ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 19 din 21 martie 2018pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018  Luând în considerare faptul că Compania Națională „Unifarm“ - S.A. București este unitate în domeniul sănătății publice, aflată în proprietatea statului român, care desfășoară activități cu caracter social-sanitar ca parte integrantă a sistemului de ocrotire a sănătății,reținându-se necesitatea stabilirii cadrului legal în vederea asigurării activității de prevenire a deceselor și a agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane,ținând cont că prin această măsură se urmărește protejarea sănătății publice în scopul reducerii/evitării situațiilor cauzate de lipsa de pe piață, în prezent, a disponibilității medicamentelor, situații care au impact direct asupra sănătății publice,având în vedere faptul că neadoptarea acestei măsuri imediate și a reglementărilor de implementare a lor prin ordonanță de urgență ar genera disfuncționalități majore cu efecte negative asupra stării de sănătate a populației, precum și faptul că poate fi afectat sistemul național de sănătate publică,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public, respectiv asigurarea sănătății populației, a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgență a unor reglementări privind crearea cadrului legal în vederea asigurării prevenirii deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane, de către Compania Națională „Unifarm“ - S.A., în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se declară activitatea de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane serviciu de interes economic general.(2) Se încredințează serviciul de interes economic general prevăzut la alin. (1) Companiei Naționale „Unifarm“ - S.A., denumită în continuare Compania, pentru o perioadă de 1 an, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea Deciziei Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general. (3) Compania desfășoară următoarele activități aferente serviciului de interes economic general prevăzut la alin. (1):a) achiziția imunoglobulinei normale în scopul prevenirii deceselor și îmbolnăvirii pacienților;b) asigurarea distribuției imunoglobulinei normale, necesare pacienților, conform solicitării Ministerului Sănătății.  +  Articolul 2(1) Pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu de interes economic general prevăzute la art. 1 alin. (2), Compania are dreptul la primirea unei compensații financiare de la bugetul de stat.(2) Valoarea compensației nu va depăși suma necesară acoperirii totale a costurilor nete generate de îndeplinirea obligației de serviciu de interes economic general prevăzute la art. 1 alin. (2), determinate ca diferență între costurile generate de prestarea serviciului și veniturile obținute ca urmare a prestării acestuia, la care se va adăuga un profit rezonabil de 3% din valoarea cheltuielilor cu prestarea serviciului.(3) Costurile care sunt luate în calcul la stabilirea nivelului compensației cuprind toate cheltuielile fixe și variabile, curente și de investiții, efectuate pentru asigurarea activităților aferente serviciului de interes economic general, precum și cota-parte ce revine acestor activități din cheltuielile comune ale societății. Costurile cu investițiile vor fi luate în calcul dacă sunt legate strict de asigurarea activităților aferente serviciului de interes economic general.(4) Veniturile care vor fi luate în considerare la stabilirea compensației vor include toate veniturile obținute din activitățile ce fac obiectul serviciului de interes economic general.(5) În vederea stabilirii nivelului compensației, Compania va asigura o evidență contabilă separată a veniturilor provenite din activitățile care fac obiectul serviciului de interes economic general, respectiv a costurilor aferente, calculate potrivit prevederilor alin. (3). Valoarea compensației acordate nu va depăși diferența dintre costurile și veniturile din prestarea serviciului de interes economic general, la care se va adăuga un profit rezonabil de 3% din valoarea cheltuielilor cu prestarea serviciului.(6) Pe perioada în care beneficiază de compensare pentru îndeplinirea obligației de serviciu public, Compania va înregistra în mod separat, în evidențele contabile interne, costurile și veniturile legate de activitățile aferente serviciului de interes economic general, precum și pe cele legate de alte activități și servicii, împreună cu parametrii de alocare a acestora. (7) În situația în care, în urma monitorizării lunare de către Ministerul Sănătății a nivelului compensației în raport cu costurile serviciului de interes economic general prestat de Companie, se constată o supracompensare, aceasta are obligația de a returna, la bugetul statului, în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 1 alin. (2), suma aferentă diferenței dintre 44.270 mii lei și costurile nete suportate de către Companie ca urmare a prestării serviciului de interes economic general, luând în considerare profitul rezonabil prevăzut la art. 2 alin. (5).  +  Articolul 3În cazul achiziției de imunoglobulină umană de către Companie, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, prețul de decontare este identic cu prețul de achiziție.  +  Articolul 4(1) Valoarea maximă a compensației este de 44.270 mii lei și se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății.(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, la capitolul 66.01 „Sănătate“ titlul 20 „Bunuri și servicii“, cu suma de 44.270 mii lei, pentru aplicarea alin. (1).(3) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă Companiei în baza unui contract încheiat între aceasta și Ministerul Sănătății.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Sănătății aprobat pe anul 2018.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 21 martie 2018.Nr. 19.------