METODOLOGIE din 20 martie 2008privind organizarea și desfășurarea evaluării activității managerului spitalului public în anul 2007
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008



  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 341 din 20 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008.
  1. Evaluarea activității managerului spitalului public desfășurată în anul 2007 se face până la data de 30 aprilie 2008. Sunt evaluați managerii care au contractul de management în perioada de valabilitate și au condus spitalul public respectiv pe o perioadă de cel puțin 6 luni în anul 2007.2. Evaluarea anuală a activității managerului spitalului public se face de o comisie de evaluare formată din președinte, vicepreședinte, 3-5 membri și un secretariat format din 1-2 persoane, numită prin ordin al ministrului sănătății publice, astfel:a) pentru spitalele publice din subordinea autorităților de sănătate publică județene/a municipiului București, membrii comisiei de evaluare se propun de către directorul executiv al acestora. Președintele comisiei de evaluare este directorul executiv adjunct financiar-contabil al autorității de sănătate publică județene/a municipiului București, iar vicepreședinte este șeful compartimentului audit intern din aceeași instituție. În situația în care la nivelul unei autorități de sănătate publică nu este încadrat postul de auditor intern, vicepreședintele este nominalizat din cadrul altei autorități de sănătate publică, prin ordin al ministrului sănătății publice;b) pentru spitalele publice din subordinea Ministerului Sănătății, președinte este directorul general adjunct al Direcției generale buget și credite externe din Ministerul Sănătății, iar vicepreședinte este un reprezentant al Direcției audit din aceeași instituție.3. Comisia de evaluare menționată la pct. 2 întocmește, pe baza rezultatelor obținute de fiecare manager de spital, fișa de evaluare prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. Fișa de evaluare se înaintează Comisiei centrale de evaluare însoțită de dosarul de evaluare, care cuprinde obligatoriu următoarele documente:a) copia contractului de management și a actelor adiționale la acesta;b) documentele care susțin punctajul acordat la fiecare indicator de performanță, după cum urmează:– statul de funcții pe anul 2007, aprobat conform legii;– situația financiară încheiată la 31 decembrie 2007;– darea de seamă statistică pentru anul 2007 (cod MS 60.4.4A, cap. 2; cod MS 60.4.4, cap. 3; cod MS 60.4.4.A, cap.14), centralizatorul - cod MS 60.4.4, cap. 15 "Personalul mediu și superior sanitar pe tipuri de unități", centralizatorul activității spitalului - cod 19.15, darea de seamă statistică pentru anul 2007 (cod MS 60.4.2, cap.1 "Principalii indicatori ai cunoașterii sănătății, pe anul 2007, pentru fiecare spital", câte un document semnat și ștampilat, completat numai cu pct. 10 "Infecții interioare din spital");c) copii de pe actele de control ale tuturor organismelor abilitate;d) raportul de autoevaluare al managerului spitalului public (în cuprinsul acestuia se au în vedere acțiunile organizate și desfășurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță, proceduri interne de evaluare și control, elaborare de acte normative cu caracter intern, măsuri întreprinse pentru eficientizarea activității unității și creșterea calității actului medical, gestionarea eventualelor situații de criză apărute la nivelul spitalului public etc.); managerul spitalului public răspunde pentru realitatea și corectitudinea datelor puse la dispoziția comisiei de evaluare, conform legii;e) alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de performanță prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările și completările ulterioare.4. Comisia de evaluare menționată la pct. 2 are următoarele atribuții:a) să înregistreze dosarul de evaluare depus de către managerul spitalului public, numai dacă acesta conține toate documentele prevăzute la pct. 3;b) să verifice concordanța dintre indicatorii asumați prin contract/act adițional și cei înscriși în fișa de evaluare, precum și dintre valorile indicatorilor realizați menționați în fișa de evaluare și cei transmiși de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar și Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică;---------Lit. b) a pct. 4 a fost modificată de lit. a) și b) ale pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012, prin înlocuirea unor termeni.c) să valideze, sub semnătură, în funcție de rezultatele obținute în urma evaluării, propunerea de menținere/încetare a contractului de management al managerului spitalului public evaluat;d) să înregistreze și să transmită Comisiei centrale de evaluare numai dosarele care conțin toate documentele prevăzute la pct. 3;e) să respingă motivat dosarele incomplete și să comunice managerului spitalului public documentele lipsă care au determinat această situație;f) să întocmească și să valideze, sub semnătura președintelui comisiei de evaluare și a managerului spitalului public respectiv, un opis cuprinzând toate documentele existente în dosarul de evaluare depus de fiecare manager.5. La nivelul Ministerului Sănătății este constituită, prin ordin al ministrului sănătății publice, Comisia centrală de evaluare, formată din președinte, vicepreședinte, 3-5 membri și un secretariat format din 1-2 persoane. Comisia centrală de evaluare are misiunea de a verifica și de a urmări modul de desfășurare a evaluării, modul de întocmire a fișelor de evaluare și de a soluționa eventualele contestații apărute în cadrul evaluării anuale a activității managerilor spitalelor publice. Președintele Comisiei centrale de evaluare este directorul general al Direcției generale buget și credite externe din Ministerul Sănătății, iar vicepreședinte este directorul Direcției audit din aceeași instituție.6. Comisia centrală de evaluare, în baza rezultatelor evaluării efectuate de comisiile de evaluare menționate la pct. 2, propune:a) dacă la peste 70% dintre criteriile de performanță prevăzute în prezenta metodologie managerul a obținut punctaj maxim și obligatoriu la indicatorii economico-financiari a obținut punctaj maxim la peste 90% dintre criteriile de performanță stabilite, prelungirea contractului de management;b) dacă la 50%-70% dintre criteriile de performanță prevăzute în prezenta metodologie managerul a obținut punctaj maxim și obligatoriu la indicatorii economico-financiari a obținut punctaj maxim la peste 75% dintre criteriile de performanță stabilite, reevaluarea activității managerului după 6 luni; în situația în care la reevaluare managerul a obținut punctajele menționate la lit. a), contractul de management se prelungește, iar în caz contrar, contractul încetează înainte de termen;c) dacă rezultatele obținute de manager în urma evaluării anuale sunt sub nivelul celor prevăzute la lit. a) și b), încetarea contractului de management înainte de termen.-------------Pct. 6 a fost modificat de ORDINUL nr. 555 din 28 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 1 aprilie 2008.6^1. Prin excepție de la dispozițiile art. 1 alin. (1) și art. 2, evaluarea activității managerului spitalului public desfășurată în anul 2007 se realizează în baza următoarelor criterii de performanță:a) Indicatori de management al resurselor umane1. Proporția medicilor din totalul personalului
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  Peste 100% 91-100% 81-90% 71-80% 61-70% 41-60% sub 40% 5 puncte 5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte
  2. Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  Peste 100% 91-100% 81-90% 71-80% 61-70% 41-60% sub 40% 5 puncte 5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte
  3. Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  Peste 100% 91-100% 81-90% 71-80% 61-70% 41-60% sub 40% 5 puncte 5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte
  4. Numărul mediu de consultații/medic în ambulatoriu
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  peste 100% 91-100% 81-90% 71-80% 61-70% 41-60% sub 40% 5 puncte 5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte
  b) Indicatori de utilizare a serviciilor1. Durata medie de spitalizare pe spital și pe fiecare secție
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  peste 100% 81-100% 71-80% 65-70% 55-64% 50-54% sub 50% 0 puncte 5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte
  2. Rata de utilizare a paturilor pe spital și pe fiecare secție
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  peste 100% 91-100% 81-90% 71-80% 61-70% 51-60% sub 50% 0 puncte 5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte
  3. Indicele de complexitate al cazurilor pe spital și pe fiecare secție
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  peste 110% 101-110% 100% 91-99% 80-90% sub 80% 5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte
  4. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  peste 100% 91-100% 81-90% 71-80% 61-70% 40-60% sub 40% 5 puncte 5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte
  c) Indicatori economico-financiari1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  peste 100% fără acoperire în servicii 91-100% 81-90% 71-80% 61-70% 40-60% sub 40% 0 puncte   5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte
  2. Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii și în funcție de sursele de venit
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  peste 100% 91-100% 81-90% 71-80% 61-70% 40-60 % sub 40% 0 puncte 5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte
  3. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (Sintagma venituri proprii înseamnă în cazul acestui indicator toate veniturile proprii ale spitalului public, mai puțin sumele încasate în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate.)
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  peste 100% 91-100% 81-90% 61-80% 50-60% sub 50% 5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte
  4. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  peste 100% 81-100% 71-80% 65-70% 60-64% 55-59% sub 55% 0 puncte 5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte
  5. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  peste 100% 91-100% 81-90% 71-80% 61-70% 40-60% sub 40% 0 puncte 5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte
  6. Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  peste 100% 91-100% 81-90% 71-80% 61-70% 40-60% sub 40% 5 puncte 5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte
  7. Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare secție
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  peste 100% 81-100% 75-80% 70-74% 65-69% 60-64% sub 60% 0 puncte 5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte
  d) Indicatori de calitate1. Rata mortalității intraspitalicești pe total spital și pe fiecare secție (din cauza complicațiilor survenite în timpul spitalizării)
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  peste 100% 91-100% 81-90% 71-80% 61-70% 40-60% sub 40% 0 puncte 1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte 6 puncte
  2. Rata infecțiilor nozocomiale pe total spital și pe fiecare secție
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  peste 120% 110-120% 101-109% 100% 70-99% sub 70% 0 puncte 1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte
  3. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  peste 100% 91-100% 81-90% 71-80% 61-70% 40-60% sub 40% 5 puncte 5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte
  4. Numărul de reclamații/plângeri ale pacienților
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract  Punctaj acordat  
  peste 100% 91-100% 81-90% 71-80% 61-70% 40-60% sub 40% 0 puncte 1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte 6 puncte
  NOTĂ:Evaluarea efectuată pe baza criteriilor de performanță prevăzute la lit. a)-d) se face prin raportare la indicatorii de performanță asumați prin contractul de management.e) Criterii generale de management
  Nr. crt.Criteriul de performanță Unitățile de măsură specifice operațiunilor Punctaj acordat*)
  0 1 2 3
  1. Managementul volumului de activitate a) încadrarea în sumele alocate spitalului conform repartizării transmise de ordonatorul secundar de credite b) urmărirea utilizării raționale a resurselor financiare alocate pentru contractare serviciilor medicale c) urmărirea utilizării raționale a tuturor resurselor financiare ale spitalului, indiferent de sursa de finanțare d) acordarea atenției necesare factorilor implicați  
  2. Responsabilitate a) desfășurarea activităților fără disfuncționalități sau erori b) acuratețea documentelor, actelor și materialelor realizate c) implicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite d) controlul activității la nivel strategic și al realizării obiectivelor e) asigurarea că strategia și obiectivele sunt aliniate bugetului disponibil  
  3. Analiză și sinteză a) capacitatea de a rezolva probleme complexe și importante implicând factori de interes interni și externi b) urmărirea și implicarea în buna derulare a activității la nivelul spitalului c) luarea de decizii rapide și solide, sprijinite pe argumente adecvate, la momentul oportun  
  4. Modul de realizare a) stabilirea calendarelor de activitate eficiente, inclusiv a momentelor și obiectivelor-cheie, și respectarea perioadelor de raportare b) evaluarea și luarea în considerare a efectelor deciziei asupra întregului spital și modificarea planurilor, dacă este necesar c) stabilirea unui echilibru între imperative și planuri d) urmărirea satisfacerii celor mai înalte standarde de calitate e) utilizarea eficientă a programului de lucru prin folosirea timpului de lucru numai în vederea realizării sarcinilor de serviciu f) realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real și oportun, pentru buna desfășurare a activității  
  5. Aptitudini manageriale a) crearea unei viziuni clare a organizației b) stabilirea unei misiuni corespunzătoare și sprijinirea ei prin planificare strategică și stabilitatea obiectivelor generale c) delegarea cu eficiență a sarcinilor și resurselor d) stabilirea planurilor strategice și operaționale în contextul planurilor organizației ca întreg e) stabilirea și comunicarea priorităților concrete pentru întregul personal al spitalului și punerea în practică a structurilor și condițiilor de monitorizare necesare f) relaționarea cu colectivul și organizarea muncii în echipă; relații: - ierarhice: subordonat autorității de sănătatepublică, Ministerului Sănătății sau ministerelor cu rețea sanitară proprie, după caz - funcționale: cu personalul și partenerii sistemului - de colaborare: cu toate instituțiile de la nivel local  
  6. Probitate și etică a) crearea unui climat adecvat pentru lucrul în echipă b) înțelegerea și aplicarea în mod adecvat a legii c) respectarea normelor etice și de disciplină care se aplică administrației publice și sistemului de asigurări sociale de sănătate d) demonstrarea loialității față de spital, față de superiori și față de cei aflați în subordine  
  ----------*) Evaluarea efectuată pe baza criteriilor generale de management se face prin acordarea de către evaluator a unui punctaj de la 0 la 5 puncte pentru fiecare criteriu de performanță menționat.-------------Pct. 6^1 a fost introdus de ORDINUL nr. 555 din 28 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 1 aprilie 2008.
  7. În aplicarea dispozițiilor prezentei metodologii, Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar și Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică furnizează Ministerului Sănătății și comisiilor de evaluare prevăzute la pct. 2 valorile indicatorilor de performanță ai managementului spitalului public care intră în sfera lor de competență, realizate de fiecare spital public în anul 2007.---------Pct. 7 a fost modificat de lit. a) și b) ale pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012, prin înlocuirea unor termeni.8. Datele menționate la pct. 7, validate de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar și Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, sunt consemnate în fișa de evaluare prevăzută în anexa la prezenta metodologie, la rubrica "Valoare indicator realizată", și stau la baza evaluării activității managerului spitalului public în anul 2007.---------Pct. 8 a fost modificat de lit. a) și b) ale pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012, prin înlocuirea unor termeni.9. Evaluarea anuală a activității managerilor spitalelor publice aflate în subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie se face în conformitate cu dispozițiile prezentei metodologii.  +  Anexăla metodologie    MINISTERUL SĂNĂTĂȚII    ...............................    COMISIA DE EVALUARE
  FIȘA DE EVALUARE
  a activității desfășurate de .....................
                                         (numele și prenumele)
   managerul ...................................
                                                 (denumirea spitalului public)

   în anul 2007
  Nr.crtINDICATORI/CRITERII DE PERFORMANȚĂ VALOARE INDICATORGRAD DEREALI- ZARE*1)PUNCTAJ ACORDAT MENȚIUNI ALE COMISIEI DE EVALUA-RE*5)
  asumată prin contractreali- zată*4)
  A. INDICATORI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE
  1.Proporția medicilor din totalul personalului      
  2.Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului     
  3.Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical     
  4.Numărul mediu de consultații/ medic în ambulatoriu     
  B. INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR
  1.Durata medie de spitalizare pe spital și pe fiecare secție*2)      
  2.Rata de utilizare a paturilor pe spital și pe fiecare secție*2)     
  3.Indicele de complexitate al cazurilor pe spital și pe fiecare secție*2)     
  4.Procentul pacienților cu intervenții chirur- gicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale     
  C. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
  1.Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat      
  2.Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii și în funcție de sursele de venit     
  3.Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului     
  4.Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului     
  5.Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului     
  6.Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor     
  7.Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare secție*2)     
  D. INDICATORI DE CALITATE
  1.Rata mortalității intraspitalicești pe total spital și pe fiecare secție*2)      
  2.Rata infecțiilor nozocomiale pe total spital și pe fiecare secție*2)     
  3.Indicele de concordanță dintre diagnosticul la internare și diagnosticul la externare     
  4.Număr de reclamații/plângeri ale pacienților     
  E. CRITERII GENERALE DE MANAGEMENT
  PUNCTAJ ACORDAT DE: Evaluator 1 ......... (nume,prenume)Evaluator 2 ......... (nume,prenume)Evaluator 3 ......... (nume,prenume)Evaluator ............. (nume,prenume)PUNCTAJ FINAL*3) 
  1.Managementul volumului de activitate      
  2.Responsabilitate      
  3.Analiză și sinteză      
  4.Modul de realizare      
  5.Aptitudini manageriale      
  6.Probitate și etică      
  -----------*1) În situația în care gradul de realizare are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50 - 0,99 devine 1, iar 0,01 - 0,49 devine 0.*2) Se trece valoarea indicatorului la nivel de spital.*3) În situația în care punctajul final are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50 - 0,99 devine 1, iar 0,01 - 0,49 devine 0;*4) În situația în care nu există concordanță între valorile indicatorilor prezentate de manager, sub semnătură, și valorile indicatorilor rezultate în urma verificării acestora, în coloana "realizată" se consemnează valorile indicatorilor rezultate din documentele depuse în dosarul de evaluare.*5) În situația menționată la nota 4) comisia de evaluare are obligația să consemneze în această coloană valoarea indicatorului prezentată de manager, sub semnătură, precum și motivul care a determinat această neconcordanță.Comisia de evaluare înființată prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 341/2008 , în baza rezultatelor obținute, propune menținerea/încetarea înainte de termen a contractului de management sau reevaluarea după 6 luni a .... (numele și prenumele) ... managerul ...(denumirea spitalului public) ... .Prezenta fișă de evaluare a fost întocmită în două exemplare, din care exemplarul nr. 1 s-a înaintat la Comisia centrală de evaluare constituită la nivelul Ministerului Sănătății, iar exemplarul nr. 2 a rămas la președintele comisiei de evaluare, în evidența autorității de coordonare a spitalului public respectiv.
  Comisia de evaluare Am luat la cunoștință
  Președinte .................... Vicepreședinte ....................  ......................... (numele, prenumele și semnătura) (data)
  Membri: . ................................ .............................. .. ................................. ........................ ....….(numele, prenumele și semnătura)      
  NOTĂ:Managerul spitalului public poate contesta la Comisia centrală de evaluare, în termen de 24 de ore de la data luării la cunoștință a conținutului fișei de evaluare, calificativul acordat de comisia de evaluare. Comisia centrală de evaluare rezolvă contestația în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării în evidență a acesteia.-------------Metodologia a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 341 din 20 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008, având conținutul anexei la acest act normativ.
  -----------