ORDIN nr. 3.619 din 26 aprilie 2018pentru aprobarea Metodologiei privind susținerea măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 15 mai 2018    În temeiul prevederilor art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 5 și 11 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile Convenției cu privire la recunoașterea atestatelor obținute în învățământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997, ratificată prin Legea nr. 172/1998,având în vedere recomandările prevăzute în Manualul european de recunoaștere pentru instituțiile de învățământ superior, ediția a doua, 2016, dezvoltat și utilizat în cadrul Rețelei ENIC/NARIC a centrelor naționale de recunoaștere,în baza dispozițiilor Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și a Metodologiei de recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, cu modificările și completările ulterioare, *) Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere a actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate și ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.863/2011**) privind organizarea și funcționarea Consiliului Național de Echivalare a Diplomelor, **) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și Sportului nr. 4.863/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind susținerea măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală relații internaționale și afaceri europene și instituțiile de învățământ superior acreditate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Valentin Popa
    București, 26 aprilie 2018.Nr. 3.619.  +  ANEXĂ METODOLOGIEprivind susținerea măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii actelor de studiide nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământsuperior din străinătate