REGLEMENTĂRI din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor care au fost omologate cu un anumit carburant prevăzut de producător, pentru funcționarea și cu gaze petroliere lichefiate (GPL) sau și cu gaze naturale comprimate (GNC), precum și autorizarea operatorilor economici care efectuează montarea, revizia tehnică și/sau repararea instalațiilor de alimentare a motoarelor cu GPL sau GNC - RNTR 6
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 17 septembrie 2003  (la 19-04-2018, Titlul reglementărilor a fost modificat de Punctul 3, Articolul I ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) 1. Obiectul și domeniul de aplicare1.1. Prezentele reglementări conțin condițiile tehnice necesare pentru modificarea sistemului de alimentare a motoarelor cu aprindere prin scânteie ale autovehiculelor din categoriile M_1 și N_1 care au fost omologate cu un anumit tip de carburant prevăzut de producător, pentru a funcționa alternativ și cu gaze petroliere lichefiate (GPL) sau și cu gaze naturale comprimate (GNC), precum și autorizarea operatorilor economici care efectuează montarea, revizia tehnică și/sau repararea instalațiilor de alimentare a motoarelor cu GPL sau GNC. (la 19-04-2018, Punctul 1.1. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) 1.2. Prin modificarea sistemului de alimentare a motorului unui autovehicul în scopul funcționarii și cu GPL sau GNC se înțelege montarea unei instalații de alimentare cu GPL sau GNC, precum și toate intervențiile ce se efectuează asupra autovehiculului în acest scop.1.3. Abrogat. (la 19-04-2018, Punctul 1.3. a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) 2. Dispoziții generale2.1. Sistemul de alimentare a motorului unui autovehicul care a fost omologat cu un anumit carburant prevăzut de producătorul autovehiculului poate fi modificat și pentru funcționarea cu GPL sau GNC, cu respectarea următoarelor condiții:a) componentele instalației de alimentare cu GPL sau GNC trebuie să fie omologate conform prevederilor Regulamentului CEE-ONU nr. 67, respectiv ale Regulamentului CEE-ONU nr. 110, în versiunea aplicabilă;b) montarea instalației de alimentare cu GPL sau GNC trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului CEE-ONU nr. 67, respectiv ale Regulamentului CEE-ONU nr. 110, în versiunea aplicabilă;c) se interzice montarea componentelor cărora li se aplică prevederile Regulamentului CEE-ONU nr. 67, respectiv ale Regulamentului CEE-ONU nr. 110, în versiunea aplicabilă, care nu au marcaj de omologare, precum și a celor care prezintă deformații plastice, fisuri, crăpături, părți lipsă, uzuri fizice avansate sau alte tipuri de defecte ce prezintă pericol în exploatare;d) atunci când este posibil, trebuie ca după montare marcajele de omologare CEE-ONU ale componentelor să fie vizibile, direct sau indirect, fără a fi necesară demontarea acestor componente ori a altor repere;e) după modificarea sistemului de alimentare a motorului, la funcționarea cu instalația de alimentare cu GPL sau GNC, trebuie să se mențină cel puțin norma de poluare chimică a autovehiculului inițial;f) după montarea instalației de alimentare cu GPL sau GNC, masa maximă totală a autovehiculului și masele maxime pe fiecare axă nu trebuie să le depășească pe cele maxime tehnic admisibile declarate de producător la omologarea autovehiculului;g) în cazul funcționării cu GPL sau GNC, puterea maximă a motorului măsurată trebuie să se încadreze în intervalul 90%-105% din cea măsurată în cazul funcționării cu carburantul cu care autovehiculul a fost omologat. Verificarea acestei condiții se face prin determinarea puterii maxime a motorului conform Regulamentului CEE-ONU nr. 85, în versiunea aplicabilă. Această condiție poate fi considerată îndeplinită și dacă se determină și se compară alte caracteristici dinamice ale autovehiculului prezentat de solicitant: puterea la roata autovehiculului, viteza maximă sau timpii de accelerare. (la 19-04-2018, Punctul 2.1. a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) 2.2. Instalațiile de alimentare cu GPL sau GNC a motoarelor autovehiculelor pot fi comercializate dacă sunt omologate în conformitate cu Regulamentul 115 CEE-ONU sau sunt certificate/omologate de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare Registrul Auto Român, și dacă montarea se efectuează de către operatori economici autorizați de Registrul Auto Român conform prezentelor reglementări.----------Pct. 2.2 din reglementări a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.315 din 8 august 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 9 septembrie 2005.2.3. Certificatul de conformitate, prin care se aproba utilizarea unui anumit tip de instalație de alimentare cu GPL sau GNC în scopul modificării sistemelor de alimentare cu carburant a motoarelor anumitor tipuri de autovehicule, se eliberează de către Registrul Auto Român pe baza evaluării rapoartelor de încercări și a evaluării îndeplinirii de către solicitant a condițiilor aplicabile din prezentele reglementări și a condițiilor stabilite de Registrul Auto Român pentru asigurarea conformității proceselor aferente modificării sistemelor de alimentare cu carburant a motoarelor autovehiculelor și rezolvarea eficienta a oricăror neconformități ce pot apărea.2.4. Atelierele de montare, revizie tehnică și/sau reparare se autorizează de Registrul Auto Român pe baza evaluării conformității cu condițiile tehnice prevăzute la cap. 4, folosindu-se proceduri specifice de audit.2.5. Instalațiile de alimentare cu GPL sau GNC, montate pe autovehicule, trebuie înregistrate în cartea de identitate a autovehiculului (CIV). Autovehiculele trebuie să fie marcate cu etichete autoadezive cu inscripția "GPL" sau "GNC", confecționate din material rezistent la factorii de mediu, aplicate în funcție de categoria autovehiculului, astfel:a) la autoturisme (categoria M1), pe interiorul parbrizului și al lunetei, în partea dreapta, jos;b) la autoutilitare ușoare (categoria N1), pe interiorul parbrizului, în partea dreapta, jos, și pe suprafața posterioară a caroseriei.Aceste etichete se aplica de către operatorul economic autorizat care a montat instalația de alimentare cu GPL sau GNC, iar conformitatea lor cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele reglementări se verifica de către Registrul Auto Român cu ocazia înregistrării în CIV a instalației de alimentare cu GPL sau GNC. (la 19-04-2018, Subpct. 2.5, pct. 2 din anexă a fost modificat de Punctul 7, Articolul I ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018, prin modificarea unei sintagme ) 2.6. Durata de utilizare a rezervoarelor de GPL este de maximum 10 ani de la data fabricării menționată pe plăcuța de marcaj. (la 19-04-2018, Punctul 2.6. a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) 2.7. Rezervoarele de GNC nu se vor utiliza ulterior datei-limită de expirare a valabilității menționată pe marcajul rezervorului. (la 19-04-2018, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) 3. Condiții de acordare, menținere și reînnoire a certificatelor de conformitate pentru instalațiile de alimentare cu GPL sau GNC a motoarelor autovehiculelor3.1. Certificarea de conformitate se solicita de producătorii instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC sau de către operatori economici, reprezentanți autorizați ai producătorilor, denumiți în continuare solicitanți, prin depunerea cererii de certificare la Registrul Auto Român. Costurile derulării procesului de certificare sunt suportate de către solicitant.3.2. Împreună cu cererea de certificare, solicitantul trebuie să prezinte o documentație care va conține: a) comunicările de omologare de tip CEE-ONU însoțite de anexele relevante, după caz, pentru toate componentele instalației de alimentare cu GPL sau GNC cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului CEE-ONU nr. 67, respectiv Regulamentului CEE-ONU nr. 110;b) specificația tehnică a instalației de alimentare supusă certificării;c) instrucțiuni de utilizare în limba română pentru instalația supusă certificării, în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa nr. 6 la reglementări. (la 19-04-2018, Punctul 3.2. a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) 3.3. Solicitantul trebuie să definească tipul și domeniul de utilizare al instalației de alimentare supusă certificării, prezentând în cererea de certificare componența integrală a instalației, marca comercială, tipul și marca de omologare CEE-ONU pentru fiecare componentă, precum și familia de autovehicule căreia îi este destinată instalația. Familia de autovehicule, în sensul prezentelor reglementări, este definită prin categoria autovehiculelor (autovehiculele din categoria M1 și N1 sunt considerate ca făcând parte din aceeași familie), tipul sistemului de alimentare, nivelul de emisii poluante și puterea maximă dezvoltată de motoarele ce le echipează. Tipul sistemului de alimentare este definit de:a) în cazul instalațiilor de alimentare cu GPL: marca și tipul modulului electronic de comandă împreună cu marca și tipul reductorului-vaporizator sau, în cazul instalațiilor de alimentare prin injecție directă de GPL, marca și tipul modulului electronic de comandă împreună cu marca și tipul pompei imersate din rezervor;b) în cazul instalațiilor de alimentare cu GNC: marca și tipul modulului electronic de comandă împreună cu marca și tipul regulatorului. (la 19-04-2018, Punctul 3.3. a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) 3.4. Evaluarea de către Registrul Auto Român a conformității instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC a autovehiculelor cu prevederile Regulamentului CEE-ONU nr. 67, respectiv ale Regulamentului CEE-ONU nr. 110, în versiunea aplicabilă, se face în baza unor inspecții și încercări, atât asupra autovehiculelor echipate cu instalația descrisă în cerere, puse la dispoziție de către solicitant, cât și a condițiilor asigurate de solicitant pentru ținerea sub control a calității lucrărilor de montare și service. (la 19-04-2018, Punctul 3.4. a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) 3.5. Certificatul de conformitate se acordă pentru un domeniu de puteri maxime ale motoarelor autovehiculelor din familia pentru care s-a solicitat certificarea, ținând cont de puterea maximă a autovehiculului echipat cu instalația de alimentare cu GPL sau GNC, prezentat de solicitant pentru încercări. Alegerea acestui autovehicul se face de către solicitant în funcție de tipurile de autovehicule pe care dorește să monteze instalația de alimentare cu GPL sau GNC și de regula de stabilire a domeniului de certificare: limita minimă a puterii maxime a autovehiculelor pentru care se acordă certificarea se obține prin înmulțirea puterii maxime a autovehiculului asupra căruia se efectuează încercările, exprimată în kW, cu coeficientul 0,7 și rotunjirea la valoarea întreagă în kW imediat inferioară, iar limita maximă, prin înmulțirea aceleiași puteri maxime a autovehiculului cu 1,15 și rotunjirea la valoarea întreagă în kW imediat superioară. Dacă au fost încercate, la cererea solicitantului, mai multe autovehicule cu motoare cu puteri maxime diferite, coeficientul 0,7 se aplică puterii maxime celei mai mici, iar puterea maximă cea mai mare se înmulțește cu coeficientul 1,15. Domeniul astfel obținut, prin aplicarea coeficienților asupra puterii maxime a autovehiculului sau autovehiculelor încercate, se suprapune cu cel declarat de producătorul dispozitivului reductor/vaporizator GPL sau al regulatorului GNC și se reține doar domeniul comun.Certificatul de conformitate se acordă pentru un interval al normelor de poluare ale autovehiculelor din familia pentru care s-a solicitat certificarea, ținând cont de nivelul de poluare al autovehiculului echipat cu instalația de alimentare cu GPL sau GNC, prezentat de solicitant pentru încercări. Certificatul de conformitate este valabil și pentru autovehiculele cu orice normă de poluare inferioară față de cea a autovehiculului încercat dacă tipul sistemului de alimentare cu carburant și sistemul de reducere a emisiilor poluante sunt similare. (la 19-04-2018, Punctul 3.5. a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) 3.6. În vederea inspecției condițiilor asigurate de solicitant pentru ținerea sub control a calității lucrărilor de montare, revizie tehnică și/sau reparare, solicitantul trebuie să elaboreze și să implementeze proceduri sau instrucțiuni de lucru pentru activitățile proprii: recepția produselor de la furnizori, difuzarea și controlul tehnologiilor de montare, instruirea personalului atelierelor, rezolvarea reclamațiilor, supravegherea atelierelor, verificarea calității produselor și analiza neconformităților.3.7. După obținerea certificării, titularii certificatelor de conformitate trebuie să dețină și să utilizeze proceduri sau instrucțiuni de lucru pentru activitățile proprii. Ei trebuie să mențină înregistrări ale acestor activități, pe care să le pună la dispoziția Registrului Auto Român periodic și în cadrul acțiunilor de supraveghere planificate sau inopinate, ca urmare a unor reclamații.3.8. Durata de valabilitate a certificatului de conformitate este de maximum 2 ani. Pe perioada de valabilitate a certificatului, Registrul Auto Român desfășoară acțiuni de verificare a respectării condițiilor evaluate inițial. Pentru reînnoirea certificatului titularul depune la Registrul Auto Român, înainte de expirarea documentului, o cerere pentru recertificare. La recertificare se pot lua în considerare unele dintre rezultatele acțiunilor de supraveghere sau ale rapoartelor de încercări anterioare.4. Condiții tehnice pentru evaluarea capabilității și autorizarea operatorilor economici care executa lucrări de montare, revizie tehnică și/sau reparare ale instalației de alimentare cu GPL sau GNC a motoarelor autovehiculelor4.1. Operatorii economici pot fi autorizați, după caz, pentru:a) montarea, revizia tehnică și/sau repararea instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC pentru familiile de autovehicule prevăzute în certificatul de conformitate emis de Registrul Auto Român sau pentru familiile de autovehicule prevăzute într-o comunicare de tip CEE-ONU emisă în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 115;b) revizia tehnică și/sau repararea instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC montate din fabricație în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 67 sau Regulamentul CEE-ONU nr. 110, în cazul operatorilor economici autorizați în conformitate cu Reglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2131/2005, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare RNTR 9, și agreați de producătorii de autovehicule. (la 19-04-2018, Punctul 4.1. a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) 4.2. Pentru evaluarea capabilității atelierelor de a îndeplini condițiile tehnice specificate de prezentele reglementări se vor utiliza condițiile aplicabile prevăzute de RNTR 9. (la 19-04-2018, Punctul 4.2. a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) 4.3. Operatorul economic care solicita evaluarea capabilității sale tehnice va depune la Registrul Auto Român dosarul de evaluare/autorizare, care conține următoarele documente:a) cererea-tip de autorizare pentru activități de montare, revizie tehnică și/sau reparare a instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele reglementări; (la 19-04-2018, Litera a) din Punctul 4.3. a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) b) chestionarul de autoevaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele reglementări;c) copia documentelor care să ateste funcționarea legală a operatorului economic, din care să rezulte că are ca obiect de activitate și activitățile pentru care se solicită autorizarea la punctul de lucru; (la 19-04-2018, Litera c) din Punctul 4.3. a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) d) Abrogată. (la 19-04-2018, Litera d) din Punctul 4.3. a fost abrogată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) e) certificatul de atestare a capacității profesionale a conducătorului atelierului, eliberat de Registrul Auto Român în condițiile prevăzute în reglementările RNTR 9 (în copie); (la 19-04-2018, Litera e) din Punctul 4.3. a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) f) certificatul/certificatele de conformitate emise de Registrul Auto Român - Organismul de Certificare Produse pentru instalația de alimentare cu GPL sau GNC față de care se solicita autorizarea (în copie);f^1) comunicarea de omologare de tip CEE-ONU a instalației de alimentare cu GPL sau GNC în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 115 însoțită de anexele relevante, după caz (numai în cazul solicitanților de autorizație pentru montarea acestor instalații), în copie sau în format electronic; (la 19-04-2018, Punctul 4.3. a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) g) abilitarea operatorului economic pentru lucrări de montare a instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC, emisă de deținătorul certificării acordate de Registrul Auto Român sau de deținătorul unei omologări de tip CEE-ONU acordate în baza Regulamentului CEE-ONU nr. 115 ori a reprezentantului acestuia. Durata valabilității abilitării se consideră nelimitată pe perioada valabilității certificatului de conformitate sau a comunicării de omologare de tip, cu excepția cazului de notificare a Registrului Auto Român privind rezilierea acesteia; (la 19-04-2018, Litera g) din Punctul 4.3. a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) h) copii ale atestatelor de instruire a personalului atelierului pentru activități de montare, revizie tehnică și/sau reparare a instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC emise de deținătorul certificării acordate de Registrul Auto Român sau de deținătorul unei omologări de tip CEE-ONU acordate în baza Regulamentului CEE-ONU nr. 115 ori a reprezentantului acestuia; (la 19-04-2018, Litera h) din Punctul 4.3. a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) i) declarație care să specifice cine este personalul responsabil pentru asigurarea calității procesului de montare, revizie tehnică și/sau reparare.4.4. Auditul capabilității tehnice se va efectua de Registrul Auto Român, care trebuie să verifice îndeplinirea următoarelor condiții necesare:a) existența infrastructurii cu caracter general:– spații tehnologice separate având instalații de iluminare, de încălzire, de ventilare forțată a gazelor eliminate accidental din instalația de alimentare cu GPL sau GNC și pentru evacuarea forțată a gazelor de evacuare, precum și surse de energie electrică *); – spațiu de desfășurare a activităților administrative; (la 19-04-2018, Litera a) din Punctul 4.4. a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) b) existenta infrastructurii cu caracter specific pentru amplasarea autovehiculelor pe care se vor monta instalațiile de alimentare cu GPL sau GNC, precum și a mașinilor și uneltelor, SDV-urilor și a setului de dispozitive specificat de furnizorul instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC. Dotarea minima cu echipamente necesară pentru prestarea activităților (lucrărilor) de montare, revizie tehnică și/sau reparare ale instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC a motoarelor autovehiculelor este prevăzută în anexa nr. 5 la prezentele reglementări;c) existența documentației tehnologice de montare, revizie tehnică și/sau reparare, incluzând, pentru evaluarea inițială:– manualul de instalare conform cerințelor Regulamentului CEE-ONU nr. 115 pentru instalațiile omologate în baza acestui regulament sau conform cerințelor prevăzute în anexa nr. 6 la reglementări pentru instalațiile certificate de Registrul Auto Român;– desenele de montare pentru sistemul de fixare al rezervorului și schemele electrice corespunzătoare autovehiculelor prezentate la încercările de conformitate;– manualul utilizatorului final conform cerințelor Regulamentului CEE-ONU nr. 115 pentru instalațiile omologate în baza acestui regulament, respectiv instrucțiunile de utilizare conform cerințelor prevăzute în anexa nr. 6 la prezentele reglementări pentru instalațiile certificate de Registrul Auto Român. Manualul utilizatorului final sau instrucțiunile de utilizare trebuie să fie disponibile pentru fiecare autovehicul echipat cu o instalație de alimentare cu GPL sau GNC. (la 19-04-2018, Litera c) din Punctul 4.4. a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) *) Respectarea condițiilor reglementate (avize pentru protecția muncii și PSI cu mențiunea "montaj instalații GPL sau GNC auto"), precum și atestarea unui operator responsabil ISCIR sunt și rămân în sarcina operatorului economic, fără a condiționa autorizarea tehnica.4.5. Autorizarea se acorda pe baza concluziilor raportului de audit, în cazul în care nu exista neconformități majore; în cazul neconformităților minore, care nu pot afecta procesul de lucru, autorizarea se va acorda numai după prezentarea unui program adecvat de măsuri, cu termene pentru eliminarea neconformităților.4.6. Pe perioada de valabilitate a autorizației, al carei model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele reglementări, titularul de autorizație va fi supravegheat de Registrul Auto Român în baza contractului de autorizare și supraveghere încheiat, prin audituri programate anual (primul la 6 luni de la data autorizării) sau inopinate, în cazul unor reclamații ori la cererea expresă a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (inclusiv a personalului special desemnat pentru activitatea de control din cadrul Registrului Auto Român) sau a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. La constatarea nerespectării condițiilor tehnice specificate de prezentele reglementări, organele de control și inspecție desemnate de autoritatea competenta pot aplica sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare.Menținerea valabilității autorizației este condiționată de păstrarea de către titularul acesteia a capabilității tehnice corespunzătoare condițiilor de acordare a autorizației. În funcție de gravitatea abaterilor constatate față de condițiile inițiale de autorizare, autorizația poate fi suspendată, restrânsă sau retrasă.În cazurile în care la auditurile de supraveghere programate sau inopinate se va constata neeliminarea, în termenele stabilite, prin acțiuni corective, a neconformităților minore semnalate la auditul anterior și/sau existenta unor noi neconformități majore, în raportul de evaluare se propune suspendarea autorizației pe o perioada de până la 20 de zile, fără drept de desfășurare a activității autorizate. În următoarele 10 zile, cu drept de desfășurare a activității autorizate, trebuie să dovedească implementarea acțiunilor corective angajate la neconformitățile majore - condiție de ridicare a suspendării. În caz contrar, se va proceda la anularea autorizației.În cazul în care, pe perioada dintre cele doua supravegheri anuale, apar cumulat mai mult de doua suspendări, se va retrage autorizarea.4.7. Operatorii economici autorizați vor încheia contracte cu furnizorii instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC pe o perioada cel puțin egala cu perioada de valabilitate a certificatului și, dacă nu efectuează decât montarea instalației, vor asigura service și reparații prin intermediul unui operator economic autorizat să efectueze astfel de operațiuni.4.8. Operatorii economici care efectuează modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor pentru funcționarea alternativă și cu GPL sau GNC vor elibera clienților:a) certificat de garanție;b) declarație de conformitate, model A sau B, prevăzută în anexa nr. 8 la prezentele reglementări;c) manualul utilizatorului final sau instrucțiunile de utilizare. (la 19-04-2018, Litera c) din Punctul 4.8. a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) Din documente trebuie să reiasă unitatea care a efectuat montarea, data și identificarea autovehiculului și a instalației montate.4.9. Instalațiile de alimentare cu GPL sau GNC menționate în CIV pot fi transferate pe un alt autovehicul cu condiția de a fi respectat domeniul de aplicabilitate al certificatului de conformitate emis de Registrul Auto Român sau al comunicării emise în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 115, precum și domeniul de aplicabilitate al autorizației de montare a unei instalații de GPL sau GNC, cu eliberarea documentelor prevăzute la subpct. 4.8. (la 19-04-2018, Punctul 4.9. a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) 4.10. Atelierele care efectuează numai revizie tehnică și/sau reparare se autorizează în aceleași condiții ca și cele pentru montare, revizie tehnică și/sau reparare.4.11. Săptămânal atelierele vor transmite Registrului Auto Român lista autovehiculelor echipate cu instalații GPL sau GNC, prin intermediul aplicației informatice furnizate de Registrul Auto Român. (la 19-04-2018, Punctul 4.11. a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) 5. Dispoziții finale și tranzitorii5.1. Inspecțiile finale privind emisiile poluante din gazele de evacuare ale motorului se vor face de către atelier după efectuarea montării instalației de alimentare cu GPL sau GNC, cu echipamentul din dotare prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele reglementări. Efectuarea acestor inspecții finale se face conform prevederilor Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare RNTR 1. (la 19-04-2018, Punctul 5.1. a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 ) 5.2. Cerința privitoare la dotarea atelierului cu analizor de gaze compatibil GPL sau GNC este obligatorie după 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor reglementări.5.3. Înregistrarea activităților, inclusiv a rezultatelor inspecțiilor finale, va fi efectuată în registrul de evidenta a activităților, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele reglementări. Buletinele de probe (listing) date de imprimanta se vor păstra atașat la copia comenzii lucrării, al carei model este prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele reglementări.5.4. Cerința privitoare la dotarea atelierului cu calculator PC echipat cu modem este obligatorie după 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor reglementări. Până la aceasta data transmiterea listei lucrărilor se va face prin fax. 5.5. Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele reglementări.  +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 19-04-2018, Anexa 1 a fost abrogată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 )  +  Anexa nr. 2
  ETICHETĂ DE MARCAJ
  pentru vehiculele care funcționează și cu GPL sau GNC
  Culori:Fondul: verdeBordura: alb sau alb reflectorizantLiterele: alb sau alb reflectorizantDimensiuni:Lățimea bordurii: 4-6 mmÎnălțimea literelor: ≥ 25 mmGrosimea liniilor: ≥ 4 mmLățimea etichetei: 110-150 mmÎnălțimea etichetei: 80-110 mmLiterele „GPL“ sau „GNC“ se vor poziționa central în interiorul etichetei. (la 19-04-2018, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 )
   +  Anexa nr. 3
  CERERE-TIP
  de autorizare pentru activități de montare, revizie tehnică
  și/sau reparare a instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC^1)
  1. Denumirea operatorului economic: .............................................................................2. Numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului^2):.......................................................................3. Codul unic de înregistrare (CUI)/ Codul de înregistrare fiscală(CIF)^2):.............................................................................4. Contul bancar/Banca^2):.............................................................................5. Sediul operatorului economic: .............................................................................6. Telefon/fax/ e-mail: .....................................................................7. Adresa atelierului în care se desfășoară activitățile pentru care se solicită autorizarea:.................................................................8. Lista cuprinzând familiile de autovehicule (în cazul instalațiilor certificate de Registrul Auto Român sau în cazul instalațiilor omologate în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 115) ori autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu GPL sau GNC și omologate în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 67, respectiv Regulamentul CEE-ONU nr. 110 pentru care se efectuează activități de montare, revizie tehnică și/sau reparare a instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC pentru care se solicită autorizarea (pentru fiecare familie sau autovehicul se indică numărul și data eliberării certificatului de conformitate sau a comunicării de omologare de tip CEE-ONU)^1): ..........................................................................................................................................................9. Marca și tipul instalațiilor GPL sau GNC pentru care se solicită autorizarea:..........................................................................................................................................................10. Lista activităților pentru care se solicită autorizarea în conformitate cu tabelul prevăzut în pagina care urmează. 11. Termenul de garanție acordat pentru lucrările executate (în luni): ………..12. Numărul de posturi de lucru: .............13. Împuternicim pe domnul/doamna: ........................................................., având funcția de: …………………………………. și care poate fi contactat/contactată la telefon ....….........……., fax: ....….........……., e-mail ……………. să ne reprezinte în toate aspectele legate de autorizare.14. Numele și semnătura reprezentantului operatorului economic: LSData: .............................^1) Se va bara mențiunea neaplicabilă, dacă este cazul.^2) Se va completa, dacă este cazul.
  LISTA
  activităților pentru care se solicită autorizarea
   Activitățile pentru care se solicită autorizarea Categoriile de omologare ale vehiculelor pentru care se solicită autorizarea^1)
  1.1Montarea instalațiilor de alimentare cu GPL  
  1.2Montarea instalațiilor de alimentare cu GNC  
  2.1Revizia tehnică a instalațiilor de alimentare cu GPL 
  2.2Revizia tehnică a instalațiilor de alimentare cu GNC 
  3.1Repararea instalațiilor de alimentare cu GPL 
  3.2Repararea instalațiilor de alimentare cu GNC 
  ^1) Se completează de către solicitant categoriile de omologare corespunzătoare activității/activităților pentru care se solicită autorizarea.Definirea categoriilor de omologare ale vehiculelor M_1 - autovehicul pentru transportul de persoane, cu cel mult 8 locuri șezând, în afara scaunului conducătorului;N_1 - autovehicul pentru transportul de mărfuri având o masă maximă care nu depășește 3,5 t.
  Reprezentant operator economic,
  ..............................................
  (data și semnătura)
  (la 19-04-2018, Anexa 3 a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 )
   +  Anexa nr. 4
  CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE
  a capabilității tehnice pentru prestarea de activități de montare,
  revizie tehnică și/sau reparare a instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC^1)
  1. Date de identificare1.1. Denumirea operatorului economic: .......................................................................1.2. Numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului^2):.......................................................................1.3. Codul unic de înregistrare (CUI)/ Codul de înregistrare fiscală (CIF)^2):.......................................................................1.4. Contul bancar/Banca^2):.......................................................................1.5. Sediul operatorului economic: .......................................................................1.6. Telefon/Fax/ e-mail: ..............................................................................1.7. Adresa atelierului în care se desfășoară activitățile pentru care se solicită evaluarea:.......................................................................2. Organizare2.1. Structura organizatorică (Se anexează organigrama ca anexa A la chestionar.)2.2. Este disponibil Certificatul de atestare a capacității profesionale a conducătorului atelierului emis de Registrul Auto Român în conformitate cu reglementările RNTR 9? (DA/NU)2.3. Sunt definite responsabilitățile personalului care conduce/efectuează/verifică activitățile de montare, revizie tehnică și/sau reparare? (DA/NU)Dacă DA, precizați documentul în care sunt specificate responsabilitățile personalului: .......................................................................3. Resurse3.1. Planurile la scară ale spațiilor tehnologice, cu indicarea surselor de energie electrică, sistemului de iluminare, instalației pentru evacuarea forțată a gazelor de evacuare și a instalației de ventilare forțată a gazelor eliminate accidental din instalația de alimentare cu GPL sau GNC (Se anexează ca anexa B la chestionar.)3.2. Lista aprobată de producătorul instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC ori de reprezentantul acestuia cuprinzând liniile tehnologice (după caz, desenele schemelor-flux), SDV-urile și echipamentele necesare pentru desfășurarea activităților de montare, revizie tehnică și/sau reparare a instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC (Se anexează ca anexa C la chestionar.) 4. Analiza comenzilor4.1. Sunt convenite cu clienții și consemnate în scris activitățile de montare, revizie tehnică și/sau reparare a instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC solicitate de aceștia? (DA/NU)Dacă DA, se va indica documentul/documentele în care sunt consemnate aceste activități:.......................................................................Documentul respectiv specifică:4.1.1. Diagnosticarea inițială a autovehiculului (DA/NU)4.1.2. Activitățile de montare, revizie tehnică și/sau reparare solicitate? (DA/NU)4.1.3. Materialele, componentele, manopera, costurile implicate și termenul de realizare a lucrărilor? (DA/NU)4.1.4. Acordarea termenelor de garanție legale pentru lucrările efectuate? (DA/NU) Dacă DA, se va indica termenul de garanție acordat: …… luni 5. Controlul documentației5.1. Sunt disponibile instrucțiuni de lucru sau alte documente care definesc modul de execuție și de verificare a lucrărilor care se efectuează? (DA/NU)Dacă DA, sunt acestea aprobate de factorii responsabili? (DA/NU)5.2. Se asigură că în cazul în care utilizează documente externe acestea sunt adecvate? (DA/NU) 5.3. Sunt cunoscute condițiile din RNTR 1 referitoare la inspecția finală privind emisiile poluante? (DA/NU)5.4 Există manualul de instalare și manualul utilizatorului final/instrucțiunile de utilizare? (DA/NU)6. Aprovizionare 6.1. Sunt definite condiții referitoare la produsele aprovizionate? (DA/NU).Dacă DA, se vor indica documentele în care sunt specificate condițiile referitoare la produsele aprovizionate: ...................................................................….............6.2. Componentele specificate în Regulamentul CEE-ONU nr. 67 sau în Regulamentul CEE-ONU nr. 110 sunt omologate? (DA/NU)6.3. Componentele și materialele utilizate au termen de garanție? (DA/NU)7. Identificare7.1. Se asigură identificarea unică a activității de montare, revizie tehnică și/sau reparare? (DA/NU)Dacă DA, se vor indica documentele: .................................................................7.2. Se înregistrează și se identifică toate operațiile de montare, revizie tehnică și/sau reparare efectuate care au fost specificate în comandă? (DA/NU)7.3. Este menținut un registru de evidență a comenzilor? (DA/NU)8. Controlul proceselor de montare, revizie tehnică și/sau reparare8.1. Există o planificare a comenzilor prin care să se asigure toate resursele necesare pentru realizarea acestora în termenul stabilit? (DA/NU)8.2. Există instrucțiuni de execuție a operațiilor de montare, revizie tehnică și reparare? (DA/NU)8.3. Există personal propriu instruit pentru lucrări de montare a instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC de deținătorul certificării acordate de Registrul Auto Român sau de deținătorul unei omologări CEE-ONU de tip acordate în baza Regulamentului CEE-ONU nr. 115? (DA/NU)Dacă DA, indicați numărul: …………9. Inspecții 9.1. Sunt stabilite și documentate metode de verificare a calității operațiunilor de montare, revizie tehnică și/sau reparare? (DA/NU) Dacă DA, se va (vor) indica documentul (documentele):...................................................................9.2. Se verifică etanșeitatea instalației? (DA/NU)9.3. Se verifică dacă la trecerea de la alimentarea cu benzină la alimentarea cu GPL sau GNC și invers motorul funcționează conform specificațiilor producătorului instalației și/sau autovehiculului? (DA/NU)9.4. La încheierea lucrărilor executate se efectuează inspecțiile finale în conformitate cu cerințele din RNTR 1 privind emisiile poluante pentru funcționarea cu benzină și pentru funcționarea cu GPL sau GNC, după caz? (DA/NU)9.5. Sunt menținute înregistrări care să ateste efectuarea acestor inspecții finale și încadrarea în limitele stabilite de RNTR 1? (registru de evidență, comenzi și listinguri) (DA/NU)9.6. Aceste înregistrări identifică personalul care a efectuat măsurătorile? (DA/NU).10. Controlul echipamentelor de verificare și inspecție 10.1. Există echipamentele de verificare și inspecție necesare? (DA/NU)Dacă DA, se vor indica aceste echipamente: ................................................................10.2. Echipamentele de verificare și inspecție sunt verificate metrologic? (DA/NU/NA)10.3. Sunt menținute înregistrări referitoare la verificarea metrologică a echipamentelor de verificare și inspecție? (DA/NU/NA)10.4. Există instrucțiuni de utilizare a echipamentelor de verificare și inspecție în limba română? (DA/NU)10.5. Sunt asigurate condițiile de utilizare prevăzute de fabricantul echipamentelor de verificare și inspecție? (DA/NU)11. Controlul lucrărilor neconforme11.1. Este stabilită o procedură de tratare a reclamațiilor și a contestațiilor? (DA/NU)11.2. Sunt menținute înregistrări privind tratarea reclamațiilor și a contestațiilor? (DA/NU)12. Manipularea și depozitarea12.1. Există spații adecvate pentru a permite manipularea autovehiculelor și a echipamentelor astfel încât să se prevină deteriorarea acestora? (DA/NU) 12.2. Există condiții de depozitare a componentelor, a materiilor prime și a materialelor care să asigure menținerea calității acestora? (DA/NU)Persoana care a completat chestionarul și care răspunde de corectitudinea datelor înscrise: Numele și prenumele: .............……................................................Funcția: ..........................................................................................Telefon ...............................…............. ; fax: .................……….…..Semnătura: ........……………………………………......................... Data: ....................………………………………Datele completate trebuie să corespundă cu situația la zi la data transmiterii chestionarului la Registrul Auto Român.^1) Se va bara mențiunea neaplicabilă, dacă este cazul.^2) Se va completa, dacă este cazul. (la 19-04-2018, Anexa 4 a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 )
   +  Anexa nr. 5
  Dotarea minimă cu echipamente necesară pentru prestarea activităților de montare,
  revizie tehnică și/sau reparare ale instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC a motoarelor autovehiculelor
  Dotarea minimăMontareRevizie tehnicăReparare
  Canal de vizitare sau elevatorXXX
  Instalație de ventilare forțată a gazelor eliminate accidental din instalația de alimentare cu GPL sau GNC^1)XXX
  Detector de gaze fixXXX
  Detector de gaze mobilXXX
  Analizor de gaze de evacuare^1)XXX
  Tester universal motor^2)XXX
  Calculator cu conexiune la internet^3)X X
  Instalație pentru evacuarea forțată a gazelor de evacuareXXX
  SDV-uri recomandate de producătorul instalațieiXXX
  ^1) Analizorul de gaze de evacuare trebuie să aibă caracteristicile constructive specificate de RNTR 1 (inclusiv posibilitatea efectuării verificării emisiilor poluante în cazul funcționării cu GPL sau GNC).^2) Testerul universal trebuie să asigure cel puțin citirea (interpretarea) codurilor de eroare ale motoarelor autovehiculelor și ștergerea acestora.^3) Calculatorul trebuie folosit numai la activități reglementate de prezentul ordin și va avea următoarea configurație minimă: – memorie RAM - 2 Gb;– frecvență procesor - 2 Ghz;– hard disc HDD - 80 Gb;– sistem de operare Windows 7.Conexiunea la internet va avea următoarele caracteristici:– lărgime de bandă: minimum 128 kbps;– timpul de răspuns: maximum 200 ms;– rata erorilor: aprox. 1/1000;– sla: minimum 99,99% . (la 19-04-2018, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 )
   +  Anexa nr. 6la reglementăriCerințe referitoare la manualul de instalareCerințe generale1. Manualul de instalare are rolul de a indica echipamentele necesare și modul de lucru în vederea montării instalației de alimentare cu GPL sau GNC. Acest manual este elaborat de fabricantul instalației de alimentare cu GPL sau GNC sau de reprezentantul acestuia în România.2. Manualul de instalare trebuie să fie disponibil în fiecare atelier de montare și trebuie să cuprindă instrucțiuni pentru toate variantele de instalare definite de tipul sistemelor de alimentare a motoarelor ce pot fi adaptate pentru funcționarea cu GPL sau GNC.3. Manualul de instalare va fi disponibil în limba română.4. Manualul de instalare trebuie să conțină:a) instrucțiuni de instalare:● instrucțiuni de asamblare a diferitelor componente și scheme de montare a sistemelor de fixare a rezervorului;● scheme detaliate ale conexiunilor electrice care să conțină subansamblele electromecanice la care se vor efectua conexiuni, pentru fiecare tip de autovehicul supus adaptării pentru funcționarea cu GPL sau GNC;b) verificarea calității:● manualul de instalare trebuie să includă proceduri de diagnosticare inițială efectuată de către instalator;● manualul de instalare trebuie să includă proceduri detaliate și măsurile care trebuie luate de instalator pentru verificarea finala a montajului instalației de alimentare cu GPL sau GNC, în scopul asigurării securității în condițiile aplicării instrucțiunilor de instalare;c) instrucțiuni de service:● manualul de instalare trebuie să includă intervalele dintre reviziile tehnice obligatorii, cu indicarea componentelor care necesita înlocuirea la fiecare tip de revizie;● manualul de instalare trebuie să specifice operațiile necesare la fiecare tip de revizie;d) defecțiuni și modalități de remediere:● manualul de instalare trebuie să includă modul de tratare a defecțiunilor;● dacă instalația este prevăzută cu sistem de diagnosticare, manualul de instalare trebuie să includă instrucțiuni de utilizare a acestui sistem în cazul apariției unei defecțiuni.Cerințe referitoare la instrucțiunile de utilizareCerințe generale1. Instrucțiunile de utilizare au rolul de a informa beneficiarul despre caracteristicile și măsurile de securitate ale instalației de alimentare cu GPL sau GNC. Aceste instrucțiuni se elaborează de fabricantul instalației de alimentare cu GPL sau GNC sau de reprezentantul acestuia în România.2. Instrucțiunile de utilizare trebuie să cuprindă informațiile necesare exploatării corecte și sigure a instalației de alimentare cu GPL sau GNC.3. Instrucțiunile de utilizare trebuie considerate parte integrantă a instalației de alimentare cu GPL sau GNC și de aceea se livrează o data cu kitul de instalare.4. Instrucțiunile de utilizare vor fi disponibile în limba română.5. Instrucțiunile de utilizare vor include: specificații tehnice, instrucțiuni de securitate, descrierea instalației de alimentare cu GPL sau GNC și modul de utilizare a sistemului de alimentare cu GPL sau GNC (umplere, comutarea pe și de pe alimentarea cu GPL sau GNC, indicatorul de nivel, întreținere și condiții de reparare).  +  Anexa nr. 7(față)
  REGISTRUL AUTO ROMÂN
  AUTORIZAȚIE TEHNICĂ
  Nr. …/……….
  (Revizia ……/……..)
  În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor care au fost omologate cu un anumit carburant prevăzut de producător, pentru funcționarea și cu gaze petroliere lichefiate (GPL) sau și cu gaze naturale comprimate (GNC), precum și autorizarea operatorilor economici care efectuează montarea, revizia tehnică și/sau repararea instalațiilor de alimentare cu GPL sau GNC - RNTR 6, cu modificările și completările ulterioare,se autorizează: ............(denumirea operatorului economic) CUI ............, cu sediul social în ....................., să desfășoare în unitatea sa din ………. următoarele tipuri de activități:A1.1 Montarea instalațiilor de alimentare cu GPLA1.2 Montarea instalațiilor de alimentare cu GNCA2.1 Revizia tehnică a instalațiilor de alimentare cu GPL A2.2 Revizia tehnică a instalațiilor de alimentare cu GNCA3.1 Repararea instalațiilor de alimentare cu GPLA3.2 Repararea instalațiilor de alimentare cu GNCAutorizația este însoțită de anexa care face parte integrantă din autorizație
  Director general,
  ....................................
  Valabilitatea prezentei autorizații este menționată pe verso.
  (verso)
  Autorizație nr. …/…......Revizia …./…........……Semnătura autorizată:Valabilă până la:Anul: …………Luna: …………
  VIZE ANUALE
  Anexă la autorizația tehnică
  Nr. …/……….
  (Revizia ……/…….)
  Activitățile autorizateNr. certificat conformitate/comunicare de omologare de tip CEE-ONULimitări generale
  A1.1Montarea instalațiilor de alimentare cu GPL  
  A1.2Montarea instalațiilor de alimentare cu GNC  
  A2.1Revizia tehnică a instalațiilor de alimentare cu GPL  
  A2.2Revizia tehnică a instalațiilor de alimentare cu GNC  
  A3.1Repararea instalațiilor de alimentare cu GPL  
  A3.2Repararea instalațiilor de alimentare cu GNC  

  Director,
  ………........…………
  Anexă la Autorizația tehnică nr. ..../........, revizia ...../...... pag. 1/.... (număr total pagini anexă) (la 19-04-2018, Anexa 7 a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 )
   +  Anexa nr. 8
  DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
  model A
  (pentru montare)
  Noi, …………(numele și adresa titularului certificatului de conformitate pentru instalația de alimentare cu GPL sau GNC)........…, cu nr. de înregistrare la registrul comerțului .……...….../…….….….…………….., și ............(numele și adresa atelierului autorizat care a montat instalația de alimentare cu GPL sau GNC)........, cu nr. de înregistrare la registrul comerțului .………/…….………………, declarăm, pe propria răspundere, că instalația de alimentare cu GPL sau GNC^1), compusă din:• rezervor^2), marcă …………………. tip …………….. data fabricației …………… serie ……….. marcă omologare ……………………… amplasare/capacitate ……………/………… litri• supapă multiplă, marcă/tip^2) ...................       marcă omologare ...........• carcasă etanșă, marcă/tip ....................           marcă omologare ...........• reductor-vaporizator GPL, marcă/tip ..........        marcă omologare ...........• regulator GNC, marcă/tip .....................            marcă omologare ...........• pompă imersată (GPL) .........................            marcă omologare ...........• pompă de înaltă presiune, marcă/tip ..........        marcă omologare ...........• injectoare, marcă/tip ........................              marcă omologare ...........• modul de comandă electronic, marcă/tip .......      marcă omologare ...........• ^3) ......................................................       marcă omologare ...........• ^3) ......................................................       marcă omologare ...........• ^3) ......................................................       marcă omologare ...........montată pe autovehiculul categoria ………………, nr. înmatriculare ……………., nr. identificare ……………, marca ………………, tipul ………………, tipul sistemului de alimentare: carburator/injecție cu/fără sondă lambda/injecție directă^1)putere max. ………. (kw)la care se referă această declarație este în conformitate cu: – Certificatul de conformitate nr. …….. din …………., emis de RAR, valabil până la ……….., sau– Comunicarea de omologare de tip CEE-ONU emisă conform Regulamentului CEE-ONU nr. 115 nr. …….. din ……………..^1),Titularul certificatului de conformitate,                                                     Atelierul autorizatDeținătorul omologării/reprezentantul acestuia^1)...................................                                                                   ................................(numele, prenumele și semnătura persoanei autorizate)                  (numele, prenumele și semnătura persoanei autorizate)Ștampila                                                                                               ȘtampilaData livrării instalației ……................…                                             Data montării instalației ………….………^1) Se barează variantele care nu corespund.^2) Datele referitoare la rezervor și dispozitivele montate pe acesta vor fi completate de către titularul certificatului de conformitate la emiterea prezentei declarații (la livrare), urmând ca restul să fie completate de atelier după montare.^3) Alte componente ale instalației.
  DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
  model B
  (pentru transferul unei instalații de alimentare cu GPL sau GNC de pe alt autovehicul)
  Noi, ……………(numele și adresa atelierului autorizat, care a montat instalația de alimentare cu GPL sau GNC)….…, cu nr. de înregistrare la registrul comerțului ................…/........................., declarăm, pe propria răspundere, că instalația de alimentare cu GPL/GNC^1), compusă din:• rezervor, marcă …………………. tip …………….. data fabricației ….……… serie ……………. marcă omologare ……………….. amplasare/capacitate ……………/…………… litri• supapă multiplă, marcă/tip ...................       marcă omologare ...........• carcasă etanșă, marcă/tip ....................      marcă omologare ...........• reductor-vaporizator GPL, marcă/tip ..........   marcă omologare ...........• regulator GNC, marcă/tip .....................       marcă omologare ...........• pompă de înaltă presiune, marcă/tip ..........   marcă omologare ...........• pompă imersată (GPL) .........................       marcă omologare ...........• injectoare, marcă/tip ........................         marcă omologare ...........• modul de comandă electronic, marcă/tip ....... marcă omologare ...........• ^2) ......................................................   marcă omologare ...........• ^2) ......................................................   marcă omologare ...........• ^2) ......................................................   marcă omologare ...........montată pe autovehiculul categoria ………………………, nr. înmatriculare …………………….…,nr. identificare ………………, marca …………………, tipul ……………………, tipul sistemului de alimentare: carburator/injecție cu/fără sondă lambda/injecție directă ^1),putere max. ………. (kw) la care se referă această declarație, a echipat inițial autovehiculul categoria …………… nr. înmatriculare ……………. nr. identificare ……………………………, marca …………………, tipul ……………………, tipul sistemului de alimentare: carburator/injecție cu/fără sondă lambda/injecție directă^1), putere max. ………. (kw)și este în conformitate cu:– Certificatul de conformitate nr. …….. din …………….., emis de RAR, valabil până la ………..…, sau– Comunicarea de omologare de tip CEE-ONU emisă conform Regulamentului CEE-ONU nr. 115 nr. …….. din ……………..^1), Atelierul autorizat........................................... (numele, prenumele și semnătura persoanei autorizate) Ștampila Data montării instalației …….......…………..^1) Se barează variantele care nu corespund.^2) Alte componente ale instalației. (la 19-04-2018, Anexa 8 a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 )
   +  Anexa nr. 9Abrogată. (la 19-04-2018, Anexa 9 a fost abrogată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 )  +  Anexa nr. 10
  REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚILOR
  Operatorul economic ...........................................................................
  Nr. de comandăDataActivitatea desfășuratăMarcă și tip autovehiculNumărul de înmatriculareObservațiiRezultatele inspecțiilor finale
  Executant^1)Valorile emisiilor poluante^2)
  BenzinăGPL sau GNC
  123456789
           
           
           
           
           
           
           
  ^1) Se vor înregistra numele, prenumele și semnătura executantului inspecției.^2) În funcție de tipul sistemului de alimentare se vor înregistra valorile: COcor, . (la 19-04-2018, Anexa 10 a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 )
   +  Anexa nr. 11
  Comanda nr. ………../ ……………………
  Operatorul economic ………………….…………….....................................................................................................................…
  Marca/Tipul autovehiculului…………………..………………Proprietar ……………………Termenul de execuție……………………………………..…
  Nr. de înmatriculare ……………… Serie CIV ………………..…………kilometraj………….………….Seria motorului ………..……………VIN ……………….…….……………
  În urma diagnosticării inițiale în vederea montării/reviziei tehnice/reparării^1) instalației de alimentare cu GPL sau GNC^1) marca …………………………… a fost convenită admiterea lucrării.Reprezentant atelier …………………………………/………… Beneficiar………………………/……….....................................
  OperațiaComponenteTipulValoriSerie/marca de omologare
  Montare Revizie tehnică Reparare Nr. certificat de. conformitate RAR/Nr. comunicare de omologare^1) ……………………… Tipul sistemului de alimentare:  carburație  injecție fără sondă   monopunct  multipunct  injecție cu sondă  monopunct multipunct injecție directăRezervorData fabricație rezervor……………………..........
  verificare etanșeitate
  verificarea limitării umplerii la 80%
  verificarea finală a emisiilor poluante ale autovehicululuilistinguri anexate la copia comenzii
  OBSERVAȚII ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...................…………………………………………………………………………………………………...…..…
  Valoare totală a lucrării (materiale + manoperă)
  În urma efectuării verificărilor privind calitatea lucrării (etanșeitatea, limitarea umplerii și valoarea emisiilor poluante), lucrarea a fost recepționată.Garanția lucrării, acordată în conformitate cu Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile de utilizare prevăzute de producător este de ……. luni.Reprezentant Atelier ………………..… Beneficiar ………………..…^1) Se barează variantele care nu corespund. (la 19-04-2018, Anexa 11 a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018 )