REGULAMENT-CADRU din 24 mai 2018privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestora pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Cultură"
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 30 mai 2018    Notă
    Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 360 din 24 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 451 din 30 mai 2018.
     +  Articolul 1Prezentul regulament-cadru stabilește locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă, precum și condițiile de acordare a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă și a sporului pentru condiții grele de muncă, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Cultură“, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr. III „Familia ocupațională de funcții bugetare «CULTURĂ»“ la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă în cazul în care sunt depășite limitele maxim admisibile pentru factorii considerați nocivi, prevăzute în legislația din domeniul securității și sănătății în muncă.(2) Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, stabilit potrivit prezentului regulament-cadru, se acordă pe baza deciziei emise de ordonatorul de credite.  +  Articolul 3Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, prevăzut în cap. VI art. 1 alin. (1) lit. a) din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cotă de până la 15% din salariul de bază, pentru timpul efectiv lucrat în condițiile respective, personalului salarizat din instituțiile publice de cultură prevăzut în cap. I-V din anexa nr. III la aceeași lege, dacă își desfășoară activitatea permanent sau temporar în următoarele locuri de muncă:a) în perimetrul cărora se dezvoltă noxe care pot provoca intoxicații profesionale și se utilizează azbest, siliciu, talc, mică, precum și alte pulberi vătămătoare;b) la care se folosesc diferite substanțe toxice, metale sau metaloizi și compușii lor, hidrocarburi, acizi, precum și alte substanțe folosite în activitatea de restaurare, conservare preventivă și/sau curativă, investigare fizico-chimică și/sau biologică, de cercetare și documentare arheologică, istorică sau numismatică, în instituții publice de cultură;c) unde activitatea se desfășoară în condiții de microclimat nefavorabil, în care există zgomote, trepidații, temperatură neadecvată, umiditate improprie, curenți de aer, praf, microorganisme, factori biologici sau microbiologici periculoși, luminozitate inadecvată și altele asemenea, dar fără a se limita la acestea;d) în care funcționează instalații care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvență produse de emițători de radiodifuziune, televiziune, emițători pentru comunicații, stații de radiolocație, instalații de curent de înaltă frecvență, stații de radio unde scurte și unde ultrascurte, radiorelee în unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometre și stații de bruiaj.  +  Articolul 4Personalul din instituțiile publice de cultură care își desfășoară activitatea în condiții periculoase sau vătămătoare sau în condiții grele de muncă și este încadrat pe alte anexe decât anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de sporurile prevăzute de regulamentele-cadru aferente domeniilor respective, cu respectarea prevederilor art. 25 din respectiva lege.  +  Articolul 5Mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se stabilește de fiecare ordonator de credite, în parte, prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază, stabilit potrivit legii, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor stabilite prin lege și prin prezentul regulament-cadru.  +  Articolul 6La încadrarea locurilor de muncă în condiții grele, vătămătoare sau periculoase și la stabilirea cuantumului sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se vor avea în vedere:a) natura factorilor, respectiv fizici, chimici sau biologici, precum și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului;b) intensitatea de acțiune a factorilor sau asocierea acestora;c) durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi;d) existența unor condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă sau psihică, ce determină un risc de accidentare sau de îmbolnăvire;e) existența unor condiții de muncă ce implică un efort fizic sau psihic mare, în condiții nefavorabile, determinate printre altele de condiții de microclimat, zgomot intens sau vibrații;f) structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă;g) alte condiții de muncă periculoase, vătămătoare sau grele, care pot duce la uzura prematură a organismului.  +  Articolul 7Sporul prevăzut la art. 3 se acordă pe baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, eliberate în condițiile legii. Acesta se acordă până la data eliminării factorilor vătămători sau periculoși, de către angajator, conform prevederilor legale.  +  Articolul 8Instituțiile publice de cultură au obligația să solicite refacerea buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare a locurilor de muncă ori de câte ori intervin modificări în ceea ce privește tehnologia, echipamentele de muncă și amenajarea locurilor de muncă, dar nu mai târziu de 36 de luni de la data emiterii buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare respective.  +  Articolul 9Pentru personalul prevăzut la cap. I-V din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, mărimea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, în funcție de numărul de factori de risc întruniți, se stabilește astfel:a) spor de la 10,1% până la 15% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 4 factori de risc dintre cei prevăzuți la art. 6 din prezentul regulament-cadru;b) spor de la 5,1% până la 10% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 3 factori de risc dintre cei prevăzuți la art. 6 din prezentul regulament-cadru;c) spor de la 0,1% până la 5% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 2 factori de risc dintre cei prevăzuți la art. 6 din prezentul regulament-cadru.  +  Articolul 10(1) Poate beneficia de sporul pentru condiții grele de muncă, prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) din cap. VI al anexei nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, personalul din instituțiile de spectacole sau concerte, biblioteci publice, muzee și din alte instituții publice de cultură prevăzute la cap. I-V din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile stabilite de prezentul regulament-cadru.(2) Locurile de muncă pentru care se poate acorda sporul pentru condiții grele, prevăzut la alin. (1), sunt sălile și spațiile în care se realizează repetiții și/sau reprezentări de spectacole sau concerte, bibliotecile, spațiile destinate activităților de conservare, circulație și prelucrare de carte în depozite de carte și biblioteci, muzeele, depozitele, laboratoarele de restaurare, conservare, șantierele arheologice, arhivele, magaziile de materiale, atelierele, birourile, încăperile, precum și alte locuri de muncă în care își desfășoară activitatea personalul prevăzut alin. (1).(3) Cuantumul sporului pentru condiții de muncă grele se stabilește, în urma identificării factorilor prevăzuți la art. 6, astfel:a) spor de la 10,1% până la 15% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a minimum 4 factori;b) spor de la 0,1% până la 10% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a minimum 3 factori.(4) Identificarea concretă a locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a cuantumului sporului prevăzut la alin. (1), precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc prin decizie de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor prezentului regulament-cadru, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autoritățile abilitate în acest sens.  +  Articolul 11(1) Sporul pentru condiții grele de muncă se acordă pe baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare eliberate în condițiile legii, în limita prevederilor stabilite prin lege și prin prezentul regulament-cadru, de către fiecare ordonator de credite, în parte, prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază, stabilit potrivit legii.(2) Sporul pentru condiții grele de muncă se acordă pe baza deciziei emise de ordonatorul de credite.  +  Articolul 12(1) Personalul care în cadrul programului normal de muncă își desfășoară activitatea fracționat, la mai multe locuri de muncă, pentru care sunt prevăzute sporuri diferite, va beneficia de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă în funcție de timpul efectiv lucrat în aceste locuri.(2) Evidența timpului lucrat efectiv în ore și zile, în locuri de muncă pentru care se acordă spor în procente diferite, precum și certificarea efectuării acestuia se realizează de către ordonatorul de credite.  +  Articolul 13Actul administrativ prevăzut la art. 2 alin. (2) și art. 11 alin. (2) se modifică ori de câte ori intervin modificări de natură să impună o astfel de măsură.  +  Articolul 14Instituțiile publice de cultură vor lua toate măsurile tehnice, sanitare, organizatorice sau de altă natură pentru eliminarea factorilor vătămători sau periculoși care afectează diversele categorii de personal în activitatea desfășurată.----