NORME METODOLOGICE din 5 aprilie 2018privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 12 aprilie 2018    Notă
    Aprobate prin Ordinul nr. 1.762 din 5 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 324 din 12 aprilie 2018.
     +  Capitolul I Situații financiare trimestriale și raportări financiare lunare1.1. Situațiile financiare întocmite de instituțiile publice la finalul trimestrelor I, II și III în anul 2018 se compun din: bilanț, cont de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturi de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note explicative.1.2. Situațiile financiare trimestriale se întocmesc utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III prevăzute în Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.1.3. Situațiile financiare trimestriale se întocmesc pe modelele aprobate prin:– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele nr. 2-7, 7b, 9, 11-13, 14a, 14b, 15-19, 20a, 20b, 27, 28, 30, 30b, 30b.1 și 40a-40c la situațiile financiare);– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare (anexa nr. 32 la situațiile financiare);– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare (formularul „Bilanț“ - anexa nr. 1 la situațiile financiare).1.4.(1) Modelele formularelor actualizate pentru situațiile financiare trimestriale și raportările financiare lunare în anul 2018, precum și corelațiile ce trebuie respectate între formularele de situații financiare în anul 2018 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie1.4.(2) Corelațiile care trebuie respectate între formularele de situații financiare în anul 2018 sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale“, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 9 mai 2017.1.5. Cerințe privind întocmirea situațiilor financiare trimestriale:1.5.(1) La completarea formularului „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) în anul 2018 se au în vedere:– prevederile de la cap. IV pct. 4.1.(3) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 191/2017, cu excepția ultimelor trei teze.– Instituțiile publice au obligația să verifice corespondența datelor înscrise în fluxul de trezorerie (anexele nr. 3 și 4 la situațiile financiare) cu cele din extrasele de cont eliberate de unitățile Trezoreriei Statului sau de instituțiile de credit, după caz.– Instituțiile publice au obligația să prezinte la unitățile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare), pentru obținerea vizei privind exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități și pentru asigurarea concordanței datelor din contabilitatea instituțiilor publice cu cele din contabilitatea unităților Trezoreriei Statului.– Datele înscrise în „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidența Trezoreriei Statului, altfel aceasta restituie situația instituției publice respective pentru a introduce corecțiile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 și 15 coloana 15.1.5.(2).1. În formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 4 la situațiile financiare), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.1.5.(2).2. La depunerea la ordonatorul de credite superior, formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 4 la situațiile financiare) este însoțit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități deschise la instituțiile de credit.1.5.(3) La întocmirea conturilor de execuție - venituri (anexele nr. 5, 9, 12, 17) și a conturilor de execuție - cheltuieli (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16, 18) în anul 2018 se au în vedere următoarele:– informațiile referitoare la prevederi bugetare se completează potrivit structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 3/2018, prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte acte normative în vigoare;– cap. IV pct. 4.2.(2)-4.2.(4), 4.3.(2), 4.3.(3), 4.4-4.8, 4.10-4.13, 4.16-4.19 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018.1.5.(4) La întocmirea conturilor de execuție - venituri (anexele nr. 5, 9, 12, 17) se au în vedere și veniturile încasate în numerar nedepuse în conturile de trezorerie.Sumele raportate în conturile de execuție - venituri la coloana 4 reprezentând „Drepturi constatate din anii precedenți“ trebuie să corespundă cu sumele raportate la coloana 8 „Drepturi constatate de încasat“ din aceleași formulare, întocmite la 31 decembrie 2017.1.5.(5).1. Formularul „Disponibil din mijloace cu destinație specială“ (anexa nr. 14a la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare centrală.Rândul 12 „Alte fonduri cu destinație specială“ se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț.La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(11), mai puțin tezele 1 și 3, din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.1.5.(5).2. Formularul „Disponibil din mijloace cu destinație specială“ (anexa nr. 14b la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare locală.La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(12) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.1.5.(6).1. Formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare) se completează de către toate instituțiile publice care au calitatea de beneficiari și care derulează proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.1.5.(6).2. Formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare) se completează distinct pe fiecare sursă de finanțare (mai puțin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile).1.5.(6).3. Plățile raportate de instituțiile publice la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, raportate în anexele nr. 7 și 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat, trebuie să corespundă cu plățile raportate în formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare).1.5.(6).4. În cazul proiectelor derulate în parteneriat, instituțiile publice, în calitate de lideri sau parteneri, completează anexa nr. 19 la situațiile financiare cu informații privind plățile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activitățile pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, precum și cu informații privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activități.1.5.(6).5. Formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare) se completează astfel:Col. 1 „Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58“ se completează cu informații privind plățile efectuate detaliate pe articole de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanțate proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană sau de alți donatori, raportate în formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7 la situațiile financiare) și formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7b la situațiile financiare) la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.Col. 2 „Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineatul 02)“ se completează cu informații privind plățile efectuate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare raportate în formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7 la situațiile financiare) și formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7b la situațiile financiare) la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul de cheltuieli corespunzător fondului sau programului finanțat din fonduri externe nerambursabile postaderare, alineatul 02 „Finanțare externă nerambursabilă“.Col. 3 „Sume în curs de solicitare la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ se completează cu informații preluate din soldul contului 45005 „Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE“, reprezentând cheltuieli efectuate și plătite pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare.Col. 4 „Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent, aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“ se completează cu informații preluate din soldul contului 45005 „Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE“, reprezentând cheltuieli efectuate și plătite în anii anteriori pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare.Col. 5 „Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ se completează cu informații privind cheltuielile efectuate și plătite pentru care s-au întocmit cereri de rambursare, preluate din rulajul debitor al conturilor:– 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;– 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE“; – 4610103 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.Col. 6 „Sume solicitate la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare“ se completează cu informații privind sumele solicitate și nerambursate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile efectuate în anul curent.Informațiile se preiau din soldul debitor al conturilor:– 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;– 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE“;– 4610103 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.Col. 7 „Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare“ se completează cu informații privind sumele solicitate și nerambursate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile efectuate în anii anteriori.Informațiile se preiau din soldul debitor al conturilor:– 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;– 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE“;– 4610103 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.Col. 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ se completează cu informații privind sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în anul curent, raportate în formularele „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri“ (anexele nr. 5, 9 și 12 la situațiile financiare), cap. 45 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“, coloana „Încasări realizate“ și cap. 48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“, coloana „Încasări realizate“, în cazul în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri ale instituțiilor publice.La instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și la instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local (de exemplu: unități de învățământ etc.), sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local și se raportează în coloana 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ pe baza notificărilor primite de la autoritățile de management sau de la liderul de proiect, referitoare la sumele rambursate la cap. 45 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“ și cap. 48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“. Unitățile administrativ-teritoriale nu raportează aceste sume în coloana 8.La completarea coloanei 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“, pentru sursele de finanțare 06 „Bugetul creditelor externe“ și 07 „Bugetul creditelor interne“, informațiile sunt preluate din conturile de venituri ale bugetelor locale reprezentând sume rambursate în contul plăților efectuate în anul curent, la cap. 45 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“ și cap. 48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul corespunzător, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“.În situația în care totalul sumelor raportate în coloana 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ din formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare), completat distinct pe fiecare sursă de finanțare (mai puțin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile), nu corespunde cu totalul sumelor încasate raportate în coloana 6 „Încasări realizate“ din „Contul de execuție a bugetului - Venituri“ (anexele nr. 5, 9 și 12 la situațiile financiare) la cap. 45 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“ și la cap. 48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul corespunzător, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“, instituțiile publice întocmesc o notă explicativă pentru diferențele respective. Nota explicativă nu se întocmește de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și de instituțiile de subordonare locală finanțate integral din bugetul local.Informațiile se preiau din rulajul creditor al următoarelor conturi:– 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;– 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE“;– 4610103 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.Col. 9 „Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“ se completează cu informații privind sumele rambursate în anul curent în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile în anii anteriori, raportate în formularele „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri“ (anexele nr. 5, 9 și 12 la situațiile financiare), cap. 45 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“, paragraful 02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“, coloana „Încasări realizate“ și cap. 48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, paragraful 02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“, coloana „Încasări realizate“, în cazul în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri ale instituțiilor publice.La instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și la instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local (de exemplu, unități de învățământ etc.), sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local și se raportează în col. 9 „Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“ pe baza notificărilor primite de la autoritățile de management sau de la liderul de proiect, referitoare la sumele rambursate la cap. 45 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“, paragraful 02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“ și la cap. 48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, paragraful 02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“. Unitățile administrativ-teritoriale nu raportează aceste sume în coloana 9.La completarea coloanei 9 „Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“, pentru sursele de finanțare 06 „Bugetul creditelor externe“ și 07 „Bugetul creditelor interne“, informațiile sunt preluate din conturile de venituri ale bugetelor locale reprezentând sume rambursate în contul plăților efectuate în anul curent, la cap. 45 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“, paragraful 02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“ și cap. 48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul corespunzător, paragraful 02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“.În situația în care totalul sumelor raportate în col. 9 „Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“ din formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare), completat distinct pe fiecare sursă de finanțare (mai puțin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile), nu corespunde cu totalul sumelor încasate raportate în coloana 6 „Încasări realizate“ din „Contul de execuție a bugetului - Venituri“ (anexele nr. 5, 9 și 12 la situațiile financiare) la cap. 45 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“ și la cap. 48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul corespunzător, paragraful 02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“, instituțiile publice întocmesc o notă explicativă pentru diferențele respective. Nota explicativă nu se întocmește de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și de instituțiile de subordonare locală finanțate integral din bugetul local.Informațiile se preiau din rulajul creditor al următoarelor conturi:– 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;– 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE“;– 4610103 „ Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.Col. 10 „Sume neautorizate de autoritățile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ se completează cu informații privind sumele considerate neeligibile (neautorizate) de către autoritățile de management din sumele cuprinse în cererile de rambursare ale beneficiarilor.Informațiile se preiau din rulajul debitor al conturilor înregistrate în roșu:– 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;– 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE“;– 4610103 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.Col. 11 „Sume neautorizate de autoritățile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“ se completează cu informații privind sumele considerate neeligibile (neautorizate) de către autoritățile de management din sumele cuprinse în cererile de rambursare ale beneficiarilor aferente plăților efectuate în anii anteriori.Informațiile se preiau din rulajul debitor al conturilor înregistrate în roșu:– 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;– 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE“;– 4610103 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.Col. 12 „Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent“ se completează cu informații din rulajul creditor al conturilor:– 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE“;– 4610103 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.Col. 13 „Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori“ se completează cu informații din rulajul creditor al conturilor:– 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE“;– 4610103 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.Col. 14 „Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori“ se completează cu informații privind sumele considerate neeligibile aferente cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, după rambursarea sumelor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile aferente anului curent sau anilor anteriori.Informațiile se preiau:a) din rulajul creditor al conturilor:– 4580401 „Sume de restituit autorităților de certificare/ autorităților de management/agențiilor de plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE“;– 4620103 „Creditori sub 1 an - datorii din operațiuni cu FEN“.b) din rulajul debitor al contului 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“ cu sumele înregistrate în roșu.Col. 15 „Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ se completează cu informații privind sumele considerate neeligibile aferente cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, după rambursarea sumelor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile în curent.Informațiile se preiau:a) din rulajul debitor al conturilor:– 4580401 „Sume de restituit autorităților de certificare/ autorităților de management/agențiilor de plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE“;– 4620103 „Creditori sub 1 an - datorii din operațiuni cu FEN“.b) din rulajul debitor al contului 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“ cu sumele înregistrate în roșu.Potrivit prevederilor art. 5*) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, și art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, în bugetul Ministerului Transporturilor, Ministerului Educației Naționale și al Ministerului Mediului se cuprind sumele necesare finanțării valorii totale a unor proiecte ai căror beneficiari sunt companii naționale, institute naționale etc. În această situație, ministerele completează formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare) cu informații preluate din contabilitatea proprie, precum și cu informații solicitate pe suport hârtie de la beneficiarii proiectelor, semnate de directorul entității respective și de conducătorul compartimentului financiar-contabil.1.5.(7) Formularul „Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare“ (anexa nr. 20a la situațiile financiare) se completează de către toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alți donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare și plată, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice etc.) și apoi efectuează plăți către autoritățile de management, agenții de plăți, instituții publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.Anexa nr. 20a se completează potrivit prevederilor pct. 4.21. (1) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013.1.5.(8).1. Formularul „Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare“ (anexa nr. 20b la situațiile financiare) se completează de toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare prin autorități de certificare, instituții publice ierarhic superioare, după caz, și care ulterior efectuează plăți din aceste sume (de exemplu: autorități de management, agenții de plăți, operatori de program, alte instituții publice).1.5.(8).2. Anexa nr. 20b nu se completează de către instituțiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanțări și rambursări prin autoritățile de management din România în conturile de venituri ale bugetelor proprii.Anexa nr. 20b se completează potrivit prevederilor pct. 4.21. (2) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013.1.5.(9) Formularul „Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)“ (anexa nr. 27 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice care derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.În anexa nr. 27 „Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)“ totalul plăților raportate de instituțiile publice la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se detaliază pe fiecare sursă de finanțare, pe naturi de cheltuieli, și trebuie să corespundă cu totalul plăților raportate în anexa nr. 7 sau 7b la situațiile financiare, la cele două titluri (coloana 6).1.5.(10).1. Formularul „Situația plăților efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabil㻄 (anexa nr. 28 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informații privind plățile efectuate pentru programele cu finanțare rambursabilă.1.5.(10).2. În anexa nr. 28 „Situația plăților efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabil㻄 totalul plăților raportate de instituțiile publice la titlul 65 se detaliază pe fiecare sursă de finanțare, pe naturi de cheltuieli, și trebuie să corespundă cu totalul plăților raportate în anexa nr. 7 la situațiile financiare (coloana 6).1.5.(11) Formularul „Plăți restante“ (anexa nr. 30 la situațiile financiare) se completează de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăți restante din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.1.5.(12) Formularul „Plăți restante“ (anexa nr. 30b la situațiile financiare modificată conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și de modificare și completare a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009) se completează de unitățile administrativ-teritoriale, precum și de instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare.1.5.(13) Plățile restante se completează potrivit prevederilor pct. 4.28. (3)-4.28. (7) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 96/2015, cu modificările ulterioare.1.5.(14) Formularul „Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat“ (anexa nr. 32 la situațiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situațiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă și ca modalitate de executare silită a garanțiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc. Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanțului specifice operațiunilor respective.1.5.(15).1. Pentru întocmirea corectă a formularului „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (anexa nr. 40a la situațiile financiare), a formularului „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (anexa nr. 40b la situațiile financiare) și a formularului „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (anexa nr. 40c la situațiile financiare), instituțiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informații detaliate pe sectoare, precum și pe subsectoarele administrației publice: subsectorul administrație publică centrală, subsectorul administrație publică locală, subsectorul asigurări sociale.1.5.(15).2. Sectoarele instituționale, potrivit manualului Sistemul european de conturi (SEC 2010), sunt cele prevăzute la pct. 2. (10) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465/2015.1.5.(16).1. La situațiile financiare trimestriale în anul 2018, unitățile de învățământ preuniversitar de stat ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul „Bilanț“, cuprinzând toate activele, datoriile și capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanțare a acestora.1.5.(16).2. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, în bugetele cărora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive școlare fără personalitate juridică, iau măsuri în vederea includerii în situațiile financiare trimestriale în anul 2018 și a operațiunilor efectuate de acestea.1.5.(16).3. Formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde veniturile și cheltuielile instituției efectuate din bugetul local.1.5.(16).4. Formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde și coloana 3 pentru finanțarea de la bugetul de stat în scop informativ, fără a fi adunată la coloana 1 - Total.1.5.(16).5. Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitățile teritoriale ale Ministerului Educației Naționale, unitățile de învățământ preuniversitar de stat întocmesc următoarele formulare pe care le prezintă inspectoratelor școlare în vederea centralizării:– „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare);– „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexele nr. 3 și 4 la situațiile financiare);– „Contul de execuție a bugetului de stat“ (anexele nr. 6 și 7 la situațiile financiare);– „Plăți restante“ (anexa nr. 30 la situațiile financiare). Aceste formulare cuprind veniturile și cheltuielile instituției efectuate din bugetul de stat, respectiv plățile restante aferente sectorului 01 „Buget de stat“.1.5.(16).6. În mod experimental, unitățile de învățământ preuniversitar de stat întocmesc formularul „Bilanț“ distinct pe cele două sectoare, buget de stat și, respectiv, buget local. O copie a formularului „Bilanț“ întocmit experimental pentru sectorul buget de stat se depune în scop informativ și pentru verificare la inspectoratele școlare, fără a fi centralizat de acestea în bilanțul propriu. Acesta conține numai operațiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2018, având ca solduri inițiale soldurile finale raportate la 31 decembrie 2017.Bilanțul întocmit experimental pentru sectorul buget de stat depus de unitățile de învățământ preuniversitar de stat la inspectoratele școlare se centralizează distinct la Ministerul Educației Naționale.1.5.(17) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune depun trimestrial la Ministerul Finanțelor Publice formularul „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 6 la situațiile financiare) și formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7 la situațiile financiare).1.5.(18).1. Instituțiile publice care se reorganizează în baza unor acte normative au în vedere prevederile pct. 9 lit. a) și b) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare. Aceste instituții publice întocmesc note explicative detaliate pentru diferențele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2017 și soldurile inițiale de la 1 ianuarie 2018.1.5.(18).2. Pe baza acestor note explicative, ordonatorii ierarhic superiori verifică corectitudinea datelor înscrise în situațiile financiare ale instituțiilor publice reorganizate aflate în subordine. Corectitudinea datelor înscrise în situațiile financiare pentru instituțiile publice care au calitatea de ordonatori principali de credite se verifică de către entitatea publică ce efectuează centralizarea situațiilor financiare.1.5.(19) Ca urmare a efectuării înregistrărilor contabile: 891 „Bilanț de deschidere“ = 121 „Rezultatul patrimonial“ sau 121 „Rezultatul patrimonial“ = 892 „Bilanț de închidere“ pot exista diferențe între rândurile 87 și 88, coloana 02 din formularul „Bilanț“ (anexa nr. 1 la situațiile financiare), întocmit la raportările trimestriale ale anului precedent, și rândurile 31 și 32 coloana 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare), întocmit la raportările trimestriale ale anului curent la unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Aceste diferențe nu sunt admise la nivelul situațiilor financiare trimestriale centralizate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.1.6. Cerințe privind întocmirea raportărilor financiare lunare:1.6.(1) Instituțiile publice întocmesc în anul 2018 următoarele raportări financiare lunare:A. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, indiferent de sursa de finanțare:a) Execuția centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare) și a Fondului pentru mediu, în formularele:– anexa nr. 5 „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri“;– anexa nr. 6 „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli“;– anexa nr. 7 „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“.La raportările lunare se completează numai coloana 6 „Plăți efectuate“. Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli.b) Execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ în formularul:– anexa nr. 7 „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“.La raportările lunare se completează numai coloana 6 „Plăți efectuate“. Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli. c) Indicatorii din bilanț: „Creanțe comerciale și avansuri“, cod rând 22, „Avansuri acordate“, cod rând 22.1, „Datorii comerciale și avansuri“, cod rând 61, „Avansuri primite“, cod rând 61.1, „Contribuții sociale“, cod rând 63.1, „Salariile angajaților“, cod rând 72, „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)“ cod rând 73. La cod rând 63.1 se are în vedere și înscrierea soldului contului 4310600 „Contribuția asiguratorie pentru muncă“. Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă pentru creșterile semnificative ale sumelor raportate în bilanț la indicatorii menționați.d) Anexa nr. 30 „Plăți restante“. Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă referitoare la plăți restante și arierate, în care se explică cauzele creșterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăți restante/arierate și pe număr de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum și componența sumelor raportate la finele perioadei.B. Unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare:a) Execuția cheltuielilor efectuate din finanțările rambursabile externe și interne, în formularele:– anexa nr. 15 „Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli“;– anexa nr. 16 „Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli“;– anexa nr. 7b „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“.La raportările lunare se completează numai coloana 6 „Plăți efectuate“. Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli;b) Execuția centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii, în formularele:– anexa nr. 9 „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri“;– anexa nr. 11 „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli“;– anexa nr. 7b „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“.În formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri“ se completează numai coloana 6 „Încasări realizate“, iar în formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli“ și în formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ se completează numai coloana 6 „Plăți efectuate“.În formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – Cheltuieli“, la secțiunile de funcționare și dezvoltare informațiile se completează numai la nivel de capitol. Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli.c) Execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ în formularul:– anexa nr. 7b „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“.La raportările lunare se completează numai coloana 6 „Plăți efectuate“. Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli. d) Indicatorii din bilanț: „Creanțe comerciale și avansuri“ cod rând 22, „Avansuri acordate“, cod rând 22.1, „Datorii comerciale și avansuri“, cod rând 61, „Avansuri primite“, cod rând 61.1, „Contribuții sociale“, cod rând 63.1, „Salariile angajaților“, cod rând 72, „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)“ cod rând 73. La cod rând 63.1 se are în vedere și înscrierea soldului contului 4310600 „Contribuția asiguratorie pentru muncă“. Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă pentru creșterile semnificative ale sumelor raportate în bilanț la indicatorii menționați.e) Anexa nr. 30b „Plăți restante“. Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă referitoare la plăți restante și arierate, în care se explică cauzele creșterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăți restante/arierate și pe numărul de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum și componența sumelor raportate la finele perioadei;f) Anexa nr. 30b.1 „Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de ....“. Se arhivează la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București și nu se centralizează;g) Anexa nr. 30b.2 „Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de 31 martie 2013“. Se arhivează la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București și nu se centralizează.1.6.(2) În anul 2018 se suspendă depunerea la Ministerul Finanțelor Publice a raportărilor financiare lunare privind execuția bugetară efectuată prin conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului, astfel:– formularele prevăzute la pct. 1.6.(1) subpct. A lit. a) și b);– formularele prevăzute la pct. 1.6.(1) subpct. B lit. a), b) și c).În funcție de necesitățile proprii de informare, ordonatorii principali de credite pot dispune întocmirea și centralizarea în continuare a raportărilor financiare lunare suspendate de la depunere.1.6.(3) Raportările financiare lunare se depun la Ministerul Finanțelor Publice, pentru execuția bugetară efectuată prin conturile deschise la instituții de credit, cu excepția sumelor care au tranzitat conturile de venituri și cheltuieli deschise la unitățile Trezoreriei Statului, în anul 2018, după cum urmează:– formularele prevăzute la pct. 1.6.(1) subpct. A lit. a) și b);– formularele prevăzute la pct. 1.6.(1) subpct. B lit. a), b) și c).La întocmirea raportărilor financiare lunare, referitor la sumele care au tranzitat conturile de venituri și cheltuieli deschise la unitățile Trezoreriei Statului, se au în vedere următoarele precizări:– în conturile de execuție-venituri (anexele nr. 5 și 9 la situațiile financiare) se completează numai sumele încasate în conturile de disponibilități, deschise la instituțiile de credit, reprezentând venituri aferente bugetului instituției și care nu au fost transferate în conturile de venituri bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului;– în conturile de execuție-cheltuieli (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 15 și 16 la situațiile financiare) se completează plățile, aprobate în bugetul instituției publice, care au fost efectuate din conturile de disponibilități deschise la instituțiile de credit și care nu provin din sumele transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului.1.6.(4) Plățile restante se completează potrivit prevederilor cap. IV pct. 4.28.(3) - 4.28.(7) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 96/2015, cu modificările ulterioare.1.7. Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice, prevăzute în cap. III pct. 10 lit. b.5) și b.6) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile și în anul 2018.  +  Capitolul II Depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare2.1. Situațiile financiare trimestriale întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale, precum și de administrațiile județene ale finanțelor publice și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finanțelor Publice la termenul prevăzut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru trimestrul I - 10 mai, pentru trimestrul II - 9 august, iar pentru trimestrul III - 9 noiembrie 2018.2.2. Situațiile financiare trimestriale întocmite de instituțiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari și terțiari de credite se depun la instituțiile ierarhic superioare, potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) și (9) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2.3. Situațiile financiare trimestriale întocmite de instituțiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administrațiile județene ale finanțelor publice și la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2.4. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare, transmit raportările financiare lunare în format electronic, însoțite de o adresă de înaintare și note explicative, după caz, scanate și semnate de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.2.5. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora urmăresc pentru raportările financiare lunare concordanța datelor lunare transmise cu cele raportate prin situațiile financiare trimestriale. În cazul unor diferențe majore se comunică cauzele acestor diferențe.2.6. Termenele de depunere la Ministerul Finanțelor Publice a raportărilor financiare lunare sunt cele prevăzute la cap. III pct. 7 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.2.7. Sancțiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea la Ministerul Finanțelor Publice și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice sunt prevăzute la art. 42 alin. (1) și (8) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2.8. Situațiile financiare trimestriale și anuale/Raportările financiare lunare întocmite la nivelul activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București se semnează de persoanele care au calitatea de ordonatori terțiari de credite ai bugetului Trezoreriei Statului și ai bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale și de conducătorul compartimentului financiar-contabil (Serviciul contabilitatea generală a statului/Serviciul administrarea și contabilitatea contului curent al trezoreriei) sau de alte persoane cărora le-a fost delegată exercitarea acestor competențe.-----