ORDIN nr. 587 din 3 mai 2018pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2018    Văzând Referatul de aprobare nr. SP 4.402 din 25.04.2018 al Direcției generale juridice și resurse umane,având în vedere prevederile art. 176 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Prin excepție de la prevederile alin. (2), evaluarea activității managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2017 se realizează până la data de 30.05.2018.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și managerii spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 3 mai 2018.Nr. 587.----