ORDIN nr. 1.762 din 5 aprilie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 12 aprilie 2018  Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,în baza dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Anexa nr. 2 „Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări, precum și soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial“ (cod 57) la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 116/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 4 februarie 2014, se abrogă.  +  Articolul 3Anexa nr. 1 „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa 19 la situațiile financiare) la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 29 ianuarie 2013, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile art. 5 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Orice alte dispoziții contrare se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 5 aprilie 2018.Nr. 1.762.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEprivind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018  +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 71/2013)(Anexa nr. 19 la situațiile financiare)
  Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
  Cod …….*) - lei -
  Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatoriCod rândPlăți efectuate în anul curent de la titlurile 56 și 58Din care:Sume în curs de solicitare la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curentSume în curs de solicitare la rambursare în anul curent, aferente cheltuielilor efectuate în anii anterioriSume solicitate la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curentSume solicitate la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent, aflate în curs de autorizareSume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori, aflate în curs de autorizareSume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curentSume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anterioriSume neautorizate de autoritățile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anul curentSume neautorizate de autoritățile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anii anterioriPrefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare, aferentă cheltuielilor efectuate în anul curentPrefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anii anterioriSume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anterioriDin care:
  Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
  AB123; (3 = 2 – 5)45; (5 = 6 + 8 + 10 + 12 + 15)6789101112131415
  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)1               
  Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)2               
  Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)3               
  Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)4               
  Programe din Fondul Europen pentru Pescuit (FEP) (56.05)5               
  Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)6               
  Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)7               
  Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)8               
  Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)9               
  Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)10               
  Sume aferente Fondului European de Integrare a Resortisanților Țărilor Terțe (56.11)11               
  Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)12               
  Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)14               
  Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007- 2013 (56.15)15               
  Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)16               
  Mecanismul financiar SEE (56.17)17               
  Mecanismul financiar norvegian (56.18)18               
  Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19) 19               
  Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)20               
  Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)21               
  Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)22               
  Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)23               
  Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)24               
  Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40) 25               
  Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)26               
  Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI); (58.07)27               
  Fondul pentru securitate internă (FSI); (58.08)28               
  Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)29               
  Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)30               
  Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)31               
  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)32               
  Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)33               
  Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)34               
  Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)35               
  Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)36               
  Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPAII) (58.11)37               
  Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)38               
  Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)39               
  Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)39.1               
  Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)39.2.               
  Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)39.3.               
  Mecanismele Financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)39.4               
  Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor Financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)39.5.               
  Asistență tehnică aferentă Mecanismelor Financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)39.6.               
  TOTAL (Cod 01 la 39.6.)40               
  *) Se completează cu următoarele coduri:
  09 - pentru sursa 01 07 - pentru sursa 06
  10 - pentru sursa 02 14 - pentru sursa 07
  11 - pentru sursa 03 16 - pentru sursa 20
  12 - pentru sursa 04
  13 - pentru sursa 05
  15 - pentru sursa 10
  Conducătorul instituției:Conducătorul compartimentului financiar-contabil:
  ----