DECRET nr. 368 din 2 noiembrie 1976pentru ratificarea Convenţiei dintre Republica Socialistă România şi Regatul Belgiei privind asistenţa juridică în materie civilă şi comercială, semnată la Bucureşti la 3 octombrie 1975
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 93 din 4 noiembrie 1976    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul UNICSe ratifica Convenţia dintre Republica Socialistă România şi Regatului Belgiei privind asistenţa juridică în materie civilă şi comercială, semnată la Bucureşti la 3 octombrie 1975.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1 CONVENŢIEîntre Republica Socialistă România şi Regatul Belgiei privind asistenţa juridică în materie civilă şi comercială.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 11. Fiecare dintre cele doua state asigura, pe teritoriul sau, cetăţenilor celuilalt stat, protecţia juridică a drepturilor şi intereselor lor personale sau patrimoniale, în aceleaşi condiţii ca şi proprii lor cetăţeni.2. Cetăţenii fiecăruia dintre cele doua state au, în consecinţa, pe teritoriul celuilalt, acces liber şi nestînjenit pe lîngă autorităţile judiciare, în aceleaşi condiţii ca cetăţenii acestui alt stat, pentru urmărirea şi apărarea drepturilor şi intereselor lor.  +  Articolul 2Dispoziţiile prezentei convenţii privind pe cetăţenii unuia dintre cele doua se aplică, de asemenea, persoanelor juridice care îşi au sediul pe teritoriul acestui stat şi care sînt constituite conform legilor sale.  +  Capitolul 2 Dispoziţii în vederea facilitării aplicării Convenţiei privind procedura civilă, încheiată la 1 martie 1954 la HagaTransmiterea actelor judiciare şi extrajudiciare  +  Articolul 31. Actele judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială destinate persoanelor care se găsesc pe teritoriul unuia dintre cele doua state sînt transmise de ministerul justiţiei al statului solicitant ministerului justiţiei al statului solicitat.2. Recipisele şi dovezile de remitere sau de notificare a actelor sînt restituite ministerului justiţiei al statului solicitat.3. Dispoziţiile paragrafelor care preced nu se opun aplicării art. 6 alin. 1 pct. 1 şi 2 al Convenţiei privind procedura civilă, încheiată la 1 martie 1954 la Haga, şi art. 20 al Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Regatul Belgiei, semnată la 1 iulie 1970, referitoare la transmiterea de acte pe cale consulară.  +  Articolul 4Cererea cuprinde elementele esenţiale ale actului, ca: autoritatea solicitanta, identitatea părţilor, adresa destinatarului, natura actului şi, dacă este cazul, data şi locul înfăţişării, termenele prevăzute în act, autoritatea care a pronunţat hotărîrea, precum şi orice alte elemente utile.  +  Articolul 51. Autoritatea solicitată asigura transmiterea actelor în condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile în materie. Dacă actele nu sînt întocmite în limba sa sau nu sînt însoţite de o traducere calificată, autoritatea solicitată va inmina aceste acte destinatarului, dacă acesta accepta să le primească.2. Cele doua state renunţa reciproc la restituirea cheltuielilor ocazionate de intervenţia unui funcţionar ministerial sau prin folosirea unei forme speciale, în cazul prevăzut de art. 3 al Convenţiei de la Haga.Comisiile rogatorii  +  Articolul 61. Comisiile rogatorii în materie civilă sau comercială sînt transmise prin intermediul ministerelor de justiţie ale celor două stat.2. Ele sînt însoţite de o traducere în limba sau în una dintre limbile autorităţii solicitate, certificată pentru conformitate fie de un agent diplomatic sau consular, fie de un traducător autorizat, fie de orice altă persoană abilitata în acest scop în unul dintre cele doua state.  +  Articolul 7Dacă adresa destinatarului actului sau a persoanei a carei audiere este cerută este incompleta sau inexactă, autoritatea solicitată se va strădui, totuşi, sa dea curs cererii cu care este sesizată. Ea poate, în acest scop, sa ceara statului solicitant să-i comunice toate informaţiile suplimentare de natura să permită identificarea persoanei în cauza.  +  Articolul 8Cele doua state renunţa reciproc la restituirea cheltuielilor, altele decât cele de expertiza, ocazionate de efectuarea comisiilor rogatorii.Cautio judicatum solvi  +  Articolul 9Cetăţenii unei părţi contractante care sînt reclamanţi sau intervenienţi în faţa autorităţilor judiciare ale celeilalte părţi contractante sînt scutiţi de cauţiune în condiţiile stabilite de art. 17 al Convenţiei privind procedura civilă, încheiată la 1 martie 1954 la Haga.  +  Articolul 10Cererile de exequatur privind obligarea la cheltuieli şi cheltuieli de judecată prevăzute de art. 18 şi 19 ale Convenţiei de la Haga pot fi adresate direct de către partea interesată autorităţii judiciare competente.  +  Articolul 11Pentru a satisface condiţiile prevăzute la alin. 2 pct. 2 şi alin. 3 al art. 19 al Convenţiei de la Haga:1. hotărîrile române sînt însoţite: a) De o dovadă din care rezultă ca hotărîrea a fost comunicată părţii împotriva căreia executarea este pornită; b) de o dovadă din care rezultă ca hotărîrea nu face obiectul unui recurs ori că nu mai poate face obiectul unui astfel de recurs;2. hotărîrile belgiene sînt însoţite: a) de un document din care rezultă ca hotărîrea a fost comunicată părţii împotriva căreia executarea este pornită; b) de o dovadă din care rezultă ca hotărîrea nu face obiectul nici al unui recurs ordinar, nici al unui recurs în casaţie sau că nu mai poate face obiectul unui astfel de recurs sau recurs în casaţie.Asistenţa judiciară  +  Articolul 12Cererile de asistenţa judiciară prevăzute la art. 23 al Convenţiei de la Haga pot fi transmise direct între ministerele de justiţie ale celor două state.  +  Articolul 13Documentele produse în sprijinul unei cereri de asistenţa judiciară pot fi întocmite în limba autorităţilor solicitante şi eventualele cheltuieli de traducere nu vor da loc la restituire.  +  Capitolul 3 Scutirea de legalizare  +  Articolul 14Documentele care emana de la autorităţile judiciare ale unuia dintre cele doua state şi care poarta sigiliul acestora, precum şi documentele cărora le atesta certitudinea datei, realitatea semnăturii sau conformitatea cu originalul, sînt scutite de orice legalizare atunci cînd trebuie să fie folosite pe teritoriul celuilalt stat.  +  Capitolul 4 Transmiteri în materie de acte de stare civilă  +  Articolul 15Autorităţile competente ale fiecăruia dintre cele doua state transmit fără cheltuieli autorităţilor competente ale celuilalt stat, la cerere şi după caz, certificate de stare civilă române, copii sau extrase ale oricărui act de stare civilă belgian, precum şi copii ale hotărîrilor date în materie de stare civilă, atunci cînd aceste documente privesc cetăţenii statului solicitant şi care sînt cerute într-un interes administrativ suficient motivat. Aceste documente sînt scutite de orice legalizare.  +  Capitolul 5 Schimbul de informaţii în materie de legislaţie  +  Articolul 16Ministerele de justiţie îşi comunică reciproc şi la cerere informaţii asupra legilor, practici judiciare privind o problemă determinata, precum şi orice alte informaţii juridice.  +  Capitolul 6 Dispoziţii comune  +  Articolul 17În relaţiile dintre ele, ministerele de justiţie vor comunică fiecare în limba sa şi, dacă este cazul, comunicările lor vor fi însoţite de o traducere în limba franceza.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 181. Prezenta convenţie va fi ratificată. Schimbul instrumentelor de ratificare va avea loc la Bruxelles de îndată ce va fi posibil.2. Prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni următoare datei schimbului instrumentelor de ratificare.3. Prezenta convenţie este încheiată pe o durată nelimitată,Fiecare dintre cele doua state poate să o denunţe printr-o notificare scrisă adresată celuilalt stat şi care va produce efecte după un an de la data trimiterii sale.4. Totuşi, dispoziţiile cap. II al prezentei convenţii se vor aplica atît timp cît Convenţia privind procedura civilă, încheiată la 1 martie 1954 la Haga, va rămîne în vigoare între cele doua state.Drept pentru care împuterniciţii respectivi au semnat prezenta convenţie şi au aplicat sigiliul lor.Facuta la Bucureşti la 3 octombrie 1975, în doua exemplare originale fiecare în limba română, în limba franceza şi în limba neerlandeza, cele trei texte făcînd credinţa egala.                Pentru Pentru      Republica Socialistă România Regatul Belgiei           George Macovescu, Ministrul afacerilor externe      ministrul afacerilor externe -----------