GHID DE FINANȚARE din 24 aprilie 2017a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 25 aprilie 2017  Notă
  *) Aprobat prin ORDINUL nr. 660 din 24 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 293 din 25 aprilie 2017.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Rolul Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic(1) Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informații esențiale privind derularea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, denumit în continuare program. (2) Ghidul conține dispoziții privind:a) sursa de finanțare și durata de aplicare a programului;b) cuantumul, condițiile de acordare a ecotichetului și modalitatea de utilizare;c) categoriile de persoane eligibile și criteriile de eligibilitate;d) modalitatea de finanțare.  +  Articolul 2 Definiții și acronime(1) În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) Autoritatea - Administrația Fondului pentru Mediu;b) aplicația informatică - software administrat de către Autoritate și având dublu rol: de gestionare a bugetului alocat programului și a ecotichetelor acordate în cadrul acestuia și de stocare și verificare a informațiilor privind solicitanții înscriși;c) autoturism - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, conform RNTR 2; (la 01-01-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 31 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) d) autoutilitară ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință N1, conceput și construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, conform RNTR 2; (la 01-01-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 31 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) e) autospecială/autospecializată ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri și care îndeplinește o funcție specifică ce necesită adaptări ale caroseriei și/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, așa cum rezultă din RNTR 2; (la 01-01-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 31 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) f) autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară sau orice cvadriciclu care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată; din punctul de vedere al sistemului de propulsie, autovehiculul nou achiziționat prin program poate fi: electric hibrid (plug-in) și pur electric; (la 21-03-2018, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) g) autovehicul electric hibrid - autovehicul hibrid care, pentru a-și asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu: baterie, condensator, volant/generator etc.) și care are o sursă de alimentare externă - Plug-in și care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50 g/km;h) autovehicul pur electric - orice autoturism, autoutilitară ușoară, autospecială/autospecializată ușoară sau cvadriciclu, propulsat/propulsată de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero; (la 01-01-2018, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 31 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) i) beneficiar - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea juridică fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, ce a achiziționat autovehiculul nou sub beneficiul ecotichetului; operatorul economic reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată, inclusiv persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent, asociații familiale, parteneriate sau asociații care desfășoară activități economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice entitate definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;j) comercializarea autovehiculului nou - operațiunile constând în încheierea formalităților de vânzare-cumpărare, emiterea facturii, certificatului de conformitate și cărții de identitate a autovehiculului, predarea-primirea autovehiculului de către producătorul validat, în nume propriu sau în numele și pentru acesta, prin puncte de lucru/agenți/parteneri autorizați;k) criterii de eligibilitate - cerințe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ;k^1) cvadriciclu - autovehicul aparținând categoriilor de folosință L6e sau L7e, așa cum sunt acestea definite în cuprinsul RNTR 2: categoria L6e - cvadriciclu ușor, respectiv autovehicul cu patru roți a cărui masă la gol este de cel mult 350 kg, exclusiv masa acumulatorilor, având viteza maximă constructivă de cel mult 45 km/h și echipat cu un motor electric având o putere netă continuă maximă de cel mult 4 kW; categoria L7e - cvadriciclu, respectiv autovehicul cu patru roți, altul decât cvadriciclul ușor, având masa la gol de cel mult 400 kg, respectiv 550 kg pentru vehiculul destinat transportului de mărfuri, exclusiv masa acumulatorilor, și echipat cu un motor a cărui putere maximă netă este de cel mult 15 kW; (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 31 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) l) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau de către solicitantul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în vederea acceptării în program; (la 10-08-2017, Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.116 din 8 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 august 2017 ) m) dosar de participare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la producătorul validat de către solicitant, în vederea achiziționării autovehiculului nou;n) dosar de validare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către producător, în vederea validării în program;o) ecotichet - parte din prețul de achiziție a unui autovehicul electric nou, susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019;p) persoană eligibilă - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea juridică fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care îndeplinește criteriile de eligibilitate;q) producător - persoană juridică română, operator economic constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/ importatorului;r) producător validat - producătorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;s) notă de înscriere - documentul generat de aplicația informatică, eliberat de către producătorul validat în vederea înscrierii în program a solicitantului, persoană fizică, persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, prevăzută în anexele nr. 4.1 și 4.2; (la 10-08-2017, Litera s) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.116 din 8 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 august 2017 ) ș) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată în interiorul căreia: producătorul poate depune la Autoritate dosarul de validare; solicitantul persoană juridică, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate depune la Autoritate dosarul de acceptare;t) solicitant - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea juridică fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care intenționează să achiziționeze unul sau mai multe autovehicule noi sub beneficiul ecotichetului și depune actele necesare în acest sens; (la 10-08-2017, Litera t) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.116 din 8 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 august 2017 ) ț) unitate - valoare ce reprezintă echivalentul ecotichetului (la 21-03-2018, Litera ț) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) termenul de «zi» sau «zile» reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează; (la 21-03-2018, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) b) cu excepția unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ și forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) A - autoturism;b) AFM - Administrația Fondului pentru Mediu;c) ASU - autospecială/autospecializată ușoară;d) AU - autoutilitară ușoară;d^1) CV - cvadriciclu; (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 31 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) d^2) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare; (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 31 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) e) TVA - taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 3 Obiectul, scopul și obiectivele programului(1) Obiectul programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma ecotichetului, pentru achiziționarea autovehiculelor noi pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50 g/km.(2) Scopul programului îl constituie îmbunătățirea calității mediului prin achiziționarea de autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride.(3) Programul vizează atingerea următoarelor deziderate de protecție a mediului de interes general:a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului și sănătății populației, cauzate de emisiile de gaze de eșapament;b) diminuarea efectelor poluării solului și apei cauzate de scurgerile de substanțe periculoase de la autovehiculele ce utilizează alte sisteme de propulsie decât cele electric și sau electric hibrid prin înlocuirea treptată a acestora cu autovehicule pur electrice sau electrice hibride.  +  Articolul 4 Indicatorul de performanță și eficiență al programului(1) Indicatorul de performanță și eficiență al programului îl reprezintă numărul de autovehicule electrice și/sau electrice hibride achiziționate prin program.(2) Cantitatea de CO_2 redusă anual ca urmare a achiziției, prin program, de autovehicule electrice și/sau electrice hibride. Respectiva cantitate se calculează după formula:C = n x (i x 130g/km – Ʃ^i_x =1 ex),unde:C = cantitatea de CO_2 redusă anual;n = numărul mediu de km parcurși anual de un autovehicul;i = indicatorul de la alin. (1);ex = emisiile de CO_2 ale fiecărui autovehicul achiziționat prin program, exprimate în g/km (la 21-03-2018, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  Articolul 5 Caracterul programului și aria geografică de aplicare(1) Programul are caracter multianual și se aplică la nivel național.(2) Programul se desfășoară în perioada 2017-2019.  +  Articolul 6 Sursa de finanțare și suma prevăzută pentru derularea programului(1) Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.(2) Programul se derulează în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.  +  Articolul 7 Ecotichetul(1) Ecotichetul se acordă în cuantum de până la:a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric;b) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO_2 mai mică de 50 g/km. (la 01-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 31 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (2) Solicitantul beneficiază de 1 (un) ecotichet la achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou electric hibrid, sub rezerva îndeplinirii condițiilor și respectării termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 31 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (3) Solicitantul poate achiziționa mai multe autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe ecotichete.(3^1) Solicitantul persoană fizică poate achiziționa, pe parcursul unui an calendaristic, un singur autovehicul nou în cadrul Programului, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de un ecotichet. (la 21-03-2018, Articolul 7 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (4) Ecotichetul se scade din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid, denumit în continuare preț de comercializare, diferența fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii și/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanțare în baza unui contract de leasing financiar.(5) În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 și dorește să achiziționeze un autovehicul nou pur electric sau un autovehicul nou electric hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, ecotichetul se poate cumula numai cu prima de casare. Un ecotichet nu se poate cumula cu mai multe prime de casare.(6) Cumulul ecotichetului cu prima de casare se poate efectua doar în cazul în care solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019 și în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019.(7) Prima de casare se poate obține în condițiile prevăzute de Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017.(8) Acordarea ecotichetului solicitantului - operator economic cu personalitate juridică sau entitate juridică fără personalitate juridică - se face în baza schemei intitulate "Ajutor de minimis pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic", denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.(9) Schema de minimis se aprobă prin dispoziție a președintelui Autorității, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.(10) În situația în care, în urma procesului de analiză, solicitantul prevăzut la alin. (8) este declarat eligibil și este acceptat spre finanțare, Autoritatea comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma ecotichetului și caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013. (la 21-03-2018, Alineatul (10) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (11) Solicitantul prevăzut la alin. (8) poate solicita prin cererea de finanțare cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare, în caz contrar solicitarea fiind nulă, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.(12) În cadrul programului, solicitantul acceptat nu poate ceda dreptul său de beneficiu asupra ecotichetului.  +  Articolul 8 Condiții de acordare a ecotichetului(1) Beneficiază de un singur ecotichet, pe parcursul unul an calendaristic, persoana fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are domiciliul sau reședința în România;b) nu are obligații de plată la bugetul local;c) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obținând nota de înscriere;d) a achiziționat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere. (la 21-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (2) Beneficiază de ecotichet solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) a obținut din partea Autorității aprobarea dosarului de acceptare;b) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obținând nota de înscriere;c) a achiziționat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.  +  Articolul 9 Sesiunea de înscriere în vederea validării/acceptării în program(1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea validării producătorilor și acceptării solicitanților persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități juridice fără personalitate juridică sau organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale.(2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării producătorilor se aprobă prin dispoziție a președintelui Autorității.(3) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea acceptării precum și sumele destinate finanțării în cadrul programului, se aprobă, anual, prin dispoziție a președintelui Autorității.(4) Dispozițiile prevăzute la alin. (2) și (3) se publică pe pagina de internet a Autorității cu minimum 3 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de înscriere. (la 21-03-2018, Alineatul (4) din Articolul 9 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (5) Pe parcursul derulării programului, orice modificare a sumelor destinate finanțării pe categorii de solicitanți eligibili se face prin dispoziție a președintelui Autorității.(6) Înscrierea persoanei fizice se face potrivit opțiunii acesteia, la unul dintre producătorii validați care au perfectat contractul de finanțare cu Autoritatea.  +  Capitolul II Categoriile de persoane eligibile, criteriile de eligibilitate și participarea în cadrul programului  +  Secţiunea 1 Producătorul  +  Articolul 10 Eligibilitate(1) Este eligibil pentru a participa în cadrul programului producătorul care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) este operator economic cu personalitate juridică română și desfășoară activități economice pe teritoriul României;b) are ca obiect de activitate producția și/sau comercializarea autovehiculelor noi (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511;c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului", în caz contrar, producătorul angajându-se ca, în situația validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanțare cu Autoritatea;e) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;f) nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.g) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară.(2) Producătorul care întrunește, cumulativ, criteriile de eligibilitate poate depune dosarul de validare în cadrul sesiunii de înscriere a producătorilor.(3) Abrogat. (la 21-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (4) Este exclusă deținerea în cadrul programului a dublei calități, și anume cea de constructor de autovehicule/importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului și, respectiv, cea de agent/partener autorizat al acestora, pentru aceeași marcă a autovehiculului nou. (la 21-03-2018, Alineatul (4) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (5) Pentru a putea acorda atât ecotichetul, prin prezentul program, cât și prima de casare, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, producătorul trebuie să fie validat în ambele programe. (la 01-01-2018, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 31 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (6) În cazul prevăzut la alin. (5), prin cererea de validare depusă în cadrul prezentului program se va solicita validarea și în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019. (la 01-01-2018, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 31 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (7) În situația descrisă la alin. (5), prevederile referitoare la înscrierea proprietarului autovehiculului uzat, casarea și radierea acestuia, precum și toate formalitățile aferente acestor operațiuni, descrise în cadrul Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, cu modificările și completările ulterioare, se aplică corespunzător. (la 01-01-2018, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 31 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )  +  Articolul 11 Conținutul dosarului de validare Dosarul de validare a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de validare a producătorului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1, în original, semnată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; (la 21-03-2018, Litera a) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;c) certificatul de cazier fiscal al societății, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual; (la 21-03-2018, Litera d) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul social, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;g) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;h) actul doveditor al calității de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, în copie certificată "conform cu originalul". În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată în original sau în copie legalizată;i) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului", în copie certificată "conform cu originalul"; prin excepție, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de finanțare cu Autoritatea, în original și copie certificată "conform cu originalul" (originalul se restituie), conform celor declarate în cererea de validare;j) certificatul de cazier judiciar al societății, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată.  +  Articolul 12 Depunerea dosarului de validare(1) Dosarul de validare se depune paginat și opisat, îndosariat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorității.(2) Plicul conținând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepționării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.(3) Plicul conținând dosarul de validare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informații:a) denumirea completă a producătorului și adresa sediului social;b) titlul: "Dosar de validare în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019" - producător;c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.(4) La data recepționării plicului conținând dosarul de validare, acesta din urmă primește de la registratura Autorității un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.(5) Nedepunerea dosarului în condițiile prevăzute la alin. (1), cu excepția celei referitoare la paginație, determină respingerea acestuia.  +  Articolul 13 Validarea producătorului(1) Validarea producătorului se face pentru perioada 2017-2019 și are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conținute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de validare.(2) Comisia de validare se constituie prin dispoziție a președintelui Autorității.(3) Comisia de validare verifică îndeplinirea conformității documentelor și a criteriilor de eligibilitate completând grila de evaluare a conformității documentelor și eligibilității producătorului, prevăzută în anexa nr. 2.(4) Atrag respingerea dosarului de validare:a) cererea de validare și documentele ilizibile sau care conțin ștersături ori modificări, precum și cele incomplete sau care conțin date și informații ce se dovedesc neconforme cu realitatea;b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și constatarea de neconcordanțe în cuprinsul documentelor prezentate;c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.(5) Comisia de validare înaintează Comitetului director al Autorității proiectele propuse spre validare și lista proiectelor propuse spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.(6) Comitetul director analizează și aprobă lista proiectelor propuse spre respingere.(7) Lista proiectelor respinse se publică pe pagina de internet a Autorității.(8) Comitetul director avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorității proiectele propuse spre validare.(9) În termen de cel mult două zile lucrătoare de la data aprobării validării producătorilor de către Comitetul de avizare, comisia de validare înaintează direcției de specialitate responsabile cu implementarea programului dosarele de validare aprobate, în vederea perfectării contractelor de finanțare nerambursabilă.(10) În vederea perfectării contractelor de finanțare nerambursabilă, Autoritatea stabilește programarea producătorilor validați pe județe și municipiul București.(11) Programarea prevăzută la alin. (10) se publică pe pagina de internet a Autorității.  +  Articolul 14 Contractul de finanțare nerambursabilă(1) Contractul de finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract, reprezintă actul juridic în temeiul căruia Autoritatea asigură producătorului validat decontarea ecotichetelor acordate solicitanților în cadrul programului.(2) Prin contract se stabilesc:a) marca și tipul autovehiculului nou comercializat prin program, inclusiv sistemul de propulsie al acestuia;b) data depunerii documentelor necesare decontării;c) drepturile și obligațiile Autorității, precum și drepturile și obligațiile producătorului validat.(3) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 3.(4) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice și/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare și/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părți, exprimat în scris, prin act adițional.(5) Contractul se redactează și se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.(6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și este valabil până la data de 31 decembrie 2019 sub condiția menținerii de către producător a criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării.(7) Se consideră renunțare la calitatea de producător validat neprezentarea producătorului pentru semnarea contractului la termenul stabilit conform dispozițiilor art. 13 alin. (11).(8) Din partea producătorului validat, contractul se semnează de către reprezentantul legal ori de către persoana mandatată în mod expres prin împuternicire notarială prezentată în original, în baza actului de identitate.(9) După încheierea contractului, Autoritatea furnizează producătorului validat parola personalizată de acces în aplicația informatică.(10) Lista producătorilor validați în cadrul unei sesiuni de validare, care au încheiat contracte cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorității în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii tuturor contractelor de finanțare.(11) Producătorul validat are obligația de a introduce în aplicația informatică în termen de 15 zile de la emiterea facturii, informațiile privind achiziția autovehiculului nou (seria, numărul și data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat și data efectuării plății). (la 21-03-2018, Articolul 14 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  Articolul 15 Solicitarea unităților de către solicitanții persoane fizice(1) Solicitarea unităților de către solicitantul persoană fizică se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validați care au încheiat contract de finanțare nerambursabilă cu Autoritatea, în condițiile prevăzute la art. 22, în limita bugetului alocat programului pentru anul în curs și în limita sumelor puse la dispoziție de către Autoritate, dar nu mai târziu de 25 noiembrie 2019.(2) Finanțarea unităților solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate solicitanților persoane fizice. (la 21-03-2018, Articolul 15 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  Articolul 16Solicitarea unităților de către solicitanții  persoane juridice, de drept public ori de drept privat,  entități juridice fără personalitate juridică  și solicitanților organizații profesionale  care sunt organizate și își desfășoară activitatea  în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale (la 21-03-2018, Titlul Articolului 16 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  (1) Solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate solicita alocarea unităților numai după includerea sa în lista solicitanților acceptați, publicată pe pagina de internet a Autorității.(2) Solicitarea unităților de către solicitanții persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități juridice fără personalitate juridică sau solicitanții organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validați care au încheiat contract de finanțare nerambursabilă cu Autoritatea, în limita sumelor alocate programului pentru anul în curs, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității, precum și în limita fondurilor puse la dispoziție de către Autoritate, conform art. 9 alin. (3), în termen de 60 de zile de la publicarea listei prevăzute la alin. (1), dar nu mai târziu de 25 noiembrie 2019.(3) La sfârșitul fiecărui an sumele puse la dispoziție potrivit alin. (2) vor fi indisponibilizate.(4) Unitățile pentru care nu s-au introdus în aplicația informatică facturi în termen de 15 zile de la emiterea acestora și în termenul de valabilitate a notei de înscriere vor fi anulate. (la 21-03-2018, Articolul 16 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  Articolul 17 Înscrierea solicitantului(1) Producătorul validat care a perfectat contractul cu Autoritatea și se află cuprins în lista prevăzută la art. 14 alin. (10) poate efectua înscrierea solicitantului persoană fizică, în baza dosarului de participare constituit de către acesta în condițiile prevăzute la art. 22 alin. (2), și a solicitanților persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități juridice fără personalitate juridică și solicitanților organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în baza dosarului de participare constituit de către acestea în condițiile prevăzute la art. 45 alin. (2). (la 10-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.116 din 8 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 august 2017 ) (2) Înscrierea solicitantului persoană fizică constă în:a) identificarea acestuia și introducerea în aplicația informatică a următoarelor date:– atributele de identificare a solicitantului persoană fizică: numele și prenumele, codul numeric personal, tipul, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data eliberării acestuia, localitatea sau reședința de județ, numărul de telefon/fax, e-mail;– numărul de înregistrare și data de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorității publice locale emitente;b) generarea automată a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.1, și eliberarea acesteia solicitantului.(3) Înscrierea solicitantului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau a solicitantului organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale constă în: (la 10-08-2017, Partea introductivă a Alineatului (3) din Articolul 17, Sectiunea 1, Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.116 din 8 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 august 2017 ) a) identificarea solicitantului în baza documentelor prezentate;b) verificarea includerii acestuia în lista solicitanților acceptați de către Autoritate;c) introducerea în aplicația informatică a următoarelor date:– atributele de identificare a solicitantului persoană juridică: denumire, forma juridică de organizare, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerțului/registrul asociațiilor și fundațiilor/tribunal/judecătorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numărul de telefon/fax, e-mail;– suma aprobată de către Autoritate cu titlu de ecotichet;d) generarea automată a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.2, și eliberarea acesteia solicitantului.(4) În cazul reprezentării solicitantului înscris, se introduc în aplicația informatică și atributele de identificare a împuternicitului (numele și prenumele, codul numeric personal, tipul, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data eliberării acestuia, localitatea sau reședința de județ, numărul de telefon/fax, e-mail, numărul și data încheierii de autentificare a împuternicirii notariale și denumirea biroului notarului public).(5) Nota de înscriere se întocmește în 2 exemplare: unul pentru producătorul validat și unul pentru solicitantul înscris.(6) Nota de înscriere este valabilă maximum 180 de zile de la data emiterii, cu excepția anului 2019, când valabilitatea acesteia nu poate depăși 25 noiembrie. (la 14-11-2017, Alineatul (6) din Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 31 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) (7) Producătorul validat emite factura autovehiculului nou după eliberarea notei de înscriere, în termenul prevăzut la alin. (6).(8) Epuizarea fondurilor destinate programului determină imposibilitatea introducerii în aplicația informatică a datelor prevăzute la alin. (2)-(4). În acest caz, producătorul validat nu eliberează notă de înscriere.(9) Responsabilitatea privind înscrierea solicitantului în program revine, în integralitate, producătorului validat.(10) Documentele cuprinse în dosarul de participare rămân în păstrarea producătorului validat cel puțin 60 de luni de la data încetării contractului de finanțare nerambursabilă.(11) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum și în termen de 60 de luni de la data încetării contractului de finanțare nerambursabilă orice document depus de către solicitantul înscris și aflat în păstrarea producătorului validat.(12) Abrogat. (la 21-03-2018, Alineatul (12) din Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  Articolul 18 Confirmarea informațiilor introduse în aplicația informatică(1) În termen de 15 zile de la emiterea facturilor și în termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat introduce în aplicația informatică datele privind:a) datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, L6e/L7e-CV, marca și modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, cuantumul ecotichetului solicitat);b) în situația finanțării solicitantului în baza unui contract de leasing financiar se menționează numărul și data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea și codul de identificare fiscală ale societății de leasing;c) informații privind achiziția autovehiculului nou (seria, numărul și data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat și data efectuării plății). Nu se vor introduce informații privind facturi eliberate pentru avans. (la 21-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 18 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (2) Responsabilitatea în ceea ce privește corectitudinea și realitatea datelor introduse în aplicația informatică, precum și introducerea acestora în termenele stabilite aparține, în integralitate, producătorului validat.(3) În situația erorilor de completare, îndreptarea acestora se efectuează de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul Autorității, pe bază de solicitare scrisă, însoțită de documente justificative, care se depune de către producătorul validat la sediul Autorității și este supusă aprobării acesteia. În cazul în care, în termen de 7 zile de la solicitarea prin e-mail a personalului responsabil cu implementarea, producătorul validat nu depune documentele necesare soluționării neconcordanțelor din cererile de decontare, se vor propune la finanțare numai acele facturi care îndeplinesc condițiile de la art. 19 alin. (3) și (4), urmând ca, după remediere, producătorul să propună la următoarele cereri de decontare (exceptând ultima cerere de decontare din program) și facturile pentru care s-au depus ulterior documente justificative clarificatoare. (la 21-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 18 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  Articolul 19 Decontarea ecotichetului(1) Decontarea ecotichetelor se face prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza cererii de decontare al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 5. Decontarea se efectuează în ordinea depunerii de către producătorii validați a cererilor de decontare, în măsura în care acestea sunt complete și corect întocmite, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu și a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și programe finanțate de către Autoritate.(2) Cererea de decontare se înregistrează și se depune la Autoritate la data stipulată prin contract, la aceasta anexându-se următoarele documente:a) lista beneficiarilor, pe suport hârtie, semnată și ștampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta și certificată "conform aplicației informatice" de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM;b) facturile emise beneficiarilor la achiziționarea autovehiculelor noi, în original/în copii certificate «conform cu originalul» de către aceștia; facturile depuse nu se restituie producătorului validat; (la 21-03-2018, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 19 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) c) declarațiile pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care beneficiarii își exprimă în mod explicit opțiunea de a achiziționa autovehiculele noi pe numele lor la sfârșitul perioadei de leasing, în cazul în care aceștia au obținut finanțare în baza unor contracte de leasing financiar; declarația trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente: atributele de identificare a beneficiarului; datele de identificare a autovehiculului nou: marca și modelul, numărul de identificare, numărul și data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea și codul de identificare fiscală ale societății de leasing; achiziționarea autovehiculului prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic pentru anul .....; denumirea și codul de identificare fiscală ale producătorului validat;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele producătorului validat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual; (la 21-03-2018, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 19 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele producătorului validat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul social producătorul, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau în copii legalizate;f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele producătorului validat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau în copie legalizată;g) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, în copie certificată "conform cu originalul".(3) În factura autovehiculului nou-emisă beneficiarului, producătorul validat trebuie să evidențieze prețul de vânzare și, distinct, să facă mențiunea "Suma de ................... lei, din care ............. lei reprezintă prima de casare și .................. lei reprezintă ecotichet, se suportă din Fondul pentru mediu", sub rubrica "Total de plată" se înscrie textul "Diferență de plată beneficiar" și se menționează suma rămasă de achitat de către solicitant. Cuantumul primei de casare se va completa în factură doar dacă beneficiază de finanțare și în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național.(4) Factura trebuie să cuprindă cumulativ următoarele elemente:a) atributele de identificare a producătorului validat;b) atributele de identificare a beneficiarului: numele și prenumele/denumire, codul numeric personal/codul de identificare fiscală, adresa de domiciliu/reședință/sediul social;c) atributele de identificare a societății de leasing, în cazul finanțării în baza unui contract de leasing financiar: denumirea, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul de identificare fiscală, adresa sediului social, numărul de cont bancar;d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca și tipul, modelul, numărul de identificare și tipul sistemului de propulsie, inclusiv emisia de CO_2); (la 21-03-2018, Litera d) din Alineatul (4) , Articolul 19 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) e) în situația în care unele dintre elementele prevăzute la lit. d) nu se regăsesc în cuprinsul facturii prezentate în vederea decontării, producătorul validat se va asigura că respectivele elemente se regăsesc în certificatul de conformitate al autovehiculului nou.(5) Lista beneficiarilor trebuie să conțină următoarele informații:a) în cazul beneficiarului persoană fizică:– informațiile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a);– informațiile prevăzute la art. 18 alin. (1);b) în cazul beneficiarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale: (la 10-08-2017, Partea introductivă a Literei b) din Alineatul (5), Articolul 19, Sectiunea 1, Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.116 din 8 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 august 2017 ) – informațiile prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c);– informațiile prevăzute la art. 18 alin. (1).(6) Lista beneficiarilor persoane fizice se prezintă separat de lista beneficiarilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, sau entități juridice fără personalitate juridică. (la 10-08-2017, Alineatul (6) din Articolul 19 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.116 din 8 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 august 2017 ) (7) Responsabilitatea în ceea ce privește corectitudinea și realitatea datelor și/sau informațiilor înscrise în documentele depuse la Autoritate aparține, în integralitate, producătorului validat.(8) Data-limită pentru depunerea cererilor de decontare este 20 decembrie inclusiv a fiecărui an aferent desfășurării programului cu excepția anului 2019 când data-limită pentru depunerea cererilor de decontare este 25 noiembrie; decontul depus în luna noiembrie 2019 este ultimul din cadrul programului.(9) Producătorul validat garantează vânzarea autovehiculului nou, din al cărui preț de comercializare se va scădea cuantumul ecotichetului, către solicitantul înscris, care, în condițiile prevăzute de prezentul ghid, a completat dosarul de participare cu toate documentele obligatorii și s-a prezentat în vederea efectuării formalităților de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou.(9^1) Beneficiarii de ajutor de minimis se regăsesc în Lista persoanelor juridice acceptate care se supun Regulamentului (UE) 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind ajutoarele de minimis, publicată pe pagina de internet a Autorității. (la 21-03-2018, Articolul 19 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (10) În cazul în care achiziționarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligația de a oferi solicitantului înscris, în maximum 90 de zile de la data încetării contractului de finanțare nerambursabilă, posibilitatea achiziționării unui autovehicul nou, din al cărui preț de comercializare se va scădea cuantumul ecotichetului.(11) Documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă sunt emise în cadrul programului prin puncte de lucru/agenți/parteneri autorizați, vor purta în mod expres mențiunea că sunt emise în numele și pentru producătorul validat, în caz contrar acestea fiind nule.  +  Secţiunea a 2-a Solicitantul  +  Articolul 20 Eligibilitate(1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate poate participa în cadrul programului orice persoană fizică domiciliată sau rezidentă în România.(2) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului următoarele categorii de persoane juridice române, de drept public ori de drept privat: (la 10-08-2017, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 20, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.116 din 8 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 august 2017 ) a) unitatea administrativ-teritorială;b) unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privată;c) instituția publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;d) organizația neguvernamentală;e) unitatea aparținând unui cult religios recunoscut în România;f) operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic;g) societate profesională de avocați cu răspundere limitată;h) unitățile medico-sanitare înființate potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.i) alte persoane juridice, de drept public ori de drept privat. (la 10-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 20 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.116 din 8 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 august 2017 ) (3) În sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ-teritorială se înțelege și subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului.(4) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate pot participa în cadrul programului următoarele categorii de entități juridice fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România:a) persoana fizică autorizată;b) întreprinderea individuală;c) întreprinderea familială;d) instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.(5) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului organizațiile profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispozițiilor legale speciale.  +  Articolul 21 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului persoana fizică care îndeplinește, cumulativ, condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) și are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și amenzilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 22 Obținerea notei de înscriere(1) După publicarea listei producătorilor validați care au încheiat contract cu Autoritatea, solicitantul se poate prezenta la oricare dintre aceștia în vederea înscrierii în program.(2) Pentru înscriere, solicitantul constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente preliminare:a) actul de identitate al solicitantului, în termen de valabilitate, în copie certificată "conform cu originalul";b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original.(3) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) sau prezentarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage imposibilitatea eliberării notei de înscriere.(4) Producătorul validat eliberează nota de înscriere, generată de aplicația informatică, după verificarea documentelor prevăzute la alin. (2) și introducerea în sistemul informatic a datelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a).  +  Articolul 23Achiziționarea autovehiculului nou de către persoana fizică (la 21-03-2018, Titlul Articolului 23 din Subsectiunea 1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (1) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (6), producătorul validat și solicitantul înscris efectuează formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din prețul de comercializare a acestuia cuantumul ecotichetului și, după caz, a primei de casare.(2) La achiziționarea autovehiculului nou, producătorul validat eliberează solicitantului factura și certificatul de conformitate.  +  Articolul 24 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului unitatea administrativ-teritorială care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) acționează în nume propriu;b) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, potrivit declarației din cererea de finanțare; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;d) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;e) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația fiscală.  +  Articolul 25 Conținutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; (la 21-03-2018, Litera a) din Articolul 25 , Subsectiunea a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual; (la 21-03-2018, Litera d) din Articolul 25 , Subsectiunea a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;g) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă; (la 21-03-2018, Litera g) din Articolul 25 , Subsectiunea a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) h) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice). (la 21-03-2018, Litera h) din Articolul 25 , Subsectiunea a 2-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  Articolul 26 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privată, care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) acționează în nume propriu;b) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;d) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;e) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația fiscală.  +  Articolul 27 Conținutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; (la 21-03-2018, Litera a) din Articolul 27 , Subsectiunea a 3-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual; (la 21-03-2018, Litera d) din Articolul 27 , Subsectiunea a 3-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;g) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul unității/instituției de învățământ, în copie certificată "conform cu originalul";h) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă; (la 21-03-2018, Litera h) din Articolul 27 , Subsectiunea a 3-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) i) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice). (la 21-03-2018, Litera i) din Articolul 27 , Subsectiunea a 3-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  Articolul 28 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului instituția publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională cu sau fără personalitate juridică ce îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) acționează în nume propriu;b) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;d) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;e) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația fiscală.  +  Articolul 29 Conținutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; (la 21-03-2018, Litera a) din Articolul 29 , Subsectiunea a 4-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual; (la 21-03-2018, Litera d) din Articolul 29 , Subsectiunea a 4-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;g) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituției publice, în copie certificată "conform cu originalul"; având în vedere caracterul secret al actului administrativ de numire al conducătorului instituției din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională se depune extras din ordinul de numire/adeverință, în original, din care să rezulte conducătorul instituției;h) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă; (la 21-03-2018, Litera h) din Articolul 29 , Subsectiunea a 4-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) i) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice). (la 21-03-2018, Litera i) din Articolul 29 , Subsectiunea a 4-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  Articolul 30 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului organizația neguvernamentală care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) acționează în nume propriu;b) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu se află în stare de dizolvare, lichidare, radiere și nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;d) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;e) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației din cererea de finanțare;f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.h) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația fiscală.  +  Articolul 31 Conținutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; (la 21-03-2018, Litera a) din Articolul 31 , Subsectiunea a 5-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual; (la 21-03-2018, Litera d) din Articolul 31 , Subsectiunea a 5-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;g) documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată "conform cu originalul";h) adeverință/extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, în original, eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizația nu a fost radiată și nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situația în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înființat;i) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă; (la 21-03-2018, Litera i) din Articolul 31 , Subsectiunea a 5-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) j) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice); (la 21-03-2018, Litera j) din Articolul 31 , Subsectiunea a 5-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) k) actul de înființare, în copie certificată "conform cu originalul" (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească, actul constitutiv și statutul etc., după caz).  +  Articolul 32 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului unitatea aparținând unui cult religios recunoscut în România și care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) acționează în nume propriu;b) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu se află în stare de desființare, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute mai sus și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;d) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;e) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice în anexa nr. 10;g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația fiscală.  +  Articolul 33 Conținutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; (la 21-03-2018, Litera a) din Articolul 33 , Subsectiunea a 6-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";e) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual; (la 21-03-2018, Litera f) din Articolul 33 , Subsectiunea a 6-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;h) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;i) actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/ dispoziția, după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unității de cult, în copie certificată "conform cu originalul";j) actul de înființare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în copie certificată „conform cu originalul“ și hotărârea Guvernului pentru recunoașterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I); (la 21-03-2018, Litera j) din Articolul 33 , Subsectiunea a 6-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) k) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă; (la 21-03-2018, Litera k) din Articolul 33 , Subsectiunea a 6-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) l) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice). (la 21-03-2018, Litera l) din Articolul 33 , Subsectiunea a 6-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  Articolul 34 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic, care îndeplinește următoarele criterii de eligibilitate:a) acționează în nume propriu;b) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;c) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;d) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;e) desfășoară activități economice pe teritoriul României;f) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;g) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri;h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;j) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară.  +  Articolul 35 Conținutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; în situația în care cererea de finanțare este semnată de către directorul general al solicitantului, se va prezenta actul juridic/administrativ din care rezultă că acesta are atribuții de reprezentare a societății în relația cu terții, în copie certificată conform cu originalul; (la 21-03-2018, Litera a) din Articolul 35 , Subsectiunea a 7-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual; (la 21-03-2018, Litera d) din Articolul 35 , Subsectiunea a 7-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;g) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator, emis de Serviciul INFOCERT;h) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă; (la 21-03-2018, Litera h) din Articolul 35 , Subsectiunea a 7-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) i) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/ împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice). (la 21-03-2018, Litera i) din Articolul 35 , Subsectiunea a 7-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  Articolul 36 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului societatea profesională cu răspundere limitată înființată potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinește următoarele criterii de eligibilitate:a) acționează în nume propriu;b) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;d) desfășoară activități pe teritoriul României;e) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;i) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;j) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară.  +  Articolul 37 Conținutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; (la 21-03-2018, Litera a) din Articolul 37 , Subsectiunea a 8-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;c) decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societății, în copie certificată "conform cu originalul";d) certificat de înregistrare a societății profesionale de avocați cu răspundere limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societății, în copie certificată "conform cu originalul";e) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual; (la 21-03-2018, Litera f) din Articolul 37 , Subsectiunea a 8-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;h) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;i) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă; (la 21-03-2018, Litera i) din Articolul 37 , Subsectiunea a 8-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) j) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice). (la 21-03-2018, Litera j) din Articolul 37 , Subsectiunea a 8-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  Articolul 38 Criterii de eligibilitate(1) Poate participa în cadrul programului unitatea medico-sanitară, înființată potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Criteriile de eligibilitate, precum și conținutul dosarului de acceptare sunt cele prevăzute la art. 34 și 35, aferente operatorului economic cu personalitate juridică.  +  Articolul 39 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului entitatea juridică fără personalitate juridică, respectiv persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) acționează în nume propriu;b) are sediul profesional în România și desfășoară activități economice pe teritoriul României;c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;e) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;f) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară;g) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;h) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare.  +  Articolul 40 Conținutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; (la 21-03-2018, Litera a) din Articolul 40 , Subsectiunea a 10-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual; (la 21-03-2018, Litera d) din Articolul 40 , Subsectiunea a 10-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;g) certificatul constatator de bază emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;h) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă; (la 21-03-2018, Litera h) din Articolul 40 , Subsectiunea a 10-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) i) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice). (la 21-03-2018, Litera i) din Articolul 40 , Subsectiunea a 10-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  Articolul 41 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale și care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) acționează în nume propriu;b) are sediul profesional în România și desfășoară activități pe teritoriul României;c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;e) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;f) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;g) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;j) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară.  +  Articolul 42 Conținutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; (la 21-03-2018, Litera a) din Articolul 42 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual; (la 21-03-2018, Litera d) din Articolul 42 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;g) Abrogată. (la 21-03-2018, Litera g) din Articolul 42 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) h) adeverință eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a exercita profesia liberală, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, în original;i) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă; (la 21-03-2018, Litera i) din Articolul 42 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) j) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice). (la 21-03-2018, Litera j) din Articolul 42 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (la 10-08-2017, Secțiunea a II - a din Capitolul II a fost completată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.116 din 8 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 august 2017 ) Notă
  Potrivit pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.116 din 8 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 august 2017, la capitolul II secțiunea a 2-a, după subsecțiunea a 11-a se introduce o nouă subsecțiune, subsecțiunea a 12a „Persoana juridică română, de drept public ori de drept privat cuprinzând articolele 42^1 și 42^2”. Întrucât subsecțiunea a 11-a cuprinde art. 41-47, considerăm că din eroare, legiuitorul nu a numerotat corespunzator articolele din sectiunea 12.
   +  Articolul 42^1 Criterii de eligibilitatePoate participa în cadrul programului orice persoană juridică română, de drept public ori de drept privat, care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) acționează în nume propriu;b) are sediul profesional în România și desfășoară activități pe teritoriul României;c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;e) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;f) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;g) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar, inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică, conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7.În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;j) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară. (la 10-08-2017, Subsectiunea a 12-a din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completata de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.116 din 8 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 august 2017 ) Notă
  Potrivit pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.116 din 8 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 august 2017, la capitolul II secțiunea a 2-a, după subsecțiunea a 11-a se introduce o nouă subsecțiune, subsecțiunea a 12a „Persoana juridică română, de drept public ori de drept privat cuprinzând articolele 42^1 și 42^2”. Întrucât subsecțiunea a 11-a cuprinde art. 41-47, considerăm că din eroare, legiuitorul nu a numerotat corespunzator articolele din sectiunea 12.
   +  Articolul 42^2 Conținutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat, ștampilat, după caz, de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; (la 21-03-2018, Litera a) din Articolul 42^2 , Subsectiunea a 12-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;c) documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată «conform cu originalul»;d) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată «conform cu originalul»;e) actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată «conform cu originalul»;f) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;g) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual; (la 21-03-2018, Litera g) din Articolul 42^2 , Subsectiunea a 12-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;i) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;j) actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziția etc., după caz) prin care a fost înregistrată persoana juridică, conform dispozițiilor legale speciale, în copie certificată «conform cu originalul»;k) adeverință/extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, în original, eliberată/eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche/vechi de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizația nu a fost radiată și nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situația în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înființat;l) actul de înființare, în copie certificată «conform cu originalul» (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească etc., după caz);m) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituției publice, în copie certificată «conform cu originalul»; extras din ordinul de numire/adeverință, în original din care rezultă numirea în funcție a conducătorului instituției (unde este cazul);n) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată, ștampilată, după caz, de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă; (la 21-03-2018, Litera n) din Articolul 42^2 , Subsectiunea a 12-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) o) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată, ștampilată, după caz, de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice). (la 21-03-2018, Litera o) din Articolul 42^2 , Subsectiunea a 12-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (la 10-08-2017, Subsectiunea a 12-a din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completata de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.116 din 8 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 august 2017 ) Notă
  Potrivit pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.116 din 8 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 august 2017, la capitolul II secțiunea a 2-a, după subsecțiunea a 11-a se introduce o nouă subsecțiune, subsecțiunea a 12a „Persoana juridică română, de drept public ori de drept privat cuprinzând articolele 42^1 și 42^2”. Întrucât subsecțiunea a 11-a cuprinde art. 41-47, considerăm că din eroare, legiuitorul nu a numerotat corespunzator articolele din sectiunea 12.
   +  Articolul 43 Depunerea dosarului de acceptare(1) Dosarul de acceptare se depune paginat și opisat, într-un dosar, în plic sigilat, la registratura Autorității.(2) Plicul conținând dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepționării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.(3) Plicul conținând dosarul de acceptare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informații:a) denumirea completă a solicitantului și adresa sediului/sediului social/sediului profesional;b) titlul: "Dosar de acceptare în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic .......... - solicitant - unitatea administrativ-teritorială; unitatea sau instituția de învățământ; de stat ori privată; instituția publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională cu sau fără personalitate juridică; organizația neguvernamentală; unitatea aparținând unui cult religios recunoscut în România; operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic; societatea profesională cu răspundere limitată; unitatea medico-sanitară; solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitant organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale";c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.(4) La data recepționării plicului conținând dosarul de acceptare, acesta primește de la registratura Autorității un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.(5) Nedepunerea dosarului în condițiile prevăzute la alin. (1), cu excepția celei referitoare la paginație, determină respingerea acestuia.  +  Articolul 44Proceduri privind analiza documentelor  depuse de către solicitant, în vederea aprobării finanțării (la 21-03-2018, Titlul Articolului 44 din Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (1) Acceptarea are loc ca urmare a analizei cuprinsului documentelor conținute în dosarul de acceptare, efectuată de către o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de acceptare, care înaintează propunerile sale Comitetului director. (la 21-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 44 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (2) Comisia de acceptare se constituie prin dispoziție a președintelui Autorității.(3) Comisia de acceptare verifică îndeplinirea conformității documentelor și a criteriilor de eligibilitate completând, în funcție de categoria solicitantului, grilele de evaluare a conformității documentelor și eligibilității solicitanților, prevăzute în cuprinsul anexelor nr. 8 și 9.(4) Atrag respingerea dosarului de acceptare:a) formularul cererii de finanțare, anexele și documentele care sunt ilizibile sau care conțin ștersături ori modificări, precum și cele incomplete sau care conțin date și informații care se dovedesc neconforme cu realitatea;b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și constatarea de neconcordanțe în cuprinsul documentelor prezentate;c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.(5) În cazul în care solicitantul se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și/sau în cazul în care acesta prezintă un document sub altă formă decât cea solicitată, cu excepția certificatului constatator depus în format electronic, emis de serviciul INFOCERT, precum și neîndeplinirea prevederilor art. 43 alin. (5), poate prezenta o singură dată completări/clarificări la dosarul de acceptare, care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului. (la 21-03-2018, Alineatul (5) din Articolul 44 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (6) În situația prevăzută la alin. (5), președintele comisiei de acceptare va publica săptămânal, în vederea remedierii, pe siteul Autorității, lista solicitanților propuși spre respingere cu posibilitate de remediere. (la 21-03-2018, Alineatul (6) din Articolul 44 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei prevăzute la alin. (6), solicitantul are posibilitatea să depună documente, în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanțare. (la 21-03-2018, Alineatul (7) din Articolul 44 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (7^1) Nedepunerea documentelor în vederea remedierii în termenul stabilit la alin. (7) duce la respingerea cererii de finanțare. (la 21-03-2018, Articolul 44 din Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (8) În vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanțare, documentele necesare completării/clarificării dosarului de acceptare vor fi depuse în plic sigilat la registratura Autorității. Plicul cuprinzând toate documentele necesare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură recepționarea și înregistrarea acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei prevăzute la alin. (7). (la 21-03-2018, Alineatul (8) din Articolul 44 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (9) Comisia de acceptare analizează documentele depuse în condițiile alin. (5), alin. (7) și alin. (8) și propune acceptarea/respingerea dosarului de acceptare.(9^1) Președintele comisiei de acceptare va transmite centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre acceptare structurii de specialitate responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității, în vederea verificării regulii de cumul privind cuantumul ajutoarelor de minimis, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013. Centralizatorul va cuprinde atributele de identificare ale solicitanților propuși spre aprobare, codurile CAEN ale activităților principale și codurile CAEN ale activităților pentru care au fost solicitate finanțările, cuantumul sumelor aprobate spre finanțare la acel moment, precum și mențiunea dacă solicitantul activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri. (la 21-03-2018, Articolul 44 din Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (9^2) Centralizatorul cuprinzând solicitanții care încalcă prevederile privind regula de cumul a ajutoarelor de minimis din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 este transmis de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității, președintelui comisiei de acceptare. Președintele comisiei de acceptare înaintează comitetului director centralizatorul cu propunerea de respingere a solicitanților care încalcă prevederile regulamentului cu privire la regula de cumul. (la 21-03-2018, Articolul 44 din Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (10) Ca urmare a analizei documentelor transmise în vederea remedierii motivelor publicate, comisia de acceptare va propune acceptarea sau respingerea cererii de finanțare. În acest caz, sunt aplicabile prevederile alin. (11). (la 21-03-2018, Alineatul (10) din Articolul 44 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (11) Președintele comisiei de acceptare înaintează Comitetului director al Autorității: dosarele de acceptare propuse spre aprobare, însoțite de centralizatoarele cuprinzând solicitanții propuși spre acceptare, centralizatoarele cuprinzând solicitanții propuși spre respingere în urma analizei, cu indicarea motivelor care stau la baza propunerii de respingere, precum și centralizatoarele cuprinzând solicitanții care nu respectă regula de cumul privind cuantumul ajutoarelor de minimis, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013. Comitetul director analizează și aprobă lista proiectelor propuse spre respingere. În vederea aprobării listei proiectelor propuse spre respingere, Comitetul director poate solicita Comisiei orice document relevant. Comitetul director poate propune Comitetului de avizare aprobarea unuia sau mai multor proiecte care au fost înaintate de către Președintele comisiei de acceptare cu propunere de respingere. (la 21-03-2018, Alineatul (11) din Articolul 44 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (12) Comitetul director avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorității dosarele de acceptare însoțite de centralizatorul cuprinzând solicitanții propuși spre acceptare.(13) Comitetul de avizare aprobă finanțarea dosarelor de acceptare propuse spre aprobare în baza propunerii Comitetului director. În vederea aprobării listei proiectelor propuse spre acceptare, Comitetul de avizare poate solicita Comitetului director orice document relevant. Comitetul de avizare poate respinge unul sau mai multe proiecte care au fost înaintate de către Comitetul director cu propunere de acceptare. (la 21-03-2018, Alineatul (13) din Articolul 44 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (14) Aprobarea finanțării solicitanților care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis se face în limita fondurilor destinate acestora și prevăzute prin schema de minimis.(15) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului care se supune reglementărilor privind ajutorul de minimis, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia se înscrie în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu trebuie să depășească echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri). În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.(16) Abrogat. (la 21-03-2018, Alineatul (16) din Articolul 44 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (17) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității poate solicita comisiei de acceptare orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea solicitanților care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis în baza schemei de minimis.(18) Lista solicitanților acceptați, precum și sumele aprobate acestora se publică pe pagina de internet a Autorității.(19) Lista solicitanților respinși se publică pe pagina de internet a Autorității.(20) Lista persoanelor juridice acceptate care se supun Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind ajutoarele de minimis, în baza documentelor depuse la dosar, se publică pe pagina de internet a Autorității. (la 21-03-2018, Articolul 44 din Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  Articolul 44^1 Monitorizarea finanțării acordate în cadrul Programului(1) Monitorizarea finanțării acordate în cadrul Programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității și are în vedere urmărirea respectării condițiilor prevăzute la art. 46 alin. (2)-(5).(2) Prin excepție, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanțarea, sunt achiziționate în sistem leasing, monitorizarea coincide cu perioada în care autovehiculul se află în leasing și se încheie la data la care beneficiarul a înmatriculat permanent autovehiculele pe numele său, dar nu mai devreme de un an de zile de la data emiterii facturii de achiziție.(3) Structura de specialitate responsabilă cu implementarea proiectelor transmite lunar structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității, lista care cuprinde persoanele juridice finanțate de către Autoritate.(4) Lista persoanelor juridice de la alin. (3) trebuie să conțină obligatoriu următoarele informații: denumire persoană juridică, CUI, adresă, tel./fax, e-mail și valoarea totală a ecotichetelor plătite.(5) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității poate solicita beneficiarului orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea acordată, pe perioada supusă monitorizării.(6) În situația în care Autoritatea constată nerespectarea condițiilor de acordare a finanțării, precum și a celor referitoare la achiziționarea autovehiculelor noi, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienței respective.(7) În situația în care, în termen de 15 zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficiența prevăzută la alin. (6), Autoritatea procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanțate, care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. 1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, fără însă a anula dreptul producătorului validat de a deconta ecotichetele acordate beneficiarilor.(8) În cazul ajutoarelor de minimis, recuperarea sumelor prevăzute la alin. (7) se realizează în baza deciziei de recuperare prevăzută în anexa nr. 11 la ghid, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare. (la 21-03-2018, Subsectiunea a 11-a din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completata de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  Articolul 45 Obținerea notei de înscriere(1) După includerea solicitantului acceptat în lista prevăzută la art. 44 alin. (18), acesta se poate înscrie în termen de 60 de zile de la aprobare la oricare producător care a încheiat contract cu Autoritatea. Excepție face solicitantul acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achizițiilor publice, care se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condițiile și termenele impuse prin lege. (la 21-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 45 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (1^1) Cu excepția anului 2019, în cazul în care, în interiorul termenului stipulat la alin. (1), intervine situația prevăzută la art. 16 alin. (3), diferența până la împlinirea termenului de 60 de zile se calculează începând cu data publicării dispoziției prevăzute la art. 9 alin. (3). (la 21-03-2018, Articolul 45 din Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (1^2) Modalitatea de calcul al termenului de 60 de zile, prevăzută la alin. (1^1), se aplică și în situația în care pe parcursul unui an au fost epuizate fondurile puse la dispoziție de Autoritate. (la 21-03-2018, Articolul 45 din Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (2) Pentru înscriere, solicitantul acceptat constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie solicitantul și să achiziționeze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie;b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie solicitantul și achiziționează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;c) actul de înființare/certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerțului, în copie certificată "conform cu originalul".(3) Solicitantul persoană juridică se poate înscrie la orice producător validat și achiziționează autovehiculul nou/autovehiculele noi cu respectarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (6).(4) Solicitantul înscris poate solicita producătorului validat retragerea dosarului de participare, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6).(5) La data retragerii dosarului de participare, solicitantul depune la producătorul validat nota de înscriere, în original. Producătorul anulează nota de înscriere și introduce în aplicația informatică datele privind anularea acesteia și retragerea dosarului de participare.(6) Solicitantul care și-a retras dosarul de participare se mai poate înscrie o dată în program, la același sau la un alt producător validat, în condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.(7) Retragerea pentru a doua oară a dosarului de participare atrage excluderea solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.  +  Articolul 46 Achiziționarea autovehiculului nou de către persoana juridică(1) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (6), producătorul validat și proprietarul înscris efectuează formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din prețul de comercializare a acestuia cuantumul ecotichetului și, după caz, al primei de casare, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a beneficia de cuantumul ecotichetului.(2) Este obligatorie înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou-achiziționat în cadrul programului în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepție, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanțarea, sunt achiziționate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârșitul perioadei de leasing.(3) Prevederile alin. (2) se aplică beneficiarilor persoane juridice de drept privat și beneficiarilor de ajutor de minimis.(4) Este interzisă persoanelor juridice de drept privat și beneficiarilor de ajutor de minimis înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a autovehiculelor nou-achiziționate în cadrul programului pe o perioadă de un an de zile de la data achiziției, respectiv pe perioada derulării leasingului, în situația în care autovehiculele noi sunt achiziționate în sistem leasing.(5) Este interzisă persoanelor juridice de drept privat și beneficiarilor de ajutor de minimis înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a autovehiculelor nou-achiziționate în cadrul programului pe o perioadă de un an de zile de la data achiziției și în situația în care autovehiculele sunt achiziționate în sistem leasing, iar înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului a intervenit înainte de împlinirea termenului de un an.(6) În situația în care, pe durata în care operează condițiile impuse prin prevederile de la alin. (4) și (5), autovehiculele noi, achiziționate prin program, sunt supuse unor proceduri de urmărire, beneficiarul este obligat la restituirea finanțării.(7) În orice situație, independentă de voința beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a autovehiculului/autovehiculelor noi achiziționate în cadrul programului, beneficiarii sunt obligați să aducă la cunoștința organelor de executare, în scris, potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, interdicția de înstrăinare prevăzută la alin. (4) și (5), precum și obligativitatea plății integrale către Autoritate a sumelor de care au beneficiat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, cu titlu de ecotichet. (la 21-03-2018, Articolul 46 din Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  Articolul 47 Contestarea rezultatului(1) Producătorul/Solicitantul al cărui dosar de validare/ acceptare a fost respins în condițiile art. 13 alin. (6) sau art. 44 alin. (11) poate introduce contestație la decizia Autorității.(2) Contestația, formulată în scris, se înregistrează la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorității a listei producătorilor/solicitanților respinși. Termenul se calculează fără a se ține cont de prima și ultima zi. (la 21-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 47 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (3) Contestația poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepționării acesteia de către Autoritate în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).(4) La data recepționării contestației, aceasta primește de la registratura Autorității un număr unic de înregistrare.(5) Contestația trebuie să cuprindă:a) atributele de identificare a contestatarului;b) numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorității dosarului de validare sau dosarului de acceptare, după caz;c) obiectul contestației;d) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază;e) numele și prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia, ștampila, după caz, și semnătura. (la 21-03-2018, Litera e) din Alineatul (5) , Articolul 47 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (6) Aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor se face prin dispoziție a președintelui Autorității.(7) Soluționarea contestațiilor formulate se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).(8) Președintele Comisiei de soluționare a contestațiilor înaintează Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a contestației. În situația avizării contestației de către Comitetul director, acesta înaintează Comitetului de avizare propunerea de admitere. (la 21-03-2018, Alineatul (8) din Articolul 47 , Subsectiunea a 11-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (9) Împotriva deciziei Comitetului director de respingere a contestației, solicitantul poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 48 Păstrarea documentelor(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele sale interne.(2) Documentele depuse de către producătorul sau solicitantul al cărui dosar de validare ori, după caz, dosar de acceptare a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera producătorului validat sau solicitantului acceptat copii ale documentelor depuse.(3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui documentele depuse de către producătorul sau solicitantul al cărui dosar de validare ori, după caz, dosar de acceptare a fost respins.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), cererile de validare, cererile de finanțare, precum și declarațiile pe propria răspundere ale reprezentantului legal nu pot face obiectul restituirii. (la 21-03-2018, Alineatul (4) din Articolul 48 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )  +  Articolul 49 Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personal(1) Autoritatea și producătorul validat răspund pentru gestionarea, în condițiile legii, a datelor cu caracter personal aparținând solicitanților participanți în cadrul programului.(2) În vederea verificării corectitudinii și realităților datelor vizând solicitanții participanți la program, Autoritatea poate încheia, în condițiile legii, protocoale de colaborare cu alte instituții sau autorități publice, competente material și teritorial.  +  Articolul 50 Reguli de publicitate(1) Orice demers publicitar efectuat de către producătorul validat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă și în orice mediu, trebuie să specifice că aceasta se realizează prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019 derulat de Autoritate și finanțat din Fondul pentru mediu.(2) Orice reducere de preț, sub orice denumire, promovată de către producătorul validat, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta și ecotichet.(3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai și în cazul proiectului sau programului promovat de către producătorul validat, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta și programul finanțat din Fondul pentru mediu.  +  Articolul 51 Publicarea informațiilor relevante(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorității, www.afm.ro, la secțiunea Programe de finanțare - Rabla Plus. (la 21-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 51 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) (2) Singurele date, informații și instrucțiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate și/sau autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.  +  Articolul 52 Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor Dacă din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la, disfuncționalități ale aplicației informatice), terții se află în imposibilitatea obiectivă de a-și respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligațiilor asumate față de terți prin alte acte de natură juridică.  +  Articolul 53 Raportul ghidului cu alte acte normative Unde prezentul ghid nu dispune se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative de nivel superior.  +  Articolul 54 Anexe Anexele nr. 1-3, 4.1, 4.2 și 5-10 fac parte integrantă din prezentul ghid.  +  Anexa nr. 1 la ghidNr. de înregistrare la AFM ................/......./............... Nr. de înregistrare la AFM ...../...../.......... Denumirea completă a producătorului solicitant .................... Forma juridică de organizare .................... Forma de proprietate .................... (publică/privată) Înregistrat/înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ........... cu nr. de ordine ....../......./.........., cod de identificare fiscală ........, cont nr. .......... deschis la Trezoreria ..............Adresa sediului social: localitatea ....................., str. ................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ........., cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ........, fax ........, e-mail .........., website ............Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal (persoana care reprezintă sau persoana împuternicită) .............., cod numeric personal .............., posesor al actului de identitate tip ..... seria ...... nr. .........., eliberat de către ............ la data de ............, domiciliat/cu reședința în localitatea ............, str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ................, cod poștal .........., telefon (fix și mobil) ........, fax .........., e-mail ............. .Prin prezenta solicităm validarea în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, denumit în continuare program, și perfectarea contractului de finanțare nerambursabilă cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). De asemenea, solicităm validarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 în vederea acordării atât a ecotichetului, cât și a primei de casare, în condițiile art. 10 alin. (5) din prezentul ghid.*)În cadrul programului, societatea noastră intenționează să comercializeze autovehicule noi având următoarele caracteristici:
  Nr. crt.Categoria de folosință, marcaSistem de propulsieAutonomie [km] între ... - ... Emisii de CO_2 [gkm] între ... - ...Preț de bază cu TVA inclus [euro]
  Tip**)Capacitate cilindrică[cmc] între ... - ...Putere maximă [kW]/[CP] între ... - ...
  1.
  2.
  3.
  4.
  „n“
  Notă
  *) Se menține doar în situația prevăzută la art. 10 alin. (6) din prezentul ghid; în caz contrar, paragraful se va elimina.
  **) Se înscrie, după caz: – electric hibrid; – electric.
  Comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului se va efectua de către societatea noastră în nume propriu sau în numele nostru și pentru noi prin punctul de lucru/punctele de lucru/agentul/agenții/partenerul/partenerii autorizat/autorizați, având următoarele atribute de identificare: 1. Denumirea ................, codul de identificare fiscală (dacă este cazul) .............., înregistrat în localitatea .............., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..............., cod poștal ...................., telefon (fix și mobil) ............, fax .........., e-mail ..............., obiect de activitate .....(comerțul cu autovehicule)....2. Denumirea ................, codul de identificare fiscală (dacă este cazul) .................., înregistrat în localitatea .................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., județul/sectorul .............., cod poștal .............., telefon (fix și mobil) .............., fax ..........., e-mail ................, obiect de activitate .......(comerțul cu autovehicule)....3. Denumirea .................., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) .................., înregistrat în localitatea ..............., str. ................... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ............., cod poștal ................, telefon (fix și mobil) ............., fax ............, e-mail ...................., obiect de activitate .....(comerțul cu autovehicule)...Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) societatea pe care o reprezint este operator economic cu personalitate juridică română și desfășoară activități economice pe teritoriul României;b) societatea pe care o reprezint are ca obiect de activitate producția și/sau comercializarea autovehiculelor noi;c) societatea pe care o reprezint nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activități economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;d) societatea pe care o reprezint nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. c) și nici pentru orice altă situație similară;e) societatea pe care o reprezint are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“, însă ne angajăm ca, în situația validării societății noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanțare cu AFM și să prezentăm actul doveditor, în original și în copie;f) societatea pe care o reprezint nu a fost condamnată pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;g) nu am furnizat informații false în documentele prezentate.Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de validare și în toate celelalte formulare și documente depuse și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.Am luat cunoștință că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societății noastre de către AFM în cadrul programului.Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea societății pe care o reprezint.Prin semnarea prezentei cereri de validare, confirmăm că am înțeles și ne-am însușit în integralitate conținutul acesteia. (la 21-03-2018, Ultimul paragraf din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal Numele și prenumele .........................Funcția .....................................Semnătura ...................................Data ........................................L.S.NOTĂ:Cererea de validare și documentele care sunt ilizibile sau care conțin ștersături ori modificări, precum și cele incomplete sau care conțin date și informații care se dovedesc neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de validare. (la 01-01-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 31 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 2 la ghid
  GRILA
  de evaluare a conformității documentelor și
  eligibilității producătorului
  Denumirea producătorului solicitant: .................. Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de validare: ..............  + 
  Nr. crt. I. Conformitatea documentelor DaNuComentarii
  1. Dosarul de validare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere, conform dispozițiilor art. 12 alin. (1) din ghid.    
  2. Dosarul de validare al producătorului cuprinde:    
  2.1.Formularul cererii de validare, conform anexei nr. 1 la ghid, în original, semnată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;   
  2.2.Împuternicirea notarială, dacă este cazul, în original;    
  2.3.Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;    
  2.4.Actul doveditor al calității de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/ importatorului, în copie certificată "conform cu originalul". În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată în original sau copie legalizată;    
  2.5.Certificatul de cazier fiscal al societății, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;    
  2.6.Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat,emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;   
  2.7.Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul social, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;    
  2.8.Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;    
  2.9.Documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului", în copie certificată "conform cu originalul"; prin excepție, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de finanțare cu Autoritatea, în original și copie certificată "conform cu originalul" (originalul se restituie), conform celor declarate în cererea de validare;    
  2.10.Certificatul de cazier judiciar al societății, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată.    
   II. Eligibilitate DaNuComentarii
  3.Este operator economic cu personalitate juridică română.    
  4.Are ca obiect de activitate comerțul cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511.    
  5.Producătorul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.    
  6.Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor, amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.    
  7.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.    
  8.Nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară.    
  (la 21-03-2018, Tabelul din Anexa nr. 2 la ghid a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )
  NOTE:1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de validare, cu excepția documentului prevăzut la pct. 2.9 din grilă, dacă prin cererea de validare producătorul s-a angajat la depunerea acestuia până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanțare nerambursabilă.2. Se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" conformitatea/neconformitatea documentelor, respectiv îndeplinirea/ neîndeplinirea criteriului de eligibilitate, și se înscriu comentariile de rigoare.3. Neîndeplinirea unuia dintre criteriile de eligibilitate atrage respingerea cererii de validare.4. Neîndeplinirea condiției referitoare la paginație din cadrul criteriului prevăzut la pct. 1 din grilă nu atrage respingerea cererii de validare.5. Pct. 1-2.4, 2.10, 3-5 și 7 sunt evaluate de către consilierul juridic, iar pct. 2.5-2.9, 6 și 8 sunt evaluate de către economist.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Concluzii │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂȚII PRODUCĂTORULUI┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS │ PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ Juridic │ Economic │└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
  Evaluator (juridic), ............................
  Data .......................
  Semnătura ................

  Evaluator (economic), ............................
  Data ......................
  Semnătura ................

  Președintele comisiei de validare, ............................
  Data ......................
  Semnătura ................
   +  Anexa nr. 3 la ghid
  CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
  Nr. ......./N din .................
  Între părțile contractante: Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sector 6, cod poștal 060031, cod de identificare fiscală ................, cont nr. .................. deschis la Trezoreria Statului Sector 6, București, reprezentată legal prin ........................ - președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM, și ........................ S.R.L./S.A., cu sediul social în ................, cod poștal ............., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ............. sub nr. ........., cod de identificare fiscală ............., cont nr. .................. deschis la Trezoreria .................., reprezentată legal prin .................. - administrator, în calitate de producător validat, denumită în continuare producător, a intervenit prezentul contract de finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract.  +  Articolul 1 Obiectul contractului1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă producătorului o finanțare nerambursabilă, denumită în continuare finanțare, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, denumit în continuare program, sub forma decontării ecotichetelor obținute de către beneficiarii programului.1.2. Programul este finanțat și se desfășoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizați termenii consacrați prin ghid.1.3. Cuantumul unitar al ecotichetului este de până la: a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din ghid, pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric;b) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din ghid, pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO_2 mai mică de 50 g/km. (la 01-01-2018, Punctul 1.3. din Articolul 1 , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.364 din 31 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017 ) 1.4. Ecotichetul se poate cumula cu prima de casare acordată în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, în condițiile prevăzute prin ghidurile celor două programe. În această situație, cumularea ecobonusului acordat pe lângă prima de casare în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 este exclusă.1.5. Ecotichetul și, dacă este cazul, prima de casare se scad de către producător din prețul de comercializare cu TVA al autovehiculului nou.1.6. Finanțarea se acordă pentru comercializarea în cadrul programului a autovehiculelor noi, marca:a) .............., cu sistem de propulsie ...................;b) .............., cu sistem de propulsie ...................;c) .............., cu sistem de propulsie ....................  +  Articolul 2 Durata contractului Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la data de 31 decembrie 2019 inclusiv.  +  Articolul 3 Modalitatea de finanțare3.1. Finanțarea se face în tranșe lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.3.2. Finanțarea se realizează pe măsura decontării primelor de casare și ecobonusurilor, prin debitarea contului de trezorerie al AFM și creditarea contului nr. ............ deschis la Trezoreria ................. de către producător, pe bază de cerere de decontare, însoțită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 19 alin. (2) din ghid, în condițiile în care cererea de decontare și documentele aferente sunt complete și corect întocmite.3.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 5 la ghid.3.4. Programul se derulează pe o perioadă de 3 ani, 2017-2019, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.3.5. Virarea sumelor din contul AFM în contul producătorului se face în ordinea depunerii cererilor de decontare de către producători, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu și a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și programe finanțate de AFM.3.6. Anual, cererea de decontare se depune la AFM, la data de ........ a fiecărei luni, cu excepția lunii decembrie, când cererea de decontare se depune la data de .........3.7. Prin excepție de la prevederile pct. 3.6, în anul 2019, ultima cerere de decontare din cadrul programului se depune la data de ........ noiembrie.3.8. În situația în care, pe parcursul derulării programului, data stabilită în cuprinsul pct. 3.5 este o zi nelucrătoare sau o zi de sărbătoare legală, cererea de decontare se depune în următoarea zi lucrătoare.3.9. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, producătorul având obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.  +  Articolul 4 Obligațiile părților4.1. Producătorul se obligă:a) să utilizeze finanțarea numai în scopul și în condițiile în care a fost acordată;b) să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor privind operațiunile aferente prezentului contract, precum și arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;c) să comercializeze autovehicule noi în cadrul programului, numai prin punctele de lucru/agenții autorizați/partenerii autorizați declarate/declarați în cererea de validare aprobată de AFM;d) să se asigure că documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă acestea sunt emise în cadrul programului prin puncte de lucru/agenți autorizați/parteneri autorizați, vor purta în mod expres mențiunea că sunt emise în numele și pentru producător;e) să plătească toate taxele, impozitele, contribuțiile și amenzile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale și în termenele prevăzute de acestea;f) să permită reprezentanților AFM accesul la sediul său social și punctele sale de lucru, precum și la sediul social și punctele de lucru aparținând agenților sau partenerilor săi autorizați, pentru inspectarea activităților ce se realizează din finanțarea acordată și examinarea registrelor și a evidențelor contabile, precum și a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;g) să informeze AFM și să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive și/sau la informațiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de validare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;h) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care este supus procedurii de insolvență sau faliment, executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială ori în cazul în care i-au fost suspendate sau restricționate activitățile economice ori se află într-o altă situație similară legal reglementată;i) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă și/sau în cazul în care a fost înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară;j) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;k) să prezinte, în perioada 10 ianuarie - 10 februarie 2018, certificatul constatator, certificatul de cazier fiscal și certificatul de cazier judiciar (în termen de valabilitate) în vederea verificării respectării criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării; această condiție se aplică întocmai și pentru anul 2019;l) să nu comercializeze, fără aprobarea prealabilă a AFM, autovehicule noi având alte caracteristici (marcă și sistem de propulsie) în afara celor declarate prin cererea de validare; să prezinte AFM, în vederea aprobării, solicitarea privind introducerea unor noi autovehicule (marcă și sistem de propulsie) spre a fi comercializate prin program, situație în care va pune la dispoziția AFM orice document relevant pentru aprobarea solicitării;m) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informații sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;n) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informații sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;o) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă și în orice mediu, că aceasta se realizează prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru mediu;p) să prezinte orice reducere de preț, indiferent de denumirea sub care este promovată, în așa fel încât să nu genereze confuzii între aceasta și ecotichetul acordat din Fondul pentru mediu;q) să pună la dispoziția solicitanților, potențiali beneficiari ai programului, informații cu privire la condițiile și termenele de desfășurare a programului;r) să verifice, la înscrierea solicitanților, autenticitatea documentelor prezentate, precum și concordanța și realitatea datelor cuprinse în acestea;s) să justifice în scris solicitantului motivele de fapt și de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera notă de înscriere sau, dacă aceasta i-a fost eliberată, motivele de fapt și de drept care stau la baza refuzului de a efectua formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou;ș) să gestioneze, în condițiile legii, datele cu caracter personal aparținând solicitanților participanți în cadrul programului și să păstreze în condiții de maximă siguranță documentele depuse de către aceștia;t) în situația în care achiziționarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa sa exclusivă, să ofere solicitantului înscris, în maximum 90 de zile de la data expirării valabilității notei de înscriere, posibilitatea achiziționării unui autovehicul nou, din al cărui preț de comercializare, cu TVA, se va scădea cuantumul ecotichetului;ț) să înscrie solicitanții în program numai după cuprinderea sa în lista producătorilor validați care au încheiat contracte de finanțare nerambursabilă, publicată pe pagina de internet a AFM;u) să respecte integral condițiile, etapele și termenele stabilite în cuprinsul ghidului.4.2. AFM se obligă:a) să asigure finanțarea în condițiile menționate prin prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu;b) să pună la dispoziția producătorului informațiile legate de finanțare;c) să furnizeze producătorului parola personalizată de acces la aplicația informatică;d) să permită accesul producătorului la aplicația informatică în vederea introducerii datelor, corectării sau modificării ori completării acestora, în condițiile prevăzute prin ghid;e) să informeze producătorul, cu cel puțin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenție tehnică a personalului propriu asupra aplicației informatice și care poate determina imposibilitatea accesului producătorului la aceasta.4.3. În situația în care, pe parcursul derulării prezentului contract, se constată erori sau survin modificări cu privire la actele și/sau informațiile furnizate de către producător referitoare la autovehiculul nou și/sau solicitantul înscris, AFM, prin personalul cu atribuții în implementarea programului, efectuează modificări în cadrul aplicației informatice, dar numai în baza documentelor transmise de către producător.  +  Articolul 5 Răspunderea contractuală5.1. Nerespectarea de către producător a oricăreia dintre obligațiile asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.5.2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale producătorului:a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului și în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;b) nu introduce în aplicația informatică, în mod corect și în timp util, informațiile privind solicitantul înscris și autovehiculul nou.5.3. Producătorul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.5.4. Producătorul își asumă integral răspunderea pentru refuzul de a elibera notă de înscriere solicitantului sau pentru refuzul de a efectua formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou solicitantului înscris.5.5. Producătorul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și finalizarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente.5.6. Producătorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.5.7. Orice caz de culpă și orice disfuncționalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate producătorului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. În cazul în care deficiențele nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:a) sistarea temporară a utilizării finanțării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;b) sistarea definitivă a finanțării și rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către producător, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanțarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății.  +  Articolul 6 Încetarea contractului6.1. Prezentul contract încetează de drept:a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia;b) la data intervenției unui act de autoritate;c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM și interesului public; acest fapt va fi notificat producătorului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a luat cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe;d) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că împotriva producătorului a fost demarată procedura falimentului, procedura de executare silită, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, sau i-au fost suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, sau se află într-o altă situație similară legal reglementată;e) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că producătorul face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. d), precum și pentru orice altă situație similară;f) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că producătorul a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă și/sau în cazul în care a fost înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară;g) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că producătorul nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării.6.2. Încetarea prezentului contract în condițiile pct. 6.1 lit. d) și e) are drept consecință recuperarea sumelor virate către producător, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanțarea nerambursabilă acordată începând cu data producerii evenimentului care determină încetarea, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății.  +  Articolul 7 Forța majoră și cazul fortuit7.1. Prin forță majoră și/sau caz fortuit se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.7.2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției;b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră, certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.7.3. Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.7.5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.7.6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.7.7. Prevederile de mai sus se aplică și în caz fortuit.  +  Articolul 8 Cesiunea Prezentul contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parțiale.  +  Articolul 9 Litigii9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.9.2. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente în a căror rază teritorială își are sediul AFM.  +  Articolul 10 Dispoziții finale10.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sector 6, cod poștal ...........;b) pentru producător: ................................., cod poștal ............; în cazul în care producătorul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată AFM în scris.10.2. Notificările făcute producătorului la adresa menționată în cuprinsul pct. 10.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia. Sub condiția ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite și prin fax la următoarele numere telefonice:a) pentru AFM:................................................;b) pentru producător: .........................................10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat și executat conform legislației române și guvernat de aceasta.10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanții legali ai producătorului, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.10.5. Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul părților, exprimat în scris, prin act adițional.10.6. Prezentul contract a fost semnat astăzi, .............., la sediul AFM, în două exemplare originale, ambele având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. Administrația Fondului pentru Mediu Societatea ........... - S.A./S.R.L. Președinte, ........................ ...................... Prin reprezentant legal/împuternicit, Direcția economică ....................... Director, ........................ Direcția generală proiecte Director general, ........................ Direcția implementare proiecte Director, ........................ Direcția juridică Director, ........................ Referent de specialitate, ........................
   +  Anexa nr. 4.1 la ghid Nr. de înregistrare ....../........... (Se completează la eliberarea notei de înscriere cu numărul generat de aplicația informatică și data.)
  NOTĂ DE ÎNSCRIERE
  a solicitantului - persoană fizică
  ÎNSCRIERE Prin prezenta notă de înscriere, denumită în cele ce urmează notă, Societatea ...................... - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ............., str. ......... nr. ..., bl. ..., sc ...., et. ..., ap...., județul/sectorul ..........., cod poștal ......, telefon (fix și mobil) ............., fax ........, e-mail: ........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ............. cu nr. ....../.../....., cod de identificare fiscală ............., cont nr. ................deschis la Trezoreria ..........., prin reprezentant legal*) ........................ -, având calitatea de producător validat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, denumit în continuare program, titular al Contractului de finanțare nerambursabilă nr. ...../../.... încheiat cu AFM, confirmă înscrierea, în cadrul programului, a domnului/doamnei ............, cod numeric personal ..........., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ...., seria .... nr. ........, eliberat de către .............la data de ........, având domiciliul/reședința în România, localitatea ............., str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul...., cod poștal...., telefon (fix și mobil) ......, fax ........, e-mail ......., denumit/ denumită în continuare solicitant/|nu este cazul, în baza Dosarului de participare constituit și înregistrat cu nr. ../.... și care cuprinde următoarele documente: a) actul de identitate tip ...., seria ...., nr. .........., eliberat de către ....... la data de ......., în copie; b) Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituriale bugetului local, înregistrat cu nr. ../......, eliberat de către .........., în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original; c) Împuternicire notarială autentificată cu nr. ..../..... de către Biroul Notarului Public ........., cu sediul în localitatea ........, în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama și în interesul solicitantului, procedează la înscrierea la un producător validat și achiziționarea autovehiculului nou, dacă este cazul; d) act de identitate tip ...., seria ...... nr. ..........., eliberat de către ..... la data de ........, pe numele împuternicitului ........, având domiciliul/reședința în România, localitatea ......., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ......, cod poștal ......, telefon (fix și mobil) ......., fax .......,e-mail ......./nu este cazul. Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data ...... . ---------- *) Poate fi completată și semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condițiile în care la nota de înscriere se atașează documentul de împuternicire.
  Data: .......... Semnăturile autorizate ale producătorului validat ............................ L.S. Solicitantul înscris, .....................
  Prezenta notă de înscriere a fost realizată în două exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat și unul pentru solicitantul înscris.Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilitățile Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de ecotichet și că sunt de acord ca orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu finanțarea solicitată. (la 21-03-2018, Anexa nr. 4.1. la ghid a fost completată de Punctul 48, Articolul I ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )
   +  Anexa nr. 4.2 la ghid Nr. de înregistrare ....../............ (Se completează la eliberarea notei de înscriere cu numărul generat de aplicația informatică și data.)NOTA DE ÎNSCRIERE a solicitantului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, sau entitate juridică fără personalitate juridică (la 21-03-2018, Titlul Anexei nr. 4.2 a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )
  ÎNSCRIERE Societatea ............... - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ........, str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ........, cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ........, fax ........, e-mail .........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul.............. cu nr. ../../..., cod de identificare fiscală ......, cont nr. ....... deschis la Trezoreria .........., prin reprezentant legal*) ........., având calitatea de producător validat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efectde seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic pentru anul ........, denumit în continuare program, titular al Contractului de finanțare nerambursabilă nr. ...../..../........ încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), confirmă înscrierea în cadrul programului a .......(denumirea persoanei juridice sau a entității juridice fără personalitate juridică)......., înregistrat/înregistrată la ............... cu nr. ....,cod de identificare fiscală ........, cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea ................, str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul .........., cod poștal ........, telefon (fix și mobil) ............, fax ........, e-mail ........., reprezentat/reprezentată de către ..........., cod numeric personal ......, posesor al actului de identitate tip ...., seria ...... nr. ........., eliberat de către ....... la data de ........, domiciliat/ cu reședința în România, localitatea ........., str. ........ nr. ..., bl. ..., sc. ...,et. ..., ap. ..., județul/sectorul ......, cod poștal ....., telefon (fix și mobil) ........, fax ......., e-mail ........., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, denumit în continuare solicitant, în baza dosarului de participare la program înregistrat cu nr. ../.... și care cuprinde următoarele documente: a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie solicitantul și să achiziționeze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie; b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie solicitantul și achiziționează autovehiculul nou, în copie/nu este cazul; c) actul de înființare/certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerțului, în copie certificată "conform cu originalul"; d) suma aprobată de către Autoritate cu titlu de ecotichet: ......; e) numărul de unități alocate: ....... Menționăm că solicitantul a fost aprobat în ședința Comitetului de avizare din data de ......., la poziția ....... . Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data de ........ . Data: .......... ---------- *) Poate fi completată și semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condițiile în care la nota de înscriere se atașează documentul de împuternicire.
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat ............................ L.S. Solicitantul înscris, .....................
  Prezenta notă de înscriere a fost realizată în două exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat și celălalt pentru solicitantul înscris.Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilitățile Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de ecotichet și că sunt de acord ca orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu finanțarea solicitată. (la 21-03-2018, Anexa nr. 4.2. la ghid a fost completată de Punctul 50, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )
   +  Anexa nr. 5 la ghid Nr. de înregistrare la AFM .../.../.........
  CERERE DE DECONTARE
  Denumirea completă a producătorului validat solicitant .......... Forma juridică de organizare ............................ Forma de proprietate ................................. (publică/privată) Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ....................... cu nr. de ordine ..../..../....., cod de identificare fiscală ............, cont nr. ........., deschis la Trezoreria ..................... Adresa sediului social: localitatea ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ..........., cod poștal ............, telefon (fix și mobil) ............, fax ............, e-mail ........., website ............., Reprezentat/Reprezentată legal de ...................., în calitate de ............, prin .................., Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ............, cod numeric personal ................., posesor al actului de identitate tip.........., seria .... nr. ........., eliberat de către............ la data de ............, domiciliat/cu reședința în localitatea ............, str. .......... nr. ...., bl. ........, sc. ...., et. ......, ap. ......, județul/sectorul ..........., cod poștal ........, telefon (fix și mobil) .........., fax ..........., e-mail ..............., În baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. ....../..../......., vă rugăm să aprobați prezenta cerere de decontare pentru suma de ........... lei (în cifre și litere). Prezenta cerere este însoțită de:1. Lista beneficiarilor persoane fizice, pe suport hârtie, semnată și ștampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al ..................., în original, certificată "conform aplicației informatice" de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM;2. Lista beneficiarilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, și entități juridice fără personalitate juridică, pe suport hârtie, semnată și ștampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al ........................................., în original, certificată «conform aplicației informatice» de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM; (la 10-08-2017, Punctul 2. din Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.116 din 8 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 august 2017 ) 3. facturile emise beneficiarilor, aferente achiziționării autovehiculelor noi, în original și copie, însoțite de certificatul de conformitate;4. certificatele de conformitate a autovehiculelor noi, în copii certificate conform cu originalul;5. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual; (la 21-03-2018, Punctul 5. din Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 ) 6. certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială avem sediul social, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizată;7. certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizată. Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerințele Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019. Îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de decontare, în listele beneficiarilor, inclusiv documentele financiare, și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.
  Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
  Numele și prenumele ..................
  Funcția .................................
  Semnătura .............................
  Data ....................................
  L.S.

  Aprobat de Administrația Fondului pentru Mediu:
  Președinte
  Numele și prenumele ..................
  Semnătura .............................
  L.S.

  Direcția economică
  Director
  Numele și prenumele ...................
  Semnătura ..............................

  Direcția generală proiecte
  Director general
  Numele și prenumele ....................
  Semnătura ..............................

  Direcția implementare proiecte
  Director
  Numele și prenumele ..................
  Semnătura ..............................

  Serviciul implementare ................
  Șef serviciu
  Numele și prenumele ..................
  Semnătura .............................

  Referent de specialitate
  Numele și prenumele ..................
  Semnătura ..............................
   +  Anexa nr. 6 la ghidNr. de înregistrare la AFM...../..../..............
  CERERE DE FINANȚARE
  1. Date generaleDenumirea completă a solicitantului: ............................................................Forma juridică de organizare: ...........................................Forma de proprietate ....................... (publică/privată) .................................Autoritate contractantă, în sensul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare: NU |_| DA |_|Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie/Registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz, ...../.../..., cod de identificare fiscală ......................., cont nr. ............................., deschis la Trezoreria/Banca .......................Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea ........................................., str. ................................. nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul .................................., cod poștal .............., telefon (fix și mobil) .............................., fax ........................, e-mail ......................................, website ..........................................,Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal (persoana care reprezintă sau persoana împuternicită) ....................................., cod numeric personal ................................, posesor al actului de identitate tip ....... seria ....... nr. .................., eliberat de către .................. la data de ................., domiciliat/cu reședința în localitatea ......................, str. ........................ nr. ....., bl. ......., sc. ........, et. ......., ap. ......, județul/sectorul .............................., cod poștal ............., telefon (fix și mobil) .........................., fax .........................., e-mail ...................................,solicităm acceptarea în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019 și finanțarea sumei de ..................., reprezentând contravaloarea unui număr de .............. ecotichete, necesare pentru achiziționarea unui număr de ............. autovehicule noi, astfel:a) un număr de ..................... autovehicule noi electrice hibride ale căror motoare generează o cantitate de CO_2 mai mică de 50 g/km, în regim de funcționare mixt, potrivit mențiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou;b) un număr de ........ autovehicule noi cu sistem de propulsie electric.2. Declarație pe propria răspundere Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al ..........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) prezenta cerere de finanțare are la bază hotărârea privind participarea la program din care rezultă asigurarea contribuției proprii necesare achiziționării autovehiculului/autovehiculelor nou/noi în cadrul programului;b) solicitantul finanțării nu se află în stare de insolvență sau faliment, în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, radiere, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;c) solicitantul finanțării nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. b) și nici pentru orice altă situație similară;d) solicitantul finanțării nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene;e) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;f) autovehiculele noi achiziționate prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, nu vor fi destinate transportului rutier de mărfuri;g) solicitantul finanțării nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program;h) solicitantul finanțării nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;i) solicitantul finanțării a depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a ne interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;j) solicitantul finanțării este de acord ca orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră;k) nu am furnizat informații false în documentele prezentate;l) solicitantul finanțării are sediul profesional în România și desfășoară activități pe teritoriul României;m) autovehiculele noi achiziționate prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, nu vor fi înstrăinate sau grevate cu sarcini timp de un an de la data dobândirii ori pe durata integrală a contractului de leasing;n) mă oblig ca în termenul prevăzut în ghidul de finanțare să înmatriculez autovehiculul/autovehiculele pe numele beneficiarului finanțării;o) în situația în care intervin cauze obiective, independente de voința solicitantului, care pot conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a autovehiculului/autovehiculelor nou/noi achiziționat/achiziționate în cadrul programului, mă oblig să aduc la cunoștința organelor de executare, organelor care aplică procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, procedurile de dizolvare/lichidare inclusiv dizolvare voluntară, potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, interdicția de înstrăinare, să le comunic temeiul inalienabilității, precum și obligativitatea plății integrale către Autoritate a sumelor de care am beneficiat în cadrul Programului, cu titlu de ecotichet.Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.Subsemnatul, înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de finanțare și în toate celelalte formulare și documente depuse,Am luat cunoștință că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii de finanțare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, cu titlu de ecotichet.Prin semnarea prezentei cereri de finanțare și aplicarea ștampilei confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.
  Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal/împuternicitului
  .......................................
  Semnătura
  .......................................
  LS.*
  .......................................
  Notă
  * Nu este obligatorie pentru operatorii economici aplicarea ștampilei.
  (la 21-03-2018, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 52, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )
   +  Anexa nr. 7 la ghid
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a reprezentantului legal privind ajutoarele de minimis
  Subsemnatul, ............................., cod numeric personal ....................., posesor al actului de identitate tip ........, seria ........, nr. ......................., eliberat de către ......................... la data de ......................., având domiciliul/reședința la adresa ........................, în calitate de reprezentant legal al ......................, operator economic înregistrat/înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine ......./.../......, cod de identificare fiscală ..............., cunoscând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și ale actelor normative subsecvente; prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum și dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:I. Solicitantul finanțării a beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia am depus dosarul de acceptare în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019) de la Administrația Fondului pentru Mediu și/sau de la alt furnizor de ajutor de stat:NU [] DA [] după cum urmează:I.1. anul .............................................,tranșa 1 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ................................................;tranșa 2 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ..................................................;tranșa „n“ .................lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ..............................................;I.2. anul ............................................,tranșa 1 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ...............................................;tranșa 2 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ...............................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ...............................................;I.3. anul .......................................tranșa 1 ................ lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ......................................................;tranșa 2 .................lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ..............................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ...................................................II. Declar că societățile care fac parte din „întreprinderea unică“, așa cum este definită în art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, și cu care avem cel puțin una dintre relațiile de mai jos:a) întreprinderea deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;b) întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) întreprinderea are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) întreprinderea care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective,sunt următoarele:1. Denumirea societății ................................................., CUI ........................................2. Denumirea societății ..................................................., CUI ........................................(...)n. Denumirea societății ..................................................., CUI ..........................III. De asemenea, declar că societățile care fac parte din „întreprinderea unică“ au beneficiat de ajutoare de minimis astfel:Denumirea societății ................................................................................................I.1. anul .............................................,tranșa 1 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .................lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;I.2. anul ............................................,tranșa 1 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;I.3. anul .......................................tranșa 1 ................ lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 .................lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ..................................................................................sursa de finanțare/instituția finanțatoare ...............................Data .........................
  Reprezentant legal/Împuternicit
  Numele și prenumele
  .....................................
  Semnătura și ștampila*
  Notă
  * Nu este obligatorie pentru operatorii economici aplicarea ștampilei.
  (la 21-03-2018, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 53, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )
   +  Anexa nr. 8 la ghid
  GRILA
  de evaluare din punct de vedere economic a conformității documentelor
  și eligibilității solicitanților în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze
  cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante
  și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, pentru sesiunea aferentă anului ..........
  Denumirea solicitantului: ...........................Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: .......................Suma solicitată prin cererea de finanțare: .... lei
  Grilă pentru evaluare economică
   +  Etapa I
  Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
  DaNuComentarii
  I. CONFORMITATE    
  1.Certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată.    
  2.Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;    
  3.Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare,în original sau în copie legalizată.    
  4.Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată    
  5.Declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruiaproprietarul se înscrie în program, semnată, ștampilată (după caz) de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7.    
  6.Declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, semnată, ștampilată (după caz) de către reprezentantul legal împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în caresolicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului. (Se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice.)    
  II. ELIGIBILITATE
  7.Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.    
  8.Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.    
  9.Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat solicitantul pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordateîn baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri).    
  10.Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 10 la ghid ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri.    
  10.1Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 10 la ghid, solicitantul nu activeazăîn unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul Anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene - Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013.    
  11.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu a obținutși nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serăîn transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic.    
  11.1Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantulfinanțării are sediul profesional în România și desfășoară activități pe teritoriul României.    
  12.Solicitantul își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri și nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de 3 ani (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia se solicită finanțarea).    
   +  Etapa IIPropunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 44 alin. 5 din ghid.
            Propus spre remediere                      Motive        
               Nu este cazul               
    Referent de specialitate (nume și                 prenume)                    Semnătura         Data    
  Președintele comisiei de acceptare             (nume și prenume)               Semnătura         Data    
   +  Etapa IIIAnaliza remedierii motivelor în baza art. 44 alin. (9)
     Documente prezentate       Remedierea motivelor de       respingere evidențiate în etapa I    Observații
     
     
     
   +  Etapa IVPropunere înaintare Comitet Director
   Propus spre acceptare
   Propus spre respingere
  NOTĂ:Evaluarea documentelor efectuată în etapa a IIa din grilă se raportează la data înregistrării acestora la AFM în conformitate cu prevederile art. 44, alin (9).
   Referent de specialitate (numele și prenumele) Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele)  Semnătura  Semnătura   Data  Data  
  (la 21-03-2018, Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 54, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )
   +  Anexa nr. 9 la ghid
  GRILA
  de evaluare a conformității documentelor și eligibilității solicitantului,
  pentru sesiunea aferentă anului .............
  Denumirea solicitantului: ...........................Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: .......................
  Grilă pentru analiza juridică
   +  Etapa I
  Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
  DaNuComentarii
   Solicitantul I. CONFORMITATE    
  1.Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 43, alin. (1) din Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punctde vedere energetic (ghid).    
  2.Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:    
  2.1.Formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat, ștampilat (după caz) de către reprezentantullegal sau de către împuternicitul acestuia;    
  2.2.Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru situația în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită, după caz;    
  2.3.Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul unității/instituției de învățământ/instituției publice, în copie certificată "conform cu originalul"/ Extras din ordinul de numire/adeverință, în original din care rezultă numirea în funcție a conducătorului instituției din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională (pentru instituția publică și pentru persoana juridică română de drept public ori de drept privat); Documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată"conform cu originalul" (pentru organizații neguvernamentale și persoană juridicăromână de drept public ori de drept privat); Actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unității de cult, în copie certificată "conform cu originalul" (pentru unități de cult);    
  2.4.Adeverință/Extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, în original, eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizația nu a fost radiată și nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situația în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înființat (pentru organizații neguvernamentale și pentru persoana juridică română de drept public ori de drept privat;);    
  2.5.Actul de înființare, în copie certificată "conform cu originalul" (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească, actul constitutiv și statutul etc., după caz), pentru organizații neguvernamentale și pentru persoana juridică română de drept public ori de drept privat; Actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziția etc., după caz) prin care a fost înregistrată persoana juridică, conform dispozițiilor legale speciale, în copie certificată "conform cu originalul" pentru persoana juridică română de drept public ori de drept privat;    
  2.6.Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul", pentru unități de cult și pentru persoana juridică română de drept public ori de drept privat;    
  2.7.Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul", pentru unități de cult și pentru persoana juridică română de drept public ori de drept privat;    
  2.8.Actul de înființare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în copie certificată "conform cu originalul" și hotărârea Guvernului pentru recunoașterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I) pentru unități de cult;    
  2.9.Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângătribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se acceptă formatul electronic a certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT (pentru solicitantul operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic/entitate juridică fără personalitate juridică/unitate medico-sanitară);    
  2.10Decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societății, în copie certificată "conform cu originalul", pentru proprietarul societate profesională cu răspundere limitată;    
  2.11Certificat de înregistrare a societății profesionale de avocați cu răspundere limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se află sediul principalal societății, în copie certificată "conform cu originalul", pentru proprietarul societate profesională cu răspundere limitată;    
  2.12Adeverință eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a exercita profesia liberală, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, în original (pentru organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale);    
  II. ELIGIBILITATE
  3.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantulacționează în nume propriu.    
  4.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantulfinanțării nu se află în stare de insolvență sau faliment, în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, radiere, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, sub administrare specială, nu are suspendate orirestricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute mai sus și nici pentru orice altă situație similară.    
  5.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantulnu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.    
   +  Etapa IIPropunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 44 alin. 5 din ghid.
            Propus spre remediere                      Motive        
               Nu este cazul               
    Consilier juridic (nume și prenume)    Semnătura        Data    
  Președintele comisiei de acceptare             (nume și prenume)               Semnătura         Data    
   +  Etapa IIIAnaliza remedierii motivelor în baza art. 44 alin. (9)
     Documente prezentate       Remedierea motivelor de       respingere evidențiate în etapa I    Observații
     
     
     
   +  Etapa IVPropunere înaintare Comitet Director
   Propus spre acceptare
   Propus spre respingere
  NOTĂ:Evaluarea documentelor efectuată în etapa a II-a din grilă se raportează la data înregistrării acestora la AFM în conformitate cu prevederile art. 44, alin (9).
             Consilier juridic                    (numele și prenumele)           Semnătura         Data    
  Președintele comisiei de acceptare           (numele și prenumele)             Semnătura         Data    
  (la 21-03-2018, Anexa nr. 9 a fost modificată de Punctul 55, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )
   +  Anexa nr. 10 la ghid
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a reprezentantului legal privind domeniul de activitate
  pentru care se utilizează autovehiculul nou
  Subsemnatul, ........................., CNP ....................., posesor al CI/BI seria ....... nr. .............., eliberat de către ................... la data de ....................., având domiciliul/reședința la adresa .........................., în calitate de reprezentant legal al ................................., înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine ....../........../............, CIF ................., cunoscând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și ale actelor normative subsecvente, precum și dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că solicitantul finanțării desfășoară activități economice[] DA/[] NU astfel:– activitatea principală este următoarea:...............(Se vor preciza codurile CAEN autorizate și denumirea acestora.).........;– activitățile pe care solicitantul finanțării le desfășoară efectiv sunt următoarele:.............(Se vor preciza codurile CAEN autorizate și denumirea acestora.).....;– activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic este următoarea:...........(Se vor preciza codul CAEN autorizat și denumirea acestuia.)..... .Data ..................
  Reprezentant legal/Împuternicit
  Numele și prenumele
  ....................................
  Semnătura și ștampila*
  Notă
  * Nu este obligatorie pentru operatorii economici aplicarea ștampilei.
  (la 21-03-2018, Anexa nr. 10 a fost modificată de Punctul 56, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )
   +  Anexa nr. 11 la ghid
  DECIZIE
  de recuperare a ajutorului de minimis acordat în baza
  Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017,
  cu modificările și completările ulterioare
  În temeiul prevederilor:– art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;– art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare;– O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare,și având în vedere următoarele considerente:1. Date de identificare ale furnizoruluiDenumire: Administrația Fondului pentru MediuCod de identificare fiscală: 14715650Sediul: Splaiul Independenței nr. 294, Corp A, Sector 6 București, cod poștal: 0600312. Date de identificare ale beneficiaruluiDenumire: ..........................................................................Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: .............................Cod unic de înregistrare: .............................................Sediul social: ................................................................3. Obiectul deciziei, motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei de recuperareÎn conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare, a beneficiat de ajutor de minimis aprobat prin Hotărârea Comitetului de avizare nr. ......., în cuantum de ......, acordat sub formă de ecotichet/ecotichete, pentru achiziționarea de autovehicul/autovehicule noi.Având în vedere faptul că beneficiarul se află în următoarea situație de fapt ........................................, se constată încălcarea prevederilor art. ............, drept pentru care se impune luarea măsurii de recuperare a ajutorului de minimis în sumă totală de ..................... .4. Cuantumul ajutorului de minimis, precum și al dobânzii ce trebuie recuperateCuantumul ajutorului de minimis ce trebuie recuperat de la ..................................... este în sumă totală de ........... lei. Dobânda care trebuie recuperată este în sumă de .................... lei, calculată de la ................... până la data de ................... . Calculul dobânzii în vederea recuperării ajutorului de minimis acordat ...................................................... se regăsește în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.5. Organul la care se poate depune contestația și termenul de depunere a acesteiaPotrivit art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia se poate contesta la Administrația Fondului pentru Mediu, în termen de 30 de zile de la comunicare.Procedura de contestație este cea prevăzută de dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în mod corespunzător.6. Data la care își produce efectele decizia de recuperareDecizia de recuperare își produce efectele de la data comunicării acesteia către beneficiarul ajutorului de minimis ..........................................................., cu sediul social în ..................................................... .Președintele Administrației Fondului pentru Mediu decide:  +  Articolul 1Recuperarea ajutorului de minimis, acordat sub formă de ecotichet/ecotichete, pentru achiziționarea de autovehicul/autovehicule noi în cadrul Programului, este în cuantum de ............... lei, la care se adaugă dobânda de recuperat aferentă acestuia în cuantum de ................. lei, calculată până la data de .................. .  +  Articolul 2De la data de ............... și până la data recuperării efective a ajutorului de minimis, cuantumul dobânzii va fi calculat și comunicat de Administrația Fondului pentru Mediu, în calitate de instituție responsabilă cu recuperarea ajutorului de minimis menționat la art. 1.  +  Articolul 3Sumele recuperate potrivit art. 1 și 2 reprezintă venituri la bugetul Fondului pentru Mediu, potrivit art. 9, alin. (1) lit. l) din OUG nr. 196/2005 și se virează în contul .................................................... .  +  Articolul 4Prezenta decizie constituie titlu executoriu și își produce efectele de la data comunicării.  +  Articolul 5Prezenta decizie, încheiată în ...... exemplare, va fi comunicată beneficiarului de către Administrația Fondului pentru Mediu.
  Președinte
  ....................................................
  Administrația Fondului pentru Mediu
  (la 21-03-2018, Actul a fost completat de Punctul 57, Articolul I din ORDINUL nr. 278 din 21 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018 )
  ------