ORDIN nr. 4 din 9 mai 2018privind amortizorul de capital pentru risc sistemic
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 22 mai 2018  Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1), art. 101 și ale art. 126^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 255 alin. (1)-(3), art. 276, 277, art. 281 alin. (2), precum și ale art. 288 și 289 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, precum și Recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială nr. R/9/2017 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România,în temeiul dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, precum și ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,Banca Națională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Începând cu 30 iunie 2018, instituțiile de credit, persoane juridice române, care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată exercitată de Banca Națională a României potrivit prevederilor art. 297 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare, mențin, la nivel consolidat, un amortizor de capital pentru risc sistemic aplicabil tuturor expunerilor, în condițiile prevăzute la art. 276, 277, 288 și 289 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare.(2) Începând cu data de 30 iunie 2018, instituțiile de credit, persoane juridice române, care fac obiectul supravegherii doar pe bază individuală exercitată de Banca Națională a României mențin, la nivel individual, un amortizor de capital pentru risc sistemic aplicabil tuturor expunerilor, în condițiile prevăzute la art. 277, 288 și 289 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2În vederea menținerii amortizorului de capital pentru risc sistemic potrivit art. 1, instituțiile de credit determină nivelul amortizorului de capital pentru risc sistemic în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 9 mai 2018.Nr. 4.  +  ANEXĂ
  METODOLOGIE
  privind determinarea nivelului amortizorului de capital pentru risc sistemic
  ce trebuie menținut de fiecare instituție de credit, persoană juridică română
  1. Nivelul amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuie menținut de instituțiile de credit, persoane juridice române, se stabilește în funcție de valorile medii pentru indicatorii privind rata creditelor neperformante și gradul de acoperire cu provizioane, astfel:
  Rata creditelor neperformanteGradul de acoperire cu provizioaneNivelul amortizorului de capital pentru risc sistemic
  < 5%> 55%0%
  > 5%> 55%1%
  < 5%< 55%1%
  > 5%< 55%2%
  2. Indicatorii menționați la punctul 1 se determină după următoarele formule de calcul:2.1 Rata creditelor neperformante = valoare credite și avansuri neperformante/valoare totală credite și avansuri2.2 Grad acoperire cu provizioane = valoarea deprecierii cumulate, a modificării cumulate a valorii juste datorată riscului de credit și a provizioanelor pentru expuneri neperformante aferentă creditelor și avansurilor/valoare credite și avansuri neperformante3. Aplicarea amortizorului de risc sistemic se face la cel mai înalt nivel de consolidare, după cum urmează:3.1 Instituțiile de credit care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată exercitată de Banca Națională a României potrivit prevederilor art. 297 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, determină media ratelor creditelor neperformante și gradul mediu de acoperire cu provizioane pe baza datelor înscrise în raportările consolidate, întocmite pentru datele de referință 30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017 și 30.06.2017, în formularul F18.00 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, după cum urmează:a) valoare credite și avansuri neperformante - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 060b) valoare totală credite și avansuri - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 010c) valoarea deprecierii cumulate, a modificării cumulate a valorii juste datorată riscului de credit și a provizioanelor pentru expuneri neperformante aferentă creditelor și avansurilor - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 150.3.2 Instituțiile de credit care fac obiectul supravegherii doar pe bază individuală exercitată de Banca Națională a României determină media ratelor creditelor neperformante și gradul mediu de acoperire cu provizioane pe baza datelor înscrise în raportările lunare întocmite la nivel individual aferente perioadei septembrie 2016 - august 2017, în cadrul formularului F18.00 din anexa Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:a) valoare credite și avansuri neperformante - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 060b) valoare totală credite și avansuri - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 010c) valoarea deprecierii cumulate, a modificării cumulate a valorii juste datorată riscului de credit și a provizioanelor pentru expuneri neperformante aferentă creditelor și avansurilor - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 150.
  ----