DECRET nr. 94 din 16 aprilie 1976privind înfiinţarea şi organizarea Facultăţii de medicina militară
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 38 din 27 aprilie 1976    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1În cadrul Institutului de medicina şi farmacie din Bucureşti se înfiinţează Facultatea de medicina militară, ca instituţie militară de învăţămînt superior, subordonata Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului şi Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 2Facultatea de medicina militară asigura: a) pregătirea de militari necesari Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne, precum şi de medicii necesari Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor pentru marina civilă; b) pregătirea medico-militară a studenţilor militari de la facultăţile de stomatologie şi farmacie; c) organizarea şi desfăşurarea învăţămîntului post-universitar cu specific medico-militar, pentru medicii militari şi civili; d) coordonarea, îndrumarea şi controlul pregătirii medico-militare a studenţilor din toate facultăţile de medicina generală, pediatrie, stomatologie şi farmacie.  +  Articolul 3Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului şi Ministerului Sănătăţii vor lua măsuri necesare privind: a) introducerea în procesul de învăţămînt superior medico-farmaceutic a unor capitole cu specific de medicina militară, în vederea însuşirii de către toţi studenţii civili a cunoştinţelor necesare pentru a fi capabili sa acţioneze în caz de război; b) elaborarea propunerilor referitoare la domeniile de perfecţionare şi specializare, care să asigure pregătirea medico-militară a medicilor civili şi militari în cadrul învăţămîntului postuniversitar sau al altor forme de pregătire.  +  Articolul 5Candidaţii admişi în Facultatea de medicina militară vor încheia angajamente scrise cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne sau cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, după caz, în condiţiile şi cu consecinţele prevăzute de Decretul nr. 473/1971.  +  Articolul 6Studenţii Facultăţii de medicina militară sînt consideraţi elevi în instituţii de învăţămînt superior, în sensul art. 28 lit. c) din Legea nr. 14/1972 privind organizarea apărării naţionale a Republicii Socialiste România, avînd drepturi şi obligaţiile prevăzute de această lege, în măsura în care prin prezentul decret nu se dispune altfel.  +  Articolul 7Studenţii Facultăţii de medicina militară care se pregătesc pentru Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne li se acordă gradul de ofiţer activ, potrivit Statului corpului ofiţerilorStudenţii Facultăţii de medicina militară, care se pregătesc pentru Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor - marina civilă, li se acordă acelaşi grad de ofiţer, în rezerva, în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii prevăzuţi la alin. 1. De la data acordării gradului de ofiţer în rezerva, pînă la absolvirea facultăţii, aceştia vor continua studiile în poziţia de concentraţi, avînd aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi studenţii militari din cadrul facultăţii, cu excepţia drepturilor de echipament, care vor fi stabilite de către ministrul apărării naţionale, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 8La Facultatea de medicina militară personalul militar şi civil se stabileşte potrivit criteriilor prevăzute în Decretul nr. 278/1973 privind stabilirea normele unitare de structura pentru instituţiile de învăţămînt, devenit Legea nr. 94/1973.  +  Articolul 9Numirea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului didactic militar, precum şi numirea, transformarea şi eliberarea din funcţie a personalului didactic civil din Facultatea de medicina militară, se fac de către Ministrul Apărării Naţionale împreună cu Ministerul Învăţămîntului, conform prevederilor Statutului personalului didactic.Înscrierile la concurs pentru ocuparea posturilor didactice se face cu avizul Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 10Drepturile materiale şi băneşti ale personalului militar şi civil de la Facultatea de medicina militară, precum şi cheltuielile de şcolarizare şi întreţinere a studenţilor militari sînt cele reglementate prin actele normative în vigoare pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale.Cheltuielile efectuate potrivit aliniatului precedent se suporta din planul de cheltuieli al Ministerului Apărării Naţionale.Cheltuielile de şcolarizare şi întreţinere a studenţilor pregatiti pentru marina civilă se suporta din planul de cheltuieli al Ministerului Apărării Naţionale, urmând să fie recuperate de la Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, pe baza deconturilor trimestriale. Cu sumele recuperate Ministerul Apărării Naţionale va reconstitui creditele bugetare din planul sau de cheltuieli, la articolele de la care s-a efectuat.  +  Articolul 11Fondurile necesare investiţiilor pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Facultăţii de medicina militară, precum şi cheltuielile privind întreţinerea şi funcţionarea acestei facultăţi, se asigura prin planurile Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 12Anii de studii existenţi la data infiintarii Facultăţii de medicina militară pot funcţiona, pînă la absolvire, ca formaţii de baza pentru activitatea didactica de predare, cu un număr mai mic de 75 studenţi, dar nu mai puţin de 30 studenţi.  +  Articolul 13Studenţii şi medicii de la Facultatea de medicina militară, precum şi ceilalţi medici şi studenţi ai institutelor şi facultăţilor de medicina şi farmacie, vor folosi atît bazele de învăţămînt existente cat şi cele ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, din centrele universitare.  +  Articolul 14Facultatea de medicina militară va funcţiona pe baza unui regulament, aprobat de ministrul apărării naţionale, ministrul educaţiei şi învăţămîntului şi ministrul sănătăţii.  +  Articolul 15Punctul 25 din anexa nr. 2 la Decretul Consiliului de Stat nr. 147/1974 privind nomenclatorul profilurilor şi specializărilor din învăţămîntului superior, precum şi instituţiilor şi facultăţile din sistemul Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului, devenit Legea nr. 46/1974, se completează cu următoarele prevederi care se înscriu pe rândul 2, după datele referitoare la Facultatea de medicina:- în coloana 1: "Facultatea de medicina militară";- în coloana 2: "Medicina";- în coloana 3: "Medicina generală".  +  Articolul 16Catedra de medicina militară, prevăzută în anexa la art. 11 din Decretul nr. 278/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru instituţiile de învăţămînt, îşi încetează activitatea pe data începerii anului universitar 1976/1977.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România----------