NORMĂ nr. 20 din 31 martie 2016privind autorizarea și monitorizarea societăților de asigurare și reasigurare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 11 aprilie 2016  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 30 martie 2016,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prevederi generale(1) Prezenta normă stabilește:a) condițiile și documentele pe baza cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) acordă autorizația de desfășurare a activității societăților prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 56 din Legea nr. 237/2015;b) monitorizarea activității desfășurate de către societăți.(2) Procesul de autorizare a societăților de către A.S.F. cuprinde două etape:a) avizarea în vederea înregistrării la oficiul registrului comerțului;b) eliberarea autorizației de funcționare, în conformitate cu art. 20 alin. (1) din Legea nr. 237/2015.(3) Avizarea în vederea înregistrării la oficiul registrului comerțului nu garantează obținerea autorizației de funcționare, acesta indicând doar permisiunea dată acționarilor de a proceda la constituirea societății potrivit prevederilor legale și în conformitate cu modalitățile prevăzute în documentația prezentată; societățile se pot înregistra în registrul comerțului numai după obținerea avizului A.S.F.(4) Apariția unor modificări față de condițiile în care a fost acordat avizul determină o nouă evaluare din partea A.S.F. în cea de-a doua etapă a procesului de autorizare, putând atrage revocarea avizului, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale.(5) Avizul este însoțit de aprobările pentru persoanele desemnate în conducerea societății și acționarii semnificativi ai acesteia.(6) Documentația transmisă în susținerea cererii de autorizare, în ambele etape prevăzute la alin. (2), este întocmită cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (15) și (16) și este însoțită de un opis al documentelor incluse; pentru documentele întocmite într-o limbă de circulație internațională, A.S.F. poate excepta, de la caz la caz, aplicarea cerinței privind traducerea legalizată.(7) A.S.F. încetează procedura de autorizare și clasează documentele aferente în următoarele situații:a) în cazul în care informațiile sau documentele suplimentare solicitate sunt transmise A.S.F. cu depășirea unui termen de 30 de zile;b) în cazul în care documentația este incompletă și transmiterea documentelor lipsă depășește 30 de zile.(8) Termenele prevăzute la alin. (7) pot fi prelungite cu acordul A.S.F. și în conformitate cu principiul documentării și al raționamentului calificat, cu maximum 90 de zile.  +  Articolul 2Definiții(1) Termenii, expresiile și acronimele utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 237/2015, precum și semnificațiile prevăzute la alin. (2).(2) În înțelesul prezentei norme, termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) aviz - act individual emis de A.S.F. în vederea înscrierii la oficiul registrului comerțului;b) cod LEI - codul definit la art. 2 alin. (1) pct. 4 din Norma nr. 28/2015;c) Legea nr. 31/1990 - Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) Legea nr. 32/2000 - Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare;e) Legea nr. 656/2002 - Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;f) Legea nr. 503/2004 - Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare;g) O.U.G. nr. 202/2008 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;h) Legea nr. 237/2015 - Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare;i) Norma nr. 6/2015 - Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;j) Regulamentul nr. 16/2014 - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările ulterioare;k) Norma nr. 19/2015 - Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare;l) Norma nr. 28/2015 - Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național;m) Regulamentul nr. 14/2015 - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.  +  Capitolul II Procesul de autorizare  +  Secţiunea 1 Obținerea avizului  +  Articolul 3Documentația(1) În vederea obținerii avizului, solicitanții depun la A.S.F. următoarele documente:a) cererea standard, în forma prevăzută în anexa nr. 1;b) procura autentică sau, după caz, împuternicirea avocațială, semnată de toți acționarii direcți ai societății, prin care aceștia desemnează una sau mai multe persoane pentru ai reprezenta în relația cu A.S.F. pe parcursul analizării cererii de autorizare, iar în cazul societăților înființate prin subscripție publică se va prezenta procesul-verbal al adunării constitutive ținute în condițiile Legii nr. 31/1990;c) proiectul actului constitutiv;d) documente și informații privind acționariatul necesare A.S.F. pentru evaluarea calității acestuia, conform prevederilor legale;e) extrasul de cont privind vărsarea integrală a capitalului social, din data depunerii documentației, semnat de conducătorul sucursalei/agenției instituției de credit unde s-a deschis contul de capital;f) copiile documentelor care atestă vărsarea integrală în numerar, de către fiecare acționar a aportului la capitalul social, conform prevederilor legale în vigoare, certificate pentru conformitate cu originalul de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică;g) lista persoanelor care acționează în mod concertat descrierea angajamentelor financiare, a contribuțiilor fiecărei persoane și a altor informații pe care acționarii le consideră relevante pentru stabilirea acțiunii concertate;h) structura grupului, dacă societatea urmează să fie entitate a unui grup;i) copia documentului care atestă viramentul taxei de autorizare în contul A.S.F., conform Regulamentului nr. 16/2014;j) documentele necesare aprobării membrilor conducerii de către A.S.F., în conformitate cu Regulamentul nr. 14/2015;k) documente care atestă:(i) respectarea cerințelor art. 21 alin. (1), (2) și (6) din Legea nr. 237/2015, pentru societățile autorizate conform părții I din Legea nr. 237/2015;(ii) respectarea cerințelor prevăzute la alin. (2) și la art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 pentru asigurătorii autorizați, conform părții a II-a din Legea nr. 237/2015;l) alte informații pe care acționarii le consideră de natură să susțină viabilitatea proiectului prezentat.(2) Asigurătorii autorizați conform părții a II-a din Legea nr. 237/2015 îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a), f), h) și i) din Legea nr. 237/2015 și întocmesc pentru toate riscurile dintr-o clasă sau pentru anumite riscuri dintr-o clasă, conform cererii de autorizare, un plan de afaceri pe cinci ani care cuprinde:a) elementele prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a)-c) și f) și alin. (2) lit. d) și e) din Legea nr. 237/2015;b) în cazul clasei 18 din anexa nr. 1 secțiunea A din Legea nr. 237/2015, resursele necesare acordării asistenței;c) estimarea resurselor financiare necesare constituirii rezervelor tehnice și a marjei de solvabilitate;d) un bilanț previzional;e) estimarea marjei de solvabilitate minime și metodele utilizate la calcularea acesteia;f) elementele fondului minim de siguranță, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din Norma nr. 28/2015.(3) Prin planul de afaceri prevăzut la alin. (2), asigurătorii autorizați conform părții a II-a din Legea nr. 237/2015 demonstrează că resursele financiare sunt proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activității propuse.(4) Planul de afaceri, depus în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. k) pct. (i) și alin. (2), este semnat de acționarii semnificativi direcți ai societății și semnat de persoanele desemnate ca membri ai conducerii.(5) Capitalul social subscris și vărsat:a) reprezintă minimum 80% din valorile prevăzute la art. 95 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 237/2015, după caz, pentru societățile autorizate, conform părții I din Legea nr. 237/2015;b) reprezintă echivalentul în lei a două milioane euro pentru asigurătorii autorizați, conform părții a II-a din Legea nr. 237/2015.(6) Capitalul social subscris și vărsat, atât la constituire, cât și la majorare:a) este depus integral ca aport în numerar;b) respectă cerințele prevăzute la art. 7 alin. (5) lit. c).  +  Articolul 4Acordarea avizului(1) A.S.F. analizează în termen de 15 zile de la primirea documentelor și informațiilor integralitatea documentației și informează solicitantul despre acest lucru.(2) A.S.F. poate solicita, în vederea fundamentării deciziei privind avizul, prezentarea de documente și informații suplimentare.(3) A.S.F. decide asupra acordării avizului în termen de 90 de zile de la data la care informează solicitantul conform alin. (1).(4) În cazul în care A.S.F. solicită informații și documente suplimentare conform alin. (2), termenul de 90 de zile se prelungește cu maximum 30 de zile.(5) În cazul în care A.S.F. constată că unele documente sau informații pe baza cărora a acordat avizul sunt neconforme cu realitatea, aceasta retrage avizul acordat.  +  Secţiunea a 2-a Obținerea autorizației de funcționare  +  Articolul 5Documentația(1) Pentru obținerea autorizației de funcționare, societățile depun la A.S.F. următoarele documente:a) cererea pentru acordarea autorizației de funcționare, conform anexei nr. 2;b) copiile documentelor emise de oficiul registrului comerțului, care atestă înregistrarea ca persoană juridică, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana împuternicită să reprezinte societatea în relațiile cu terții;c) copia autentificată sau atestată a actului constitutiv sau un exemplar original al acestuia, momentul subscrierii capitalului social fiind considerat ca data certă a actului constitutiv obținută în condițiile legii;d) raportul unui auditor IT avizat de A.S.F. sau a resursei interne certificate din care să rezulte faptul că sistemul informatic implementat la nivelul societății este adecvat în raport cu specificul și volumul activității preconizate a fi desfășurată în primii 2 ani de activitate și respectă cerințele prevăzute de Norma nr. 6/2015;e) pentru fiecare dintre acționarii semnificativi direcți și indirecți, persoane juridice, cele mai recente situații financiare anuale individuale și consolidate, auditate, după caz, precum și cele mai recente situații financiare interimare individuale și consolidate, întocmite după data depunerii cererii de autorizare, conform dispozițiilor legale, precum și, în măsura în care informațiile declarate în prima etapă a procesului de autorizare au suferit modificări, o actualizare a acestora;f) estimări ale bilanțului și ale contului de profit și pierdere pentru următorii 3 ani, la nivel individual și consolidat, semnate de acționarii semnificativi direcți și indirecți, persoane juridice, însoțite de o notă de fundamentare a ajustărilor valorilor prognozate prezentate inițial, în cazul în care au fost înregistrate evoluții nefavorabile semnificative în situațiile financiare prevăzute la lit. e) față de situațiile prezentate în prima etapă a procesului de autorizare;g) pentru fiecare dintre acționarii semnificativi direcți și indirecți, persoane fizice, informații la zi privind situația financiară și, în măsura în care celelalte informații declarate în prima etapă a procesului de autorizare au suferit modificări, o actualizare a acestora;h) în cazul entităților fără personalitate juridică, acționari semnificativi direcți și indirecți ai societății, se aplică în mod corespunzător prevederile lit. e) și f) sau ale lit. g), după caz.(2) Societățile se asigură că documentele și informațiile necesare acordării autorizației de funcționare sunt conforme cu realitatea.  +  Articolul 6Acordarea autorizației de funcționare(1) Decizia de autorizare de funcționare emisă de A.S.F. este însoțită de o anexă care include:a) denumirea societății;b) adresa sediului social;c) codul unic de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului;d) codul din Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor prevăzut la art. 8 alin. (13) din Legea nr. 237/2015;e) activitatea de asigurare autorizată;f) data de la care societatea poate să înceapă desfășurarea activității.(2) A.S.F. decide asupra acordării autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data depunerii documentației complete prevăzute la art. 5.  +  Capitolul III Monitorizarea activității societăților  +  Articolul 7Prevederi comune(1) În cazul solicitării extinderii autorizației la alte riscuri conform art. 20 alin. (5) din Legea nr. 237/2015, societățile depun la A.S.F. planul de afaceri actualizat și taxa de autorizare prevăzută de Regulamentul nr. 16/2014.(2) În cazul unui proiect de achiziție, evaluarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 45 din Legea nr. 237/2015 se realizează conform prevederilor Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participanților la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și Regulamentului nr. 14/2015, în cazul persoanelor care urmează să aibă responsabilități de conducere ca urmare a proiectului de achiziție, dacă potențialul achizitor este în măsură să numească aceste persoane și le-a identificat deja.(3) Societățile înregistrează la registrul comerțului, cu informarea ulterioară a A.S.F., mențiunile corespunzătoare modificărilor de act constitutiv/statut decise de organele sale competente, cu excepția modificărilor prevăzute la alin. (4) sau în alte prevederi legale.(4) Sunt supuse aprobării A.S.F., de asemenea, următoarele modificări în situația societăților, în condițiile prevăzute de prezenta normă:a) majorarea/reducerea capitalului social;b) schimbarea sediului social;c) deschiderea de sucursale în state terțe;d) extinderea obiectului de activitate conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 237/2015.(5) În cazul modificărilor referitoare la capitalul social în conformitate cu prevederile alin. (4) lit. a), societățile transmit:a) hotărârile organelor competente de aprobare a operațiunii care să indice:(i) suma cu care se majorează/reduce capitalul social;(ii) nivelul capitalului social rezultat în urma acțiunii de majorare/reducere și structura acționariatului;(iii) în caz de majorare, sursa fondurilor utilizate pentru această operațiune;(iv) în caz de reducere, motivele pentru care se face reducerea și modalitatea de realizare a reducerii;b) în cazul reducerii de capital care conduce la restituirea de sume către acționari, societatea transmite și un studiu de impact al acestei operațiuni asupra nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă cerința de capital de solvabilitate (SCR) și cerința de capital minim (MCR), asumat de conducerea societății;c) documente doveditoare privind sursa fondurilor utilizate pentru participarea la majorarea capitalului social și explicații privind mecanismul de finanțare; fondurile utilizate pentru participarea la capital sau pentru orice operațiune financiară subsecventă trebuie să provină din surse licite, iar mecanismul de finanțare trebuie să fie transparent și prezentat în totalitate, proveniența sursei fondurilor trebuie să fie documentată, iar fondurile respective să fie virate prin intermediul unor instituții de credit sau instituții financiare care fac obiectul supravegherii de către autorități competente din state membre ori din state terțe considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.(6) În cazul modificărilor referitoare la sediul social în conformitate cu prevederile alin. (4) lit. b), societățile transmit:a) hotărârile organelor competente de aprobare a operațiunii;b) contractul privind dreptul de folosință/proprietate al spațiului destinat sediului social; acest spațiu nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe și trebuie să corespundă ca suprafață, condiții de securitate și dotări activităților propuse a fi desfășurate.(7) A.S.F. se poate opune reducerilor de capital care conduc la restituirea de sume către acționari în cazul în care acestea afectează nivelul fondurilor proprii eligibile care acoperă SCR și MCR.(8) În cazul modificărilor referitoare la extinderea obiectului de activitate în conformitate cu prevederile alin. (4) lit. d), societățile transmit hotărârea organelor competente de aprobare a operațiunii și proiectul actului constitutiv/statutului actualizat.(9) În cazul modificărilor supuse informării ulterioare a A.S.F., societățile transmit A.S.F. informarea prevăzută la alin. (3), însoțită de copia certificată de pe certificatul de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului și hotărârea aferentă a organului competent al societății în termen de maximum 5 zile de la înregistrare; la solicitarea A.S.F., la inițiativa societății și în cazul unor modificări semnificative care prin omiterea sau prezentarea eronată a acestora pot influența procesul decizional sau raționamentul A.S.F., societatea transmite și textul integral al actului constitutiv, actualizat cu modificările intervenite.(10) În vederea evaluării corespunzătoare a cererilor de aprobare și modificărilor înregistrate cu informarea ulterioară a A.S.F., autoritatea poate solicita orice informații și/sau documente suplimentare necesare în acest sens, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentația prezintă alte deficiențe.(11) În cazul modificărilor supuse informării ulterioare în condițiile alin. (3), care nu sunt conforme legii sau reglementărilor emise în aplicarea acesteia, A.S.F. dispune remedierea deficiențelor existente; în cazul în care acestea nu sunt remediate într-un termen rezonabil stabilit de A.S.F., aceasta poate aplica sancțiunile prevăzute la art. 163 din Legea nr. 237/2015.(12) Societățile supravegheate conform părții I din Legea nr. 237/2015 elaborează în fiecare an planul de afaceri pe 3 ani, prevăzut la art. 22 din aceeași lege; acest plan se corelează cu rezultatele analizei realizat versus estimat ale primului an de referință din perioada de 3 ani și se transmite A.S.F. la solicitarea acesteia.(13) Membrii conducerii își pot exercita atribuțiile numai după obținerea aprobării A.S.F. conform prevederilor Regulamentului nr. 14/2015.(14) Societățile includ în toate documentele emise, inclusiv în corespondența cu terții:a) sintagma Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară;b) codul alocat în Registrul asigurătorilor și reasigurătorilor;c) codul LEI.(15) Societățile transmit documentele și informațiile în limba română, în original sau în copie legalizată în cazul actelor cu caracter oficial ori în copie certificată sub semnătură olografă pentru conformitate cu originalul; documentele emise în altă limbă sunt depuse în copie legalizată, împreună cu traducerea legalizată, cu excepția celor menționate la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 237/2015 care sunt depuse în original, cu traducerea legalizată.(16) Documentele și informațiile se transmit în formă electronică și sunt însoțite de declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal al societății aprobat de A.S.F., prin care certifică faptul că acestea sunt reale; prevederile prezentului alineat se aplică până la data la care A.S.F. comunică societăților că documentele transmise poartă semnătură electronică.(17) Corespondența societăților cu A.S.F., rapoartele, informările, documentele și solicitările acestora se semnează numai de către membrii conducerii.(18) Acționarii actualizează informațiile prevăzute de Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.(19) Societățile includ în politicile scrise privind sistemul de guvernanță prevederi pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 și a OUG nr. 202/2008.  +  Articolul 8Prevederi pentru societățile autorizate și supravegheate, conform părții I din Legea nr. 237/2015(1) Societăților autorizate și supravegheate, conform părții I din Legea nr. 237/2015, li se aplică în mod corespunzător următoarele prevederi din Norma nr. 28/2015:a) art. 4 alin. (3), (5) și (6);b) art. 5 alin. (1)-(6);c) art. 6;d) art. 7 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), g), j)-l);e) cap. III, cu excepția art. 11 lit. a) și b), art. 12 lit. h) pct. (i) și (ii), art. 16 alin. (1) lit. b) și c), art. 17 alin. (1) lit. e) pct. (i) și (ii), lit. f), g) și alin. (2), art. 21 alin. (2) lit. c), alin. (6) și (7);f) art. 43 alin. (6)-(8) și (13).(2) În vederea aprobării proiectului de fuziune, societățile transmit A.S.F. și raportările privind calculul SCR înainte și după fuziune, având ca dată de referință data întocmirii proiectului de fuziune.(3) Pentru aprobarea transferului de portofoliu, societatea cesionară dispune, ulterior preluării portofoliului, de rezerve tehnice brute, în conformitate cu structura prevăzută în legislația în vigoare.(4) După aprobarea transferului de portofoliu, în cazul în care statul membru al angajamentului sau statul membru în care este situat riscul aferent contractelor de asigurare transferate este România, asigurătorul cesionar transmite contractanților și beneficiarilor contractelor de asigurare informații cu privire la transfer, denumire și adresă.(5) Contractanții notificați conform prevederilor alin. (4) au dreptul să denunțe contractele și să solicite restituirea primelor plătite în avans și nealocate aferente perioadei de valabilitate neexpirate.(6) În vederea aprobării proiectului de transfer de portofoliu, societățile transmit A.S.F. și documentația referitoare la:a) raportările societății cedente și ale societății cesionare, care reflectă situația existentă la sfârșitul lunii anterioare depunerii documentației, privind calculul SCR și MCR;b) raportările societății cesionare, care reflectă situația ulterior transferului de portofoliu privind calculul SCR și MCR.(7) În cazul în care se realizează un transfer de portofoliu care include contracte de asigurare de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule, societatea cedentă și cea cesionară transmit în comun contractanților noii reprezentanți de despăgubire, după încheierea transferului.(8) Asigurătorii compoziți își desfășoară activitatea în condițiile menționate la art. 49 din Legea nr. 237/2015.(9) Societățile care solicită aprobarea A.S.F. pentru a putea subscrie riscuri sau asuma angajamente în state terțe prin intermediul unei sucursale, conform prevederilor art. 25 alin. (7) din Legea nr. 237/2015, transmit următoarele informații și documente:a) hotărârea organului competent al societății, din care să rezulte: țara în care se intenționează deschiderea sucursalei, obiectul de activitate și clasele de asigurări practicate de sucursală și, dacă este cazul, capitalul alocat acesteia la înființare;b) informații privind: adresa sediului sucursalei, numele persoanei/persoanelor mandatate să reprezinte sucursala și limitele mandatului ce îi/le este acordat; mandatarii în cauză sunt asimilați persoanelor care dețin funcții critice prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) din Regulamentul nr. 14/2015 și, prin urmare, fac obiectul evaluării îndeplinirii condițiilor și transmiterii informațiilor prevăzute de acest regulament;c) prezentarea cadrului legislativ și instituțional din statul terț, care să cuprindă cel puțin informații referitoare la: procedura și termenele de înființare a sucursalei, existența obligației de obținere a unei aprobări din partea unei autorități din statul respectiv, legislația aplicabilă sucursalei în statul terț în domeniul asigurărilor, protecției consumatorilor, al prevenirii spălării banilor și al finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către A.S.F., cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor controale la sediul sucursalei;d) planul de afaceri al societății, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 237/2015, care să includă activitatea preconizată a fi desfășurată de către sucursală, pentru următorii 3 ani, cu detalierea distinctă a influenței activității sucursalei asupra SCR, MCR și fondurilor proprii eligibile să acopere acești indicatori de solvabilitate;e) proceduri privind activitatea sucursalei;f) o descriere a canalelor de distribuție pe care sucursala intenționează să le utilizeze.(10) A.S.F. poate respinge cererea de aprobare prevăzută la alin. (9) în situația în care apreciază că activitatea propusă a fi desfășurată de către sucursală ar putea avea un impact negativ asupra capacității societății de a respecta cerințele prudențiale conform prevederilor legale ori dacă persoanele propuse în calitate de mandatari nu îndeplinesc cerințele prevăzute de Regulamentul nr. 14/2015.(11) Membrii conducerii executive dețin în exclusivitate această funcție în cadrul societăților, fără a putea deține această calitate la altă persoană juridică, română sau străină, pe toată perioada mandatului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990.(12) Societățile supraveghează activitatea personalului propriu, a unităților din subordine și a intermediarilor în asigurări înregistrați cu care aceștia colaborează prin instituirea procedurilor antifraudă, astfel încât activitatea să nu fie periclitată.  +  Articolul 9Prevederi pentru asigurătorii autorizați și supravegheați, conform părții a II-a din Legea nr. 237/2015(1) Asigurătorii autorizați și supravegheați, conform părții a II-a din Legea nr. 237/2015, mențin cumulativ:a) capitalul social subscris și vărsat;b) fondul de siguranță;c) marja de solvabilitate minimă.(2) Asigurătorii menționați la alin. (1) nu pot subscrie riscuri de catastrofă.  +  Articolul 10Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii pentru asigurătorii autorizați și supravegheați, conform părții I din Legea nr. 237/2015(1) A.S.F. poate interzice desfășurarea activității în baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii în cazul în care constată în timpul procesului de supraveghere că nu mai sunt respectate prevederile legale în același mod ca la data notificării conform art. 112 și 113 din Legea nr. 237/2015.(2) A.S.F. poate solicita asigurătorilor autorizați și supravegheați conform părții I din Legea nr. 237/2015 informații în aplicarea prevederilor art. 111-113 din Legea nr. 237/2015, indicând termenul de răspuns.(3) În cazul desfășurării activității în baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii, societățile autorizate și/sau supravegheate conform părții I din Legea nr. 237/2015 includ în politicile instituite prevederi referitoare la aceste activități, adecvate naturii, amplorii și complexității activității respective.  +  Articolul 11Dizolvarea și lichidarea voluntară(1) În vederea acordării avizului prealabil pentru intrarea societăților în dizolvare și lichidare voluntară și aprobării lichidatorilor desemnați să deruleze procedurile de lichidare, conform prevederilor art. 58 alin. (1) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, societățile depun următoarea documentație:a) hotărârile adunării generale a acționarilor privind dizolvarea și lichidarea voluntară a societății și numirea lichidatorului;b) planul de derulare a operațiunii de lichidare, cu respectarea principiului proporționalității;c) documentele prevăzute la alin. (2), pentru lichidatorul desemnat;d) bilanțurile contabile estimate ale societății pentru perioada stabilită de finalizare a procedurii de lichidare.(2) Pentru lichidatorul desemnat, societatea depune următoarele documente, valabile la data înregistrării de către A.S.F. a solicitării prevăzute la alin. (1):a) un act justificativ eliberat de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR), din care să rezulte următoarele:(i) forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență să fie înscrisă în evidențele UNPIR;(ii) asociații coordonatori ai acestuia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori solicitării avizului;b) copie certificată a poliței de asigurare de răspundere profesională a lichidatorului;c) declarație pe propria răspundere privind numărul de persoane afectat procedurii de lichidare:(i) numărul de personal calificat și de specialitate în domeniul asigurărilor, care să includă cel puțin un actuar;(ii) personal cu experiență în lichidare de daune;(iii) practicieni în insolvență compatibili;d) declarație pe propria răspundere din care să rezulte dotarea logistică adecvată a practicianului, inclusiv o pagină de internet proprie funcțională;e) cazierul fiscal al practicianului, din care să rezulte că nu există fapte înscrise în cazier.(3) Declarația prevăzută la alin. (2) lit. c) este însoțită de prezentarea fiecărei persoane și de dovada existenței unui raport juridic cu practicianul, pentru fiecare persoană în parte.(4) A.S.F. poate solicita informații și/sau documente suplimentare relevante pentru evaluarea planului de derulare a operațiunii de lichidare propus de societate și/sau a capacității lichidatorului desemnat de a realiza această operațiune.(5) A.S.F. refuză acordarea avizului pentru lichidatorul propus de societate în cazul în care, ca urmare a evaluării efectuate, A.S.F. are motive rezonabile să considere că lichidatorul desemnat nu are capacitatea de a realiza operațiunea în cauză în raport cu natura, amploarea și complexitatea activității societății.(6) În cazul în care, ca urmare a evaluării efectuate, A.S.F. are motive rezonabile să considere că interesele contractanților și beneficiarilor sunt prejudiciate, respinge planul propus.(7) Societăților în procedură de dizolvare și lichidare voluntară nu li se aplică prevederile Normei nr. 19/2015, respectiv nu li se aplică prevederile art. 3^1 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare, cu completările ulterioare. (la 24-04-2018, Alineatul (7) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Articolul I din NORMA nr. 6 din 10 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 24 aprilie 2018 ) Notă
  Articolul II din NORMA nr. 6 din 10 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 11 aprilie 2016, prevede:
  „Articolul II
  Prevederile art. 11 alin. (7) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea și monitorizarea societăților de asigurare și reasigurare, astfel cum a fost modificată prin prezenta normă, se aplică și societăților aflate în procedură de dizolvare și lichidare voluntară la data intrării în vigoare a prezentei norme”.
   +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 12Prevederi tranzitorii(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, A.S.F. eliberează societăților un document de echivalare a denumirilor claselor de asigurare pe care au fost autorizate să le practice în temeiul Legii nr. 32/2000, cu denumirile claselor de asigurare prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015; clasa de asigurări de viață A.IV - asigurări permanente de sănătate, prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, se asimilează în clasa de asigurări prevăzută la secțiunea C pct. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015.(2) Prevederile prezentei norme și cele ale Regulamentului nr. 3/2016 se aplică cererilor care intră sub incidența prezentei norme și cererilor depuse la A.S.F. pentru aprobarea proiectelor de achiziție și acționarilor semnificativi, aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a acesteia, cu excepția celor depuse până la 31 decembrie 2015.  +  Articolul 13Prevederi finale(1) În termen de 30 de zile calendaristice de la data obținerii autorizației de funcționare, societățile transmit A.S.F. codul LEI.(2) A.S.F. publică pe site-ul propriu modalitatea de accesare a listei unităților operaționale locale acreditate și modul de obținere a codului LEI.(3) În cazul modificărilor supuse informării A.S.F. ulterior înregistrării lor în registrul comerțului, conform prevederilor art. 7 alin. (3)-(5), care nu sunt conforme prevederilor legale, A.S.F. dispune remedierea deficiențelor existente.(4) Nerespectarea obligațiilor prevăzute de prezenta normă se sancționează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015.(5) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta normă.(6) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.(7) Prevederile art. 7 alin. (14) lit. a) și c) se aplică începând cu 1 iulie 2016.  +  Articolul 14AbrogăriLa data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă următoarele acte normative:a) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minimă a capitalului social vărsat, respectiv a fondului de rezervă liberă vărsat al asigurătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 29 iulie 2002, cu modificările ulterioare;b) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.243 din 23 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.104/2006 pentru aprobarea Normelor privind unele măsuri referitoare la asigurătorii care nu își actualizează limita minimă a capitalului social vărsat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006;d) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea și supravegherea reasigurătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 7 mai 2008, cu modificările și completările ulterioare;e) Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea de asigurare/reasigurare în România în baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 14 august 2009;f) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea și desfășurarea activității de subscriere și cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 5 iulie 2012, cu modificările ulterioare.
  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Mișu Negrițoiu
  București, 31 martie 2016.Nr. 20.
   +  Anexa nr. 1CEREREpentru obținerea avizului în vedereaînregistrării la oficiul registrului comerțului
  1. Denumirea completă propusă pentru societate  
  2. Denumirea anterioară a societății (pentru solicitare autorizare de către o societate rezultată în urma divizării, fuziunii sau transferului de portofoliu)  
  3. Adresa propusă pentru sediul social  
  4. Persoana de contact  
  5. Date de contact  
  6. Linia de activitate (asigurări generale sau asigurări de viață)  
  7. Clasele de asigurări sau riscurile pentru care se solicită autorizație (conform anexei nr. 1 la Legea nr. 237/2015)  
  8. Opisul documentelor din anexa la prezenta cerere, conform art. 3alin. (1) lit. a) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea și monitorizarea societăților de asigurare și reasigurare  
  Subsemnatul, ..........................., în calitate de ........................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele transmise A.S.F. sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte aspecte relevante pentru a facilita evaluarea prezentei cereri de către A.S.F....................................(numele, prenumele - cu majuscule)........................(semnătura)......................(data)
   +  Anexa nr. 2CEREREpentru acordarea autorizației de funcționare
  1. Denumirea completă a societății  
  2. Numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului  
  3. Codul unic de înregistrare  
  4. Reprezentantul legal  
  5. Date de contact  
  6. Linia de activitate pentru care se solicită autorizație (asigurări generale sau asigurări de viață)  
  7. Clasele de asigurări sau riscurile pentru care se solicită autorizație (conform anexei nr. 1 la Legea nr. 237/2015)  
  8. Opisul documentelor din anexa la prezenta cerere, conform art. 5alin. (1) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea și monitorizarea societăților de asigurare și reasigurare  
  Subsemnatul, ................................, în calitate de ......................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele transmise A.S.F. sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte aspecte relevante pentru a facilita evaluarea prezentei cereri de către A.S.F....................................(numele, prenumele - cu majuscule)........................(semnătura)......................(data)
  -------