PROCEDURĂ din 4 aprilie 2018privind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii"
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 11 aprilie 2018    Notă
    Aprobată prin Ordinul nr. 1.003 din 4 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 316 din 11 aprilie 2018.
    1. (1) Prezenta procedură se aplică de compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice, denumit în continuare compartiment de specialitate.(2) Pentru formularele 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“ depuse, compartimentul de specialitate întocmește o evidență a cererilor, în format electronic.(3) Evidența cererilor conține, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele informații:a) denumirea contribuabilului (nume, prenume);b) domiciliul fiscal al contribuabilului (adresa de domiciliu);c) codul numeric personal/numărul de identificare fiscală;d) modul de depunere a formularelor 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“. Astfel, prin aplicația informatică se marchează modalitatea de transmitere a cererilor (prin poștă - în mod individual sau prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou sau direct la registratura organului fiscal - în mod individual sau prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou);e) datele de identificare ale entității nonprofit/unității de cult (denumirea, codul de identificare fiscală, contul bancar - IBAN);f) suma reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult;g) numărul de înregistrare a cererii;h) numărul și data notificării;i) data confirmării de primire a notificării;j) numărul și data adresei de răspuns a contribuabilului;k) răspunsul contribuabilului ca urmare a notificării (da - recunoaște opțiunea, nu - neagă opțiunea);l) numărul și data borderoului care se transmite unității de trezorerie.2. Compartimentul de specialitate înregistrează în evidență cererile depuse de contribuabili în termen de o zi lucrătoare de la depunerea acestora.3. În vederea stabilirii sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, compartimentul de specialitate procesează formularele 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“, în termen de 15 de zile de la primirea acestora.4. (1) După procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“, compartimentul de specialitate emite și transmite contribuabililor a căror cerere a fost depusă, în format hârtie, pe bază de borderou, o notificare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.(2) Notificarea se emite și se comunică și dacă pentru același contribuabil au fost depuse mai multe formulare 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“.5. Notificările se comunică potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 6. După comunicarea notificărilor, compartimentul de specialitate procesează în evidența fiscală data comunicării acestora, astfel:a) în ziua următoare termenului de 15 zile de la data punerii la dispoziția persoanei fizice a documentului comunicat prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual“ (SPV); b) în termen de 24 de ore de la primirea confirmării de primire de la poștă.7. Organul fiscal nu autorizează transferul către entitatea nonprofit/unitatea de cult a sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii înainte de expirarea unui termen de 30 de zile de la data comunicării notificării.8. (1) Zilnic, compartimentul de specialitate întocmește lista contribuabililor în cazul cărora s-a împlinit termenul de 30 de zile de la data comunicării notificării.(2) Din listă sunt eliminați contribuabilii care au comunicat, în scris, organului fiscal faptul că nu și-au exercitat opțiunea privind susținerea entității nonprofit/unității de cult, astfel cum această opțiune este înscrisă în evidențele fiscale.9. Virarea sumelor reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult se realizează în maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.10. (1) În vederea virării sumelor reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, compartimentul de specialitate întocmește un borderou în format hârtie, care conține următoarele informații:– numărul/data borderoului;– denumirea entității nonprofit/unității de cult;– codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult;– simbol cont bancar (IBAN);– suma.(2) Borderoul se aprobă de către conducătorul unității fiscale, cu mențiunea „Bun de plată“, și se transmite unității de trezorerie.11. În situația în care, după virarea sumelor în contul entităților beneficiare, organul fiscal competent constată că suma a fost virată entității nonprofit/unității de cult în mod necuvenit, compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori va efectua demersurile necesare în vederea recuperării sumelor prin emiterea unei decizii potrivit art. 100 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.----