ORDIN nr. 1.003 din 4 aprilie 2018pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii"
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 11 aprilie 2018  Având în vedere dispozițiile art. 5,art. 79,art. 82 alin. (6) și art. 102 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 770.795 din data de 4.04.2018,în temeiul prevederilor art. 5,art. 7 și art. 342 alin. (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul formularului „Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult“, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului menționat la art. 2 este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Ionuț Mișa
  București, 4 aprilie 2018.Nr. 1.003.  +  Anexa nr. 1PROCEDURAprivind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând pânăla 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii"  +  Anexa nr. 2[ Sigla*) ]AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice ....................................Unitatea fiscală ..................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul .........................
  Nr. înregistrare ...........................
  Data .......................................
  Către**) ………………………………………….......CNP/NIF ...............................................................Str. ……..……………..... nr. …., bl. ......, sc. …....,et. ……, ap. …., județ/sector …………..………....,localitate ..................., cod poștal ………...……...
  NOTIFICARE
  privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii,
  pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult
  Stimată/e doamnă/domn,Vă aducem la cunoștință că, potrivit evidențelor noastre, ați optat pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și/sau din pensii, realizate în anul ......................, pentru susținerea entității nonprofit/unității de cult ......................................................................., cod de identificare fiscală ............................................... .Formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“, înregistrat sub nr. ............... din data de ...................., prin care a fost exercitată opțiunea dumneavoastră privind virarea sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii în contul entității/unității beneficiare menționate mai sus, a fost depus în format hârtie, prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou, prin poștă/direct la registratura organului fiscal.Dacă aceasta este opțiunea dumneavoastră exprimată prin semnarea formularului 230, atunci nu sunteți obligat să răspundeți la această notificare. În situația în care nu răspundeți în termen de 30 de zile de la data primirii acestei notificări, considerăm că opțiunea înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală sub numărul de mai sus vă aparține și urmează să finalizăm procedura legală.În cazul în care nu ați optat pentru virarea sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii în contul entității beneficiare menționate, vă rugăm ca în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei să ne comunicați, în scris, acest fapt.Totodată, vă comunicăm că, în urma verificării modului de completare a formularului 230, au fost identificate erori privind ......... .În vederea efectuării corecturilor, vă rugăm să vă prezentați, în termen de 30 de zile de la primirea prezentei, la sediul unității fiscale.Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ........................, la sediul nostru sau la numărul de telefon ........................., între orele …..-….. .
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele .....................
  Notă
  *) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
  **) Se vor trece numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală și domiciliul fiscal ale contribuabilului.
   +  Anexa nr. 3
  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare
  a formularului „Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual
  pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult“
  Denumire: „Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult“1. Format: A4/t12. Caracteristici de tipărire: – se tipărește pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru completare și editare.3. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează în scopul înștiințării contribuabililor cu privire la opțiunea acestora privind direcționarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.6. Circulă:– un exemplar la organul fiscal central competent;– un exemplar la contribuabil.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.
  ----