ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 21 din 21 martie 2018pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018  Având în vedere rolul major pe care Institutul Național de Administrație îl are în implementarea măsurilor privind formarea profesională în administrația publică, măsuri prevăzute în documentele strategice asumate de către Guvernul României în cadrul condiționalității ex-ante pentru domeniul administrație publică,potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2017, activitatea Institutului Național de Administrație este sprijinită de către un consiliu de coordonare care are rolul de a aviza propunerile de programe de formare profesională și tematica specifică acestora, standardele de calitate pentru programele de formare profesională, proiectul de buget, tarifele de participare la programele de formare profesională, precum și acordurile de colaborare și de parteneriat pe care institutul le încheie,având în vedere dificultățile întâmpinate în operaționalizarea consiliului de coordonare, cu consecințe negative importante în îndeplinirea rolului Institutului Național de Administrație de a organiza programe de formare specializată pentru personalul din administrația publică, precum și în desfășurarea tuturor activităților pe care acesta le realizează și pentru funcționarea corespunzătoare a Institutului Național de Administrație,neconstituirea consiliului de coordonare determină neimplementarea Strategiei privind formarea profesională pentru administrație publică 2016-2020, dificultăți în derularea activităților Institutul Național de Administrație, cu consecințe negative importante în îndeplinirea rolului acesteia de a organiza și derula programe de formare profesională pentru personalul din administrația publică, respectiv accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, blocând activitatea acestei instituții.Luând în considerare că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 29 august 2016, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2017, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Membrii desemnați potrivit prevederilor alin. (1) lit. c), d), f), g) și h) sunt persoane cu experiență în formarea profesională sau în managementul funcției publice. Membrii desemnați potrivit prevederilor alin. (1) lit. g) și h) nu sunt funcționari publici, înalți funcționari publici și nu ocupă funcții de demnitate publică.2. La articolul 6, litera e) va avea următorul cuprins:e) avizează tarifele de participare la programele de formare profesională organizate de Institutul Național de Administrației
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  București, 21 martie 2018.Nr. 21.-----