HOTĂRÂRE nr. 150 din 21 martie 2018pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 29 martie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 20 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. asigură sprijin în derularea procesului legislativ la nivelul Guvernului, printr-o structură specializată constituită din personal detașat, în condițiile legii, de la ministere și alte organe ale administrației publice centrale;2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:7^1. elaborează și implementează politica în domeniile guvernării deschise, transparenței și accesului la informații de interes public, consultării publice și creșterii capacității operaționale a asociațiilor și fundațiilor. În acest scop:a) identifică, elaborează și promovează politici publice și acte normative în domeniile guvernării deschise, consultării publice, transparenței, accesului la informații de interes public, dezvoltării asociațiilor și fundațiilor;b) derulează relații bilaterale cu ministerele și instituțiile cu atribuții în domeniile guvernării deschise, consultării publice, transparenței, accesului la informații de interes public, dialogului social, dezvoltării asociațiilor și fundațiilor din alte state;c) contribuie la creșterea capacității Guvernului de a pune în practică politici publice pentru o guvernare deschisă, participativă, responsabilă și performantă, inclusiv privitor la relația cu asociațiile și fundațiile legal constituite, cu cetățenii și cu partenerii sociali;d) contribuie la creșterea capacității autorităților și instituțiilor publice de a aplica prevederile legislației privitoare la liberul acces la informațiile de interes public;e) monitorizează și evaluează aplicarea de către autoritățile și instituțiile publice a dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public în administrația publică;f) elaborează sinteze cu privire la rapoartele anuale referitoare la implementarea de către administrația publică centrală a legislației privind liberul acces la informații de interes public, oferind recomandări de îmbunătățire a legislației și a practicilor în domeniu;g) contribuie la creșterea capacității autorităților și instituțiilor publice de a aplica prevederile legislației privitoare la transparența decizională;h) monitorizează și evaluează aplicarea de către autoritățile și instituțiile publice a dispozițiilor legale privind transparența decizională;i) elaborează sinteze cu privire la rapoartele anuale referitoare la implementarea de către administrația centrală a legislației privind transparența decizională, oferind recomandări de îmbunătățire a legislației și a practicilor în domeniu;j) realizează cadrul de dialog între Guvern și asociații și fundații, pe tema priorităților de politică publică asumate de Guvern;k) coordonează strategiile guvernamentale cu privire la formele asociative din cadrul societății civile, creșterea capacității acesteia de a contribui cu idei și expertiză la procesul politicilor publice și contribuie la comunicarea continuă cu cetățenii, inclusiv pentru sincronizarea la nivel european a politicilor și strategiilor de cooperare cu societatea civilă organizată și cu cetățenii;l) acordă suport și colaborează cu ministerele de resort, în condițiile legii, în ceea ce privește activitatea structurilor din cadrul ministerelor, cu atribuții legate de politicile publice pentru o guvernare deschisă, participativă, responsabilă și performantă, inclusiv pe cele cu atribuții privind relația cu organizațiile societății civile și cetățenii;m) elaborează și avizează procedurile de propunere a reprezentanților societății civile în structuri publice naționale și internaționale, în condițiile legii;n) asigură elaborarea unei strategii privind finanțarea asociațiilor și fundațiilor de către autoritățile publice centrale și locale din fonduri publice;o) sprijină, în condițiile legii, realizarea unor programe sau activități inițiate de organizații, asociații sau fundații legal constituite;p) sprijină, în condițiile legii, creșterea capacității operaționale a asociațiilor și fundațiilor legal constituite;3. În anexă, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 20, cu următorul cuprins:20. Comisia Națională de Prognoză, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.  +  Articolul IISecretariatul General al Guvernului preia de la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social posturile și personalul aferent acestuia, prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit dispozițiilor art. 2 și 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative.  +  Articolul IIIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea procedurii, dispozițiilor legale și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 21 martie 2018.Nr. 150.-----