PRECIZĂRI din 9 mai 2014 privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 21 mai 2014  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 668 din 9 mai 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 374 din 21 mai 2014.
  1. Obligația efectuării inventarierii revine instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome, societăților, companiilor naționale, institutelor de cercetare-dezvoltare, societăților cooperatiste, asociațiilor, fundațiilor și altor asemenea, persoanelor fizice care desfășoară activități producătoare de venituri, persoanelor fizice cărora li s-au atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului, de către titularul dreptului de proprietate, conform legii, denumite în continuare entități.1.1. Înregistrarea în contabilitate a bunurilor imobile proprietate privată a statului de către entitățile obligate la efectuarea inventarierii se efectuează astfel:a) instituțiile definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cărora li s-a atribuit în mod direct de către titularul dreptului de proprietate un drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului, înregistrează bunurile imobile reglementate de prezentele precizări în evidența contabilă a acestora, în conturi analitice distincte;b) entitățile prevăzute la pct. 1, cu excepția celor de la lit. a), și care conduc evidență contabilă în partidă dublă, cărora li s-a atribuit în mod direct de către titularul dreptului de proprietate un drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului, înregistrează bunurile imobile reglementate de prezentele precizări în evidența contabilă a acestora, în conturi analitice distincte;c) persoanele fizice care desfășoară activități producătoare de venituri și care țin evidența contabilă în partidă simplă, cărora li s-a atribuit în mod direct de către titularul dreptului de proprietate un drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului, evidențiază distinct bunurile reglementate de prezentele precizări în registrul inventar.----------Subpct. 1.1 al pct. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016.2. Bunurile și drepturile supuse inventarierii sunt:a) terenurile și construcțiile asupra cărora statul are un drept de proprietate privată, denumite în continuare bunuri imobile proprietate privată a statului;b) drepturile reale enumerate la art. 551 pct. 2-11 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, deținute de stat asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea privată, alta decât cea a statului;c) drepturile reale enumerate la art. 551 pct. 2-11 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, deținute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a statului.3.1. Bunurile imobile în curs de execuție aparținând domeniului privat al statului, realizate de către entități în regie proprie sau în antrepriză, se trec în categoria bunurilor imobile finalizate și în inventarul bunurilor imobile proprietate privată a statului, după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz.3.2. Bunurile imobile finalizate, realizate din fonduri publice și care, potrivit legii, aparțin domeniului privat al statului, vor fi cuprinse în inventarul bunurilor din domeniul privat al statului cu valoarea corespunzătoare fondurilor publice utilizate pentru finalizare în baza actului de atestare a dreptului de proprietate.3.3. Bunurile imobile finalizate, realizate din sursele proprii de finanțare ale entității, vor fi cuprinse în inventarul bunurilor din domeniul privat al statului după recuperarea amortizării investiției, respectiv la expirarea duratei normale de utilizare, a contractului de concesiune sau de închiriere, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare, în baza actului de atestare a dreptului de proprietate.3.4. Lucrările de investiții care nu se mai execută, fiind sistate sau abandonate, se înscriu în inventarul centralizat al statului după sistarea sau abandonarea acestora și se mențin în inventar pe toată perioada în care se menține această stare.4.1. La întocmirea inventarului bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii se vor avea în vedere și prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.4.2. În condițiile în care autoritățile administrației publice locale identifică, pe raza teritorial-administrativă a acestora, bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului și pentru care nu sunt cunoscute entitățile cărora li s-au atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, vor întocmi un inventar separat pentru acestea.4.2.1. Bunurile imobile inventariate potrivit subpct. 4.2 vor fi evidențiate distinct în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale, în conturi în afara bilanțului, până la clarificarea regimului juridic și administratorului acestora.----------Subpct. 4.2.1 al pct. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016.4.3. Inventarul bunurilor din domeniul privat al statului și al drepturilor reale supuse inventarierii cuprinde obligatoriu minimum datele înscrise în anexa nr. 1, completate și clasificate conform anexei nr. 2.4.4. Bunurile imobile aflate în domeniul privat al statului sunt înscrise în inventarul centralizat la valoarea contabilă netă, stabilită conform prevederilor legale.----------Subpct. 4.4 al pct. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016, prin eliminarea unei sintagme.5.1. Entitățile sunt obligate să transmită Ministerului Finanțelor Publice datele necesare pentru actualizarea anuală a inventarului centralizat, până la data depunerii situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile, după caz, aferente exercițiului financiar încheiat, folosind serviciile informatice puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice în conformitate cu prezentul ordin.5.2. La actualizarea valorilor bunurilor imobile din cadrul inventarului centralizat al domeniului privat se va avea în vedere ca valoarea contabilă netă cuprinsă în acesta, la data de 31 decembrie a fiecărui an de raportare, să fie identică cu valoarea contabilă netă cuprinsă în situațiile financiare anuale aferente aceluiași an.----------Subpct. 5.2 al pct. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016, prin eliminarea unei sintagme.6. Ministerul Finanțelor Publice are atribuții în centralizarea inventarelor bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, constând în:a) dezvoltarea și menținerea în funcțiune a serviciilor informatice pentru comunicarea de către fiecare entitate a datelor de inventar;b) dezvoltarea și menținerea în funcțiune a serviciilor informatice în vederea atribuirii numerelor de inventar pentru imobilele aparținând patrimoniului statului;c) elaborarea și publicarea pe internet a instrucțiunilor de utilizare a serviciilor informatice;d) publicarea pe pagina web a Ministerului Finanțelor Publice a datelor publice relevante din inventarul centralizat, conform legii;e) asigurarea accesului, prin tehnologii de tip internet, al entităților la aceste servicii informatice.7.1. Inventarul bunurilor se transmite ca fișier electronic semnat cu certificat digital, aplicând prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 858/2008 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 296^19 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.7.2. Persoanele responsabile din cadrul entităților, deținătoare de certificate digitale calificate, înrolate la Ministerul Finanțelor Publice în vederea transmiterii declarației D112, precum și a altor documente electronice vor putea utiliza aceleași instrumente și pentru comunicarea inventarului bunurilor. Inventarul semnat cu certificat digital calificat se transmite prin internet la www.e-guvernare.ro, secțiunea Depunere declarații.7.3. Persoanele fizice care nu dețin certificate digitale calificate vor prezenta inventarul ca fișier electronic nesemnat, la sediile organelor fiscale competente pentru administrarea contribuabilului, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, și vor fi asistate de personalul din cadrul structurilor de valorificare a bunurilor sau de asistență a contribuabililor, după caz, în vederea comunicării inventarului bunurilor.8. Consultarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, în intranetul Ministerul Finanțelor Publice, se face de către personalul autorizat al Ministerului Finanțelor Publice, în baza solicitării instituțiilor interesate.9. Entitățile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale și care dețin bunuri imobile proprietate privată a statului sau drepturi reale supuse inventarierii cu date de identificare clasificate transmit, în vederea întocmirii inventarului centralizat, numai acele date care nu sunt clasificate.10. Răspunderea pentru buna organizare și în termen a lucrărilor de inventariere, pentru legalitatea și realitatea datelor din inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii și pentru actualizarea în termen a acestuia revine conducătorului entității.11. Verificarea respectării prezentelor precizări se face de către personalul de specialitate al Direcției generale de inspecție economico-financiară și al Direcției generale de legislație și reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, conform competențelor deținute de acestea.12. În anul 2014 inventarul bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii se întocmește de către entități în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor precizări, după care se transmite Ministerului Finanțelor Publice în termen de 3 luni.13. Termenii și expresiile utilizate în sensul prezentelor precizări au semnificația din anexa nr. 3.14. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele precizări.  +  Anexa nr. 1la precizăriDATEprivind identificarea entităților, a bunurilor imobile din domeniul privatal statului și a drepturilor reale supuse inventarieriiI. Date de identificare ale entității căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real asupra bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat a statului, de către titularul dreptului de proprietate, conform legiiI.1. Pentru persoanele juridice:– codul unic de identificare/codul de identificare fiscală;– denumirea entității;– adresa poștală a sediului entității.I.2. Pentru persoanele fizice:– codul numeric personal;– numele și prenumele;– domiciliul, adresa poștală.I.3. Categoria entității, conform nomenclatorului IV cuprins în anexa nr. 2I.4. Neidentificată*1):___________*1) Se completează în situațiile în care entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real asupra bunurilor imobile nu este identică cu entitatea care face înscrierea bunului în inventarul centralizat al statului.– codul unic de identific are/codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale care face înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat al statului;– denumirea unității administrativ-teritoriale;– adresa poștală a sediului unității administrativ-teritoriale.II. Date privind bunurile imobile din domeniul privat al statului*2)II.1. Date privind imobilul (teren cu sau fără construcții):II.1.1. Date de identificare a imobilului*3):– numărul cadastral al imobilului (n.c.i.);– număr carte funciară al imobilului (n.c.f.i.);– număr topografic al imobilului (n.t.i.);– număr de inventar din domeniul public sau privat al statului (cod MFP)*4);– adresa imobilului:________*2) Dacă suprafețele constatate la inventariere diferă de cele înscrise în actul de proprietate, de atribuire, sau în cartea funciară, se va preciza suprafața înscrisă în fiecare din aceste documente.*3) Datele se completează și în cazul în care terenul nu este proprietatea privată a statului.*4) Numărul de inventar al imobilului este obligatoriu. Pentru înscrierea inițială a imobilului numărul de inventar se obține folosind aplicația web Serviciul Atribuire numere de inventar pentru imobilele aparținând patrimoniului statului. Atribuirea se va face o singură dată pentru un imobil.– țara, județul, unitatea administrativ-teritorială, codul poștal (după caz);– cartier/sat, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament;sau: nr. tarla, nr. parcelă (dacă stradă și număr nu sunt disponibile);sau: dacă stradă și număr, nr. tarla și nr. parcelă nu sunt disponibile:– denumirea locului în care se află imobilul;– vecinătățile imobilului.II.1.2. Date generale privind bunului imobil:– tipul actului/faptului juridic care constituie titlul de proprietate;– numărul actului juridic care constituie titlul de proprietate;– data înregistrării/eliberării actului de proprietate;– tipul actului juridic de atribuire în mod direct a bunului imobil/dreptului;– numărul actului juridic de atribuire în mod direct a bunului imobil/dreptului;– data înregistrării/eliberării actului juridic de atribuire în mod direct a bunului imobil/dreptului;– suprafața totală a imobilului*5), din care:– suprafața imobilului în mp deținută exclusiv;– suprafața imobilului în mp deținută în cote-părți (coproprietate) (se precizează doar suprafața aferentă cotei);– eliminată;----------A 10-a liniuță a pct. II.1.2 din anexa 1 a fost eliminată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016.– valoarea contabilă netă totală a imobilului, în lei;– suprafața imobilului*6) în mp deținută în intravilan;– eliminată;----------A 13-a liniuță a pct. II.1.2 din anexa 1 a fost eliminată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016.– valoarea contabilă netă a imobilului din intravilan;– suprafața imobilului*7) în mp deținută în extravilan;__________*5) Suprafața în mp a terenului va cuprinde și suprafața la sol a construcției, după caz.*6) Idem 5.*7) Idem 5.– eliminată;----------A 16-a liniuță a pct. II.1.2 din anexa 1 a fost eliminată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016.– valoarea contabilă netă a imobilului din extravilan;– suprafața de teren utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real, în mp;– suprafața utilă a construcției utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real, în mp;– date privind veniturile/taxele obținute ca urmare a exercitării de către entitate a drepturilor prevăzute în prezentul ordin, asupra imobilului:– denumirea venitului/taxei;– suma anuală totală a venitului/taxei, în lei.II.1.A. Date generale privind terenurile din cadrul imobilului*8)a) Terenurile din cadrul imobilului grupate pe destinațiile*9) cuprinse în nomenclatorul I din anexa nr. 2 la precizări:____________*8) Datele se completează numai în cazul în care terenul aparține domeniului privat al statului.*9) Datele se repetă pentru fiecare destinație.– suprafața terenului afectată destinației în mp;– eliminată;----------A 2-a liniuță a lit. a) a pct. II.1.A din anexa 1 a fost eliminată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016.– valoarea contabilă netă a terenurilor, în lei;– valoarea contabilă netă a amenajărilor la terenuri, în lei; (la 25-04-2018, Litera a) din Punctul II.1.A. , Anexa nr. 1 a fost completata de Articolul I din ORDINUL nr. 1.827 din 16 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 aprilie 2018 ) – regimul de utilizare a suprafeței de teren:(1) suprafața utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real, în mp;(2) suprafața utilizată de instituții publice, altele decât de la alin. (1), în mp;(3) suprafața utilizată de alte entități decât cele de la alin. (1) și (2), în mp;(4) suprafața neutilizată, în mp.b) Terenuri din cadrul imobilului grupate pe categorii de folosință*10), cuprinse în nomenclatorul I din anexa nr. 2 la precizări:___________*10) Datele se repetă pentru fiecare categorie de folosință și, în cadrul acestora, pentru fiecare parcelă componentă a categoriei de folosință.– suprafața terenului afectată categoriei de folosință, în mp;– eliminată;----------A 2-a liniuță a lit. b) a pct. II.1.A din anexa 1 a fost eliminată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016.– valoarea contabilă netă a terenurilor în lei;– valoarea contabilă netă a amenajărilor la terenuri, în lei; (la 25-04-2018, Litera b) din Punctul II.1.A. , Anexa nr. 1 a fost completata de Articolul I din ORDINUL nr. 1.827 din 16 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 aprilie 2018 ) – regimul de utilizare a suprafeței de teren:(1) suprafața utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real, în mp;(2) suprafața utilizată de instituții publice, altele decât de la alin. (1), în mp;(3) suprafața utilizată de alte entități decât cele de la alin. (1) și (2), în mp;(4) suprafața neutilizată, în mp;– adresa parcelei/denumirea locului, dacă aceasta este diferită de cea a imobilului;– suprafața parcelei componente a terenului afectat categoriei de folosință, în mp;– eliminată;----------A 3-a liniuță a subpct. (4) a lit. b) a pct. II.1.A din anexa 1 a fost eliminată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016.– valoarea contabilă netă a parcelei, în lei;– regimul de utilizare a suprafeței parcelei:(1) suprafața utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real, în mp;(2) suprafața utilizată de instituții publice, altele decât de la alin. (1), în mp;(3) suprafața utilizată de alte entități decât cele de la alin. (1) și (2), în mp;(4) suprafața neutilizată, în mp.c) Date privind drepturile reale deținute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat, asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a statului:– denumirea dreptului real*11) care grevează terenul;_________*11) Enumerate la art. 551 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.– suprafața terenului grevată de dreptul real, în mp;– tipul actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;– numărul actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;– data înregistrării actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;– data eliberării actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;– date privind persoana care deține un drept real, cu excepția dreptului de proprietate asupra terenului aflat în domeniul privat al statului. c1) Pentru persoanele juridice:– codul unic de identificare/codul de identificare fiscală;– denumirea entității;– adresa poștală a sediului entității. c2) Pentru persoanele fizice:– codul numeric personal;– numele și prenumele;– domiciliul, adresa poștală.II.1.B. Date generale privind construcțiile din cadrul imobiluluia) Date privind construcțiile:– numărul construcției atribuit conform sistemului cadastral;– adresa construcției, dacă aceasta este diferită de cea a imobilului;– eliminată;----------A 3-a liniuță a lit. a) a pct. II.1.B din anexa 1 a fost eliminată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016.– valoarea contabilă netă, în lei;– destinația construcției, conform nomenclatorului II din anexa nr. 2 la precizări;– starea construcției, conform nomenclatorului III din anexa nr. 2 la precizări;– numărul de niveluri ale construcției;– suprafața construită la sol, în mp;– suprafața utilă, în mp;– regimul de utilizare a suprafeței utile:(1) suprafața utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real, în mp;(2) suprafața utilizată de instituții publice, altele decât de la alin. (1), în mp;(3) suprafața utilizată de alte entități decât cele de la alin. (1) și (2), în mp;(4) suprafața neutilizată, în mp;– suprafața desfășurată, în mp;– suprafață construită la sol, în mp, deținută exclusiv;– suprafață construită la sol, în mp, deținută în cote-părți (se precizează doar suprafața aferentă cotei);– tipul actului/faptului juridic care constituie titlul de proprietate;– numărul actului juridic care constituie titlul de proprietate;– data înregistrării/eliberării actului;– tipul actului juridic de atribuire în mod direct a bunului imobil/dreptului;– numărul actului juridic de atribuire în mod direct a bunului imobil/dreptului;– data înregistrării/eliberării actului dacă este cazul.b) Date privind drepturile reale, deținute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat, asupra construcțiilor aflate în proprietatea privată al statului:– denumirea dreptului real*12) care grevează construcția;_______*12) Enumerate la art. 551 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.– suprafața utilă a construcției grevate de dreptul real, în mp;– tipul actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;– numărul actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;– data înregistrării actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;– data eliberării actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;– date privind persoana care deține un drept real, cu excepția dreptului de proprietate asupra terenului aflat în domeniul privat al statului. b1) Pentru persoanele juridice:– codul unic de identificare/codul de identificare fiscală;– denumirea entității;– adresa poștală a sediului entității. b2) Pentru persoanele fizice:– codul numeric personal;– numele și prenumele;– domiciliul, adresa poștală.III. Date privind drepturile reale deținute de stat, asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată, alta decât cea a statului:III.1. Date privind imobilul, asupra căruia există un drept real al statului altul decât dreptul de proprietate:III.1.1. Date de identificare a imobilului*13):_________*13) Datele se completează și în cazul în care terenul nu este proprietatea privată a statului.– numărul cadastral al imobilului (n.c.i.);– număr carte funciară imobilului al (n.c.f.i.);– număr topografic al imobilului (n.t.i.);– număr de inventar din domeniul public și privat al statului (cod MFP);– adresa imobilului:– țara, județul, unitatea administrativ-teritorială, cod poștal (după caz);– cartier/sat, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament;sau: nr. tarla, nr. parcelă (dacă stradă și număr nu sunt disponibile);sau: dacă stradă și număr, nr. tarla și nr. parcelă nu sunt disponibile:– denumirea locului în care se află imobilul;– vecinătățile imobilului.III.1.2. Date generale privind bunul imobil:– denumirea dreptului real deținut;– suprafața terenului din cadrul imobilului asupra căreia există un drept real, în mp;– suprafața utilă a construcției din cadrul imobilului asupra căreia există un drept real, în mp;– tipul actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;– numărul actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;– data înregistrării actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;– data eliberării actului în baza căruia a fost constituit dreptul real.III.2. Date privind persoana care deține dreptul de proprietate asupra bunului imobil, asupra căruia există un drept real al statului altul decât dreptul de proprietate:1. Pentru persoanele juridice:– codul unic de identificare/codul de identificare fiscală;– denumirea entității;– adresa poștală a sediului entității.2. Pentru persoanele fizice:– codul numeric personal;– numele și prenumele;– domiciliul, adresa poștală.IV. Date privind lucrări de investiții care nu se mai execută:– denumirea obiectivului de investiții;– adresa obiectivului de investiții;– tipul actului de aprobare a sistării/abandonării;– numărul actului de aprobare a sistării/abandonării;– data aprobării sistării/abandonării;– totalul cheltuielilor efectuate cu obiectivul de investiții până la data aprobării sistării/abandonării;– tipul actului de ieșire din starea de sistare/abandonare;– numărul actului de ieșire din starea de sistare/abandonare;– data aprobării ieșirii din starea de sistare/abandonare;– totalul cheltuielilor efectuate cu obiectivul de investiții până la data aprobării ieșirii din starea de sistare/abandonare.V. Corelații în cadrul anexei1. Suprafața totală a imobilului de la pct. II.1.2, în mp = Suprafața imobilului de la pct. II.1.2, în mp, deținută exclusiv + Suprafața imobilului de la pct. II.1.2, în mp, deținută în cote-părți.2. Suprafața totală a imobilului de la pct. II.1.2, în mp = Suprafața imobilului deținută în intravilan de la pct. II.1.2, în mp + Suprafața imobilului deținută în extravilan de la pct. II.1.2, în mp3. Eliminat.----------Subpct. 3 al pct. V din anexa 1 a fost eliminat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016.4. Valoarea contabilă netă totală a imobilului de la pct. II.1.2, în lei = Valoarea contabilă netă din intravilan a imobilului de la pct. II.1.2, în lei + Valoarea contabilă netă din extravilan a imobilului de la pct. II.1.2, în lei.5. Suprafața de teren utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real de la pct. II.1.2, în mp = Totalul suprafețelor de teren utilizate de entitate, grupate pe destinații de la pct. II.1.A.a., în mp = Totalul suprafețelor de teren utilizate de entitate, grupate pe categorii de folosință de la II.1.A.b., în mp = Totalul suprafețelor parcelelor de teren, de la II.1.A.b., în mp6. Suprafața utilă a construcției utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real de la pct. II.1.2, în mp = Suprafața utilă a construcției utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real de la pct. II.1.B.a., în mp7. Eliminat.----------Subpct. 7 al pct. V din anexa 1 a fost eliminat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016.8. Valoarea contabilă netă a tuturor terenurilor grupate pe destinații, de la pct. II.1.A.a., în lei = Valoarea contabilă netă a tuturor terenurilor grupate pe categorii de folosință, de la pct. II.1.A.a., în lei = Valoarea contabilă netă a tuturor parcelelor de teren, de la pct. II.1.A.a., în lei.9. Suprafețele din cadrul regimului de utilizare, de la pct. II.1.A.a., în mp = Suprafețele din cadrul regimului de utilizare (categorii de folosință), de la pct. II.1.A.b., în mp = Suprafețele din cadrul regimului de utilizare (parcele), de la pct. II.1.A.a., în mp10. Eliminat.----------Subpct. 10 al pct. V din anexa 1 a fost eliminat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016.11. Eliminat.----------Subpct. 11 al pct. V din anexa 1 a fost eliminat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016.12. Eliminat.----------Subpct. 11 al pct. V din anexa 1 a fost eliminat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016.13. Valoarea contabilă netă totală a imobilului de la pct. II.1.2, în lei = Valoarea contabilă netă a tuturor terenurilor grupate pe destinații, de la pct. II.1.A.a., în lei + Valoarea contabilă netă a construcțiilor, de la pct. II.1.B.14. Valoarea contabilă netă totală a imobilului de la pct. II.1.2, în lei = Valoarea contabilă netă a tuturor terenurilor grupate pe categorii de folosință, de la pct. II.1.A.a., în lei + Valoarea contabilă netă a construcțiilor, de la pct. II.1.B.15. Valoarea contabilă netă totală a imobilului de la pct. II.1.2, în lei = Valoarea contabilă netă a tuturor parcelelor de teren, de la pct. II.1.A.a., în lei + Valoarea contabilă netă a construcțiilor, de la pct. II.1.B.  +  Anexa nr. 2la precizări
  I. Nomenclator privind terenurile din domeniul privat al statului
  Clasa 9 - Bunuri imobile aflate în domeniul privat al statului
  Grupa Subgrupa Denumirea
  0 1 2
  9.1 TERENURI
   TERENURI GRUPATE PE DESTINAȚII*14)
   9.1.1. Terenuri cu destinație agricolă
   9.1.2. Terenuri cu destinație forestieră
   9.1.3. Terenuri aflate permanent sub ape
   9.1.4. Terenuri aflate în intravilane
   9.1.5. Terenuri cu destinații speciale
   9.1.6. Terenuri cu alte destinații neîncadrate la codurile 9.1.1-9.1.5
   TERENURI GRUPATE PE CATEGORII DE FOLOSINȚĂ*15)
   9.1.1.1. Terenuri arabile
   9.1.1.2. Pășuni
   9.1.1.3. Fânețe
   9.1.1.4. Vii
   9.1.1.5. Livezi
   9.1.1.6. Păduri și alte terenuri forestiere
   9.1.1.7. Ape curgătoare
   9.1.1.8. Ape stătătoare
   9.1.1.9. Căi de comunicații rutiere
   9.1.1.10. Căi ferate
   9.1.1.11. Curți și curți cu construcții
   9.1.1.12. Terenuri cu construcții
   9.1.1.13. Terenuri neproductive și degradate
   9.1.1.14. Terenuri cu alte destinații neîncadrate la codurile 9.1.1.1-9.1.1.13
  ____________*14) La clasificarea terenurilor s-au avut în vedere prevederile cuprinse în Ordinul ministrului administrației publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările și completările ulterioare.*15) Idem*14).
  II. Nomenclator privind construcțiile din domeniul privat al statului
  Clasa 9 - Bunuri imobile aflate în domeniul privat al statului
  Grupa Subgrupa Denumirea
  0 1 2
  9.2. CONSTRUCȚII GRUPATE PE DESTINAȚII*16)
   9.2.1. Construcții industriale
   9.2.1.1. Clădiri industriale, în afară de clădirile din:
    9.2.1.1.1. - industria alimentară, industria materialelor de construcții, industria metalurgică și industria siderurgică;
   9.2.1.1.2.- industria chimică.
    9.2.1.2.  Construcții ușoare cu structuri metalice (hale de producție, hale de montaj etc.), în afară de:
   9.2.1.2.1.- barăci, șoproane etc.
    9.2.1.3.  Centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni, în afară de:
   9.2.1.3.1.- construcții speciale metalice;
   9.2.1.3.2.- construcții speciale din beton.
   9.2.1.4. Centrale termoelectrice și nuclearoelectrice, în afară de:
   9.2.1.4.1.- clădirea reactorului
   9.2.1.5. Piste și platforme:
   9.2.1.5.1.- din beton;
   9.2.1.5.2.- din balast, macadam.
   9.2.1.6. Sonde de țiței, gaze, sare și platforme marine de foraj și extracție:
   9.2.1.6.1.- sonde de țiței, gaze și sare;
   9.2.1.6.2.- platforme marine de foraj și extracție.
   9.2.1.7. Turnuri de extracție minieră
   9.2.1.8. Puțuri de mină, galerii, planuri înclinate și rampe de puț
    9.2.1.9.  Structuri de susținere, estacade și culoare pentru transportoare cu bandă
   9.2.1.10. Rampe de încărcare-descărcare
     9.2.1.11.   Construcții miniere subterane: pentru personal; gări și remize; stațiide pompare; stații de compresoare; canale pentru aeraj; buncăre; suitori-coborâtori etc.
   9.2.1.12. Coșuri de fum și turnuri de răcire
   9.2.1.13. Iazuri pentru decantarea sterilului
   9.2.1.14. Camere de fum, de desprăfuire, de uscare
   9.2.1.15. Lucrări de construcții de decopertări pentru exploatări miniere
    9.2.1.16  Poligoane de încercări experimentale în aer liber sau în încăperi închise
   9.2.1.17. Alte construcții industriale neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.1.
   9.2.2. Construcții agricole
   9.2.2.1. Clădiri agrozootehnice
   9.2.2.2. Construcții agricole ușoare (barăci, magazii,șoproane, cabane)
    9.2.2.3.  Depozite de îngrășăminte minerale sau naturale (construcții de compostare)
   9.2.2.4. Silozuri pentru furaje
   9.2.2.5. Silozuri pentru depozitarea și conservarea cerealelor.
   9.2.2.6. Pătule pentru depozitarea porumbului
   9.2.2.7. Construcții pentru creșterea animalelor și păsărilor, padocuri
    9.2.2.8.  Heleștee, iazuri, bazine; ecluze și ascensoare; baraje; jgheaburi etc.pentru piscicultură
   9.2.2.9. Terase pe arabil, plantații pomicole și viticole
   9.2.2.10. Sere, solarii, răsadnițe și ciupercării:
   9.2.2.10.1 - din zidărie, beton, metal sau lemn și sticlă;
  ____________*16) Clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.
  II. Nomenclator privind construcțiile din domeniul privat al statului
  Clasa 9 - Bunuri imobile aflate în domeniul privat al statului
  Grupa Subgrupa Denumirea
  0 1 2
   9.2.2.10.2.- construcție ușoară din lemn și folie din masă plastică.
   9.2.2.11. Alte construcții agricole neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.2
   9.2.3. Construcții pentru transporturi poștă și telecomunicații
     9.2.3.1.   Clădiri pentru transporturi: autogări, gări, stații pentru metrou, aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje, ateliere, în afară de:
   9.2.3.1.1. - clădiri ușoare cu structură metalică
   9.2.3.2. Infrastructură pentru transport feroviar cu:
   9.2.3.2.1. - ecartament normal și larg;
   9.2.3.2.2 - ecartament normal pentru metrou;
   9.2.3.2.3. - ecartament îngust, inclusiv forestier.
   9.2.3.2.4. Infrastructură și stații de tramvaie
   9.2.3.4. Rețele electrice de contact pentru tracțiune electrică:
   9.2.3.4.1. - pentru linii de cale ferată;
   9.2.3.4.2. - pentru linii de tramvaie și troleibuze;
   9.2.3.4.3. - pentru linii de cale ferată minieră.
      9.2.3.5.    Construcții pentru transport feroviar: peroane; treceri de nivel; port-gabarit; cheiuri de încărcare-descărcare; pentru alimentare și revizie locomotive; canale de coborât osii; fundații de plăci turnante și pod basculă; canale de zgură etc.
   9.2.3.6. Aparate de cale
     9.2.3.7.   Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străziși autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulație):
   9.2.3.7.1. - cu îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam;
   9.2.3.7.2. - cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundație suplă;
   9.2.3.7.3. - cu îmbrăcăminte din beton de ciment;
   9.2.3.7.4. - infrastructură drumuri forestiere.
    9.2.3.8.  Piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane șiautovehicule. Construcții aeroportuare
   9.2.3.9. Cheiuri, estacade și docuri pentru nave
   9.2.3.10. Cale pentru montarea și lansarea navelor:
   9.2.3.10.1.- file din lemn;
   9.2.3.10.2.- file din beton, beton armat.
   9.2.3.11. Canale pentru navigație
   9.2.3.12. Construcții accesorii pentru transport rutier, aerian, naval
   9.2.3.13. Linii de funiculare pentru exploatări miniere și industriale:
   9.2.3.13.1.- pe stâlpi din lemn;
   9.2.3.13.2.- pe stâlpi din metal sau beton armat.
   9.2.3.14. Linii funiculare pentru personal; stații și construcții de protecție:
   9.2.3.14.1.- cu telecabine, telegondole sau teleschiuri;
   9.2.3.14.2.- multilifturi pentru schi.
   9.2.3.15. Linii funiculare forestiere de tip ușor
   9.2.3.16. Planuri înclinate supraterane
    9.2.3.17.  Poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare șirutiere; viaducte:
   9.2.3.17.1 - din lemn;
   9.2.3.17.2.- din zidărie, beton armat sau metal.
   9.2.3.18. Tunele
    9.2.3.19.  Clădiri pentru poștă, telecomunicații: centrale telefonice, stații deemisie radio, studiouri pentru radio, televiziune etc.
    9.2.3.20.  Linii și cabluri aeriene de telecomunicații, stâlpi, circuite, cabluri, traverse, console etc.
    9.2.3.21.  Rețele și canalizații subterane de comunicații urbane și interurbane,în afară de:
    9.2.3.21.1. - suport de transmisiuni de telecomunicații pe sisteme de cabluri cu fibră optică (submarine, subfluviale).
    9.2.3.22.  Platforme, turnuri și piloni metalici pentru antene de radiotelefonietelefonie mobilă, radio și TV
   9.2.3.23. Cabine telefonice
    9.2.3.24.  Construcții ușoare pentru transporturi și telecomunicații (barăci, magazii, șoproane, cabane)
    9.2.3.25.  Alte construcții pentru transporturi, poștă și telecomunicații neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.3.
   9.2.4. Construcții hidrotehnice
     9.2.4.1.   Baraje și construcții accesorii baraje (ecluze, deversoare, porturi și fronturi de așteptare, disipatoare de energie, goliri de fund, canale de derivație)
     9.2.4.2.   Diguri (de apărare; de compartimentare; de dirijare a curenților), consolidări de maluri, praguri; pinteni; anrocamente și căsoaie; cleonaje:
   9.2.4.2.1. - din fascine; lemn cu bolovan sau piatră;
   9.2.4.2.2. - din piatră brută; blocuri de beton; zidărie de piatră; beton armat.
   9.2.4.3. Canale de aducțiune
   9.2.4.4. Pereuri
    9.2.4.5.  Construcții hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, platforme meteorologice; în afară de:
   9.2.4.5.1. - construcții ușoare.
   9.2.4.6. Lacuri artificiale de acumulare
   9.2.4.7. Alte construcții hidrotehnice neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.4.
   9.2.5. Construcții pentru afaceri, comerț, depozitare
   9.2.5.1. Centre de afaceri
    9.2.5.2.  Clădiri comerciale pentru depozitare-comercializare și distribuție. Magazine
     9.2.5.3.   Construcții pentru depozitarea mărfurilor de larg consum, a mărfurilor industriale, a materialelor de construcții și a produseloragricole
    9.2.5.4.  Construcții pentru depozitarea și comercializarea produselor petrolifere (benzinării etc.)
    9.2.5.5.  Construcții pentru depozitarea explozibililor, carburanților și lubrifianților
    9.2.5.6.  Silozuri pentru agregate minerale, minereuri, cărbuni, materiale pulverulente (ciment, var, ipsos) etc.
   9.2.5.7. Rezervoare și bazine pentru depozitare, în afară de:
   9.2.5.7.1. - rezervoare pentru depozitare cu protecție catodică
   9.2.5.8. Depozite frigorifice pentru alimente. Ghețării
   9.2.5.9. Platforme pentru depozitare și activități comerciale
   9.2.5.10. Tancuri, rezervoare, bidoane și butoaie pentru depozitarea băuturilor
   9.2.5.11. Rampe de încărcare
    9.2.5.12.  Construcții ușoare pentru afaceri, comerț, depozitare (barăci, magazii, șoproane etc.)
   9.2.5.13. Camere de tezaur pentru depozitarea valorilor și datelor
    9.2.5.14.  Alte construcții pentru afaceri, comerț, depozitare neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.5.
   9.2.6. Construcții de locuințe și social-culturale
   9.2.6.1. Clădiri de locuit, hoteluri și cămine, în afară de:
    9.2.6.1.1.  - clădiri pentru locuințe sociale, moteluri și cămine amplasate în centre industriale. WC publice
    9.2.6.2.  Construcții pentru învățământ; știință; cultură și artă; ocrotirea sănătății; asistență socială cultură fizică și agrement, în afară de:
   9.2.6.2.1. - case de sănătate, băi publice și baze de tratament
   9.2.6.3. - Împrejmuiri din:
   9.2.6.3.1. - lemn;
   9.2.6.3.2. - zidărie, beton armat, metal.
   9.2.6.4. Clădiri administrative
   9.2.6.5. Construcții pentru centrale termice și puncte termice
   9.2.6.6. Construcții suport pentru panouri de afișare și publicitate
    9.2.6.7.  Construcții pentru turnuri de ceas, turnuri de pază și alte amenajăriasemănătoare
    9.2.6.8.  Alte construcții de locuințe și social-culturale neregăsite în cadrulsubgrupei 9.2.6.
   9.2.7. Construcții pentru transportul energiei electrice
    9.2.7.1.  Rețele de alimentare, de iluminat și linii de transport al energiei electrice:
   9.2.7.1.1. - aeriene, pe stâlpi din lemn;
   9.2.7.1.2. - aeriene, pe stâlpi metalici sau din beton armat;
   9.2.7.1.3. - subterane.
   9.2.7.2. Instalații electrice de forță:
   9.2.7.2.1. - aeriene sau aparente;
   9.2.7.2.2. - îngropate;
   9.2.7.2.3. - în tub, canal sau în tunel de protecție.
    9.2.7.3.  Alte construcții pentru transportul energiei electrice neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.7.
    9.2.8.  Construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare
   9.2.8.1. Puțuri săpate sau forate
   9.2.8.2. Drenuri pentru alimentări cu apă
   9.2.8.3. Captări și prize de apă
   9.2.8.4. Canale pentru alimentare cu apă și evacuarea apelor
   9.2.8.5. Galerii pentru alimentare cu apă și evacuarea apelor
    9.2.8.6.  Conducte pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările; rețele de distribuție. Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare
   9.2.8.7. Conducte pentru canalizare, în afară de:
   9.2.8.7.1. - conducte tehnologice pentru ape acide
   9.2.8.8. Stații de tratare, de neutralizare și de epurare a apelor
   9.2.8.9. Castele de apă
    9.2.8.10.  Iazuri de depozitare; paturi de uscare a nămolului; câmpuri de irigare și infiltrare, în afară de:
   9.2.8.10.1.- canale de irigații
   9.2.8.11. Rezervoare din beton armat pentru înmagazinarea apei
   9.2.8.12. Stații de pompare și separare a apei, în afară de:
   9.2.8.12.1.- stații de pompare plutitoare
    9.2.8.13.  Construcții și instalații tehnologice pentru alimentare cu apă și canalizare
   9.2.8.14. Construcții ușoare (barăci, magazii, șoproane etc.)
    9.2.8.15.  Alte construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățirifunciare neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.8.
    9.2.9.  Construcții pentru transportul și distribuția petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat și pentru termoficare
     9.2.9.1.   Conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere, gazelor și al lichidelor industriale, inclusiv traversările și instalațiile tehnologice, în afară de:
    9.2.9.1.1.  - conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere prevăzute cu protecție catodică
   9.2.9.2. Conducte de termoficare:
   9.2.9.2.1. - aeriene sau în canale de protecție vizitabile;
   9.2.9.2.2. - în canale nevizitabile.
     9.2.9.3.   Conducte, branșamente și instalații tehnologice pentru distribuția gazelor, produselor petroliere și a lichidelor industriale, apă sărată, din exteriorul și interiorul construcțiilor
     9.2.9.4.   Alte construcții pentru transportul și distribuția petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat și pentru termoficare, neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.9.
   9.2.10. Alte construcții neregăsite în cadrul grupei 9.2.
  III. Nomenclator privind denumirea stării construcției
  Nr. Simbol Denumire starea construcției
  1 FB Clădiri foarte bune
  2 B Clădiri bune
  3 S Clădiri satisfăcătoare
  4 I Clădiri insalubre
  5 X Ruine
  6 AS Alte stări decât cele enumerate mai sus
  IV. Nomenclator privind categoria entității
  Nr. Simbol Denumire categoria entității
  1 IPC Instituții publice centrale
  2 IPL Instituții publice locale
  3 RA Regii autonome
  4 SC Societăți comerciale, societăți/companii naționale
  5 ICD Institute de cercetare-dezvoltare
  6 SCO Societăți cooperatiste
  7 AF Asociații, fundații
  8 PFA Persoane fizice care desfășoară activități producătoare de venituri
  9 PFZ Persoane fizice
  10 AE Alte entități decât cele enumerate mai sus
   +  Anexa nr. 3la precizăriGLOSAR DE TERMENII. Definirea terenurilor conform categoriilor de folosință1. Categorie de folosință a terenului - caracterizare codificată din punctul de vedere al destinației terenului, în funcție de scopul pentru care este utilizat (agricol, silvic, construcții, căi de comunicații, exploatare minieră etc.).2. Căile de comunicații rutiere (DR) și căile ferate (CF). Din punct de vedere funcțional și al administrării, căile de comunicații rutiere se împart după cum urmează:a) drumuri de interes local: drumurile comunale și drumurile vicinale;b) căi ferate simple, duble și înguste, triaje;c) drumurile de exploatare din extravilan, care nu au un caracter permanent, nu se înregistrează ca detalii și se atribuie în proporție egală parcelelor din imediata vecinătate.3. Fânețe (F). La categoria "fânețe" se încadrează terenurile înierbate sau înțelenite în mod natural sau artificial prin însămânțări la maximum 15-20 de ani, iar iarba se cosește pentru fân. Se înregistrează la fânețe: fânețe curate, fânețe cu pomi, fânețe împădurite, fânețe cu tufărișuri și mărăcinișuri.4. Livezi (L). Livezile sunt terenuri plantate cu pomi și arbuști fructiferi. Se înregistrează ca livezi:a) livezi clasice - terenurile plantate cu pomi fructiferi în diferite sisteme de cultură tradiționale, și anume: livezi cu culturi intercalate, livezi înierbate, livezi în sistem agropomicol, livezi pure etc.;b) livezi intensive și superintensive - livezi amenajate având o mare densitate de pomi pe hectar, cu conducerea dirijată a coroanelor și mecanizarea lucrărilor de întreținere și recoltare;c) plantații de arbuști fructiferi - terenuri plantate cu zmeură, agrișe, coacăze, trandafiri de dulceață etc.;d) pepiniere pomicole - terenurile destinate pentru producerea materialului săditor pomicol;e) plantații pentru duzi.5. Păduri și alte terenuri forestiere (PF). În această categorie de folosință intră toate terenurile care sunt cuprinse în amenajamentele silvice și în afara acestora, indiferent de proprietar. Se înregistrează la această categorie de folosință:a) păduri - terenuri acoperite cu vegetație forestieră, cu o suprafață mai mare de 0,25 ha;b) terenuri destinate împăduririi - terenuri în curs de regenerare, terenuri degradate și poieni prevăzute a fi împădurite prin amenajamente silvice;c) terenuri care servesc nevoilor de cultură, producție și administrație silvică - terenuri ocupate de pepiniere, solare, plantații, culturi de răchită, arbuști ornamentali și fructiferi, cele destinate hranei vânatului și animalelor din unitățile silvice, cele date în folosință temporară personalului silvic;d) perdele de protecție - benzi ordonate din plantații silvice și uneori silvopomicole, care au diferite roluri de protecție, ca: perdele pentru protecția culturilor agricole, perdele pentru protecția căilor de comunicație, pentru protecția așezărilor umane, perdele pentru protecția digurilor, perdele pentru combaterea eroziunii etc.;e) tufărișuri și mărăcinișuri - terenuri acoperite masiv cu vegetație arborescentă de mică înălțime, cătinișuri, ienupărișuri, salcâmi, mărăcinișuri etc.6. Pășuni (P). Pășunile sunt terenuri înierbate sau înțelenite în mod natural sau artificial prin însămânțări la maximum 15-20 de ani și care se folosesc pentru pășunatul animalelor. În cadrul acestei categorii de folosință se înregistrează:a) pășuni curate - pășunile acoperite numai cu vegetație ierboasă;b) pășuni cu pomi - pășunile plantate cu pomi fructiferi, în scopul combaterii eroziunii sau a alunecărilor de teren, precum și pășunile care provin din livezi părăginite. La încadrarea acestora se va ține seama de faptul că producția principală este masa verde care se pășunează, iar fructele pomilor reprezintă un produs secundar;c) pășuni împădurite - pășunile care în afară de vegetație ierboasă sunt acoperite și cu vegetație forestieră, cu diferite grade de consistență;d) pășuni cu tufărișuri și mărăcinișuri.7. Terenuri arabile (A). În această categorie se încadrează acele terenuri care se ară în fiecare an sau la mai mulți ani (2-6 ani) și sunt cultivate cu plante anuale sau perene cum ar fi: cereale, leguminoase pentru boabe, plante tehnice și industriale, plante medicinale și aromate, plante furajere, legume etc. În categoria de folosință arabil se includ: arabil propriu-zis, pajiști cultivate, grădini de legume, orezării, sere, solare și răsadnițe, căpșunării, alte culturi perene. Se înregistrează ca terenuri arabile:a) terenurile destinate culturilor furajere perene (trifoiști, sparcetiere, lucerniere sau alte terenuri însămânțate cu diferite amestecuri de plante leguminoase și graminee perene), care se ară o dată la cel mult 6 ani;b) terenurile rămase temporar neînsămânțate din cauza inundațiilor, colmatărilor, degradărilor sau a altor cauze;c) terenurile cu sere și răsadnițe sistematizate, cu mențiunea "sere" sau "răsadnițe".8. Terenurile arabile amenajate sau ameliorate prin lucrări de desecare, terasare, irigare etc. se vor delimita și se vor înscrie la arabil cu întreaga lor suprafață, incluzând și suprafețele ocupate de canale, diguri, taluzuri, debușee, benzi înierbate etc., care au lățimi mai mici de 2 m, cu excepția celor din proprietatea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. și Companiei Naționale "Apele Române" - S.A., care se vor înregistra la categoria de folosință curți - construcții.9. Terenuri cu ape și ape cu stuf. În această categorie intră terenurile acoperite permanent cu apă, precum și cele acoperite temporar, care după retragerea apelor nu pot avea altă folosință. Se înregistrează la această categorie:a) ape curgătoare (HR): fluviul Dunărea, brațele și canalele din Delta Dunării, cursurile de apă, pârâurile, gârlele și alte surse de ape cu denumiri locale (izvoare, privaluri etc.). La apele curgătoare se va înregistra suprafața ocupată de întreaga albie minoră a cursului de apă, din mal în mal, chiar dacă aceasta nu este în întregime și permanent sub apă. De obicei, apele curgătoare formează de o parte și de alta a luciului apei prundișuri care numai la viituri mari sunt acoperite pentru scurt timp cu apă. Albia minoră a unui curs de apă include toate zonele joase ale cursului, insulele și prundișurile. Toate aceste terenuri din albia minoră nu se înscriu la neproductiv, ci la terenuri cu ape;b) ape stătătoare (HB). Limita acestor ape variază în funcție de anotimp și de regimul de precipitații. La delimitarea acestor ape se va lua în considerare limita lor la nivelul mediu al apelor. În această categorie se încadrează și apele amenajate în mod special pentru creșterea dirijată a peștelui, precum și suprafețele cu ape stătătoare de mică adâncime unde cresc trestiișuri, păpurișuri și alte tipuri de vegetație specifică în regim amenajat sau neamenajat;c) marea teritorială și marea interioară. Suprafața mării teritoriale este cuprinsă între liniile de bază ale celui mai mare reflux de-a lungul țărmului, inclusiv ale țărmului dinspre larg al insulelor, ale locurilor de acostare, amenajamentelor hidrotehnice și ale altor instalații portuare permanente și linia din larg, care are fiecare punct situat la o distanță de 12 mile marine (22.224 m), măsurată de la punctul cel mai apropiat de la liniile de bază. Suprafața mării interioare este cuprinsă între țărmul mării și liniile de bază așa cum au fost definite mai sus.10. Terenuri degradate și neproductive (N). Această categorie cuprinde terenurile degradate și cu procese excesive de degradare, care sunt lipsite, practic, de vegetație. Din această categorie fac parte:a) nisipuri zburătoare - nisipuri mobile nefixate de vegetație și pe care vântul le poate deplasa dintr-un loc în altul;b) stâncării, bolovănișuri, pietrișuri - terenuri acoperite cu blocuri de stânci masive, îngrămădiri de bolovani și pietrișuri, care nu sunt acoperite de vegetație;c) râpe, ravene, torenți - alunecări active de teren care sunt neproductive când nu sunt împădurite;d) sărături cu crustă - terenuri puternic sărăturate, care formează la suprafața lor o crustă albicioasă friabilă;e) mocirle și smârcuri - terenuri cu alternanțe frecvente de exces de apă și uscăciune, pe care nu se instalează vegetație. Terenurile cu mlaștini cu stuf nu se înregistrează la categoria terenurilor neproductive, ci la categoria terenuri cu ape și stuf;f) gropile de împrumut și cariere - terenuri devenite neproductive prin scoaterea stratului de sol și rocă pentru diverse nevoi de construcții;g) halde - terenuri pe care s-a depozitat material steril rezultat în urma unor activități industriale și exploatări miniere.11. Terenurile ocupate cu construcții și curți (CC). Această categorie cuprinde terenurile cu diverse utilizări și destinații, de exemplu: clădiri, curți, fabrici, uzine, silozuri, gări, hidrocentrale, cariere, exploatări miniere și petroliere, cabane, schituri, terenuri de sport, aerodromuri, diguri, taluzuri pietruite, terase, debușee, grădini botanice și zoologice, parcuri, cimitire, piețe, rampe de încărcare, fâșia de frontieră, locuri de depozitare, precum și alte terenuri care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de folosință prevăzute la punctele anterioare.12. Vii (V). În această categorie se încadrează terenurile plantate cu viță de vie:a) vii altoite și indigene:– viile altoite au la baza lor un portaltoi;– viile indigene sunt nealtoite, dezvoltându-se pe rădăcini proprii.Împreună mai sunt denumite și vii nobile;b) vii hibride sunt cele care poartă și denumirea de producători direcți;c) hamei - deoarece au o agrotehnică asemănătoare cu a viței-de-vie, plantațiile de hamei se includ în această categorie de folosință;d) pepiniere viticole - terenuri pentru producerea materialului săditor viticol: plantațiile portaltoi și pepinierele propriu-zise sau școlile de vițe.II. Definirea terenurilor conform destinațiilor acestora1. Terenurile aflate permanent sub ape, din care fac parte: albiile minore ale cursurilor de apă, cuvetele lacurilor naturale și artificiale la nivelul maxim de retenție, brațele și canalele din Delta Dunării, fundul apelor maritime interioare și al mării teritoriale și contigue.2. Terenurile cu destinație agricolă, din care fac parte: terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantațiile de hamei și duzi, pășunile, fânețele, serele, solarele, răsadnițele, terenurile cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din amenajamente silvice, pășunile împădurite, cele ocupate cu construcții agrozootehnice și de îmbunătățiri funciare, amenajările piscicole, drumurile tehnologice și de depozitare.3. Terenurile cu destinație forestieră, din care fac parte: terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură, producție ori administrație silvică, terenurile destinate împăduririlor și cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănișuri, râpe, ravene, torenți.4. Terenurile cu destinație specială, din care fac parte: terenurile folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, aeriene și navale, cele pe care se află obiective și instalații hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice și gazelor naturale, terenurile cu exploatări miniere, petroliere, cele pentru nevoile de apărare a țării, precum și rezervațiile și monumentele naturii, monumentele, ansamblurile și siturile arheologice și istorice și altele asemenea.5. Terenurile aflate în intravilan (TDI), în care se includ toate terenurile, indiferent de categoria de folosință, situate în perimetrul localităților urbane și rurale, ca urmare a stabilirii limitei de hotar a intravilanului, conform legislației în vigoare.6. Terenuri cu îmbunătățiri funciare (TDF), terenuri deservite de sisteme de irigații sau de desecare și drenaj ori de lucrări de apărare împotriva inundațiilor sau de combatere a eroziunii solului.III. Definirea drepturilor reale1. Domeniul privat al statului - este alcătuit din bunurile aflate în proprietatea privată a acestuia și din cele asupra căruia statul deține un drept real, altul decât cel de proprietate, care nu fac parte din domeniul public al statului reglementat de Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.2. Dreptul de proprietate privată se definește conform prevederilor art. 555 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ca fiind acel drept real care conferă titularului atributele de posesie, folosință și dispoziție în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege, asupra unui bun imobil. Proprietate privată a statului (art. 553 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare) - sunt obiect al proprietății private a statului toate bunurile de uz sau interes privat al acestuia.3. Drepturile reale - sunt enumerate și definite în cadrul Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.IV. Definiția altor termeni utilizați în precizări1. Construcție - un imobil sau o parte dintr-un imobil construit cu o utilizare distinctă pentru proprietar/deținător, care aparține/este deținut de una sau mai multe persoane, în exclusivitate ori în indiviziune. Aceasta poate fi o clădire întreagă sau părți dintr-o clădire, cu una sau mai multe intrări. Fiecare intrare are o adresă. Adresa este identică cu cea a intrării.2. Extravilanul unității administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritorială, cuprinsă în afara intravilanului, delimitată cadastral potrivit legii.3. Fonduri publice - sume alocate din bugetele reglementate de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.4. Imobil - teren proprietate privată a statului și/sau construcții proprietate privată a statului.5. Instituții publice - cele definite în conformitate cu art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare: denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea/coordonarea acestora, finanțate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.6. Instituții publice locale - cele definite în conformitate cu art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare: denumirea generică, incluzând comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora;7. Intravilanul unității administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritorială, legal delimitată, destinată construirii și habitației.8. Inventarul bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale - reprezintă inventarul întocmit la nivelul fiecărei entități conform prezentelor precizări.9. Inventarul centralizat - reprezintă inventarul centralizat la nivelul Ministerului Finanțelor Publice ca urmare a transmiterii inventarului întocmit de fiecare entitate obligată la transmiterea acestuia.10. Parcelă - suprafața de teren situată într-o unitate administrativ-teritorială pe un amplasament bine stabilit, având o singură categorie de folosință și aparținând unui proprietar sau mai multor proprietari, în indiviziune.11. Starea construcției - se apreciază în raport cu vechimea clădirii, necesarul lucrărilor de reparații, echiparea tehnică, gradul de confort, starea de îmbunătățire, finisare interioară și exterioară. Clasificarea clădirilor, în funcție de starea construcției, se face după cum urmează:a) stare foarte bună (FB) - construcția nu necesită lucrări de reparații curente și nici lucrări de reparații capitale la principalele elemente de construcții;b) stare bună (B) - construcția are nevoie de unele lucrări de reparații curente la elemente de construcții, pentru a fi readusă în stare foarte bună, cum ar fi: reparații la fundații și zidărie, tencuieli interioare și exterioare, planșee, pardoseli, învelitori, zugrăveli și vopsitorii exterioare, instalații electrice, sanitare și de încălzire, în proporție de până la 10% din valoarea acestora;c) stare satisfăcătoare (S) - construcția necesită lucrări de întreținere, reparații curente și reparații capitale la elemente de construcții peste cele prevăzute la starea bună;d) clădiri insalubre (I) - clădirile care nu corespund pentru folosință, ca urmare a degradărilor și prezintă pericol pentru sănătatea și viața celor care locuiesc în ele;e) ruine (X) - construcțiile dărâmate sau părți de construcții nelocuibile.12. Valoarea contabilă netă - sunt definite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.----------Pct. 12 al pct. IV din anexa 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016, prin eliminarea unei sintagme.13. Atribuit în mod direct - actul juridic prin care s-a constituit un drept real, altul decât cel de proprietate, de către titularul dreptului de proprietate, prin reprezentantul legal al acestuia, către entitățile care beneficiază de acesta.----------Pct. 13 al pct. IV din anexa 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 280 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016.------