NORME METODOLOGICE din 4 noiembrie 2014 privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 14 noiembrie 2014    Notă
    *) Aprobate prin ORDINUL nr. 1.648 din 4 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 14 noiembrie 2014.
     +  Articolul 1ObiectPrezentele norme metodologice stabilesc condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul programelor naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, definite prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, și Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2DefinițiiÎn condițiile prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) program - un ansamblu coerent de acțiuni de o amploare suficientă pentru a contribui în statele membre ale Uniunii Europene la informarea consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin și la schema de denumiri de origine controlată și indicații geografice, iar în țările terțe la îmbunătățirea competitivității și a exportului vinurilor cu denumire de origine controlată, denumită în continuare D.O.C., și indicație geografică, denumită în continuare I.G., sau a vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie;b) măsura de promovare a vinurilor - submăsura de promovare prin informare a vinurilor produse în Uniunea Europeană care constă în acțiuni de informare în statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin și la schema de denumiri de origine controlată și indicații geografice, precum și submăsura de promovare a vinurilor în țări terțe, în vederea îmbunătățirii competitivității vinurilor cu D.O.C., I.G. sau a vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie;c) țări terțe - țări, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., unde pot fi realizate acțiuni de informare sau de promovare;d) solicitanți - pentru submăsura de promovare prin informare a vinurilor produse în Uniunea Europeană: forme asociative profesionale ale producătorilor din sectorul vitivinicol, organizații interprofesionale din sectorul vitivinicol, instituții sau autorități publice, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare care propun programe de promovare a acestor vinuri, iar pentru submăsura de promovare a vinurilor în țări terțe: societăți românești producătoare de vinuri cu D.O.C. și/sau I.G. și/sau vinuri pentru care se indică soiul viței-de-vie, forme asociative profesionale ale producătorilor din sectorul vitivinicol, organizații interprofesionale din sectorul vitivinicol ai căror membri produc și exportă vinuri cu D.O.C. și/sau I.G. și/sau vinuri pentru care se indică soiul viței-de-vie, instituții sau autorități publice, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, care propun programe de promovare a acestor vinuri; accesarea măsurii de promovare a vinurilor de către instituții sau autorități publice se poate face numai în asociere, încheiată în condițiile legii, cu una sau mai multe dintre formele asociative profesionale menționate anterior.----------Lit. d) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.474 din 9 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 17 iunie 2015.e) beneficiarii sprijinului financiar pentru promovarea vinurilor - solicitanții definiți la lit. d) ale căror programe au fost aprobate și care au încheiat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., contracte de punere în aplicare a programelor propuse;f) organisme de punere în aplicare - agenții și firme specializate în comunicare, relații publice și publicitate, evaluare, cărora li se poate încredința de către solicitanți execuția integrală sau parțială a acțiunilor cuprinse în programul de informare sau de promovare;g) perioadă de programare - perioada derulării fiecărui program național de sprijin, denumit în continuare P.N.S., în sectorul vitivinicol;h) post bugetar - reprezintă alocarea financiară aferentă derulării unei acțiuni.  +  Articolul 3Acțiuni eligibile(1) Acțiunile eligibile pentru promovarea prin informare în statele membre constau în informații pentru consumatori în ceea ce privește:a) consumul de vin moderat și riscul asociat consumului de alcool;b) schema de denumiri de origine protejate (DOP) și indicații geografice protejate (IGP) a U.E., în special condițiile și efectele, în legătură cu calitatea specifică, reputația sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic sau originii sale particulare.Acțiunile de informare pot fi efectuate prin campanii de informare și prin participarea la evenimente, târguri și expoziții importante la nivel național sau la nivelul U.E.(2) Acțiunile eligibile pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul programului de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe sunt detaliate pe subacțiuni, detalierea urmând a fi completată, pe parcursul implementării măsurii, cu alte tipuri de subacțiuni ce vor fi identificate:a) acțiuni de relații publice, acțiuni de promovare sau de publicitate, inclusiv la locul de desfacere către consumatorul final, care subliniază în mod special avantajele vinurilor comunitare, în principal în ceea ce privește calitatea, siguranța alimentară ori respectarea mediului;subacțiuni:a1) relații publice, relații cu presa (dineuri/prânzuri tematice cu presa, grupuri-țintă, jurnaliști, lideri de opinie); comunicate de presă; producerea și distribuirea de plachete; consultanță, animare de către un prestator, agenții de comunicare sau relații publice; seminare cu somelieri sau oenologi; sponsorizarea acțiunilor specific viticole (concurs cu somelieri, oenologi etc.), sponsorizarea acțiunilor pentru publicul important: operațiuni festive, sportive, căsătorii ale vedetelor etc.;a2) publicitate și anunțuri în mass-media: publicitate în presă (zilnică, săptămânală, profesională, specializată); articole, publicații, editorial; introducerea publicității în catalogul unui distribuitor sau al unui importator; publicitate la radio, TV, publicitate prin afișare; plasarea produsului: produsul apare într-un spot, talk-show, achiziționarea/crearea de bannere web, publicitate prin internet, publicitate pe rețelele de socializare, publicitate pe rețele sociale, bloguri;a3) operațiuni de degustare: campanie de informare, anunț degustare, invitații, listă vinuri, chestionare de evaluare, listă participanți, eșantionare (mostre, transport, taxe), suporturi de informare: plachete, cataloage, fișe, pliante, rețete; material pentru degustare: pahare, fețe de masă, frapiere, tirbușoane, alimente folosite în cadrul degustărilor: pâine, brânză, preparate; personal suport, animatori, invitați de prestigiu din domeniu sau vedete, închiriere sală, bannere, postere; degustare la masă sau la cină; degustare în magazine, saloane, focus-grupuri, degustări în restaurante; formarea pentru degustare a vânzătorilor, importatorilor; degustarea în cadrul unei vizite la locul de producție; expedierea materialului și a eșantioanelor necesare degustării;a4) realizarea de plachete, broșuri tehnice, website-uri dedicate exportului: plachete comerciale (prezentarea gamei), broșuri în limba țării-țintă, materiale publicitare (realizare, traduceri, fabricare, expediere), site web/realizare, actualizare, traducere, optimizare pe motoare de căutare;a5) promovare: publicitate și anunțuri, asigurarea prin promovare a vizibilității și evidențierii produselor (punerea în față a produselor pe raft, în catalog), în cadrul publicității și degustărilor în magazine, colerete sau stickere referitoare la o distincție atribuită vinului (concurs, medalie), participări la concursuri, operațiuni care asociază vinul cu: mâncarea, cultura, gastronomie, tradiția, oferirea de mici obiecte promoționale (pixuri, șepci, mousepad-uri, stick-uri, DVD-uri cu spoturi filmate pentru promovarea vinurilor, sacoșe, tirbușoane, inscripționate cu logoul U.E. și al României, după caz, emblema beneficiarului);a6) călătorii/vizite la locul de producție: prezentarea podgoriei, instalațiilor, echipamentelor, a modului de producție, a vinurilor, calităților și proprietăților specifice, elemente de formare la fața locului (transport, cazare, viză, masă, degustări), operațiuni discuții de afaceri între importatori/beneficiari, în vederea încheierii de contracte; operațiuni cu presa, concurs clienți cu călătorie la locul de producție;b) participarea la evenimente, târguri sau expoziții de importanță internațională;subacțiuni:b1) creare stand, închiriere spațiu, construcție stand, instalarea standului și cheltuieli de funcționare în cadrul evenimentului/apă, electricitate, transport stand, personal-suport la stand, mostre, materiale de informare, promovare, echipament personal: tricouri, șepci, șorț, halat, înscrierea beneficiarului în catalogul expoziției, crearea unei baze de date, evenimente pe parcursul evenimentului: întâlniri cu potențiali importatori, asociate cu dineuri tematice, prezentări/degustări de vinuri; misiuni de afaceri; seminare de mică și mare anvergură;c) campanii de informare, în special privind regimurile comunitare referitoare la D.O.C., I.G. și producția ecologică, inclusiv degustări:subacțiuni: c1) campanii de informare, având ca documente-suport articol, broșură, folosind diferite mijloace de organizare/difuzare;d) studii ale noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere;subacțiuni: d1) studii de piață, bazate pe date culese, achiziționate, interpretate, cu formularea de concluzii clare, care să orienteze activitatea beneficiarului în cadrul programului, finalizate cu un raport de studiu;e) studii de evaluare a rezultatelor acțiunilor de promovare și informare;subacțiuni: e1) studii, expertiză, preteste de validare a noilor produse, focus-grupuri, paneluri, finalizate cu un raport de evaluare.(3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) nu sunt orientate în funcție de anumite mărci comerciale, iar acțiunile prevăzute la alin. (2) nu sunt orientate în funcție de anumite mărci comerciale în condițiile acordării ajutorului de stat.  +  Articolul 4Cofinanțare(1) Pentru măsura de promovare a vinurilor, din valoarea cheltuielilor eligibile, contribuția U.E. este de maximum 50%, iar contribuția beneficiarilor este de minimum 50%.(2) Din valoarea cheltuielilor eligibile, beneficiarul poate opta pentru accesarea contribuției de la bugetul de stat, în cuantum de 30%. În acest caz, contribuția U.E. este de maximum 50%, iar contribuția beneficiarului este de minimum 20%.  +  Articolul 5Depunerea propunerilor de programe(1) Propunerile de programe se întocmesc cu respectarea cerințelor și formatului din Ghidul privind accesarea sprijinului acordat programelor de promovare a vinurilor, elaborat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., și publicat pe site-ul acestuia.(2) Propunerile de programe de promovare a vinurilor se depun, în sesiune deschisă, la sediul M.A.D.R. din municipiul București, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, cod poștal 030163, oficiul poștal 37, sau prin poștă.(3) Prin derogare de la alin. (2), sesiunea de depunere a programelor de promovare a vinurilor pentru care se solicită și contribuție de la bugetul de stat, în cuantum de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile, se închide la data intrării în vigoare a prezentului ordin. (la 10-04-2018, Articolul 5 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 554 din 4 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 6Selecția programelor de promovare a vinurilor(1) Propunerile de programe de promovare a vinurilor sunt supuse evaluării și selecției de către o comisie ale cărei atribuții și componență sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) Dosarele solicitanților pentru programe de promovare prin informare în statele membre vor fi evaluate și selectate în funcție de cel mai bun raport calitate-preț, acordându-se prioritate operațiunilor care vizează mai multe state membre, care vizează mai multe regiuni administrative sau viticole, care vizează mai multe D.O.C și I.G.(3) Dosarele solicitanților pentru programe de promovare a vinurilor pe piețe terțe vor fi evaluate și selectate în funcție de cel mai bun raport calitate-preț, cu prioritate pentru I.M.M.-uri, noii beneficiari care nu au primit sprijin în baza P.N.S. 2009-2013, beneficiarii care vizează o nouă țară terță, pentru care nu s-a acordat sprijin prin P.N.S. 2009-2013, precum și beneficiarii care accesează sprijinul financiar în cadrul prelungirilor de programe, în baza contractelor ferme de vânzare a vinurilor.(4) Procedura de evaluare și selecție a programelor de promovare a vinurilor se desfășoară conform prevederilor Ghidului privind accesarea sprijinului acordat programelor de promovare a vinurilor.(5) În cazul în care documentația programului este incompletă, comisia de evaluare și selecție a programelor de promovare va înștiința solicitantul, în scris (poștă, fax, e-mail), în termen de 5 zile lucrătoare de la constatare, cu privire la completarea acesteia. Solicitantul trebuie să prezinte documentația indicată cel târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înștiințării de completare.(6) Propunerile de programe pentru care nu sunt îndeplinite cerințele tehnice și administrative prevăzute în prezentele norme metodologice și în ghidul privind accesarea sprijinului sunt respinse.(7) Punctajul minim necesar aprobării unui program de promovare a vinurilor este de 50 de puncte.(8) M.A.D.R. va comunica solicitanților rezultatul selecției în termen de două luni de la depunerea programelor de promovare, în scris.(9) M.A.D.R. va depune la A.P.I.A., în termen de două luni de la depunerea programelor de promovare, rezultatul selecției programelor de promovare, avizat de conducerea M.A.D.R., precum și originalul documentațiilor programelor selectate, numerotate și vizate spre neschimbare.(10) Beneficiarul încheie cu A.P.I.A. contractul privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor, în termen de 120 de zile de la data primirii comunicării de aprobare a programului de promovare din partea MADR.(11) După această dată, niciun contract nu va fi semnat cu A.P.I.A. fără acordul prealabil al M.A.D.R.(12) În situația în care unele programe aprobate nu se finalizează cu încheierea contractului de finanțare cu A.P.I.A., M.A.D.R. va comunica propunătorilor de programe care au obținut cel puțin punctajul minim necesar aprobarea programelor, conform criteriilor de prioritate menționate la alin. (2) și (3).  +  Articolul 7Organisme de punere în aplicare a programelor(1) Beneficiarii sprijinului pot pune în aplicare integral acțiunile din programele de informare și promovare a vinurilor sau selectează, în acest scop, organisme de punere în aplicare.(2) Organismele de punere în aplicare sunt entități independente de beneficiari.(3) Selecția organismelor de punere în aplicare și atribuirea către acestea a contractelor de prestări de servicii de către beneficiarii sprijinului se fac printr-o procedură concurențială, prevăzută, în funcție de pragurile valorice ale achiziției de servicii, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, de o procedură proprie, verificată de M.A.D.R.(4) În vederea evaluării impactului programelor de promovare a vinurilor se acceptă rapoartele de evaluare întocmite de către beneficiarul sprijinului financiar sau de un organism extern independent cu expertiză în domeniu, selectat printr-o procedură concurențială. Cerințele minime ale raportului de evaluare sunt precizate în Ghidul privind accesarea sprijinului acordat programelor de promovare a vinurilor.(5) M.A.D.R. comunică în scris A.P.I.A. validitatea/ nevaliditatea procedurii de selecție a organismului de punere în aplicare a programului și transmite A.P.I.A. copii certificate pentru conformitatea cu originalul ale documentației privind selecția organismului de punere în aplicare a programului.(6) În cazul în care, pe parcursul derulării programului, beneficiarul intenționează să schimbe organismul de punere în aplicare a programului, se adresează M.A.D.R. pentru evaluarea și validarea procedurii de selecție.(7) Este în responsabilitatea beneficiarului ca prevederile contractelor încheiate cu organismul/organismele de punere în aplicare, precum și ale acestuia (acestora) cu eventualii subcontractanți și experți să respecte clauzele contractului, menționat în art. 8, și să includă clauza în temeiul căreia M.A.D.R., A.P.I.A., Comisia Europeană, Curtea de Conturi, precum și alte autorități cu competențe de control pot să exercite aceleași drepturi și să beneficieze de aceleași garanții și posibilități de control în raport cu organismele de punere în aplicare și subcontractanții acestora ca și în relația cu beneficiarul însuși.  +  Articolul 8Încheierea și modificarea contractelor(1) Beneficiarul trebuie să prezinte, după caz, înainte de încheierea contractului cu A.P.I.A., contractul/contractele încheiat/încheiate cu organismul/organismele de punere în aplicare și calendarul acțiunilor pentru perioada de punere în aplicare a programului.(2) Beneficiarul retransmite la A.P.I.A., cu 30 de zile calendaristice înainte de începutul fiecărui trimestru contractual, calendarul detaliat al acțiunilor pentru următorul trimestru. Atunci când intervin modificări în raport cu acest calendar provizoriu, beneficiarul transmite, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte, o estimare a datelor sau perioadelor de realizare a acțiunilor prevăzute în program. În absența comunicării acestor informații, costurile acțiunilor respective pot fi considerate neeligibile.(3) A.P.I.A. transmite M.A.D.R. copii ale contractelor în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea acestora.(4) După încheierea contractelor de finanțare, modificarea programelor se aprobă sau se respinge, după caz, de către A.P.I.A., în termen de 15 zile de la solicitare, în conformitate cu Liniile directoare pentru implementarea programelor naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, aprobate de Comisia Europeană, referitoare la măsura de promovare a vinurilor.  +  Articolul 9Cheltuieli eligibile(1) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cele menționate în modelul de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.(2) Cheltuielile eligibile sunt aferente acțiunilor realizate și plătite de beneficiar și de organismul de punere în aplicare, după caz, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului și data finalizării acestuia.  +  Articolul 10Depunerea cererilor de plată și autorizarea plăților(1) Plata sprijinului financiar U.E. și național se poate efectua după cum urmează: plată în avans, plată intermediară și a soldului, pe baza cererii de plată depuse la A.P.I.A., cu sediul în municipiul București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, însoțită de documentele justificative.(2) Plata sprijinului financiar U.E. și național se poate efectua în avans pe baza cererii de plată și numai după constituirea la dispoziția A.P.I.A. a garanției corespunzătoare, în valoare de 110% din suma a cărei plată se cere în avans. Dovada constituirii garanției trebuie depusă la A.P.I.A. împreună cu cererea de plată în avans, sub sancțiunea respingerii cererii.(3) În cursul anului contractual beneficiarul poate depune una sau mai multe cereri de plată în avans, iar fiecare cerere de plată în avans poate fi depusă înainte de realizarea oricărei acțiuni. Valoarea maximă totală anuală a avansului este de 30% din valoarea sprijinului financiar anual și se acordă pentru fiecare etapă contractuală.(4) Justificarea avansului se poate face de beneficiar pe parcursul întregului an contractual și cel mai târziu, la data depunerii cererii de plată a soldului anual. Împreună cu cererea de justificare a avansului și a documentelor justificative aferente, beneficiarul depune un raport în care precizează facturile și documentele de plată care justifică modul de utilizare a avansului, pentru acțiunile realizate.(5) Anual, până la data de 15 noiembrie, fiecare beneficiar care a primit avans este obligat să depună la A.P.I.A. următoarele informații pentru fiecare program:- declarațiile de cheltuieli care justifică, pentru fiecare măsură, utilizarea avansurilor până la 15 octombrie, împreună cu documentele justificative aferente;- o confirmare, pentru fiecare măsură, a soldului corespunzător avansurilor rămase neutilizate la 15 octombrie.(6) Garanția aferentă sumelor acordate în avans se restituie beneficiarului, la cererea acestuia, după stabilirea dreptului definitiv la sprijinul financiar comunitar și, după caz, național primit în avans, în conformitate cu prevederile art. 26 și ale art. 27 din secțiunea 4: Garanțiile legate de avansuri din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro.(7) În cadrul fiecărei etape contractuale beneficiarul poate depune la A.P.I.A. cereri de plată intermediară a contribuției U.E. și, după caz, de la bugetul de stat, până la sfârșitul lunii calendaristice care urmează după fiecare trimestru al anului contractual, însoțită de documente justificative. Dosarul cererii de plată este însoțit de documente justificative și de dovada efectuării plății de către beneficiar către organismul de punere în aplicare și/sau către furnizorii de servicii până la data depunerii cererii de plată. Depunerea cererii de plată intermediară este opțională. Cererea de plată intermediară vizează acțiunile realizate de către beneficiar, inclusiv de organismul de implementare și subcontractanți (dacă există), în trimestrul de referință și/sau în trimestrele anterioare, pentru care A.P.I.A. nu a rambursat cheltuieli.Prin derogare de la dispozițiile paragrafului anterior, prima depunere în cadrul anului financiar 2015 a cererilor de plată intermediară a contribuției U.E. și, după caz, de la bugetul de stat se face până la sfârșitul celei de-a doua luni care urmează după trimestrul anului contractual, însoțită de documente justificative.(8) Cererea de plată intermediară reprezintă solicitarea la rambursare a sprijinului financiar aferent acțiunilor realizate și plătite de beneficiar, evidențiate prin extrasul de cont, către toți subcontractanții/angajații, inclusiv cheltuielile generale, de personal, transport, cazare, diurnă până la data depunerii cererii de plată intermediară. Dacă acțiunile sunt realizate de un organism de punere în aplicare, beneficiarul prezintă în susținerea cererii de plată intermediară și toate documentele justificative care confirmă realizarea acțiunilor și efectuarea plăților evidențiate ca plătite în extrasul de cont, de către organismul de punere în aplicare către toți subcontractanții/ angajații.(9) Dacă cererea de plată intermediară însoțită de documente justificative nu respectă în totalitate condițiile precizate, A.P.I.A. va rambursa numai sprijinul financiar aferent cheltuielilor eligibile justificate corespunzător, cheltuielile nejustificate putând fi solicitate la următoarea cerere de plată sau cel târziu la sold. Împreună cu cererea de plată intermediară, beneficiarul depune în cadrul documentelor justificative și un raport în care precizează facturile și documentele de plată care justifică plățile pentru acțiunile realizate.(10) În cadrul fiecărei etape contractuale beneficiarul depune la A.P.I.A. o cerere de plată a soldului, însoțită de documente justificative, în termen de maximum patru luni de la data finalizării acțiunilor anuale. Aceasta vizează acțiunile realizate în cadrul anului contractual și plătite de beneficiar, respectiv de către organismul de punere în aplicare către subcontractanți/ angajați, până la data depunerii cererii de plată a soldului, evidențiate în extrasul de cont, pentru care A.P.I.A. nu a rambursat sprijin financiar. Cu toate acestea, evaluarea anuală poate fi finalizată și plătită până la data depunerii cererii de plată a soldului anual.(11) Depunerea cererii de plată a soldului anual însoțită de documente justificative este obligatorie, cu excepția unei situații de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale, dovedite cu documente justificative, sub sancțiunea considerării ca plăți necuvenite a plăților efectuate în cadrul contractului, care se recuperează de A.P.I.A. de la beneficiar conform legislației naționale.(12) Termenele de plată pentru plățile intermediare, avansuri și solduri anuale sunt de 45 de zile lucrătoare, de la data depunerii unei cereri corecte și complete, însoțită de documentele justificative corespunzătoare. Cu toate acestea, termenul de plată al soldului poate fi suspendat, în orice moment al perioadei de 45 de zile lucrătoare pentru efectuarea plății, prin notificare adresată de A.P.I.A. beneficiarului de program, privind faptul că cererea acestuia nu este admisibilă, fie pentru că cererea nu este susținută de documentele justificative solicitate, fie pentru că statul membru estimează ca fiind necesar să primească informații suplimentare sau să procedeze la efectuarea de verificări. Termenul începe să curgă din nou de la data primirii informațiilor solicitate sau de la data verificărilor efectuate de statul membru, care trebuie trimise sau, respectiv, efectuate în termen de 30 de zile de la data notificării.(13) Plata sprijinului financiar se realizează conform Hotărârii Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare, din bugetul M.A.D.R., de la titlul VIII "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă".(14) Beneficiarul deschide pe numele său un cont special, care se utilizează exclusiv pentru operațiunile financiare legate de derularea programului și care se alimentează cu sumele reprezentând sprijinul financiar U.E. și de la bugetul de stat, după caz, și cu sumele care reprezintă contribuția proprie a beneficiarului.(15) Creanțele părților (A.P.I.A., beneficiar) care rezultă din executarea contractului pentru punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor nu pot fi compensate pe durata executării contractului cu alte creanțe ale acelorași părți și nu fac obiectul cesiunii de creanță.(16) Cursurile de schimb utilizate de beneficiar și A.P.I.A. pe parcursul derulării programului sunt cele precizate în anexa nr. 2 la ordin.(17) În caz de plată necuvenită, beneficiarul rambursează sumele primite drept sprijin plus dobânzile calculate conform art. 97 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008, cu modificările și completările ulterioare, și legislației naționale incidente.(18) Rata dobânzii aplicate și a penalităților de întârziere se calculează în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(19) În caz de fraudă sau de neglijențe grave, beneficiarul rambursează diferența dublă dintre suma plătită inițial și suma datorată efectiv.(20) Sumele recuperate, precum și dobânzile aferente se plătesc în contul A.P.I.A. și sunt deduse de aceasta, în cadrul exercițiului financiar, din cheltuielile finanțate de Fondul european de garantare agricolă, denumit în continuare F.E.G.A., sau din bugetul de stat, proporțional cu participarea financiară U.E., respectiv națională, după caz.  +  Articolul 11Controlul implementării măsurii(1) Controlul modului de realizare a acțiunilor pe durata programului, pentru acțiunile care au loc pe teritoriul României (de exemplu, informații pentru consumatori în ceea ce privește consumul moderat de vin și riscul asociat consumului de alcool și/sau schema de DOP și IGP a U.E., în special condițiile și efectele, în legătură cu calitatea specifică, reputația sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic sau originii sale particulare), se realizează de către personalul direcției A.P.I.A. cu atribuții în acest sens.(2) Pentru acțiunile derulate în România sau în exteriorul teritoriului național, A.P.I.A. va avea în vedere orice element care confirmă realizarea acțiunii: fotografii, articole și comunicate de presă, spoturi publicitare difuzate prin rețele TV locale, infograme transmise pe bază de protocol de reprezentanții birourilor de promovare comercială externă a României din cadrul ambasadelor și consulatelor României în țările vizate de programe, facturi achitate, extrase din presa locală, confirmări din partea organizatorilor de târguri și expoziții, lanțuri de magazine sau restaurante unde se desfășoară acțiuni de informare și promovare, rapoarte trimestriale/anuale comunicate de beneficiar, rapoarte de evaluare externă.(3) Beneficiarul și, după caz, organismul/organismele de punere în aplicare țin o evidență contabilă analitică ce permite identificarea veniturilor și cheltuielilor aferente executării acțiunilor prevăzute în program. Aceștia sunt obligați să faciliteze efectuarea controalelor în orice moment, să nu le obstrucționeze în niciun fel și să pună la dispoziția Comisiei Europene, A.P.I.A. sau a organismului împuternicit de aceasta prin cerere de asistență administrativă, precum și a M.A.D.R. toate informațiile și documentele necesare pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor care le revin în realizarea programului de promovare.(4) Funcționarii desemnați de Comisia Europeană, M.A.D.R., A.P.I.A. sau de organismul împuternicit de aceasta prin cerere de asistență administrativă pot să efectueze, în orice moment, controale tehnice și contabile care să permită urmărirea evoluției realizării acțiunilor prevăzute în program, în cadrul cărora pot studia datele contabile și alte documente utilizate în timpul procedurilor de control și să realizeze copii sau extrase din acestea.(5) Persoanele desemnate de A.P.I.A., M.A.D.R., agenții mandatați ai Comisiei Europene și Curții de Conturi au, în egală măsură, acces la registre și la orice alte documente referitoare la plățile efectuate în cadrul contractului prevăzut la art. 8, de la momentul semnării acestuia și până la expirarea unei perioade de 5 ani de la finele anului în care a luat sfârșit programul.(6) Comisia Europeană poate în orice moment să ia parte la controalele organizate de statele membre și poate efectua orice control suplimentar pe care îl consideră necesar.(7) Controlul ex-post se realizează conform legislației și procedurilor specifice de structura de specialitate din cadrul M.A.D.R.  +  Articolul 12Monitorizare(1) Monitorizarea programelor aprobate se realizează în cadrul grupurilor de monitorizare a programelor, constituite de M.A.D.R. din reprezentanți ai ministerului, ai A.P.I.A. și beneficiarilor, care se reunesc periodic pentru a monitoriza stadiul de execuție a programelor.(2) A.P.I.A. furnizează grupului de monitorizare, pentru fiecare program, calendarul acțiunilor prevăzute, copii ale rapoartelor intermediare și anuale primite de la beneficiari, copii ale documentelor privind controalele efectuate, copii ale documentelor de aplicare a sancțiunilor etc.  +  Articolul 13Incompatibilitatea sprijinului financiar al programului cu acțiuni care beneficiază de alte tipuri de sprijin financiarPentru același beneficiar și aceeași țară/piață vizată de program nu se acordă sprijin financiar unei acțiuni care beneficiază de sprijin conform art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, sau conform art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14Comunicări către Comisia EuropeanăComunicările către Comisia Europeană privind previziunile și executarea programelor de promovare vor fi făcute de M.A.D.R. și A.P.I.A. în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, și cu Regulamentul (CE) nr. 555/2008, cu modificările și completările ulterioare, prin persoanele desemnate în acest sens.----------