ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 42 din 24 mai 2018privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 mai 2018  Situația extraordinară și de urgență este generată de un complex de factori care justifică prezenta modalitate de reglementare.Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ parcurge un proces de eficientizare și restructurare complex, menit să înlăture disfuncționalitățile existente și impactul negativ asupra situației economico-financiare ale acesteia.Îmbunătățirea performanței financiare și economice a sectorului întreprinderilor de stat este vitală pentru susținerea efortului de creștere economică a României, de natură să reducă, treptat, dar sigur, decalajele dintre nivelul de trai al cetățenilor României și al cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene.Creșterea performanțelor economice ale Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ trebuie continuată într-un mod susținut, având în vedere nevoile urgente de susținere a patrimoniului imobiliar al statului, dar și cerința valorificării la maximum a potențialului economic al bunurilor administrate de regie în numele statului, care să permită, totodată, creșterea semnificativă a aportului Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ la realizarea veniturilor bugetului de stat, precum și la exploatarea bunurilor statului în interesul general.O mare importanță pentru funcționarea în condiții de eficiență economică a Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ și servirii interesului general o au reevaluarea cheltuielilor acestei întreprinderi publice, eliminarea pierderilor și identificarea unor resurse necesare întreținerii, conservării și modernizării fondului imobiliar aflat în administrarea regiei.Având în vedere că la unele imobile aflate în proprietatea statului, transferate către diverse instituții publice, regia a efectuat investiții și modernizări din fondurile proprii, se impune plata contravalorii acestora către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ de la bugetul de stat. Este necesară în mod imperativ și cu maximă urgență abilitarea regiilor autonome de a înființa unități sanitare private în scopul valorificării în condiții de eficiență a bazelor materiale existente în patrimoniul acestora. Neadoptarea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență va genera pierderi întreprinderilor publice, patrimoniului acestora și bugetului de stat.În considerarea faptului că acestea constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Se aprobă schimbarea destinației imobilului prevăzut în anexa nr. 1, din imobil cu destinație de sediu pentru instituții publice în imobil destinat activității economice.  +  Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea bunului imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații, anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, cu modificările și completările ulterioare, modificându-se în mod corespunzător.(2) Se aprobă plata de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2018 Serviciului Român de Informații, a sumei de 184 mii lei reprezentând valoarea de inventar, inclusiv TVA, a investițiilor și modernizărilor prevăzute în anexa nr. 2, realizate la imobilul prevăzut la alin. (1) de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ din fondurile proprii. (3) Imobilul prevăzut la alin. (1), cu investițiile și modernizările încorporate, se predă pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părțile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 4Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 172, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: (10) Se asimilează spitalelor private și unitățile sanitare private înființate în cadrul unor regii autonome, asociații și fundații sau al unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care acordă servicii medicale spitalicești.2. După articolul 172 se introduce un nou articol, articolul 172^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 172^1(1) Regiile autonome pot înființa unități sanitare private cu personalitate juridică, în scopul furnizării de servicii medicale. (2) Unitățile sanitare private prevăzute la alin. (1) se înființează prin hotărâri ale consiliilor de administrație ale regiilor autonome, cu avizul favorabil al Ministerului Sănătății.(3) Structura organizatorică a unităților sanitare private prevăzute la alin. (1) se aprobă de consiliile de administrație ale regiilor autonome, cu avizul Ministerului Sănătății.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  p. Ministrul sănătății,
  Rodica Nassar,
  secretar de stat
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  Eduard Raul Hellvig
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 24 mai 2018.Nr. 42.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului proprietate publică a statului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“,
  situat în municipiul București, sectorul 1, șos. Kiseleff nr. 12
  Denumirea bunului/Nr. MFPCodul de clasificațieAnul și actul dobândiriiAdresaVecinătățiCaracteristici tehnice ale imobiluluiValoare de inventar- lei -
  Hotel Triumf1611708.29.07Hotărârea Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ - act normativ în prezent abrogatșos. Kiseleff nr. 12, sectorul 1, BucureștiN-V Str. DocențilorS-E imobil șos. Kiseleff nr. 10N-E str. Gh. BrătianuS-V șos. KiseleffC1 hotel - 1.549 mp S + D + P + E1 + E2 + E3 + pod suprafață utilă totală 2.042,29 mpSuprafață construită totală - aprox. 2.750,20 mpC2 magazie - 111 mpC3 magazie - 39 mpC4 magazie - 8 mpC5 chioșc - 26 mpC6 punct tehnic - 39 mpC7 WC - 16 mpC8 magazie - 28 mpC9 terenuri tenis - 1.290 mpTotal suprafață construcții - 3.106 mpTotal suprafață teren - 14.987 mpCarte funciară nr. 208.232/2016Teren - 45.317.540,73 leiConstrucții -5.707.291,41 lei
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI
  care se transmite din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații
  Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCod de clasificareCaracteristicile tehnice ale imobilului care se transmiteValoarea de inventarValoarea de inventar a investițiilor și modernizărilor, inclusiv TVACaracteristicile tehnice ale investițiilor și modernizărilor
  Str. Furnica nr. 50, orașul Sinaia, județul Prahova, lot 2Statul român, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, București, str. Molière nr. 6-8, sectorul 1CUI 2351555Statul român, în administrarea Serviciului Român de InformațiiCUI 42042918.19.01Nr. cadastral 24670 - C1-U2S utilă totală de 172,10 mpTeren cotă indiviză de 221 mpLot 2 compus dinParter: camerele 1-4 cu S utilă de 49,15 mp șiMansardă: camerele 1-12 cu S utilă de 122,95 mp1.390.897,45 lei 184 mii lei Investiția (lucrarea) de bază - TOTAL 150.861,40 leiOrganizare de șantier - TOTAL 3.017,23 leiTOTAL valoare (exclusiv TVA) 153.878,63 lei
  ----