HOTĂRÂRE nr. 112 din 15 martie 2018privind reorganizarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale "Mihai Cristea" Suceava, prin divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, și privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru modificarea unor acte normative conexe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 22 martie 2018  Având în vedere dispozițiile art. 54 alin. (1^9) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 232, art. 233, art. 236 alin. (3) și art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reorganizează Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea“ Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, bulevardul 1 Mai nr. 17, județul Suceava, instituție de drept public organizată ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, prin divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor, denumită în continuare Banca.  +  Articolul 2(1) Banca preia patrimoniul constituit din bunuri aparținând domeniului public al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și din bunuri proprii, datorii și alte active de la Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, pe baza situațiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-primire încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care va cuprinde și prevederile bugetare, și execuția bugetară pe anul curent aferentă activității care se predă la data încheierii acestuia.(2) Banca administrează terenuri aparținând domeniului public al statului, în suprafață de 2,00 ha, indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.12 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Banca are ca obiect principal activitatea de explorare, inventariere, colectare, cercetare și conservare a resurselor fitogenetice și desfășoară următoarele activități, codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN:a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 - Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 - Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire; clasa 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire; grupa 016 - Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; clasa 0161- Activități auxiliare pentru producția vegetală; clasa 0163 - Activități după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea semințelor;b) diviziunea 52 - Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi; grupa 521 - Depozitări; clasa 5210 - Depozitări;c) diviziunea 58 - Activități de editare; grupa 581 - Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare; clasa 5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare; clasa 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor; clasa 5819 - Alte activități de editare;d) diviziunea 62 - Activitatea de servicii în tehnologia informației; grupa 620 - Activitatea de servicii în tehnologia informației; clasa 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă, software orientat client;e) diviziunea 63 - Activități de servicii informatice; grupa 631 - Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; clasa 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; clasa 6312 - Activități ale portalurilor web;f) diviziunea 69 - Activități juridice și de contabilitate; grupa 692 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal; clasa 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal; g) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; clasa 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologii; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;h) diviziunea 81 - Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri; grupa 812 - Activități de curățenie; clasa 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor; grupa 813 - Activități de întreținere peisagistică; clasa 8130 - Activități de întreținere peisagistică;i) diviziunea 82 - Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 821 - Activități de secretariat și servicii-suport; clasa 8211 - Activități combinate de secretariat; clasa 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;j) diviziunea 85 - Învățământ; grupa 855 - Alte forme de învățământ; clasa 8559 - Alte forme de învățământ neclasificate altundeva „n.c.a.“;k) diviziunea 91 - Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale; grupa 910 - Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale; clasa 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor.(2) Banca desfășoară și dezvoltă relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Banca se poate asocia cu alte unități de cercetare-dezvoltare de interes public și privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu operatori economici din țară și din străinătate, cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Finanțarea activității Băncii se realizează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Banca poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, pentru proiecte de interes național strategic de lungă durată și pentru conservarea și valorificarea resurselor genetice vegetale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Banca organizează și conduce evidența contabilă potrivit planului de conturi pentru instituții publice.(2) Situațiile financiare se aprobă de consiliul de administrație al Băncii și se depun la Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit dispozițiilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Banca se substituie în toate drepturile și obligațiile care decurg din acte normative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri și acorduri în care este parte Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, conform domeniului de activitate al Băncii, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv în litigiile aferente activităților acesteia.  +  Articolul 9(1) Personalul Băncii existent în cadrul Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor este preluat de la acesta fără concurs.(2) Banca, ca nou angajator, preia prin transfer, pe bază de protocol de predare–preluare, contractele individuale de muncă ale personalului de la Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, care se modifică corespunzător.(3) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora și ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(4) Salarizarea personalului Băncii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(5) Pentru activități cu caracter sezonier, Banca poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 10Numărul maxim de posturi aprobat pentru Bancă este de 25.  +  Articolul 11(1) Veniturile și cheltuielile Băncii se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Banca întocmește bugetul de venituri și cheltuieli, care se aprobă prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta.  +  Articolul 12(1) Banca efectuează operațiunile de încasări și plăți prin unitatea trezoreriei statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.(2) Operațiunile de încasări și plăți în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituții de credit selectate de către Bancă.  +  Articolul 13(1) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale Băncii se aprobă prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, la propunerea consiliului de administrație.(2) Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) Conducerea Băncii este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 5 membri;b) director.(2) Din componența consiliului de administrație fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, președintele consiliului științific, directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație, și un specialist în domeniu, din cadrul unității.(3) Numirea și revocarea membrilor consiliului de administrație se fac prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“.(4) Pentru activitatea desfășurată în calitate de membru al consiliului de administrație, acesta poate beneficia de o indemnizație lunară stabilită de președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unității, în funcție de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(5) Conducerea executivă a Băncii este asigurată de director, numit prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condițiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislației în vigoare.(6) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, care constituie anexă la contractul individual de muncă.(7) Persoana care ocupă funcția de director are funcția de bază la unitate, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(8) Atribuțiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare și funcționare al Băncii.  +  Articolul 15Activitatea științifică a Băncii este coordonată de un consiliu științific, al cărui regulament de organizare și funcționare se aprobă de consiliul de administrație al unității, în condițiile legii.  +  Articolul 16Banca are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator și un autoturism de teren.  +  Articolul 17Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) transmiterea bunurilor imobile aflate în domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexă, din administrarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor în administrarea Băncii;b) actualizarea valorilor de inventar și, după caz, a denumirii, descrierii tehnice și adresei, pentru bunurile din domeniul public al statului, conform anexei.  +  Articolul 18Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbție și a preluării activității Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 9 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, înființat potrivit art. 20 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, se reorganizează și funcționează ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.2. La articolul, 1 alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Sediul Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor este în municipiul București, aleea Sandu Aldea nr. 10, sectorul 1.3. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.4. La articolul 3, alineatele (5) și (6) se abrogă.5. La articolul 4, alineatele (2) și (3) se abrogă.6. Articolul 5 se abrogă.  +  Articolul 19Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Numărul maxim de posturi ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unităților aflate în subordinea acestuia este de 14.039, din care 702 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.2. La anexa nr. 2, numărul curent II va avea următorul cuprins:II. Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat - 7.349 posturi
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Burnete
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 15 martie 2018.Nr. 112.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor din domeniul public care se transmit din administrarea
  Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor - CUI - 14909893 - în
  administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea“ Suceava
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii (dării în folosință)Valoarea de inventar (lei)Situația juridicăSituația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuitTip bun
  Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăți (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiune
  01234567891011
  888.28.10Sediu administrativ - clădire bancă, rețea alimentare energie și apă, canalizare, drumuri și alei betonate, împrejmuire; camere frigorifice (4 buc.)Suprafață construită 1.335 mp; S + P + E; suprafață utilă - 2.297 mp; CF 37814 - C1; CF 37814 - C2Țara: România, județ: Suceava, MRJ Suceava, bd. 1 Mai nr. 1719903.633.094Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioareîn administrare-imobil
  898.28.10Sediu administrativ - spații protejate construiteCorpuri de depozitare - 4 celule zidite pentru păstrarea resurselor vegetale - C_1 - CF 37814Țara: România, județ: Suceava, MRJ Suceava, bd. 1 Mai nr. 171990125.797Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioareîn administrare-imobil
  908.27.06Sere solar tip tunelSuprafață construită C_4 = 378 mp; suprafață construită C_5 = 370 mp; CF 37814Țara: România, județ: Suceava, MRJ Suceava, bd. 1 Mai nr. 17199044.204Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioareîn administrare-imobil
  1044078.05.03TerenuriSuprafața - 20.000 mp, din care: teren arabil - 10.928 mp; teren curți construcții - 9.072 mp; CF 37814Țara: România, județ: Suceava, MRJ Suceava, bd. 1 Mai nr. 1719906.619.000Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioareîn administrare--imobil
  TOTAL10.422.095
  ----