura ___________________ MF cod 14.13.01.13/6i  +  Anexa 2INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARELOR  +  INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Declaraţie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor" cod M.F. 14.13.01.13/3pDeclaraţia se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani sau în natura, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de proprietar, uzufructuar sau de alt deţinător legal.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.Se va depune câte o declaraţie pentru fiecare loc de realizare a venitului, o dată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului încheiat între părţi, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia.Declaraţia se completează în doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa venitului, iar copia se păstrează de către contribuabil.În cazul închirierii/arendării bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar va completa şi va depune câte o declaraţie privind venitul estimat, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.Date de identificare ale contribuabiluluiSe completează de către toţi contribuabilii, precum şi de reprezentanţii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute în formular. La rubrica "Unitatea fiscală de domiciliu" se va înscrie unitatea fiscală în a carei raza teritorială îşi are domiciliul contribuabilul.Date de identificare ale reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentanţii fiscali desemnaţi de contribuabili.Date privind contractul încheiat între părţi1. Nume şi prenume (denumire) chiriaş/arendaş - se completează numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice căreia i s-a cedat folosinţă bunului.2. Contract de închiriere/arendare - se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părţi, precum şi data înregistrării acestuia.3. Data începerii realizării venitului - se înscrie data prevăzută în contractul încheiat între părţi pentru începerea încasării veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor.4. Data încetării realizării venitului - se înscrie data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi.5. Date de identificare ale bunului - se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosinţă este cedata.De exemplu:─────────── a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completa (strada, numărul, blocul, etajul, apartamentul), suprafaţa totală, din care închiriată; b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricaţie, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria sasiului; c) alte bunuri: denumirea bunului, descriere detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici.Venit estimat în anul declarării conform contractului1. Sume prevăzute în contract a fi încasate în anul fiscal de declarare - se înscrie suma prevăzută în contract ce urmează a fi încasată în anul fiscal de declarare. Dacă în contract este prevăzută suma lunară ce va fi încasată, se va inmulti această sumă cu numărul de luni din anul de declarare. În cazul în care în contract sunt prevăzute sume în valută, se va înscrie suma în lei, la cursul de schimb oficial din ziua în care se completează declaraţia.2. Contravaloarea estimată a veniturilor în natura - se înscrie contravaloarea veniturilor în natura estimate să se realizeze în anul de declarare, conform clauzelor înscrise în contractul încheiat între părţi.3. Cheltuieli ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă, prevăzute în contract - se înscrie suma totală a cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dar care, potrivit clauzelor contractului, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.  +  INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi independente"cod M.F. 14.13.01.13/4pDeclaraţia se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani sau în natura, provenind din activităţi comerciale şi din profesii liberale, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia. Declaraţia se completează în doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa de venit, iar copia se păstrează de către contribuabil.Declaraţia se depune în cazul începerii activităţii în cursul anului, în termen de 15 zile de la data:- eliberării autorizaţiei de funcţionare - pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în baza unei autorizaţii de funcţionare (Decretul-lege nr. 54/1990);- începerii activităţii - pentru persoanele fizice care obţin venituri din profesii liberale, desfăşurate în condiţiile legii;- înregistrării contractului de asociere la organul fiscal - pentru persoanele fizice care obţin venituri dintr-o formă de asociere.Declaraţia se depune şi de către contribuabilii care solicită modificarea plăţilor anticipate în condiţiile prevăzute la art. 63 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999.La începutul anului 2000 declaraţia pentru anul 2000 se depune şi de către:- persoanele fizice care au desfăşurat activitate şi au înregistrat pierderi în anul 1999, o dată cu declaraţia de impunere pe anul fiscal 1999;- persoanele fizice care au realizat venituri dintr-o formă de asociere în anul 1999 şi continua aceasta activitate în anul 2000, o dată cu declaraţia de impunere a asociaţiei pe anul 1999.Persoanele fizice care realizează venituri dintr-o formă de asociere completează declaraţia având în vedere venitul net distribuit care le revine din asociere.Declaraţia nu se completează de către contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală. În acest caz plăţile anticipate în contul impozitului anual se efectuează prin reţinere la sursa de către plătitorii de astfel de venituri.Date de identificare ale contribuabiluluiSe completează de către toţi contribuabilii, precum şi de reprezentanţii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute în formular.La rubrica "Unitatea fiscală de domiciliu" se va înscrie unitatea fiscală în a carei raza teritorială îşi are domiciliul contribuabilul.Date de identificare ale reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentanţii fiscali desemnaţi de contribuabili.Date despre activitatea desfăşuratăSe completează de către contribuabili sau de reprezentanţii fiscali desemnaţi ai acestora.1. Felul activităţii - se va completa tipul de activitate înscris în autorizaţia de funcţionare care îi atesta dreptul de desfăşurare a unei activităţi independente sau în contractul de asociere.2. Forma de organizare - se va înscrie, după caz, forma de organizare prevăzută în autorizaţia de funcţionare care îi atesta dreptul de desfăşurare a unei activităţi independente sau în contractul de asociere (persoana fizica autorizata, asociaţii cu scop lucrativ, asociaţii familiale, birouri asociate etc.).3. Denumirea - se completează cu denumirea asociaţiei în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.Contribuabilii care desfăşoară activităţi în mod independent nu vor completa aceasta rubrica.4. Sediul principal de desfăşurare a activităţii - se va completa cu adresa locului de desfăşurare a activităţii. În cazul în care activitatea se desfăşoară în mai multe locuri, se va completa cu adresa sediului principal de desfăşurare a activităţii.5. Autorizaţie:- se completează de către toţi contribuabilii care desfăşoară activităţi independente, individual şi/sau în cadrul unei forme de asociere. Prin autorizaţie se înţelege atât autorizaţia de funcţionare emisă în baza Decretului-lege nr. 54/1990, cat şi autorizaţia de exercitare a unei profesii, emisă în condiţiile legii;- se vor înscrie numărul autorizaţiei, data emiterii acesteia, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.6. Contract de asociere:- se completează numai de către contribuabilii care desfăşoară activităţi independente într-o formă de asociere;- se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.7. Data începerii activităţii:- este data eliberării autorizaţiei care atesta dreptul de desfăşurare a unei activităţi independente, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi în mod independent;- este data înregistrării contractului de asociere la organul fiscal, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi în cadrul unei forme de asociere.Venit net din activităţi independenteI. Venit net estimat - se completează de către contribuabilii pentru care venitul net din activităţi independente se determina în sistem real, precum şi de către contribuabilii care obţin venituri dintr-o formă de asociere.1. Venit brut estimat - se vor înscrie veniturile în bani şi în natura estimate a se realiza în anul declarării, de către contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual.2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscriu cheltuielile estimate a se efectua în vederea realizării venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achiziţionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar. Se completează de contribuabilii care desfăşoară activităţi în mod individual.3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) - se completează astfel:- în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi independente în mod individual, se înscrie diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile estimate;- în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi independente într-o formă de asociere, se înscrie venitul care le revine din distribuirea venitului net estimat al asociaţiei.Punctul II - se completează de către contribuabilii pentru care venitul net se determina pe bază de norme anuale de venit şi se comunică de către organul fiscal. Normele de venit vor fi stabilite de organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa de venit a contribuabilului.În cazul încetării activităţii contribuabilii au obligaţia sa declare la organul fiscal în a cărui raza teritorială au desfăşurat activitatea încetarea sursei de venit.Contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în baza unei autorizaţii de funcţionare emise în baza Decretului-lege nr. 54/1990 au obligaţia să depună autorizaţia la organul fiscal.  +  INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Declaraţie privind venitul estimat pentru asociaţiile fără personalitate juridică"cod M.F. 14.13.01.13/1iDeclaraţia se completează de către asociatul desemnat prin contract sa răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice şi se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi are sediul asociaţia.Declaraţia se pune la dispoziţie gratuit, la solicitarea asociatului care răspunde de îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.Declaraţia se depune de către asociaţiile care încep o activitate în cursul anului, o dată cu înregistrarea contractului de asociere la organul fiscal, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia.Asociaţiile care au înregistrat pierderi în anul fiscal 1999 depun o declaraţie pentru anul 2000, o dată cu declaraţia de impunere pe anul fiscal 1999.Declaraţia se completează în doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi are sediul asociaţia, iar copia se păstrează la sediul asociaţiei, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.Date de identificare ale asociaţiei fără personalitate juridicăSe completează cu majuscule, citeţ şi corect, toate informaţiile prevăzute în formular, pe baza datelor din contractul de asociere.Date despre activitatea desfăşuratăSe completează cu majuscule, citeţ şi corect, pe baza datelor din contractul de asociere. Venit net din activităţi independenteRandurile 1-6 - se vor înscrie venitul brut estimat să se realizeze în anul fiscal pentru care se întocmeşte declaraţia, pe tipuri de activităţi, şi cheltuielile deductibile fiscal aferente realizării venitului estimat, elemente pe baza cărora se va determina venitul net estimat, pe tipuri de activităţi, conform formularului.La rândul 7 "Total venit net estimat" se va înscrie suma calculată prin însumarea venitului net pe tipuri de activităţi, respectiv a datelor înscrise la rd. 3 şi rd. 6.Tabelul "Distribuţia pe asociaţi a venitului net estimat a se realiza la nivelul asociaţiei":Coloana 2 "Nume şi prenume asociat" - se înscriu numele şi prenumele asociaţilor, conform contractului de asociere.Coloana 3 "Cod numeric personal/Nr. permis şedere temporară" - se înscrie pentru fiecare asociat, persoana fizica română, codul numeric personal, iar pentru fiecare asociat, persoana fizica străină, numărul permisului de şedere temporară.Coloana 4 "Domiciliul permanent/Reşedinţa asociatului" - se înscrie pentru fiecare asociat, persoana fizica română, adresa completa a domiciliului permanent, iar pentru persoana fizica străină, adresa completa a reşedinţei (strada, numărul, blocul, etajul, apartamentul, localitatea, judeţul).Coloana 5 "Cota procentuală de distribuire a venitului net estimat la nivelul asociaţiei" - se înscrie, pentru fiecare asociat, suma venitului estimat să se realizeze în anul de raportare, calculată prin aplicarea cotei procentuale de participare (din col. 5) la suma totală a venitului net estimat să se realizeze de asociaţie (rândul 7 "Total venit net estimat").Rândul "Total" din tabel se va calcula prin cumularea venitului net estimat, distribuit pe asociaţi. Suma astfel calculată va fi egala cu cea înscrisă la rândul 7 "Total venit net estimat".  +  INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care desfăşoară activitate în România, şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România"cod M.F. 14.13.01.13/5Declaraţia se completează şi se depune lunar de către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub forma de salarii din străinătate, precum şi de persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România, în termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul.Declaraţia se depune şi în cazul în care contribuabilul corecteaza declaraţia depusa iniţial.Pentru aceasta contribuabilul va înscrie "X" în casuta prevăzută în acest scop.Organul fiscal va pune gratuit la dispoziţie contribuabilului declaraţiile necesare pentru întregul an fiscal sau pentru întreaga perioadă de activitate din cursul unui an, după caz.Declaraţia se completează în doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi are domiciliul contribuabilul, iar copia se păstrează de către contribuabil.Date de identificare ale contribuabiluluiSe completează de contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute în formular.. Numărul şi data documentului ce reglementează raportul de muncă - se vor înscrie numărul şi data oricărui document în baza căruia se desfăşoară activitatea.. Perioada de activitate - se înscrie perioada de activitate cuprinsă în documentul care reglementează raportul de muncă (contractul individual de muncă sau convenţia civilă de prestări de servicii).Date de identificare ale reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentanţii fiscali desemnaţi de contribuabili.Date referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilulSe completează cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în RomâniaA. Contribuabilii care obţin venituri sub forma de salarii de la funcţia de baza:1. Venit brut - se înscrie suma veniturilor în bani şi/sau în natura, realizate de contribuabil în luna de raportare.Veniturile în valută se vor transforma în lei la cursul Băncii Naţionale a României din data plăţii acestora.2. Contribuţii plătite conform legii - se înscrie suma totală a pensiei suplimentare, a contribuţiei la fondul de şomaj şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate [suma randurilor a)+b)+c)]: a) pensie suplimentară - se înscrie suma reprezentând pensia suplimentară plătită conform prevederilor legale; b) contribuţia la fondul de şomaj - se înscrie suma reprezentând contribuţia la fondul de şomaj, plătită conform prevederilor legale; c) contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate - se înscrie suma reprezentând contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, plătită conform prevederilor legale.3. Cheltuieli profesionale - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 15% la deducerea personală de baza, stabilită pentru luna la care se referă declaraţia.5. Deduceri personale - se înscrie suma deducerilor personale.7. Impozit datorat - se înscrie suma impozitului calculat conform baremului lunar aplicat venitului impozabil (rândul 6).B. Contribuabilii care obţin venituri sub forma de salarii, altele decât de la funcţia de baza:1. Venit brut - se înscrie suma veniturilor în bani şi/sau în natura, realizate de contribuabil în luna de raportare.Veniturile în valută se vor transforma în lei la cursul Băncii Naţionale a României din data plăţii acestora.2. Contribuţii plătite conform legii - se înscrie suma contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate: a) pensie suplimentară - nu se completează; b) contribuţia la fondul de şomaj - nu se completează; c) contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate - se înscrie suma reprezentând contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, plătită conform prevederilor legale.3. Cheltuieli profesionale - nu se completează.4. Venit net - se calculează ca diferenţa între venitul brut şi contribuţia la asigurările sociale de sănătate (rândul 1 - rândul 2).5. Deduceri personale - nu se completează.6. Venit impozabil - se înscrie suma venitului net (de la rândul 4).7. Impozit datorat - se calculează prin aplicarea baremului lunar la venitul impozabil (rândul 6).  +  INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri sub forma de salarii din străinătate"cod M.F. 14.13.01.13/5iDeclaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice sau juridice la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice române cu domiciliul în România şi care obţin venituri din străinătate.În categoria persoanelor fizice sau juridice care au obligaţia să depună declaraţia informativa sunt cuprinse: reprezentantele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale care funcţionează în România etc.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie persoanelor fizice sau juridice menţionate, la solicitarea acestora.Declaraţia se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării activităţii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.Se va completa şi se va depune câte o declaraţie pentru fiecare contribuabil definit la art. 2 alin. 2 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999, care obţine venituri sub forma de salarii din străinătate.Declaraţia se completează în doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi are domiciliul/sediul persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul, iar copia se păstrează de către respectiva persoana fizica sau juridică.Date referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilulSe completează cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.Date de identificare ale contribuabiluluiSe completează cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele de identificare ale persoanei fizice române cu domiciliul în România, care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţine venituri sub forma de salarii din străinătate.Date privind situaţia contribuabilului1. Numărul şi data documentului ce reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul şi data oricărui document în baza căruia se desfăşoară activitatea.2. Data începerii activităţii - se completează în cazul unui raport de muncă nou, înscriindu-se data începerii activităţii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.3. Data încetării activităţii - se completează în cazul încetării raportului de muncă, înscriindu-se data încetării activităţii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.  +  INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate, obţinute de către persoanele fizice române, fără domiciliu în România, şi persoanele fizice străine, care desfăşoară activitate în România"cod M.F. 14.13.01.13/6Declaraţia se completează şi se depune lunar de contribuabilii, persoane fizice române fără domiciliu în România şi persoane fizice străine, care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub forma de salarii din străinătate, în termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul.Declaraţia se depune şi în cazul în care contribuabilul corecteaza declaraţia depusa iniţial.Pentru aceasta contribuabilul va înscrie "X" în casuta prevăzută în acest scop.Organul fiscal va pune gratuit la dispoziţie contribuabilului declaraţiile necesare pentru întregul an fiscal sau pentru întreaga perioadă de activitate din cursul unui an, după caz.Declaraţia se completează în doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi are reşedinţa contribuabilul, iar copia se păstrează de către contribuabil.Date de identificare ale contribuabiluluiSe completează cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute în formular, de contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia.. Numărul şi data documentului ce reglementează raportul de muncă - se vor înscrie numărul şi data oricărui document în baza căruia se desfăşoară activitatea.. Perioada de activitate - se înscrie perioada de activitate cuprinsă în documentul care reglementează raportul de muncă (contractul individual de muncă sau convenţia civilă de prestări de servicii).Date de identificare ale reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentanţii fiscali desemnaţi de contribuabili.Date referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilulSe completează cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din străinătate, obţinute de către persoanele fizice române fără domiciliu în România şi persoanele fizice străine, care desfăşoară activitate în România1. Venit brut - se înscrie suma veniturilor în bani şi/sau în natura, realizate de contribuabil în luna de raportare.Veniturile în valută se vor transforma în lei la cursul Băncii Naţionale a României din data plăţii acestora.2. Contribuţii plătite conform legii, din care:- contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate - se înscrie suma reprezentând contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, plătită conform prevederilor legale, în cazul în care contribuabilii au optat pentru plata acestei contribuţii.4. Impozit datorat - se înscrie suma impozitului calculat conform baremului lunar aplicat venitului net (rândul 3).  +  INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române fără domiciliu în România şi persoanelor fizice străine care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri sub forma de salarii din străinătate"cod M.F. 14.13.01.13/6iDeclaraţia se completează şi se depune de către toate persoanele fizice sau juridice la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilii prevăzuţi la art. 2 alin. 1 lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie persoanelor fizice sau juridice menţionate, la solicitarea acestora.Declaraţia se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării activităţii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.Se va completa şi se va depune câte o declaraţie pentru fiecare persoana fizica străină sau persoana fizica română fără domiciliu în România, care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţine venituri sub forma de salarii din străinătate.Declaraţia se completează în doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi are domiciliul/sediul persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul, iar copia se păstrează de către respectiva persoana fizica sau juridică.Date referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilulSe completează cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.Date de identificare ale contribuabiluluiSe completează cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele de identificare ale cetăţeanului străin care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţine venituri sub forma de salarii din străinătate.Date privind situaţia contribuabilului1. Numărul şi data documentului ce reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul şi data oricărui document în baza căruia se desfăşoară activitatea.2. Data începerii activităţii - se completează în cazul unui raport de muncă nou, înscriindu-se data începerii activităţii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.3. Data încetării activităţii - se completează în cazul încetării raportului de muncă, înscriindu-se data încetării activităţii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.  +  Anexa 3CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE1. Declaraţie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor,cod 14.13.01.13/3p1. Denumire: Declaraţie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor2. Cod: 14.13.01.13/3p3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: pe o singura faţa5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: estimarea veniturilor obţinute din cedarea folosinţei bunurilor    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare;                      de: contribuabil    8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritorială                  se afla sursa de venit;                - copia la contribuabil    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.*ST    2. Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor,          cod 14.13.02.13/3a     1. Denumire: Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor    2. Cod: 14.13.02.13/3a    3. Format: A4/t1    4. Caracteristici de tipărire: pe o singura faţa    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: calculul impozitului şi al plăţilor anticipate cu titlu de impozit    7. Se întocmeşte în: 3 exemplare;                      de: organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla                         sursa de venit    8. Circula: - un exemplar la contribuabil;                - un exemplar la organul fiscal de domiciliu;                - un exemplar la organul fiscal în a cărui raza teritorială                  se afla sursa de venit    9. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.3. Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi independente,cod 14.13.01.13/4p1. Denumire: Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi independente2. Cod: 14.13.01.13/4p3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: pe o singura faţa5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: estimarea veniturilor obţinute din desfăşurarea activităţilor independente     7. Se întocmeşte în: 2 exemplare;                      de: contribuabil    8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritorială                  se afla sursa de venit;                - copia la contribuabil    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.4. Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi independente - comerciale şi din profesii liberale,cod 14.13.02.13/4a1. Denumire: Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi independente - comerciale şi din profesii liberale2. Cod: 14.13.02.13/4a3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: pe o singura faţa5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: calculul impozitului şi al plăţilor anticipate cu titlu de impozit     7. Se întocmeşte în: 3 exemplare;                      de: organul fiscal în a cărui raza teritorială                         se afla sursa de venit    8. Circula: - un exemplar la contribuabil;                - un exemplar la organul fiscal de domiciliu;                - un exemplar la organul fiscal în a cărui raza teritorială                  se afla sursa de venit    9. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.5. Declaraţie privind venitul estimat pentru asociaţiile fără personalitate juridică,cod 14.13.01.13/1i1. Denumire: Declaraţie privind venitul estimat pentru asociaţiile fără personalitate juridică2. Cod: 14.13.01.13/1i3. Format: A4/t25. Caracteristici de tipărire: pe ambele fete5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea veniturilor şi a cheltuielilor estimate să se realizeze de către asociaţiile fără personalitate juridică care încep o activitate în cursul anului, precum şi de către asociaţiile fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 1999 au înregistrat pierderi     7. Se întocmeşte în: 2 exemplare;                      de: responsabilul desemnat al asociaţiei    8. Circula: - originalul la organul fiscal;                 - copia la asociaţie    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al asociaţiei.6. Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate, obţinute de către persoanele fizice române, cu domiciliul în România, care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, cod 14.13.01.13/51. Denumire: Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate, obţinute de către persoanele fizice române, cu domiciliul în România, care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România2. Cod: 14.13.01.13/53. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: pe o singura faţa5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea lunară a veniturilor sub forma de salarii din străinătate, obţinute de către persoanele fizice române care desfăşoară activitate în România     7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                      de: contribuabil    8. Circula: - originalul la organul fiscal;                - copia la contribuabil    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.7. Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române, cu domiciliul în România, care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri sub forma de salarii din străinătate,cod 14.13.01.13/5i1. Denumire: Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române, cu domiciliul în România, care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri sub forma de salarii din străinătate2. Cod: 14.13.01.13/5i3. Format: A4/t2     4. Caracteristici de tipărire: - pe o faţa - formularul;                                   - pe verso - instrucţiunile de completare    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: furnizarea informaţiilor referitoare la data începerii şi încetării activităţii     7. Se întocmeşte în: 2 exemplare;                      de: persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară                         activitatea contribuabilul    8. Circula: - originalul la organul fiscal;                - copia la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară                  activitatea contribuabilul    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.8. Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate, obţinute de către persoanele fizice române, fără domiciliu în România şi persoanele fizice străine, care desfăşoară activitate în România,cod 14.13.01.13/61. Denumire: Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate, obţinute de către persoanele fizice române, fără domiciliu în România şi persoanele fizice străine, care desfăşoară activitate în România2. Cod: 14.13.01.13/63. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: pe o singura faţa5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea lunară a veniturilor sub forma de salarii din străinătate, obţinute de către persoanele fizice române fără domiciliu în România şi persoanele fizice străine care desfăşoară activitate în România     7. Se întocmeşte în: 2 exemplare;                      de: contribuabil    8. Circula: - originalul la organul fiscal;                 - copia la contribuabil    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.9. Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române fără domiciliu în România şi persoanelor fizice străine care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri sub forma de salarii din străinătate,cod 14.13.01.13/6i1. Denumire: Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române fără domiciliu în România şi persoanelor fizice străine care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri sub forma de salarii din străinătate2. Cod: 14.13.01.13/6i3. Format: A4/t2     4. Caracteristici de tipărire: - pe o faţa - formularul;                                   - pe verso - instrucţiunile de completare    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: furnizarea informaţiilor referitoare la data începerii şi încetării activităţii    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare;                     de: persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară                         activitatea contribuabilul    8. Circula: - originalul la organul fiscal;                - copia la plătitorul de venit9. Se arhiveaza: la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.----------