ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 130 din 28 decembrie 2010pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010  Având în vedere faptul că neaplicarea, începând cu data de 31 decembrie 2010, a condiției privind înființarea în mediul urban a farmaciilor comunitare în funcție de numărul de locuitori va conduce la migrarea farmaciilor comunitare din mediul rural în cel urban,luând în considerare faptul că această situație ar genera grave prejudicii populației rurale, care nu ar mai avea acces la medicamente, inclusiv la cele gratuite și compensate sau care fac obiectul programelor naționale de sănătate,întrucât creșterea numărului de farmacii într-o anumită zonă și scăderea numărului de pacienți per farmacie vor afecta caracterul special și caracterul de interes public al serviciilor farmaceutice și vor conduce la scăderea calității acestora, ținând cont de faptul că, în condițiile economico-financiare actuale, creșterea nelimitată a numărului de farmacii ar putea conduce la blocarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I 1. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.2. Articolul 42 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42Dispozițiile art. 12 se aplică până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv.  +  Articolul II(1) Cererile depuse la Ministerul Sănătății în vederea eliberării autorizației de funcționare pentru farmacii și drogherii până la data de 30 decembrie 2010, însoțite de documentația completă, vor fi analizate în conformitate cu prevederile legislației în baza căreia au fost depuse, nu mai târziu de data de 1 mai 2011. Dosarele cu documentația incompletă se vor completa în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență; în caz contrar, se vor clasa. (la 28-02-2011, Alineatul (1) din Articolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 februarie 2011 ) (1^1) Se consideră cereri însoțite de documentația completă, potrivit alin. (1), și cererile depuse pentru spații aflate, la data depunerii, în reamenajare sau în construcție, cu condiția prezentării contractului de închiriere, încheiat în condițiile legii. (la 28-02-2011, Articolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 februarie 2011 ) (1^2) În cazurile prevăzute la alin. (1^1), prin derogare de la termenul de 1 mai 2011 stabilit la alin. (1), inspecția în vederea eliberării autorizației se efectuează în maximum 60 de zile de la data comunicării de către solicitant a dovezii cu privire la finalizarea reamenajării sau finalizarea construcției, însoțită de schița și documentația privind locația unității și afectațiunea acesteia de spațiu comercial. (la 28-02-2011, Articolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 februarie 2011 ) (2) Preschimbarea autorizațiilor de funcționare care nu au înscris termen de valabilitate se face cu păstrarea numărului autorizației de funcționare, la solicitarea persoanei juridice, prin emiterea unei noi autorizații, pe baza documentelor prevăzute în normele de aplicare a Legii nr. 266/2008, republicată, pentru următoarele situații:a) schimbarea deținătorului - persoană juridică, înscrisă ca mențiune pe autorizația de funcționare emisă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;b) deteriorarea autorizației de funcționare.  +  Articolul IIIAutorizațiile de funcționare eliberate în baza prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 266/2008, republicată, cu modificările ulterioare, rămân valabile.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 28 decembrie 2010.Nr. 130.---------