LEGE nr. 122 din 4 iunie 2018privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 7 iunie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85 din 22 noiembrie 2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 27 noiembrie 2017, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea de burse de studiu sau stimulente financiare etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina2. La articolul I, literele b) și c) ale alineatului (1) al articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:b) de a studia limba română sau în limba română în România, la toate nivelurile și formele de învățământ, precum și de a studia limba română sau în limba română în străinătate și în țările de reședință;c) de a solicita și de a obține burse de studiu sau stimulente financiare în România, în străinătate și în țările de reședință, la orice nivel și formă de învățământ, în vederea aprofundării cunoștințelor de limbă română și pentru afirmarea identității culturale, științifice, etnice și religioase românești;3. Articolul II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) Se aprobă plata de burse sau stimulente financiare în cuantum de 200 lei/lună/bursă sau stimulent financiar, pentru elevii etnici români cu domiciliul în Ucraina, înscriși în clasa I a anului școlar 2017-2018, care studiază în școlile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă, din sistemul de învățământ preuniversitar din Ucraina, pentru perioada ianuarie-iunie 2018.(2) Cheltuielile aferente burselor sau stimulentelor financiare sunt suportate din bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în limita fondurilor alocate.(3) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni încheie contracte cu asociațiile, fundațiile și alte organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina, având ca obiect, dar fără a se limita la acestea, identificarea beneficiarilor burselor sau stimulentelor financiare, colectarea documentației necesare pentru plata burselor sau stimulentelor financiare și transmiterea acesteia către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.(4) Prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni se aprobă, dar fără a se limita la acestea:a) procedura de plată a burselor sau stimulentelor financiare;b) tipul de cheltuieli eligibile;c) componența și atribuțiile comisiei de selecție a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina;d) drepturile și obligațiile asociațiilor, fundațiilor și ale altor organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina.(5) Se aprobă acordarea de stagii de specializare în România a cadrelor didactice din școlile românești din Ucraina, în vederea formării și perfecționării în studiul limbii române. Cheltuielile aferente stagiilor de specializare vor fi suportate din bugetul Ministerului Educației Naționale, în limita fondurilor alocate.(6) Numărul stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, precum și criteriile de selecție a cadrelor didactice beneficiare se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul IIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contravaloarea sumelor acordate și cheltuielile efectuate de către asociațiile, fundațiile și alte organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina sunt suportate din bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în limita fondurilor alocate pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 31/2018 privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecție a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum și criteriile de selecție a cadrelor didactice implicate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 1 februarie 2018.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 4 iunie 2018.Nr. 122.-----