ORDIN nr. 660 din 24 aprilie 2017pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 25 aprilie 2017    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 660/CAB/2017 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. w) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,viceprim-ministrul, ministrul mediului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Contractele pentru finanțare nerambursabilă aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se definitivează în baza Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 955/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 955/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 25 mai 2016, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
    Grațiela-Leocadia Gavrilescu
    București, 24 aprilie 2017.Nr. 660.  +  ANEXĂGHID DE FINANȚARE a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prinpromovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedereenergetic, 2017-2019