ORDIN nr. 1.648 din 4 noiembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 14 noiembrie 2014  Văzând Referatul de aprobare al Direcției comerț exterior și promovare produse agricole nr. 505 din 30 septembrie 2014,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, ale Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 204 din 1 iulie 2014, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare,în baza art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă modelul de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, care se încheie între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în calitate de autoritate națională competentă, și beneficiarul sprijinului financiar, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Sprijinul financiar aferent programelor de promovare a vinurilor aflate în derulare se plătește din cuantumul alocat măsurii de promovare în exercițiile financiare 2014/2015, 2015/2016 și 2016/2017, după caz.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.337/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2014-2018 și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 3 decembrie 2013, cu excepția art. 4, dispoziție care rămâne în vigoare până la data finalizării contractelor la care se referă acest articol.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6În termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va iniția modificarea contractelor de finanțare în derulare, prin acte adiționale, pentru adaptarea la dispozițiile legale instituite.
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  București, 4 noiembrie 2014.Nr. 1.648.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEprivind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilăpentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol2014-2018  +  Anexa nr. 2- Model -CONTRACTprivind punerea în aplicare a programelor depromovare a vinurilorNr. ......./............Referință: F.E.G.A. ............Între:Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu sediul în municipiul București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, telefon 021.305.48.02, fax 021.305.48.03, cod fiscal 165 17 187, având conturile RO35TREZ70054040131XXXXX și RO43TREZ70054040231XXXXX, acționând în numele și pentru România, denumită în continuare autoritate națională competentă (A.P.I.A.), reprezentată legal de directorul general .........., pe de o parte,și......., cu sediul în ........, str. ...... nr. ..., județul ...., înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor la ......... cu nr. ........./Oficiul registrului comerțului cu nr. ......, cod de identificare fiscală ......, având contul ....... deschis la ......, cod de înregistrare la A.P.I.A. ........, telefon ....., fax ...., e-mai ......, în calitate de beneficiar, reprezentată legal de ....., în calitate de ...., de cealaltă parte,având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare;– Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro;– Protocolului privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene;– Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 204 din 1 iulie 2014;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;– Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare;– Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor;– Raportului Comisiei Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de evaluare și selecție a programelor de informare și promovare a produselor agricole și vinurilor pe piața internă și în țări terțe nr. ....,se încheie prezentul contract.  +  Articolul 1Obiectul contractului1.1. Beneficiarul se angajează să execute acțiunile care au ca obiect punerea în aplicare a programului "..........", astfel cum sunt definite în propunerea sa de program de promovare a vinurilor depusă la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) în data de ............., înregistrată cu nr. ......, modificată prin scrisoarea din data de ......., înregistrată cu nr. ......, aprobată conform Raportului Comisiei M.A.D.R. de evaluare și selecție a programelor de informare și promovare a produselor agricole și vinurilor pe piața internă și în țări terțe nr. ....../........... și de conducerea M.A.D.R. în data de ....., care fac parte integrantă din prezentul contract, respectiv anexa nr. 1.1.2. Prezentul contract are următoarea referință: Fondul european de garantare agricolă (F.E.G.A.)............1.3. Beneficiarul este, în raport cu autoritatea națională competentă, singurul responsabil de execuția acțiunilor și singura persoană de contact.1.4. Autoritatea națională competentă nu poate suporta în niciun caz consecințele unor posibile litigii apărute între beneficiar și organismul de punere în aplicare și eventualii subcontractanți.1.5. Acest program vizează promovarea pe piața ................ a următoarelor vinuri comunitare produse pe teritoriul românesc, care au denumire de origine controlată (D.O.C.), indicație geografică (I.G.) sau cu indicarea soiurilor de struguri de vinificație:D.O.C. și/sau I.G. Țara-țintă1.6. Obiectivele programului de promovare a vinurilor în țara-țintă ..... sunt următoarele:1.6.1. Obiectivul principal ...........1.6.2. Obiective specifice ............1.6.3. Obiectivele de export/Livrările intracomunitare estimate pe durata programului sunt detaliate pe etape contractuale, volum și valoare, după cum urmează: ...................................1.7. Prezentul contract poate fi modificat doar printr-un acord scris între părțile contractante, la cererea motivată a uneia dintre acestea, în limitele sumelor prevăzute în program la data încheierii contractului.  +  Articolul 2Durata contractului2.1. Prezentul contract intră în vigoare la data la care semnează ultima dintre părțile contractante.2.2. Perioada de realizare a acțiunilor prevăzute în contract este de ...... luni (..... ani) și este împărțită în una/două/trei etape a câte douăsprezece luni.2.2.1. A.P.I.A. poate să suspende temporar sau definitiv contractul, fără acordarea niciunei compensații, în cazul în care creditele necesare executării acestuia nu sunt disponibile în bugetul comunitar și/sau în bugetul de stat.2.3. Acțiunile prevăzute în documentele menționate la art. 1 se realizează în timpul etapelor programului începând cu data intrării în vigoare a contractului și se încheie la sfârșitul primei/celei de-a doua/celei de-a treia etape.2.4. Contractul se finalizează după plata soldului ultimei etape și eliberarea/forfetarea, după caz, a garanției de avans aferente.  +  Articolul 3Contribuția financiară a Uniunii Europene, a României, după caz și a beneficiarului3.1. Contribuția financiară a Uniunii Europene (U.E.) nu depășește 50% din costurile reale ale fiecărei etape a programului, recunoscute ca fiind eligibile și suportate efectiv de beneficiar pentru realizarea acțiunilor menționate la art. 1, până la concurența unei sume maxime:– de ......... euro, în prima etapă;– de ......... euro, în a doua etapă;– de ......... euro, în a treia etapă (se completează în funcție de durata contractului și de procentele maxime autorizate).3.2. După caz, în condițiile respectării Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, contribuția financiară a României corespunde procentului de 30% din costurile reale ale fiecărei etape a programului, recunoscute ca fiind eligibile și suportate efectiv de beneficiar pentru realizarea acțiunilor menționate la art. 1, până la concurența unei sume maxime:– de ......... euro, în prima etapă;– de ......... euro, în a doua etapă;– de ......... euro, în a treia etapă (se completează în funcție de durata contractului și de procentele maxime autorizate).3.3. Contribuția financiară a beneficiarului este de minimum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile sau, după caz, în condițiile prevăzute la pct. 3.2 de mai sus, de minimum 20% din valoarea cheltuielilor eligibile.3.4. Valorile participărilor financiare ale U.E., României și beneficiarului sunt prezentate în tabelul de mai jos:
  CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ   ANUL I ANUL II ANUL III TOAL
  % EURO % EURO % EURO % EURO
  Comisia Europeană maximum 50% (1) 50  50  50  50 
  După caz, România (prin bugetul M.A.D.R.) (30%) (2)   30    30    30    30  
  Contribuția Comisiei Europene și a României (1 + 2) maximum   80    80    80    80  
  Solicitantul - cel puțin 20%, dacă solicită contribuția de la bugetul de stat (3^1)    20      20      20      20   
  Solicitantul - cel puțin 50%, dacă nu solicită contribuția de la bugetul de stat (3^2)    50      50      50      50   
  Total cheltuieli programate (1 + 2 + 3^1) sau (1 + 3^2)   100    100    100    100  
  3.5. Valorile corespunzătoare taxei pe valoarea adăugată sau altor drepturi și taxe din statele membre nu se iau în considerare la calcularea contribuției financiare a U.E. și a României.3.6. Contribuția financiară a U.E. și a României, corespunzătoare fiecărei etape a contractului, nu poate în niciun caz să fie majorată, incluzând situația în care costul real al acțiunilor în cauză depășește costul indicat de beneficiar în oferta sa. Beneficiarul suportă singur riscurile unei astfel de depășiri.3.7. În cazul în care costul total al acțiunilor menționate la art. 1 se dovedește a fi inferior sumelor indicate la pct. 3.1 și 3.2, contribuția financiară a U.E. și, după caz, a României se reduce proporțional.
   +  Articolul 4Executarea acțiunilor4.1. Beneficiarul își asumă integral răspunderea tehnică și financiară pentru realizarea acțiunilor menționate la art. 1, inclusiv răspunderea privind compatibilitatea acestora cu legislația în vigoare a U.E. și cu regulile privind concurența aplicabile în domeniu, și alocă personalul necesar executării, monitorizării și supravegherii acțiunilor prevăzute în program.4.2. Beneficiarul execută integral acțiunile programului de promovare sau, după caz, prin unul sau mai multe organisme de punere în aplicare, conform documentului de aprobare/ modificare a programului de promovare.4.3. Beneficiarul se asigură că organismul/organismele de punere în aplicare, căruia/cărora îi/le încredințează execuția acțiunilor din program, dispune/dispun de experiența necesară privind promovarea vinurilor, respectiv realizarea acțiunilor din program încredințate spre realizare, cunoaște/cunosc piața vizată de program și are/au mijloacele necesare pentru buna execuție a acțiunilor încredințate.4.4. Beneficiarul comunică autorității naționale competente, în copie certificată, contractul cu organismul de execuție, numele și denumirile legale ale terților, respectiv numele eventualilor consilieri sau consultanți cărora urmează să le încredințeze execuția unei/unor acțiuni, conform anexei nr. 11.4.4.1. Bugetul programului poate să includă costurile evaluărilor rezultatelor obținute prin acțiunile programului, astfel:a) o evaluare la finalul fiecărei etape anuale a programului, ale cărei costuri nu pot depăși 3% din costul efectiv de realizare a acțiunilor (cu excepția costurilor generale, precum și a costurilor efective ale realizării acțiunilor executate direct de către beneficiar sau de organismul de punere în aplicare);b) evaluarea anuală a ultimei etape trebuie să includă o evaluare a rezultatelor acțiunilor din program. În acest caz, valoarea de 3% prevăzută la lit. a) se majorează până la 5%.4.5. Beneficiarul va include în contractul cu organismul de punere în aplicare clauze care să permită Comisiei Europene, M.A.D.R. și A.P.I.A. sau organismelor delegate de aceasta să exercite față de organismul de punere în aplicare aceleași drepturi și să beneficieze de aceleași garanții și posibilități de control ca în relația cu beneficiarul.4.6. Se acceptă automat variații în repartizarea cheltuielilor, în limita a 10% pentru fiecare post bugetar care corespunde acțiunilor din program astfel cum acestea sunt indicate în propunerea de program acceptată și anexată la contract, și în bugetul recapitulativ conform anexei nr. 2, cu condiția să nu se depășească sumele menționate la pct. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ca reprezentând contribuția anuală financiară a U.E. și, după caz, a României, respectiv a beneficiarului.4.7. Beneficiarul se angajează atât în nume propriu, cât și în numele organismului de punere în aplicare a programului și al eventualilor subcontractanți:– ca acțiunile de promovare prin informare în statele membre să se bazeze pe calitățile intrinseci ale vinului sau pe caracteristicile acestuia, să nu fie orientate spre o anumită marcă comercială și să nu încurajeze consumul de vin având o origine specifică. Cu toate acestea, atunci când informațiile sunt diseminate în scopul acțiunilor de promovare prin informare privind schema de denumiri de origine controlată și de indicații geografice a U.E., în special condițiile și efectele, în legătură cu calitatea specifică, reputația sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic sau originii sale particulare, originea unui vin poate fi indicată ca parte a acțiunii de informare. Toate informațiile privind efectele consumului de vin asupra sănătății și comportamentului se bazează pe date științifice general recunoscute și trebuie să fie acceptate de autoritatea națională responsabilă pentru sănătatea publică în statul membru în care sunt efectuate acțiunile;– ca mesajele să fie în conformitate cu legislația aplicabilă din țările cărora le sunt destinate și cu legislația U.E. și națională;– să nu prezinte cereri pentru a beneficia de ajutoare comunitare sau de alte ajutoare publice în scopul executării acțiunilor menționate la art. 1, mai ales pentru cele prevăzute la art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, cu modificările și completările ulterioare, sau alte ajutoare publice, pentru a executa acțiunile legate de îndeplinirea obiectului prezentului contract;– să indice în mod clar și lizibil, pe toate materialele (inclusiv pe suporturile audiovizuale) pe care le va produce, că U.E. și, după caz, România au participat la finanțarea acțiunilor care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu documentația tehnică și prezentul contract; în caz contrar, cheltuielile aferente nu sunt eligibile.4.8. Beneficiarul informează autoritatea națională competentă (A.P.I.A.) transmițându-i, în formatul care figurează în anexa nr. 6 și în termen de 30 de zile înainte de începutul fiecărui trimestru, un calendar provizoriu al acțiunilor prevăzute. Atunci când intervin modificări în raport cu acest calendar provizoriu, beneficiarul transmite, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea acțiunii, o estimare a datelor sau perioadelor de realizare a acțiunilor prevăzute în program. În cazul în care această informație nu este comunicată, costurile acțiunii sau acțiunilor în cauză pot fi considerate neeligibile.4.9. Beneficiarul informează autoritatea națională competentă, în scris și fără întârziere, furnizându-i toate precizările utile cu privire la orice eveniment care ar putea să prejudicieze buna execuție a prezentului contract întocmai și la termenul stabilit în calendarul acțiunilor -anexa nr. 6.4.10. Beneficiarul se angajează să transmită A.P.I.A. spre aprobare, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de execuția acțiunilor, toate proiectele de materiale informative și de promovare care urmează a fi utilizate în cadrul programului. A.P.I.A. se asigură că proiectele de materiale sunt în conformitate cu legislația în vigoare a U.E. Materialele de informare și promovare trebuie realizate în limba țării-țintă a programului, să aibă imprimate sigla U.E., stema României și mențiunea privind cofinanțarea de la U.E. și, după caz, România, respectiv emblema beneficiarului, în condițiile de reproducere precizate în ghidul solicitantului și în prezentul contract, în anexa nr. 3. În lipsa acordului scris al A.P.I.A., utilizarea materialelor se sancționează cu neeligibilitatea cheltuielilor respective.  +  Articolul 5Garanția pentru avans5.1. Garanția aferentă sumelor solicitate în avans este de 110% din valoarea avansului solicitat și este valabilă de la momentul depunerii cererii de plată în avans până la sfârșitul anului contractual și încă 6 luni de la finalizarea acestuia.5.2. Garanția se restituie beneficiarului, la cererea acestuia, după stabilirea dreptului definitiv la sprijinul financiar al U.E. și național primit în avans, în conformitate cu prevederile art. 26 și ale art. 27 din secțiunea 4: Garanțiile legate de avansuri din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro.5.3. Scrisoarea de garanție bancară pentru avans este realizată conform anexei nr. 4 și se păstrează la Direcția economică a A.P.I.A.  +  Articolul 6Contul bancar, modalități și termene de plată6.1. Beneficiarul se angajează să deschidă un cont bancar care va fi utilizat exclusiv pentru toate operațiunile financiare (venituri și cheltuieli) ce vor trebui efectuate în cadrul prezentului contract.6.2. Termenele de plată sunt prevăzute în art. 10 din anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor.6.2.1. Contribuțiile financiare ale U.E. și României, după caz, se plătesc în lei de către A.P.I.A., în funcție de creditele bugetare deschise, în contul bancar indicat în continuare, deschis pe numele beneficiarului.Numele băncii: ...........Adresa completă a agenției bancare: ..................Denumirea exactă a titularului contului: ..................Numărul de cont, inclusiv codurile bancare (codul IBAN): ..............6.3. Beneficiarul se angajează:– să plătească cheltuielile realizate în mod direct sau prezentate de organismul de punere în aplicare a programului în termenele legale, înainte de a solicita autorității naționale competente rambursarea acestora;– să alimenteze contul menționat la pct. 6.1 și 6.2.1 pentru a îndeplini numai cerințele prevăzute la prezentul alineat prima liniuță.6.4. Modalitățile de plată și decontare6.4.1. Toate cererile de plată menționează valoarea în euro a contribuției din bugetul U.E. și, după caz, din bugetul de stat solicitată, valoarea în lei a acestor contribuții solicitate, determinată conform anexei nr. 12, contul în care urmează a se face plata conform anexei nr. 9. Documentele justificative aferente cererii de plată și documentele justificative pentru lichidarea avansului trebuie să facă dovada realizării efective a acțiunilor în termenul prevăzut în contract, a achitării efective de către beneficiar a facturilor și celorlalte documente justificative și, după caz, de organismul/organismele de punere în aplicare a programului, către eventualii subcontractanți, fiind prezentate de către beneficiarul sprijinului financiar în original sau în copii certificate pentru conformitatea cu originalul, cu mențiunea "bun de plată pentru suma de .......", semnătura și ștampila beneficiarului.6.4.2. Plata sprijinului financiar al U.E. și național se poate efectua în avans pe baza cererii de plată și numai după constituirea la dispoziția A.P.I.A. a garanției corespunzătoare, în valoare de 110% din suma a cărei plată se cere în avans.Dovada constituirii garanției trebuie depusă la A.P.I.A., împreună cu cererea de plată în avans, sub sancțiunea respingerii cererii.6.4.2.1. În cursul anului contractual beneficiarul poate depune una sau mai multe cereri de plată în avans, iar fiecare cerere de plată în avans poate fi depusă înainte de realizarea oricărei acțiuni. Valoarea maximă totală anuală a avansului este de 30% din valoarea sprijinului financiar anual și se acordă pentru fiecare etapă contractuală.6.4.2.2. Justificarea avansului se poate face de beneficiar pe parcursul întregului an contractual și cel mai târziu, la data depunerii cererii de plată a soldului anual. Împreună cu cererea de justificare a avansului și a documentelor justificative aferente, beneficiarul depune un raport în care precizează facturile și documentele de plată care justifică modul de utilizare a avansului, pentru acțiunile realizate.6.4.2.3. Anual, până la data de 15 noiembrie, fiecare beneficiar care a primit avans este obligat să depună la A.P.I.A. următoarele informații pentru fiecare program:– declarațiile de cheltuieli care justifică, pentru fiecare măsură, utilizarea avansurilor până la 15 octombrie, împreună cu documentele justificative aferente;– o confirmare, pentru fiecare măsură, a soldului corespunzător avansurilor rămase neutilizate la 15 octombrie.6.4.2.4. Garanția aferentă sumelor acordate în avans se restituie beneficiarului, la cererea acestuia, după stabilirea dreptului definitiv la sprijinul financiar comunitar și, după caz, național primit în avans, în conformitate cu prevederile art. 26 și ale art. 27 din secțiunea 4: Garanțiile legate de avansuri din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014.6.4.2.5. Justificarea avansului se face pe baza documentelor prevăzute la pct. 6.4.4, 6.4.5, respectiv pct. 6.4.6, după caz.6.4.3. În cadrul fiecărei etape contractuale beneficiarul poate depune la A.P.I.A. cereri de plată intermediară a contribuției U.E. și, după caz, de la bugetul de stat, până la sfârșitul lunii calendaristice care urmează după fiecare trimestru al anului contractual, însoțită de documente justificative depuse, dovedind plățile efectuate în contul derulării programului, pe baza documentelor prevăzute la pct. 6.4.4, 6.4.5, respectiv pct. 6.4.6, după caz. Documentele justificative vor fi anexate la o situație recapitulativă a facturilor, conform modelului din anexa nr. 5.Prin derogare de la dispozițiile paragrafului anterior, prima depunere în cadrul anului financiar 2015 a cererilor de plată intermediară a contribuției U.E. și, după caz, de la bugetul național se face până la sfârșitul celei de-a doua luni care urmează după trimestrul anului contractual, însoțită de documente justificative.6.4.3.1. Dosarul cererii de plată este însoțit de documente justificative și de dovada efectuării plății de către beneficiar către organismul de punere în aplicare și/sau către furnizorii de servicii până la data depunerii cererii de plată. Depunerea cererii de plată intermediară este opțională.6.4.3.2. Cererea de plată intermediară vizează acțiunile realizate de către beneficiar, inclusiv de organismul de implementare și subcontractanți (dacă există), în trimestrul de referință și/sau în trimestrele anterioare, pentru care A.P.I.A. nu a rambursat cheltuieli.6.4.3.3. Cererea de plată intermediară reprezintă solicitarea la rambursare a sprijinului financiar aferent acțiunilor realizate și plătite de beneficiar, evidențiate prin extrasul de cont, către toți subcontractanții/angajații, inclusiv cheltuielile generale, de personal, transport, cazare, diurnă până la data depunerii cererii de plată intermediară.6.4.3.4. Dacă acțiunile sunt realizate de un organism de punere în aplicare, beneficiarul prezintă în susținerea cererii de plată intermediară și toate documentele justificative care confirmă realizarea acțiunilor și efectuarea plăților evidențiate ca plătite în extrasul de cont, de către organismul de punere în aplicare către toți subcontractanții/angajații.6.4.3.5. Dacă cererea de plată intermediară însoțită de documente justificative nu respectă în totalitate condițiile precizate, A.P.I.A. va rambursa numai sprijinul financiar aferent cheltuielilor eligibile justificate corespunzător, cheltuielile nejustificate putând fi solicitate la următoarea cerere de plată sau cel târziu la sold.6.4.3.6. Împreună cu cererea de plată intermediară, beneficiarul depune în cadrul documentelor justificative și un raport în care precizează facturile și documentele de plată care justifică plățile pentru acțiunile realizate.6.4.4. Documentele justificative, clasificate în funcție de posturile bugetare, sunt: facturi; situație recapitulativă a facturilor semnată de reprezentantul legal al beneficiarului; situație recapitulativă a facturilor pe fiecare țară terță vizată de program; fișe orare (time-sheets), conform modelului din anexa nr. 10, bilete de avion, de tren, cărți (tichete) de îmbarcare, note de plată de la hoteluri, listele de prezență în ceea ce privește cheltuielile cu reuniunile și deplasările în grup; extrasele bancare care să evidențieze plata facturilor, certificate de banca emitentă; raport de activitate intermediar și, după caz, anual, raport de evaluare. Enumerarea de mai sus nu este limitativă.6.4.5. Cererea de plată intermediară, respectiv justificarea parțială/finală a avansului, după caz, vor fi însoțite de următoarele documente:– decont de cheltuieli pentru plată intermediară/pentru justificare parțială/finală a avansului;– o situație recapitulativă a facturilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului;– facturi în original sau copii certificate ale facturilor și ale documentelor justificative aferente plăților și extrasul de cont emis de banca la care este deschis contul beneficiarului, aferent acestor plăți;– un raport de activitate intermediar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.6.4.6. Cererea de plată a soldului și, după caz, decontul de justificare finală a avansului vor fi depuse în termen de maximum 4 luni de la finalizarea acțiunilor anuale, însoțite de documentele menționate la pct. 6.4.4 și 6.4.5 și în plus de:– decont de cheltuieli pentru plată sold/pentru justificare finală a avansului;– o situație recapitulativă a expedițiilor de vin, cantitate și valoare, exportate/livrate în timpul anului contractual respectiv pentru fiecare piață vizată de program, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului;– un raport de activitate anual, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;– un raport de evaluare a întregului an.6.4.7. Cererea de plată a soldului vizează acțiunile realizate în cursul anului contractual și plătite de beneficiar, respectiv de către organismul de punere în aplicare către subcontractanți/furnizori de servicii/angajați, până la data depunerii cererii de plată a soldului, evidențiate în extrasul de cont, pentru care A.P.I.A. nu a rambursat sprijin financiar. Cu toate acestea, evaluarea anuală poate fi finalizată și plătită până la data depunerii cererii de plată a soldului anual.Depunerea cererii de plată a soldului anual însoțită de documente justificative este obligatorie, cu excepția unei situații de forță majoră sau circumstanțe excepționale, dovedite cu documente justificative, sub sancțiunea considerării ca plăți necuvenite a plăților efectuate în cadrul contractului, care se recuperează de A.P.I.A. de la beneficiar conform legislației naționale.6.4.8. Termenele de plată pentru plățile intermediare, avansuri și solduri anuale sunt de 45 de zile lucrătoare, de la data depunerii unei cereri corecte și complete, însoțită de documentele justificative corespunzătoare. Cu toate acestea, termenul de plată a soldului poate fi suspendat, în orice moment al perioadei de 45 de zile lucrătoare pentru efectuarea plății, prin notificare adresată de A.P.I.A. beneficiarului de program, privind faptul că cererea acestuia nu este admisibilă, fie pentru că cererea nu este susținută de documentele justificative solicitate, fie pentru că statul membru estimează ca fiind necesar să primească informații suplimentare sau să procedeze la efectuarea de verificări. Termenul începe să curgă din nou de la data primirii informațiilor solicitate sau de la data verificărilor efectuate de statul membru, care trebuie trimise, respectiv efectuate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării.6.5. În caz de plată necuvenită, beneficiarul rambursează sumele primite drept sprijin comunitar și național plus dobânzile, conform prevederilor art. 97 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației naționale incidente.6.5.1. Rata dobânzii aplicate se calculează în conformitate cu legislația comunitară, dar nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de dispozițiile interne pentru cazurile de recuperare a sumelor necuvenite, potrivit prevederilor art. 80 din Regulamentul nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.6.5.2. Valoarea dobânzii și a penalităților de întârziere se calculează conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.6.6. În caz de fraudă sau de neglijențe grave, beneficiarul rambursează diferența dublă dintre suma plătită inițial și suma datorată efectiv.6.7. Sumele recuperate, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere, după caz, se plătesc de beneficiar în contul A.P.I.A. RO51TREZ70054040331XXX și sunt deduse de aceasta, în cadrul exercițiului financiar, din cheltuielile finanțate de F.E.G.A. proporțional cu participarea financiară comunitară.6.8. Sumele recuperate, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere, după caz, se plătesc de beneficiar în contul A.P.I.A. RO43TREZ70054040231XXX și sunt deduse de aceasta, în cadrul exercițiului financiar, din cheltuielile finanțate de bugetul național proporțional cu participarea financiară națională.6.9. În cazul rezilierii contractului, plata contribuției financiare a Comunității Europene și a României se suspendă până la stabilirea efectelor respectivei rezilieri în conformitate cu articolul 12, iar garanția aferentă avansului acordat se reține integral, iar în situația contractelor menționate la art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.337/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2014-2018 și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe, și garanția de bună execuție.6.10. Cursurile de schimb utilizate și formularul decontului de cheltuieli sunt cele care se regăsesc în anexa nr. 12.  +  Articolul 7Modalități de control7.1. Controlul modului de realizare a acțiunilor pe durata programului, pentru acțiunile care au loc pe teritoriul României (de exemplu, informații pentru consumatori în ceea ce privește consumul moderat de vin și riscul asociat consumului de alcool și schema de denumiri de origine controlată și indicații geografice a U.E., în special condițiile și efectele, în legătură cu calitatea specifică, reputația sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic sau originii sale particulare), se realizează de către personalul direcției A.P.I.A. cu atribuții în acest sens.7.2. Pentru acțiunile derulate în România sau în exteriorul teritoriului național, A.P.I.A. va avea în vedere orice element care confirmă realizarea acțiunii: fotografii, articole și comunicate de presă, spoturi publicitare difuzate prin rețele TV locale, infograme transmise pe bază de protocol de reprezentanții birourilor de promovare comercială externă a României din cadrul ambasadelor și consulatelor României în țările vizate de programe, facturi achitate, extrase din presa locală, confirmări din partea organizatorilor de târguri și expoziții, lanțuri de magazine sau restaurante unde se desfășoară acțiuni de informare și promovare, rapoarte trimestriale/anuale comunicate de beneficiar, rapoarte de evaluare externă.7.3. Beneficiarul și, după caz, organismul sau organismele de punere în aplicare țin o evidență contabilă analitică care să permită identificarea veniturilor și cheltuielilor aferente executării acțiunilor prevăzute prin prezentul contract. Aceștia sunt obligați să faciliteze efectuarea controalelor în orice moment, să nu le obstrucționeze în niciun fel și să pună la dispoziția Comisiei Europene, A.P.I.A. sau a organismului împuternicit de aceasta prin cerere de asistență administrativă, precum și a M.A.D.R. toate informațiile și documentele necesare pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor care le revin în realizarea programului de promovare.7.4. Funcționarii desemnați de Comisia Europeană, M.A.D.R., A.P.I.A. sau de organismul împuternicit de aceasta prin cerere de asistență administrativă pot să efectueze, în orice moment, controale tehnice și contabile care să permită urmărirea evoluției realizării acțiunilor prevăzute de contract, în cadrul cărora pot studia datele contabile și alte documente utilizate în timpul procedurilor de control și să realizeze copii sau extrase din acestea.7.5. Persoanele desemnate de A.P.I.A., M.A.D.R., agenții mandatați ai Comisiei Europene și Curții de Conturi au, în egală măsură, acces la registre și la orice alte documente referitoare la plățile efectuate în cadrul contractului, de la momentul semnării acestuia și până la expirarea unei perioade de 5 ani de la finele anului în care a luat sfârșit programul.7.6. Comisia Europeană poate în orice moment să ia parte la controalele organizate de statele membre și poate efectua orice control suplimentar pe care îl consideră necesar.7.7. Controlul ex-post se realizează conform legislației și procedurilor specifice, de structura de specialitate din cadrul M.A.D.R.  +  Articolul 8Reduceri, comisioane și venituri din contract8.1. Beneficiarul trebuie să utilizeze toate posibilitățile de a obține rabaturi, reduceri de tarife și comisioane.8.2. Acesta se angajează să înscrie în creditul contului deschis pentru punerea în aplicare a programului, menționat la pct. 6.1 și 6.2.1 orice rabat, reducere și comision pe care le primește și care nu sunt deja incluse în facturi.8.3. Beneficiarul va înregistra în creditul contului menționat la pct. 6.1 și 6.2.1 orice venit rezultat din executarea acțiunilor care fac obiectul prezentului contract, în special eventualele dobânzi obținute din investirea oricărei sume provenite din participarea financiară a Comunității Europene și a României. Toate aceste credite se deduc din contribuția financiară a Comunității Europene și României, după caz.  +  Articolul 9Difuzarea și utilizarea materialelor9.1. Beneficiarul se angajează să protejeze sau să dispună protejarea materialelor de informare și promovare a vinurilor realizate în cadrul contractului prin drepturi de autor sau de proprietate.9.2. În afară de aceasta, beneficiarul se angajează atât în nume propriu, cât și pentru organismele de punere în aplicare și eventualii subcontractați să rezerve Comisiei Europene și României, prin A.P.I.A., toate drepturile de utilizare a materialelor și a rezultatelor acțiunilor care fac obiectul prezentului contract. Această obligație nu afectează obligația beneficiarului de a disemina rezultatele în cazul în care această diseminare este prevăzută în contract.9.3. Beneficiarul acceptă dreptul Comisiei Europene și al României de a comunica sau publica informații privind, în special, acțiunile prevăzute în prezentul contract, evaluarea finală a acțiunilor, precum și organismul sau organismele care au participat la punerea în aplicare a acestora.9.4. Materialele de promovare realizate și finanțate în cadrul programului care fac obiectul prezentului contract, inclusiv creațiile grafice, material vizual și audiovizual, precum și site-uri internet, vor putea fi utilizate ulterior de beneficiar, cu acordul scris al A.P.I.A.9.5. Beneficiarul se angajează atât în nume propriu, cât și în numele organismului/organismelor de punere în aplicare să permită A.P.I.A. utilizarea materialelor și rezultatelor acțiunilor care fac obiectul prezentului contract.  +  Articolul 10Clauza fiscală10.1. În aplicarea dispozițiilor art. 3 și 4 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, contribuția financiară a Comunității Europene este scutită de orice taxe și impozite, în special de taxa pe valoarea adăugată.10.2. Pentru aplicarea art. 3 și 4 din protocolul menționat anterior, beneficiarul se conformează instrucțiunilor A.P.I.A. și instrucțiunilor Comisiei Europene.10.3. În cazul în care beneficiarul este obligat să plătească taxa pe valoarea adăugată într-un stat membru, suma respectivă nu este eligibilă în cadrul contribuției financiare a U.E. și a României.10.4. În cazul în care beneficiarul este obligat să plătească taxe și impozite în țările terțe vizate de program, acestea sunt eligibile pentru rambursare în cadrul bugetului programului aprobat, cu excepția cazului în care aceste taxe și impozite se pot recupera în țările terțe în care se execută programul.  +  Articolul 11Compensarea creanțelorCreanțele părților care rezultă din prezentul contract nu se pot compensa cu alte creanțe între aceleași părți și nu fac obiectul cesiunii de creanță.  +  Articolul 12Rezilierea contractului12.1. În cazul în care beneficiarul nu respectă una dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului contract, A.P.I.A. reziliază de drept contractul, fără plata niciunei compensații, după ce a trimis beneficiarului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, o notificare căreia nu i s-a dat curs în termen de o lună.12.2. Contractul se reziliază, fără preaviz, de către A.P.I.A. în următoarele cazuri:a) beneficiarul nu poate obține, din vină proprie, unul dintre permisele sau una dintre autorizațiile necesare pentru execuția contractului;b) beneficiarul și-a încălcat grav obligațiile contractuale, fapt constatat în mod corespunzător de către A.P.I.A.;c) beneficiarul a făcut declarații false pentru a obține finanțarea comunitară sau alte finanțări publice.12.3. În cazurile menționate la pct. 12.1 și 12.2, beneficiarul pierde integral garanția aferentă avansului, iar în situația contractelor menționate la art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.337/2013 și garanția de bună execuție.12.4. În caz de reziliere, suma datorată beneficiarului se stabilește pe baza costului real al acțiunilor executate, în conformitate cu prezentul contract, inclusiv cheltuielile generate de lucrările de pregătire a acțiunilor care urmau să fie executate, fără a aduce atingere daunelor-interese pe care beneficiarul lear putea suporta ca rezultat al rezilierii.  +  Articolul 13Forța majoră13.1. Orice eveniment neprevăzut și de neînlăturat, independent de voința părților, intervenit după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerat forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă.13.2. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.13.3. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 30 de zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să îi transmită acte doveditoare în termen de cel mult 15 zile de la informare. De asemenea, este obligată să comunice celeilalte părți încetarea cazului de forță majoră în termen de 15 zile de la data la care acesta s-a produs.13.4. Dacă forța majoră acționează pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.  +  Articolul 14Litigii între beneficiar și terți14.1. În cazul în care A.P.I.A. solicită beneficiarului inițierea unei proceduri administrative sau judiciare, în eventualitatea unui litigiu cu terți, care rezultă din execuția prezentului contract, beneficiarul este obligat să se conformeze instrucțiunilor autorității naționale competente.14.2. Beneficiarul informează în scris A.P.I.A. cu privire la orice procedură administrativă sau judiciară introdusă împotriva sa și care rezultă din execuția prezentului contract.14.3. Părțile contractante hotărăsc de comun acord demersurile care trebuie urmate.  +  Articolul 15Dispoziții aplicabile în caz de contradicțieÎn cazul unei contradicții între prezentul contract și propunerea beneficiarului se aplică doar clauzele prezentului contract.  +  Articolul 16Comunicări între părți16.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.16.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.16.3. Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail sub condiția confirmării ulterioare a primirii comunicării.  +  Articolul 17Jurisdicția17.1. Prezentul contract este reglementat de legislația din România.17.2. Orice litigiu între A.P.I.A. și beneficiar sau orice acțiune a uneia dintre părți întreprinsă împotriva celeilalte părți, în baza prezentului contract, care nu a putut fi soluționată pe cale amiabilă, este deferită instanțelor judecătorești competente din România.  +  Articolul 18Anexe la contractFac parte integrantă din prezentul contract:Anexa nr. 1 - Programul aprobatAnexa nr. 2 - Bugetul recapitulativAnexa nr. 3 - Condiții de eligibilitate a cheltuielilorAnexa nr. 4 - Scrisoare de garanție bancară pentru avans (model)Anexa nr. 5 - Model - Situația recapitulativă a facturilorAnexa nr. 6 - Model - Calendarul acțiunilorAnexa nr. 7 - Model - Raport intermediarAnexa nr. 8 - Model - Raport anualAnexa nr. 9 - Modele de cereri de plată și cereri de justificare parțială/finală a avansuluiAnexa nr. 10 - Model - Fișă orară utilizată în cazul costurilor de personalAnexa nr. 11 - Contract încheiat între beneficiar și organismul de punere în aplicare a programuluiAnexa nr. 12 - Cursuri de schimb utilizate și formular decontÎncheiat în 3 exemplare originale, la București, la data de ........, din care un exemplar pentru beneficiar.SEMNĂTURI
  Pentru autoritatea națională competentă L.S. Pentru beneficiar L.S.
   +  Anexa nr. 1la contractProgramul aprobat  +  Anexa nr. 2la contractBugetul recapitulativ
  Acțiune ANUL 1ANUL 2ANUL 3 TOTAL
  1     
  Acțiunea 1*     
  Acțiunea "n"     
  Total acțiunea "n"     
  Evaluarea rezultatelor acțiunilor conform lit. B pct. 6.2 din anexa nr. 3 la contract         
  Total cheltuieli acțiuni     
  Cheltuieli generale 4% din total acțiuni fără costuri de personal, transport, cazare, masă         
  TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE     
  Notă
  *) Costurile pe acțiune pot include cheltuieli de personal, transport, cazare, masă, necesare realizării acțiunii. Fiecărei acțiuni îi corespunde în înregistrările contabile aferente programului un post bugetar.
  Plan de finanțareParticiparea financiară a Uniunii Europene este de maximum 50%, iar cea a României, dacă este solicitată, este de 30% din costurile acțiunilor recunoscute ca eligibile și suportate efectiv de contractant pentru realizarea programului.
  CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ   ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL
  % EURO % EURO % EURO % EURO
  Comisia Europeană - maximum 50% (1) 50  50  50  50  
  După caz, România (prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale) (30%) (2)    30      30      30      30   
  Contribuția Comisiei Europene și a României (1+2) maximum   80    80    80    80  
  Solicitantul - cel puțin 20% dacă solicită contribuția de la bugetul de stat (3^1)    20      20      20      20   
  Solicitantul - cel puțin 50% dacă nu solicită contribuția de la bugetul de stat (3^2)    50      50      50      50   
  Total cheltuieli programate (1+2+3^1) sau (1+3^2)   100    100    100    100  
   +  Anexa nr. 3la contractCondiții de eligibilitate a cheltuielilorA. Menționarea contribuției financiare a Uniunii EuropeneMaterialele și toate documentele care se adresează publicului, inclusiv materialele audiovizuale realizate sau dobândite în cadrul contractului, trebuie să poarte emblema europeană însoțită de următoarea mențiune în limba țării vizate sau într-o limbă de circulație internațională folosită în mod curent în țara respectivă:sau Notă
  *1) Sau a organismului public/parafiscal care asigură contribuția financiară națională. Emblema statului membru sau a acestui organism poate figura în partea dreaptă.
  Sigla Uniunii Europene trebuie să fie lizibilă și să aibă dimensiunile și același nivel de vizibilitate ca și stema României și logoul beneficiarului. Stema statului membru și a beneficiarului figurează în partea dreaptă. Logoul beneficiarului este opțional.În ceea ce privește materialele vizuale, sigla Uniunii Europene, stema României și mențiunea de mai sus trebuie să figureze în mod clar la începutul, pe parcursul sau la sfârșitul mesajului. În ceea ce privește materialele audio, mențiunea privind finanțarea Uniunii Europene trebuie să figureze în mod clar la sfârșitul mesajului.Regulile de bază pentru reproducerea emblemei se găsesc pe site-ul: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/index_ro.htmÎn cazul absenței menționării contribuției financiare a Uniunii Europene în materialele și documentele prevăzute la primul paragraf, costurile aferente materialelor respective pot fi considerate neeligibile.
  B. Reguli privind asigurarea eligibilității cheltuielilorCheltuielile eligibile sunt limitate la costurile acțiunilor realizate, suportate de beneficiar și de organismul de punere în aplicare, după caz, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare și data expirării contractului, inclusiv cheltuielile suportate de importatorul sau reprezentantul beneficiarului din țările terțe vizate. Cu toate acestea, evaluările prevăzute la pct. B.6.2 pot fi finalizate în termen de maximum patru luni de la încheierea fiecărei etape a contractului și trebuie să fie prezentate împreună cu cererile de plată a soldului.Cheltuielile eligibile pot include toate categoriile următoare sau doar o parte dintre acestea:1. Cheltuielile beneficiarului (cheltuieli de personal și cheltuieli generale)1.1. Cheltuieli de personalCosturile de personal pot fi considerate eligibile dacă sunt direct legate de programul de promovare, fiind ocazionate de furnizarea de servicii specifice pentru pregătirea, implementarea sau gestionarea programului respectiv, inclusiv pentru evaluarea sa. Acestea includ personalul contractat de beneficiar în mod special cu ocazia programului de promovare, precum și costurile aferente cotei de ore de lucru alocate programului de promovare de către personalul permanent al beneficiarului.Sunt acceptate ca eligibile numai cheltuielile de personal pentru care beneficiarul va furniza documente justificative care să stabilească detaliile lucrărilor efectiv realizate în legătură cu o anumită acțiune de promovare.Deconturile de cheltuieli de personal vor fi prezentate pe baza costului pe oră (nu pe zi), defalcat pe acțiune/subacțiune, pe lună, pe categorie de personal și pe persoană. Facturile trebuie să conțină durata prestării, costul unitar și costul total.În fișele orare (time sheets) întocmite de personalul implicat trebuie furnizate informații suplimentare, printre care locul prestării, numărul orelor lucrate zilnic și rolul prestării respective în cadrul acțiunii globale prevăzute în contract.Fișele orare sunt certificate ca fiind corecte cel puțin o dată pe lună de către responsabilul de program sau de către orice alt membru competent al personalului. Acestea trebuie să fie disponibile pentru verificare la sediul beneficiarului.În ceea ce privește onorariile experților consultați, beneficiarul se asigură că timpul lucrat declarat corespunde cu timpul lucrat efectiv.1.2. Cheltuieli generaleCosturile generale în regim forfetar nu pot depăși 4% din costurile totale directe de realizare a programelor. Cu toate acestea, costurile efective ale realizării acțiunilor executate direct de către beneficiar nu sunt luate în considerare la calcularea costurilor generale.Costurile generale (inclusiv cheltuieli aferente efectuării operațiunilor contabile în cadrul programului) pot fi admise doar în măsura în care totalul efectiv al costurilor realizării acțiunilor, care este utilizat ca bază pentru calcularea ratei forfetare, poate fi verificat. Totalul costurilor realizării acțiunilor nu include niciun cost facturat deja în temeiul prezentului contract la o altă categorie de cheltuieli și nu poate fi acoperit în cadrul unui alt program.2. Cheltuieli de transport, cazare și diurnăAceste cheltuieli generate de realizarea acțiunilor sunt eligibile la prezentarea documentelor justificative, în următoarele condiții:2.1. Cheltuieli de transport:– bilet de avion la clasa economic, incluzând tichetul de îmbarcare, sau alte documente de călătorie adecvate (de exemplu, în cazul rezervărilor online, foaia imprimată cu rezervarea electronică);– bilet de tren clasa I;– pentru deplasările efectuate cu mașina, o indemnizație pe kilometru de cel mult 0,25 euro/km; trebuie menționate datele, locul de plecare și de sosire, precum și distanța.2.2. Cheltuieli de cazare și diurnă:– o indemnizație de cazare de maximum 120 euro/zi pentru piața internă și de 180 euro/zi pentru țările terțe se plătește la prezentarea facturilor plătite;– o diurnă de 80 euro/zi pentru piața internă și de 90 euro/zi pentru țările terțe se acordă pentru acoperirea tuturor celorlalte cheltuieli (masă, deplasare locală, telefon etc.).Indemnizația de cazare și diurna se acordă pentru activități desfășurate în afara locului de muncă și acoperă numărul de zile necesare realizării acțiunii.3. Instalații și echipamenteInstalațiile și echipamentele necesare realizării activităților prevăzute în prezentul contract se vor închiria, cu excepția cazului în care achiziționarea acestora este mai avantajoasă sau închirierea este imposibilă.3.1. Cheltuieli cu materiale consumabileCheltuielile cu materialele consumabile se referă la cheltuielile aferente achiziționării sau utilizării de instalații, bunuri ori echipamente care:a) au o durată de viață inferioară duratei lucrărilor prevăzute în contract; șib) nu sunt considerate mijloace fixe conform principiilor, normelor și metodelor contabile în vigoare utilizate de beneficiar.De exemplu, în cazul vinurilor expediate la târguri și expoziții, acțiuni de degustare etc., cheltuielile eligibile includ transportul, obținerea liberului de vamă, precum și taxele. Valoarea produsului trebuie să fie definită de la caz la caz, în principiu pe baza costului de producție, și nu pe baza valorii de piață.Cheltuielile cu materiale consumabile nu sunt clasificate drept costuri directe în cazul în care sunt introduse în evidența contabilă la amortizări sau în alt cont.3.2. Cheltuieli cu bunuri de folosință îndelungatăSunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile aferente achiziționării, după data intrării în vigoare a contractului, a instalațiilor și echipamentelor esențiale pentru executarea acțiunii, care au o durată de viață mai mare sau egală cu durata programului de promovare și nu sunt considerate a fi mijloace fixe, în conformitate cu principiile contabile, normele și metodele folosite de către beneficiar.Aceste cheltuieli trebuie să respecte dispozițiile naționale în materie de amortizare; perioada de calculare a acestei sume este perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului ori data achiziționării instalațiilor sau echipamentelor, în cazul în care aceasta este ulterioară datei intrării în vigoare, și data expirării contractului. Se ține, de asemenea, seama de rata de utilizare a instalațiilor sau echipamentelor în timpul perioadei în cauză.Pentru a limita utilizarea instalațiilor și echipamentelor achiziționate pentru activitățile din țările terțe ar trebui să fie stabilită rata de utilizare a acestor instalații și echipamente pe parcursul perioadei în cauză (de exemplu, exprimat în zile/an) și ar trebui să fie luată în considerare.4. Costuri de utilizare a sistemelor informaticeCosturile de utilizare a sistemelor informatice includ toate cheltuielile aferente timpului de conectare, timpului de funcționare a unității centrale, numărului de rânduri imprimate și prestațiilor societăților de service. Aceste cheltuieli pot fi facturate în temeiul prezentului contract în conformitate cu regulile interne ale beneficiarului și pe baza timpului de calcul alocat efectiv lucrărilor prevăzute în contract (Lista prețurilor de calcul trebuie inclusă în propunerea menționată în anexa nr. 1 la contract.).5. Cheltuieli de publicare și diseminareCheltuielile de publicare și diseminare sunt acele cheltuieli care rezultă din activitățile de editare, traducere și diseminare a publicațiilor și a materialelor audiovizuale prevăzute în cadrul acțiunilor care trebuie realizate în temeiul contractului.6. Alte cheltuieli aferente punerii în aplicare a programelor6.1. Cheltuieli cu reuniuni și deplasări în grupÎn cazul în care este necesară organizarea de deplasări sau reuniuni pentru grupurile-țintă ale programului, documentele justificative trebuie să fie însoțite de o listă de prezență. De exemplu, facturile de la hotel trebuie să fie individuale sau, în cazul unei facturi globale, să cuprindă numele tuturor persoanelor cazate. În cazul meselor de grup trebuie menționat numele fiecărui participant, împreună cu funcția și obiectul acestei acțiuni. În ceea ce privește cheltuielile de deplasare aferente, este necesar să se prezinte documente justificative adecvate, precum tichete de îmbarcare sau, în cazul rezervărilor online, foaia imprimată cu rezervarea electronică.6.2. Evaluări ale rezultatelor acțiunilorBugetul programului poate să includă costurile evaluărilor rezultatelor obținute prin acțiunile programului. Evaluările se fac la finalul fiecărei etape anuale a programului. Costurile evaluărilor nu pot depăși 3% din costul efectiv de realizare a acțiunilor, pentru fiecare etapă anuală. Evaluarea anuală a ultimei etape trebuie să includă o evaluare a rezultatelor obținute prin acțiunile programului, caz în care costul eligibil se majorează până la 5%.Evaluările pot fi realizate de beneficiar sau pot fi încredințate unui organism extern independent cu expertiză în domeniu, selectat printr-o procedură concurențială.7. Cheltuieli cu onorariile organismului de punere în aplicare, dacă este cazulOnorariile organismului de punere în aplicare acoperă toate costurile de personal, planificare, executare și gestionare a acțiunilor care trebuie realizate. Costurile de deplasare și de cazare sunt supuse regulilor prevăzute la pct. B.2.Orice onorariu trebuie prezentat în cadrul propunerii drept cost de personal, facturat pe baza lucrărilor efectiv realizate, conform precizărilor pct. B.1.1.C. Prezentarea facturilor și a documentelor justificativeCererile de plată adresate autorității naționale competente trebuie să fie însoțite de copiile facturilor și ale documentelor justificative, clasificate și repertoriate în funcție de diferitele posturi bugetare specificate în propunere. Toate aceste documente sunt reluate într-un tabel recapitulativ, împreună cu sumele exprimate în euro și, pentru statele membre care nu se află în zona euro, în moneda națională și în euro.Toate documentele justificative trebuie să includă următoarele elemente: subcontractantul sau furnizorul, serviciul prestat și legătura cu acțiunea/subacțiunea prevăzută, cheltuielile generale, evaluarea rezultatelor programului, costurile de personal data, suma detaliată (fără T.V.A.) și numărul de înregistrare. Acestea trebuie să fie însoțite de dovada plății efective.În caz de control la fața locului, autorității naționale competente și serviciilor Comisiei Europene sau Curții de Conturi trebuie să li se pună la dispoziție documentele originale clasificate și repertoriate în conformitate cu aceste dispoziții.D. Cheltuieli neeligibileNu sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:– provizioane pentru pierderi sau datorii eventuale viitoare;– costurile de deplasare cu taxiul sau cu mijloacele de transport în comun, acoperite printr-o diurnă;– costurile bancare, dobânzile bancare sau primele de asigurare;– pierderile din schimbul valutar;– crearea și dezvoltarea mărcilor comerciale;– în cazul unei noi cereri a aceluiași beneficiar sau în caz de reînnoire a programului, categoriile de cheltuieli deja incluse în prima cerere (cum ar fi costurile de creare de site-uri, spoturi TV/radio, materiale audio-vizuale, studii de piață);– cheltuielile angajate în afara domeniului de aplicare a contractului.E. Taxa pe valoare adăugatăTVA nu este eligibilă pentru finanțare din F.E.G.A., cu excepția TVA nerecuperabile, în cazul în care este efectiv și definitiv suportată de către contractanți, alții decât persoanele neimpozabile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.Cu alte cuvinte, numai TVA nerecuperabilă este eligibilă, cu condiția ca un contabil autorizat sau un auditor statutar al beneficiarului să arate că suma plătită nu a fost recuperată și a fost introdusă ca o taxă în contabilitatea beneficiarului.F. Modificarea programelor de acțiuniAvând în vedere natura multianuală a măsurii de sprijin și pentru simplificarea poverii administrative suportate de contractanți și autoritățile competente, se acceptă automat variații minore, de până la 10%, în repartizarea cheltuielilor pentru fiecare post bugetar care corespunde acțiunilor din program. Aceste schimbări nu pot determina creșterea costului total al programului în cauză, aprobat de autoritățile competente, orice cost adițional la bugetul aprobat fiind în sarcina beneficiarului.De exemplu, înlocuirea materialelor promoționale și de merchandising cu altele de același tip sau cu valoare similară (tirbușoane cu antipicurătoare, tricouri cu șorțuri ș.a.), înlocuirea sau modificarea mijloacelor de difuzare (canale TV, reviste), includerea de materiale și mijloace de același tip care nu au fost avute în vedere inițial sunt modificări care nu afectează strategia care stă la baza programului de promovare.
   +  Anexa nr. 4la contract- Model -Scrisoarea de garanție bancară pentru avansCătre: AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ (APIA)Bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, BucureștiCUI 16517187SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ PENTRU AVANSNr. xxxxxx/xx.xx.xxxxCu privire la Cererea de solicitare avans nr. ... din cadrul Contractului nr. ........ privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor ........(denumirea programului) ........., încheiat între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu sediul în București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, și S.C. .....(operatorul economic)......, str. ...... nr. ...., localitatea ......, județul ........., nr. de înregistrare la registrul comerțului .........., CUI ........, și în conformitate cu dispozițiile regulamentelor europene ........, operatorul economic este obligat să furnizeze o garanție bancară reprezentând 110% din suma avansului solicitat de ...... euro ,..... echivalentul în lei.Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arătate, la solicitarea clientului nostru, Societatea Comercială ......., str. ......... nr. ...., nr. de înregistrare la registrul comerțului, CUI ......., noi, Banca ......., Sucursala ........, str. ......... nr. ......., nr. de înregistrare la registrul comerțului ............, CUI ......, ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurența sumei de maximum .......... (în litere ..........) lei, orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată și ștampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanție bancară, însoțită de declarația dumneavoastră cu privire la faptul că operatorul economic .......... nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO88TREZ700500504X001164, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghișeele noastre, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.Această garanție este valabilă până la data de ........, dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menționată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Orice plată efectuată de bancă în condițiile prezentei scrisori de garanție va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestei plăți.În situațiile în care părțile sunt de acord să modifice unele prevederi din Contractul nr. ......., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanția se va putea modifica numai cu acordul Băncii .............Restituirea originalului scrisorii de garanție de către dumneavoastră direct către banca emitentă înainte de expirarea valabilității sale va elibera banca de obligațiile asumate.Prezenta scrisoare de garanție bancară este supusă Publicației 758 a CCI Paris și este guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul București.Semnături autorizateȘtampila băncii ..............  +  Anexa nr. 5la contract- Model -Situația recapitulativă a facturilora) Cererile de plată adresate Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură vor fi însoțite de un tabel recapitulativ al facturilor de cheltuieli.În cadrul tabelului, facturile vor fi grupate pe posturile bugetare din propunerea de buget a beneficiarului figurând în anexa nr. 2 la contract. Ordonarea în anexă se face conform ordinii din tabel.b) Toate justificativele privind sumele cheltuite vor cuprinde următoarele elemente: țara-țintă, furnizorul/prestatorul, nr. și data facturii (facturile vor include și obiectul sau prestația furnizată în legătură cu acțiunea de promovare prevăzută), data plății, suma în moneda facturii, suma în euro, suma în lei.c) În cazul controalelor la fața locului, autoritățile naționale competente, precum și serviciile Comisiei Europene sau ale Curții de Conturi vor primi originalele documentelor justificative clasate și repertoriate ca mai sus.Tabel recapitulativ al facturilorJustificare a avansului și/sau decont intermediar și/sau sold pentru perioada de la ..... la .....
  Nr. doc.    Țara-țintă    Denumirea acțiunii de promovare   Emitentul facturii (furnizor sau prestator) Nr. facturii    Data facturii   Modalitatea de plată și numărul documentuluide plată (cec nr. ..../......, virament cu O.P. nr. ..../... etc.) Data plății   Suma în moneda facturii   Suma în euro   Suma în lei   
  TOTAL:
  Semnătura reprezentantului legal................................Ștampila................................
   +  Anexa nr. 6la contract- Model -Calendarul acțiunilor
  Nr. contract + stat(e) membru(e):  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  Denumirea organizațiilor(ei) care fac(e) propunerea:   ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  Data începerii programului (data semnăturii):   ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒    
  Anul programului: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒  
  Trimestru activitate: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒  
  Data de început a trimestrului:    
  Data de sfârșit a trimestrului:    
  Termen pentru trimiterea calendarului provizoriu:         
  Calendar provizoriu trimis la datade:         
  Dacă o activitate acoperă mai mult de un trimestru, se va descrie doar la primul trimestru
  Dată început   Dată sfârșit Tip de activitate Țară   Oraș   Cod acțiune în contract Descrierea activității  
         
         
         
  Semnătura reprezentantului legal................................Ștampila................................
   +  Anexa nr. 7la contract- Model -Raport intermediarRaport intermediar nr. ................................................(Raportul nu trebuie să depășească 3 pagini, plus situațiile financiare recapitulative.)Beneficiarul: .........................................................Numele programului: ...................................................Data raportului: ......................................................Perioada raportului: ..................................................Data începerii programului: ...........................................Contract (referință FEGA) nr.: ........................................1. Punerea în aplicare a acțiunilorLista acțiunilor întreprinse, astfel cum figurează în program (anexat la contract)1. Acțiunea 1.......................................................................2. Acțiunea 2.......................................................................3. Acțiunea 3.......................................................................n. Acțiunea n.......................................................................Pentru fiecare acțiune se furnizează următoarele informații: ora, locul, indicații privind dimensiunile: numărul de participanți, numărul de puncte de vânzare, cantitatea de materiale imprimate, durata și numărul spoturilor radio/TV. Se precizează ceilalți parametri importanți ai fiecărei acțiuni.Se indică orice modificare sau anulare a acțiunilor prevăzute, împreună cu motivul acesteia.2. Derularea programuluiSe menționează toate observațiile și eventualele dificultăți întâlnite în implementarea programului.Se furnizează indicații privind acțiunile care trebuie realizate în perioada următoare, menționând eventualele variații față de planificare.3. Cheltuieli efectuate incluse în cererea de plată
  Nr. crt.  Acțiuni   Justificare plăți efectuate până la data depunerii cererii de plată
      Trimestrul I Trimestrul 2 Trimestrul 3 Trimestrul 4  Sold  Totaleuro Total lei
  1. Acțiunea 1       
  2. Acțiunea 2       
  3. ...                 
  Semnătura reprezentantului legal.................................Ștampila.................................
   +  Anexa nr. 8la contract- Model -Raport anualRaportul anual are două secțiuni:a) scurtă descriere a acțiunilor;b) situație financiară recapitulativă.Raport anual nr........................................Beneficiar:............................................Numele programului:....................................Data raportului:.......................................Perioada raportului:...................................Data începerii programului:............................Contract (referință FEGA) nr.: ........................a) Scurtă descriere a acțiunilorPunerea în aplicare a acțiunilorLista acțiunilor întreprinse, astfel cum figurează în program (anexat la contract):1. Acțiunea 1.......................................................2. Acțiunea 2.......................................................3. Acțiunea 3.......................................................n. Acțiunea n.......................................................Pentru fiecare acțiune se furnizează următoarele informații (după caz): ora și data, locul, indicații privind dimensiunile: numărul de participanți, numărul de puncte de vânzare, cantitatea de materiale imprimate, durata și numărul spoturilor radio/TV. Pentru site-urile de internet se indică adresa. Se precizează ceilalți parametri importanți ai fiecărei acțiuni.Implementarea programului– Se menționează toate observațiile utile și eventualele dificultăți întâmpinate în implementarea programului.– Se indică orice modificare sau anulare a acțiunilor prevăzute, împreună cu motivul acesteia.b) Situație financiară recapitulativă (în euro)
  Nr. crt. Acțiuni*1) Buget prevăzut*2) Cheltuieli declarate*3) Bugetul prevăzut - cheltuieli declarate  % diferență
  1. a b c d = b - c e = 100 x (d/b)
  2.      
  3.      
  TOTAL:     
  Notă
  *1) Acțiuni descrise în contract pentru etapa în cauză.
  *2) Bugetul descris în contract pentru etapa în cauză.
  *3) Cheltuieli declarate pentru acțiunile întreprinse în timpul etapei respective.
   +  Anexa nr. 9la contractModele de cereri de plată și cereri de justificareparțială/finală a avansuluiAGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂDirecția comerț exterior și promovare produse agricoleBucurești, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, tel. 0212005017,33CONTRACTNumăr/data: ............/..................Cerere de plată în avans a sprijinului financiar U.E. și naționalRegulamentul (CE) nr. 555/2008 și Regulamentul (CE) nr. 1.308/2013Program de promovare a vinurilor: .....................Anul ........ de la ........ până la ........ (A se completa cu anul de referință pentru cererea de plată.)Denumirea beneficiarului: ........................................Adresa sediului social ...........................................Reprezentantul legal: ............................................Telefon: ..........., fax: ............, e-mail: .................Solicită obținerea unui avans din sprijinul financiar U.E. și național, în valoare de ....... euro ....(suma în litere)......., respectiv ........... lei .......(suma în litere)........, ce corespunde procentului de ......... % din valoarea sprijinului financiar aferent anului ......... contractual (FEGA + BN).Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de Codul penal, că .......... NU a beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-a justificat sau care nu au fost recuperate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în termenul prevăzut în acest sens.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cod bancă: Cod agenție: Nr. cont: ││Sediu: ││(Anexați obligatoriu un exemplar original al extrasului de cont!) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Documente anexate: scrisoarea de garanție bancară, în original, reprezentând 110% din avansul cerut/copie a ordinului de plată.Subsemnatul, ......., beneficiar al Contractului ........, declar pe propria răspundere că la sfârșitul anului contractual voi depune cerere de plată a soldului.Întocmit la .......... la data de ...............Semnătura beneficiarului și ștampila.................................................AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂDirecția comerț exterior și promovare produse agricoleBucurești, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, tel. 0212005017CONTRACTNumăr/data: ......./............Cerere de justificare parțială/finală a avansului din sprijinul financiar U.E. și naționalRegulamentul (CE) nr. 555/2008 și Regulamentul (CE) nr. 1.308/2013Program de promovare a vinurilor: .....................Anul .............. de la ....... până la ....... (A se completa cu anul de referință pentru cererea de plată.)Denumirea beneficiarului: .......................................Adresa sediului social: .........................................Reprezentant legal: .............................................Telefon: ............, fax: .........., e-mail: ...........................(Beneficiar) .......... a primit un avans din sprijinul financiar U.E. și național, în valoare de ......... euro ......(suma în litere)......, respectiv ......... lei ......(suma în litere)......, în vederea acoperirii cheltuielilor aferente anului ........... contractual.Justificare avans din sprijinul financiar U.E. și național de .......... euro .....(suma în litere)......., respectiv ........... lei .....(suma în litere)........, anului ...... contractualPentru transformarea în lei s-a utilizat rata de schimb a Băncii Centrale Europene (BCE) stabilită la data: ....... (1 euro = ....... lei).┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cod bancă: Cod agenție: Nr. cont: ││Sediu: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘În vederea justificării avansului primit anexăm următoarele documente:– decont de cheltuieli pentru justificare parțială/finală a avansului;– situația recapitulativă a facturilor semnată de reprezentantul legal;– facturi, în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către beneficiar, documentele justificative aferente;– extrasul/extrasele de cont aferent/e acestor plăți, emis/e de banca la care este deschis contul beneficiarului;– documentele necesare, în conformitate cu anexa nr. 3 la contract - Condiții de eligibilitate a cheltuielilor;– copii, certificate pentru conformitatea cu originalul de către beneficiar, ale fișelor orare;– raport de activitate privind facturile și documentele de plată care justifică modul de utilizare a avansului pentru acțiunile realizate;– situația recapitulativă a exporturilor/livrărilor de vin realizate în timpul anului bugetar respectiv pentru piața vizată de program, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului;– raport de evaluare a întregului an;– borderoul documentelor;– alte documente.Întocmit la ............ la data de ...............Semnătura beneficiarului și ștampila....................................AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂDirecția comerț exterior și promovare produse agricoleBucurești, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, tel. 0212005017CONTRACTNumăr/data: ........../..................Cerere de plată intermediară din sprijinul financiar U.E. și naționalRegulamentul (CE) nr. 555/2008 și Regulamentul (CE) nr. 1.308/2013Program de promovare a vinurilor: ...............Anul ....... de la ....... până la .............. (A se completa cu anul de referință pentru cererea de plată.)Trimestrul:de la ........... 20.... până la ........... 20........Denumirea beneficiarului: .............................Adresa sediului social: ...............................Reprezentantul legal: .................................Telefon: ......, fax: ......., e-mail: ................Solicită plata trimestrială din sprijinul financiar U.E. și național, în valoare de .....(suma în litere)...... euro ......., respectiv ...... lei.....(suma în litere)......... .┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cod bancă: Cod agenție: Nr. cont: ││Sediu: ││(Anexați obligatoriu un exemplar original al extrasului de cont!) │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Acte anexate:– decont de cheltuieli pentru plata intermediară;– situația recapitulativă a facturilor semnată de reprezentantul legal;– facturi, în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către beneficiar, documentele justificative aferente;– extrasul de cont aferent acestor plăți, emis de banca la care este deschis contul beneficiarului;– documentele necesare, în conformitate cu anexa nr. 3 la contract - Condiții de eligibilitate a cheltuielilor;– copia, certificată pentru conformitatea cu originalul de către beneficiar, a fișelor orare;– raport intermediar de execuție a contractului pentru perioada respectivă conform anexei nr. 7 la contract;– borderoul documentelor;– alte documente.Subsemnatul, ........ beneficiar al Contractului ......., declar pe propria răspundere că la sfârșitul anului contractual voi depune cerere de plată a soldului.Întocmit la ................ la data de ................Semnătura beneficiarului și ștampila.......................................AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂDirecția comerț exterior și promovare produse agricoleBucurești, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, tel. 0212005017CONTRACTNumăr/data: ......./............An contractual: 20......./20........SoldCerere de plată a soldului anualRegulamentul (CE) nr. 555/2008 și Regulamentul (CE) nr. 1.308/2013Program de promovare a vinurilor: ...........................Anul ........ de la .......... până la .......... (A se completa cu anul de referință pentru cererea de plată.)Denumirea beneficiarului: ..........................................Adresa sediului social: ............................................Reprezentantul legal: ..............................................Telefon: .........., fax: ............, e-mail: ....................Solicită plata soldului anual din sprijinul financiar și comunitar, în valoare de ....... euro ......(suma în litere)......., respectiv ......... lei .......(suma în litere)..............Pentru transformarea în lei s-a utilizat rata de schimb BCE stabilită la data: ...... (1 euro = ...... lei).┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cod bancă: Cod agenție: Nr. cont: ││Sediu: ││(Anexați obligatoriu un exemplar original al extrasului de cont!) │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Acte anexate:– decont de cheltuieli pentru plata soldului;– situația recapitulativă a facturilor semnată de reprezentantul legal;– facturi, în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către beneficiar, documentele justificative aferente;– extrasul de cont aferent acestor plăți, emis de banca la care este deschis contul beneficiarului;– toate documentele necesare, în conformitate cu anexa nr. 3 la contract - Condiții de eligibilitate a cheltuielilor;– copia, certificată pentru conformitatea cu originalul de către beneficiar, a fișelor orare;– situația recapitulativă a exporturilor/livrărilor de vin în timpul anului bugetar respectiv pentru piața vizată de program, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului;– raport anual, conform anexei nr. 8 la contract;– raport de evaluare a întregului an;– borderoul documentelor;– alte documente.Întocmit la ......... la data de ..................Semnătura beneficiarului și ștampila...................................................  +  Anexa nr. 10la contract- Model -Fișă orară utilizată în cazul costurilor de personalAntetul beneficiaruluiNumele programuluiNr. contractuluiBeneficiarPerioada acțiunii de la ............ la ................Denumire acțiune:
  Nr. crt. Activitate desfășurată  Locul prestării Timp alocat (ore)Tarif orar (euro)  Tarif total (euro)   Nume executant  Funcția   
          
          
  Numele, semnătura și ștampila beneficiarului............................................
   +  Anexa nr. 11la contractContract încheiat între beneficiar și organismul de punere în aplicare a programului  +  Anexa nr. 12la contractCursuri de schimb utilizate și formular decont1. Constituirea garanției aferente avansului, plată avans, justificare parțială/finală a avansului se va face astfel:Cursul de schimb utilizat de beneficiar pentru constituirea garanției aferente avansului, cererea de plată în avans, justificarea parțială/finală avans este ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) în luna anterioară celei în care este depusă cererea de plată, în conformitate cu prevederile art. 37, 38 și 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro.Acest curs de schimb este utilizat și de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) pentru verificarea constituirii de către beneficiari a garanției aferente avansului, plată avans, justificare parțială/finală avans.2. Pentru plată intermediară și soldCursul de schimb utilizat de beneficiar este ultimul curs de schimb stabilit de BCE în luna anterioară celei în care este depusă cererea de plată.Cursul de schimb utilizat de A.P.I.A. pentru efectuarea plății către beneficiar este penultimul curs de schimb stabilit de BCE înainte de luna pentru care se declară cheltuielile sau veniturile alocate, în conformitate cu art. 11 alin. (1) paragraful al doilea din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014, adică penultimul curs stabilit de BCE înaintea lunii în care se efectuează plata.Formularul 04 "Decont de cheltuieli pentru justificare parțială/finală avans/plata intermediară ............./sold în cadrul contractului .............," este document de lucru comun, inițiat de beneficiar și completat și verificat de A.P.I.A.Beneficiarul are obligația de a-l completa (rubricile 1-18) și de a-l transmite către A.P.I.A. atât în format electronic, pe adresa de e-mail: promovare@apia.org.ro, cât și pe suport hârtie, semnat și ștampilat (la depunerea cererii de justificare avans/plată intermediară/sold).Decont de cheltuieli pentru justificare parțială/finalăavans/plată intermediară .... sold în cadrul contractului .....----------Anexa nr. 12 la contract a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.474 din 9 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 17 iunie 2015, conform modificrii aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.------