DECRET nr. 415 din 5 decembrie 1979privind organizarea şi funcţionarea unităţilor socialiste militarizate în timp de război
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 95 din 5 decembrie 1979    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În timp de război, atunci cînd interesele apărării Republicii Socialiste România impun aceasta, unităţile socialiste care au sarcini pentru forţele armate în legătură cu producţia şi reparaţiile de armament, muniţii, tehnica şi alte produse militare, asigurarea transporturilor militare şi legăturilor de telecomunicaţii, precum şi orice alte unităţi socialiste cu sarcini pentru apărare, cu sau fără paza militară, pot fi militarizate potrivit prevederilor Legii nr. 14/1972 privind organizarea apărării naţionale a Republicii Socialiste România.Militarizarea unităţilor socialiste în timp de război are ca scop asigurarea tuturor condiţiillor necesare pentru realizarea întocmai şi la timp a sarcinilor de plan ce le revin, precum şi apărarea integrităţii obiectivelor, instalaţiilor, utilajelor şi a tuturor bunurilor ce le aparţin, prin organizarea pazei militare.  +  Articolul 2Unităţile socialiste militarizate păstrează structura organizatorică şi funcţională, precum şi autonomia şi gospodărirea fondurilor, funcţionînd în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/1978 cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, în măsura în care prezentul decret nu dispune altfel.  +  Articolul 3Unităţile socialiste militarizate au un plan propriu corespunzător sarcinilor ce le revin din planul de mobilizare a economiei naţionale, asigurindu-li-se în acest scop, cu prioritate, fondurile fixe şi mijloacele circulante, serviciile, forta de muncă, finanţarea şi creditarea.  +  Articolul 4Organele de conducere ale unităţilor socialiste militarizate, cu sprijinul organizaţiilor de partid, ale U.T.C. şi de sindicat, au datoria de a lua toate măsurile ce se impun, în scopul îndeplinirii integrale şi la timp a sarcinilor ce le revin din planul de mobilizare a economiei naţionale.  +  Capitolul 2 Controlul activităţii unităţilor socialiste militarizate  +  Articolul 5Controlul activităţii unităţilor socialiste militarizate, în sensul prevederilor art. 154 din Legea nr. 14/1972, se realizează de Ministerul Apărării Naţionale, după caz, prin următoarele organe militare: a) comandantii militari ai unităţilor socialiste militarizate; b) unităţi militare anume desemnate de Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 6La unităţile socialiste militarizate care prezintă un interes deosebit pentru nevoile de apărare, cu aprobarea Consiliului Apărării Republicii Socialiste România, pot fi numiţi comandanti militari, care se subordonează Ministerului Apărării Naţionale.Numirea şi schimbarea din funcţie a comandantilor militari se fac prin ordin al ministrului apărării naţionale. Retribuirea acestora se suporta de către unităţile socialiste respective şi se stabileşte la nivelul retributiei funcţiei conducătorului unităţii, potrivit prevederilor anexei nr. IX la Decretul Consiliului de Stat nr. 163/1975.La întreprinderile unde funcţiile de director sînt îndeplinite de ofiţeri, aceştia pot fi numiţi şi comandanti militari. În aceste cazuri, dacă în statele de funcţiuni nu exista funcţia de director adjunct tehnic, se va prevedea o astfel de funcţie.  +  Articolul 7Comandantul militar este şeful militar al întregului personal al unităţii socialiste militarizate şi are obligaţia sa urmărească aigurarea tuturor condiţiilor necesare pentru realizarea întocmai şi la timp a sarcinilor din planul de mobilizare a economiei naţionale.În exercitarea atribuţiilor ce le au, comandantii militari care nu sînt şi directori nu substituie conducerea administrativă.Comandantii militari pot transmite măsurile apreciate ca necesare, sub forma de dispoziţii, conducerii administrative, care este obligată să le execute. În cazul în care conducerea administrativă are obiecţiuni cu privire la o astfel de dispoziţie, comandantul militar va raporta despre aceasta Ministerului Apărării Naţionale, care va hotărî în colaborare cu organul central sau local căruia i se subordonează unitatea respectiva.  +  Articolul 8Comandantii militari ai unităţilor socialiste militarizate au următoarele atribuţii principale: a) supraveghează aplicarea cu stricteţe, de către organele de conducere ale unităţii socialiste militarizate, a dispoziţiilor legale privind buna desfăşurare a producţiei şi respectarea disciplinei de plan; b) urmăresc luarea, de către organele de conducere ale unităţii socialiste militarizate, a măsurilor de folosire completa a capacităţilor de producţie şi a resurselor interne; c) verifica măsurile luate cu privire la organizarea producţiei pentru realizarea sarcinilor prevăzute prin planul de mobilizare a economiei naţionale şi urmăresc asigurarea respectării calităţii produselor şi ritmicitatea livrărilor destinate forţelor armate; d) sprijină conducerea unităţii socialiste militarizate, în vederea inlaturarii oricăror dificultăţi ce s-ar crea în activitatea acesteia, intervenind la consiliile judeţene de apărare şi cel al municipiului Bucureşti, precum şi la Ministerul Apărării Naţionale, pentru a se dispune măsurile corepunzatoare; e) verifica activitatea de personal a unităţii socialiste militarizate şi avizează noile incadrari în munca.În cazuri bine motivate, comandantii militari pot cere pe cale ierarhica, Ministerului Apărării Naţionale, în interesul bunului mers al unităţii economice socialiste militarizate, schimbări de personal. Hotărîrea se va lua cu avizul prealabil al organului de conducere colectivă din unitatea respectiva şi a ministerului sau organului central de resort; f) controlează modul de organizare şi asigurare a pazei şi securităţii unităţii socialiste militarizate, precum şi felul în care se executa serviciul de zi; g) colaborează cu statele majore de apărare civilă de la judeţe şi al municipiului Bucureşti, pentru asigurarea aplicării măsurilor de protecţie a personalului şi bunurilor materiale, luînd măsurile operative ce se impun pentru asigurarea neîntreruptă a procesului de producţie conform sarcinilor din planul de mobilizare a economiei naţionale; h) sprijină măsurile de dispersare şi evacuare a unor obiective importante din cadrul unităţilor socialiste militarizate, potrivit planurilor aprobate; i) raportează Miniterului Apărării Naţionale avariile şi distrugerile, pierderile materiale şi în personal, gradul în care este afectată producţia, măsurile operative luate pentru refacerea parţială sau totală a sectoarelor afectate, cît şi timpul necesar pentru repunerea în funcţiune; j) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 9Comandantii militari sînt sprijiniti în exercitarea atribuţiilor ce le revin de comisiile de reprezentanţi militari care funcţionează în unităţile socialiste militarizate, pentru receptionarea tehnicii şi altor produse necesare forţelor armate.  +  Articolul 10La unităţile socialiste militarizate, la care nu au fost numiţi comandanti militari, dreptul de control se exercită de unităţi militare anume desemnate de Ministerul Apărării Naţionale.Atribuţiile ce revin unităţilor militare anume desemnate sînt cele prevăzute la art. 7 şi 8.  +  Articolul 11Atribuţiile exercitate de organele militare de control ale Ministerului Apărării Naţionale nu afectează şi nu restrîng drepturile şi obligaţiile ce revin organelor centrale de ramura de a controla şi îndrumă unităţile din subordine care au fost militarizate şi nici drepturile şi obligaţiile ce revin celorlalte organe centrale cu privire la aceste unităţi.  +  Capitolul 3 Asigurarea pazei şi securităţii unităţilor socialiste militarizate  +  Articolul 12Asigurarea pazei şi securităţii unităţii socialiste militarizate se realizează de către subunitati ale Ministerului de Interne.Garda militară se subordonează şi comandantului militar al unităţii socialiste militarizate, acolo unde acesta a fost numit.  +  Articolul 13Efectivele necesare asigurării pazei la unităţile socialiste militarizate se stabilesc de Ministerul de Interne şi se aproba suplimentar de Consiliul Apărării Republicii Socialiste România.  +  Capitolul 4 Ordinea şi disciplina în unităţile socialiste militarizate  +  Articolul 15Personalul unităţilor socialiste militarizate este considerat mobilizat sau chemat pentru prestări de servicii, corespunzător situaţiei militare ce o are, în condiţiile şi cu consecinţele prevăzute de Legea nr. 14/1972.  +  Articolul 16Activitatea personalului unităţilor socialiste militarizate se desfăşoară în conformitate cu regulamentul de ordine interioară al unităţii.Regulamentul de ordine interioară se întocmeşte şi se aproba de organul de conducere colectivă al unităţii socialiste militarizate, pe baza regulamentului de ordine interioară tip pentru unităţile socialiste militarizate, cu avizul organului militar care realizează controlul.În termen de 90 de zile de la emiterea prezentului decret, Ministerul Apărării Naţionale, cu avizul celorlalte ministere şi organe centrale interesate, va întocmi regulamentul de ordine interioară tip pentru unităţile socialiste militarizate, pe baza prevederilor care reglementează serviciul interior şi disciplina în unităţile militare, adaptate la specificul unităţilor socialiste, şi îl va supune spre aprobare Consiliului Apărării Republicii Socialiste România.  +  Articolul 17Încălcarea dispoziţiilor legale privind ordinea şi disciplina în unităţile socialiste militarizate atrage, după caz, răspunderea penală, contravenţională, disciplinară, precum şi materială sau civilă, potrivit legii.  +  Articolul 18Urmărirea şi judecarea infracţiunilor săvîrşite de personalul unităţilor socialiste militarizate, în executarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, se fac de organele şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 14/1972.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 19Unităţile socialiste militarizate au obligaţia de a transmite Ministerului Apărării Naţionale, la cererea acestuia, cîte un exemplar din informarile statistice periodice, în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de plan, pe care le trimit organului ierarhic superior şi celorlalte organe prevăzute de lege.  +  Articolul 20Unităţile socialiste militarizate la care s-au numit comandanti militari asigura acestora toate condiţiile necesare desfăşurării activităţii.  +  Articolul 21Organele de conducere ale unităţilor socialiste militarizate, precum şi comandantii militari, au obligaţia de a informa consiliile judeţene de apărare şi cel al municipiului Bucureşti, organele ierarhice superioare ale unităţilor şi Ministerul Apărării Naţionale - în termen de cel mult 24 de ore - despre evenimentele care afectează buna desfăşurare a producţiei şi de a lua măsuri imediate în vederea reluării procesului de producţie în condiţii normale.Neinformarea întocmai şi în termenul stabilit asupra acestor evenimente, cît şi neluarea imediata a măsurilor ce se impun pentru normalizarea procesului de producţie, atrag după sine răspunderea personală a conducătorilor unităţii sau comandantului militar, potrivit legii.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România--------