ORDIN nr. 278 din 21 martie 2018pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 martie 2018  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 457/CB din 20 martie 2018 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.  +  Articolul IGhidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), literele f) și ț) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară sau orice cvadriciclu care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată; din punctul de vedere al sistemului de propulsie, autovehiculul nou achiziționat prin program poate fi: electric hibrid (plug-in) și pur electric;..................................................................................................ț) unitate - valoare ce reprezintă echivalentul ecotichetului2. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) termenul de «zi» sau «zile» reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează;3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Cantitatea de CO_2 redusă anual ca urmare a achiziției, prin program, de autovehicule electrice și/sau electrice hibride. Respectiva cantitate se calculează după formula:C = n x (i x 130g/km – Ʃ^i_x =1 ex),unde:C = cantitatea de CO_2 redusă anual;n = numărul mediu de km parcurși anual de un autovehicul;i = indicatorul de la alin. (1);ex = emisiile de CO_2 ale fiecărui autovehicul achiziționat prin program, exprimate în g/km4. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Solicitantul persoană fizică poate achiziționa, pe parcursul unui an calendaristic, un singur autovehicul nou în cadrul Programului, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de un ecotichet.5. La articolul 7, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) În situația în care, în urma procesului de analiză, solicitantul prevăzut la alin. (8) este declarat eligibil și este acceptat spre finanțare, Autoritatea comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma ecotichetului și caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Beneficiază de un singur ecotichet, pe parcursul unul an calendaristic, persoana fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are domiciliul sau reședința în România;b) nu are obligații de plată la bugetul local;c) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obținând nota de înscriere;d) a achiziționat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.7. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Dispozițiile prevăzute la alin. (2) și (3) se publică pe pagina de internet a Autorității cu minimum 3 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de înscriere.8. La articolul 10, alineatul (3) se abrogă.9. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Este exclusă deținerea în cadrul programului a dublei calități, și anume cea de constructor de autovehicule/importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului și, respectiv, cea de agent/partener autorizat al acestora, pentru aceeași marcă a autovehiculului nou.10. La articolul 11, literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) formularul cererii de validare a producătorului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1, în original, semnată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;..................................................................................................d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;11. La articolul 14, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Producătorul validat are obligația de a introduce în aplicația informatică în termen de 15 zile de la emiterea facturii, informațiile privind achiziția autovehiculului nou (seria, numărul și data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat și data efectuării plății).12. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15 Solicitarea unităților de către solicitanții persoane fizice(1) Solicitarea unităților de către solicitantul persoană fizică se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validați care au încheiat contract de finanțare nerambursabilă cu Autoritatea, în condițiile prevăzute la art. 22, în limita bugetului alocat programului pentru anul în curs și în limita sumelor puse la dispoziție de către Autoritate, dar nu mai târziu de 25 noiembrie 2019.(2) Finanțarea unităților solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate solicitanților persoane fizice.13. La articolul 16, titlul articolului se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Solicitarea unităților de către solicitanții  persoane juridice, de drept public ori de drept privat,  entități juridice fără personalitate juridică  și solicitanților organizații profesionale  care sunt organizate și își desfășoară activitatea  în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale14. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate solicita alocarea unităților numai după includerea sa în lista solicitanților acceptați, publicată pe pagina de internet a Autorității.(2) Solicitarea unităților de către solicitanții persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități juridice fără personalitate juridică sau solicitanții organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validați care au încheiat contract de finanțare nerambursabilă cu Autoritatea, în limita sumelor alocate programului pentru anul în curs, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității, precum și în limita fondurilor puse la dispoziție de către Autoritate, conform art. 9 alin. (3), în termen de 60 de zile de la publicarea listei prevăzute la alin. (1), dar nu mai târziu de 25 noiembrie 2019.(3) La sfârșitul fiecărui an sumele puse la dispoziție potrivit alin. (2) vor fi indisponibilizate.(4) Unitățile pentru care nu s-au introdus în aplicația informatică facturi în termen de 15 zile de la emiterea acestora și în termenul de valabilitate a notei de înscriere vor fi anulate.15. La articolul 17, alineatul (12) se abrogă.16. La articolul 18, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) În termen de 15 zile de la emiterea facturilor și în termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat introduce în aplicația informatică datele privind:a) datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, L6e/L7e-CV, marca și modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, cuantumul ecotichetului solicitat);b) în situația finanțării solicitantului în baza unui contract de leasing financiar se menționează numărul și data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea și codul de identificare fiscală ale societății de leasing;c) informații privind achiziția autovehiculului nou (seria, numărul și data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat și data efectuării plății). Nu se vor introduce informații privind facturi eliberate pentru avans..................................................................................................(3) În situația erorilor de completare, îndreptarea acestora se efectuează de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul Autorității, pe bază de solicitare scrisă, însoțită de documente justificative, care se depune de către producătorul validat la sediul Autorității și este supusă aprobării acesteia. În cazul în care, în termen de 7 zile de la solicitarea prin e-mail a personalului responsabil cu implementarea, producătorul validat nu depune documentele necesare soluționării neconcordanțelor din cererile de decontare, se vor propune la finanțare numai acele facturi care îndeplinesc condițiile de la art. 19 alin. (3) și (4), urmând ca, după remediere, producătorul să propună la următoarele cereri de decontare (exceptând ultima cerere de decontare din program) și facturile pentru care s-au depus ulterior documente justificative clarificatoare.17. La articolul 19 alineatul (2), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) facturile emise beneficiarilor la achiziționarea autovehiculelor noi, în original/în copii certificate «conform cu originalul» de către aceștia; facturile depuse nu se restituie producătorului validat;...............................................................................................d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele producătorului validat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;18. La articolul 19, alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca și tipul, modelul, numărul de identificare și tipul sistemului de propulsie, inclusiv emisia de CO_2);19. La articolul 19, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:(9^1) Beneficiarii de ajutor de minimis se regăsesc în Lista persoanelor juridice acceptate care se supun Regulamentului (UE) 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind ajutoarele de minimis, publicată pe pagina de internet a Autorității.20. La articolul 23, titlul articolului se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23Achiziționarea autovehiculului nou de către persoana fizică21. La articolul 25, literele a), d), g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;...............................................................................................d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;................................................................................................g) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).22. La articolul 27, literele a)d), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;..................................................................................................d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;..................................................................................................h) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).23. La articolul 29, literele a), d), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;..................................................................................................d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;..................................................................................................h) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).24. La articolul 31, literele a), d), i) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;..................................................................................................d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;..................................................................................................i) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice);25. La articolul 33, literele a), f), j), k) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;..................................................................................................f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;..................................................................................................j) actul de înființare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în copie certificată „conform cu originalul“ și hotărârea Guvernului pentru recunoașterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I);k) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;l) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).26. La articolul 35, literele a), d), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; în situația în care cererea de finanțare este semnată de către directorul general al solicitantului, se va prezenta actul juridic/administrativ din care rezultă că acesta are atribuții de reprezentare a societății în relația cu terții, în copie certificată conform cu originalul;..................................................................................................d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;..................................................................................................h) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/ împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).27. La articolul 37, literele a), f), i) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;..................................................................................................f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;..................................................................................................i) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).28. La articolul 40, literele a), d), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;..................................................................................................d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;..................................................................................................h) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).29. La articolul 42, literele a), d), i) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;..................................................................................................d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;..................................................................................................i) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).30. La articolul 42, litera g) se abrogă.31. La articolul 42^2, literele a), g), n) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat, ștampilat, după caz, de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;..................................................................................................g) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;...............................................................................................n) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată, ștampilată, după caz, de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;o) declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată, ștampilată, după caz, de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice).32. La articolul 44, titlul articolului se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44Proceduri privind analiza documentelor  depuse de către solicitant, în vederea aprobării finanțării33. La articolul 44, alineatele (1), (5)-(8), (10), (11) și (13) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Acceptarea are loc ca urmare a analizei cuprinsului documentelor conținute în dosarul de acceptare, efectuată de către o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de acceptare, care înaintează propunerile sale Comitetului director...................................................................................................(5) În cazul în care solicitantul se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și/sau în cazul în care acesta prezintă un document sub altă formă decât cea solicitată, cu excepția certificatului constatator depus în format electronic, emis de serviciul INFOCERT, precum și neîndeplinirea prevederilor art. 43 alin. (5), poate prezenta o singură dată completări/clarificări la dosarul de acceptare, care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului.(6) În situația prevăzută la alin. (5), președintele comisiei de acceptare va publica săptămânal, în vederea remedierii, pe siteul Autorității, lista solicitanților propuși spre respingere cu posibilitate de remediere.(7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei prevăzute la alin. (6), solicitantul are posibilitatea să depună documente, în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanțare.(8) În vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanțare, documentele necesare completării/clarificării dosarului de acceptare vor fi depuse în plic sigilat la registratura Autorității. Plicul cuprinzând toate documentele necesare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură recepționarea și înregistrarea acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei prevăzute la alin. (7)...................................................................................................(10) Ca urmare a analizei documentelor transmise în vederea remedierii motivelor publicate, comisia de acceptare va propune acceptarea sau respingerea cererii de finanțare. În acest caz, sunt aplicabile prevederile alin. (11).(11) Președintele comisiei de acceptare înaintează Comitetului director al Autorității: dosarele de acceptare propuse spre aprobare, însoțite de centralizatoarele cuprinzând solicitanții propuși spre acceptare, centralizatoarele cuprinzând solicitanții propuși spre respingere în urma analizei, cu indicarea motivelor care stau la baza propunerii de respingere, precum și centralizatoarele cuprinzând solicitanții care nu respectă regula de cumul privind cuantumul ajutoarelor de minimis, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013. Comitetul director analizează și aprobă lista proiectelor propuse spre respingere. În vederea aprobării listei proiectelor propuse spre respingere, Comitetul director poate solicita Comisiei orice document relevant. Comitetul director poate propune Comitetului de avizare aprobarea unuia sau mai multor proiecte care au fost înaintate de către Președintele comisiei de acceptare cu propunere de respingere...................................................................................................(13) Comitetul de avizare aprobă finanțarea dosarelor de acceptare propuse spre aprobare în baza propunerii Comitetului director. În vederea aprobării listei proiectelor propuse spre acceptare, Comitetul de avizare poate solicita Comitetului director orice document relevant. Comitetul de avizare poate respinge unul sau mai multe proiecte care au fost înaintate de către Comitetul director cu propunere de acceptare.34. La articolul 44, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Nedepunerea documentelor în vederea remedierii în termenul stabilit la alin. (7) duce la respingerea cererii de finanțare.35. La articolul 44, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (9^1) și (9^2), cu următorul cuprins:(9^1) Președintele comisiei de acceptare va transmite centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre acceptare structurii de specialitate responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității, în vederea verificării regulii de cumul privind cuantumul ajutoarelor de minimis, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013. Centralizatorul va cuprinde atributele de identificare ale solicitanților propuși spre aprobare, codurile CAEN ale activităților principale și codurile CAEN ale activităților pentru care au fost solicitate finanțările, cuantumul sumelor aprobate spre finanțare la acel moment, precum și mențiunea dacă solicitantul activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri.(9^2) Centralizatorul cuprinzând solicitanții care încalcă prevederile privind regula de cumul a ajutoarelor de minimis din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 este transmis de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității, președintelui comisiei de acceptare. Președintele comisiei de acceptare înaintează comitetului director centralizatorul cu propunerea de respingere a solicitanților care încalcă prevederile regulamentului cu privire la regula de cumul.36. La articolul 44, alineatul (16) se abrogă.37. La articolul 44, după alineatul (19) se introduce un nou alineat, alineatul (20), cu următorul cuprins:(20) Lista persoanelor juridice acceptate care se supun Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind ajutoarele de minimis, în baza documentelor depuse la dosar, se publică pe pagina de internet a Autorității.38. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul (44^1), cu următorul cuprins:  +  Articolul (44^1) Monitorizarea finanțării acordate în cadrul Programului(1) Monitorizarea finanțării acordate în cadrul Programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității și are în vedere urmărirea respectării condițiilor prevăzute la art. 46 alin. (2)-(5).(2) Prin excepție, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanțarea, sunt achiziționate în sistem leasing, monitorizarea coincide cu perioada în care autovehiculul se află în leasing și se încheie la data la care beneficiarul a înmatriculat permanent autovehiculele pe numele său, dar nu mai devreme de un an de zile de la data emiterii facturii de achiziție.(3) Structura de specialitate responsabilă cu implementarea proiectelor transmite lunar structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității, lista care cuprinde persoanele juridice finanțate de către Autoritate.(4) Lista persoanelor juridice de la alin. (3) trebuie să conțină obligatoriu următoarele informații: denumire persoană juridică, CUI, adresă, tel./fax, e-mail și valoarea totală a ecotichetelor plătite.(5) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității poate solicita beneficiarului orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea acordată, pe perioada supusă monitorizării.(6) În situația în care Autoritatea constată nerespectarea condițiilor de acordare a finanțării, precum și a celor referitoare la achiziționarea autovehiculelor noi, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienței respective.(7) În situația în care, în termen de 15 zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficiența prevăzută la alin. (6), Autoritatea procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanțate, care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. 1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, fără însă a anula dreptul producătorului validat de a deconta ecotichetele acordate beneficiarilor.(8) În cazul ajutoarelor de minimis, recuperarea sumelor prevăzute la alin. (7) se realizează în baza deciziei de recuperare prevăzută în anexa nr. 11 la ghid, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.39. La articolul 45, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) După includerea solicitantului acceptat în lista prevăzută la art. 44 alin. (18), acesta se poate înscrie în termen de 60 de zile de la aprobare la oricare producător care a încheiat contract cu Autoritatea. Excepție face solicitantul acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achizițiilor publice, care se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condițiile și termenele impuse prin lege.40. La articolul 45, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatul (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Cu excepția anului 2019, în cazul în care, în interiorul termenului stipulat la alin. (1), intervine situația prevăzută la art. 16 alin. (3), diferența până la împlinirea termenului de 60 de zile se calculează începând cu data publicării dispoziției prevăzute la art. 9 alin. (3).(1^2) Modalitatea de calcul al termenului de 60 de zile, prevăzută la alin. (1^1), se aplică și în situația în care pe parcursul unui an au fost epuizate fondurile puse la dispoziție de Autoritate.41. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46 Achiziționarea autovehiculului nou de către persoana juridică(1) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (6), producătorul validat și proprietarul înscris efectuează formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din prețul de comercializare a acestuia cuantumul ecotichetului și, după caz, al primei de casare, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a beneficia de cuantumul ecotichetului.(2) Este obligatorie înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou-achiziționat în cadrul programului în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepție, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanțarea, sunt achiziționate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârșitul perioadei de leasing.(3) Prevederile alin. (2) se aplică beneficiarilor persoane juridice de drept privat și beneficiarilor de ajutor de minimis.(4) Este interzisă persoanelor juridice de drept privat și beneficiarilor de ajutor de minimis înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a autovehiculelor nou-achiziționate în cadrul programului pe o perioadă de un an de zile de la data achiziției, respectiv pe perioada derulării leasingului, în situația în care autovehiculele noi sunt achiziționate în sistem leasing.(5) Este interzisă persoanelor juridice de drept privat și beneficiarilor de ajutor de minimis înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a autovehiculelor nou-achiziționate în cadrul programului pe o perioadă de un an de zile de la data achiziției și în situația în care autovehiculele sunt achiziționate în sistem leasing, iar înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului a intervenit înainte de împlinirea termenului de un an.(6) În situația în care, pe durata în care operează condițiile impuse prin prevederile de la alin. (4) și (5), autovehiculele noi, achiziționate prin program, sunt supuse unor proceduri de urmărire, beneficiarul este obligat la restituirea finanțării.(7) În orice situație, independentă de voința beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a autovehiculului/autovehiculelor noi achiziționate în cadrul programului, beneficiarii sunt obligați să aducă la cunoștința organelor de executare, în scris, potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, interdicția de înstrăinare prevăzută la alin. (4) și (5), precum și obligativitatea plății integrale către Autoritate a sumelor de care au beneficiat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, cu titlu de ecotichet.42. La articolul 47, alineatele (2) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Contestația, formulată în scris, se înregistrează la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorității a listei producătorilor/solicitanților respinși. Termenul se calculează fără a se ține cont de prima și ultima zi................................................................................................(8) Președintele Comisiei de soluționare a contestațiilor înaintează Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a contestației. În situația avizării contestației de către Comitetul director, acesta înaintează Comitetului de avizare propunerea de admitere.43. La articolul 47 alineatul (5), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) numele și prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia, ștampila, după caz, și semnătura.44. La articolul 48, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), cererile de validare, cererile de finanțare, precum și declarațiile pe propria răspundere ale reprezentantului legal nu pot face obiectul restituirii.45. La articolul 51, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorității, www.afm.ro, la secțiunea Programe de finanțare - Rabla Plus.46. În anexa nr. 1 la ghid, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Prin semnarea prezentei cereri de validare, confirmăm că am înțeles și ne-am însușit în integralitate conținutul acesteia.47. În anexa nr. 2 la ghid, punctele 2.1 și 2.6 se modifică și vor avea următorul cuprins:2.1. Formularul cererii de validare, conform anexei nr. 1 la ghid, în original, semnată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;...............................................................................................2.6. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;48. În anexa nr. 4.1. la ghid se va introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilitățile Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de ecotichet și că sunt de acord ca orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu finanțarea solicitată.49. În anexa nr. 4.2 la ghid, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:NOTA DE ÎNSCRIERE a solicitantului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, sau entitate juridică fără personalitate juridică50. În anexa nr. 4.2 la ghid se va introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilitățile Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de ecotichet și că sunt de acord ca orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu finanțarea solicitată.51. În anexa nr. 5 la ghid, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;52. Anexa nr. 6 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.53. Anexa nr. 7 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.54. Anexa nr. 8 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.55. Anexa nr. 9 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.56. Anexa nr. 10 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.57. După anexa nr. 10 la ghid se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentul ordin.  +  Articolul IIInformațiile prevăzute la art. 18 alin. (1), aferente facturilor emise, aflate în termenul de valabilitate, dar neintroduse în aplicația informatică la data prezentului ordin, se introduc în termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  București, 21 martie 2018.Nr. 278.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 6 la ghid)Nr. de înregistrare la AFM...../..../..............
  CERERE DE FINANȚARE
  1. Date generaleDenumirea completă a solicitantului: ............................................................Forma juridică de organizare: ...........................................Forma de proprietate ....................... (publică/privată) .................................Autoritate contractantă, în sensul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare: NU |_| DA |_|Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie/Registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz, ...../.../..., cod de identificare fiscală ......................., cont nr. ............................., deschis la Trezoreria/Banca .......................Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea ........................................., str. ................................. nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul .................................., cod poștal .............., telefon (fix și mobil) .............................., fax ........................, e-mail ......................................, website ..........................................,Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal (persoana care reprezintă sau persoana împuternicită) ....................................., cod numeric personal ................................, posesor al actului de identitate tip ....... seria ....... nr. .................., eliberat de către .................. la data de ................., domiciliat/cu reședința în localitatea ......................, str. ........................ nr. ....., bl. ......., sc. ........, et. ......., ap. ......, județul/sectorul .............................., cod poștal ............., telefon (fix și mobil) .........................., fax .........................., e-mail ...................................,solicităm acceptarea în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019 și finanțarea sumei de ..................., reprezentând contravaloarea unui număr de .............. ecotichete, necesare pentru achiziționarea unui număr de ............. autovehicule noi, astfel:a) un număr de ..................... autovehicule noi electrice hibride ale căror motoare generează o cantitate de CO_2 mai mică de 50 g/km, în regim de funcționare mixt, potrivit mențiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou;b) un număr de ........ autovehicule noi cu sistem de propulsie electric.2. Declarație pe propria răspundere Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al ..........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) prezenta cerere de finanțare are la bază hotărârea privind participarea la program din care rezultă asigurarea contribuției proprii necesare achiziționării autovehiculului/autovehiculelor nou/noi în cadrul programului;b) solicitantul finanțării nu se află în stare de insolvență sau faliment, în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, radiere, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;c) solicitantul finanțării nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. b) și nici pentru orice altă situație similară;d) solicitantul finanțării nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene;e) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;f) autovehiculele noi achiziționate prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, nu vor fi destinate transportului rutier de mărfuri;g) solicitantul finanțării nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program;h) solicitantul finanțării nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;i) solicitantul finanțării a depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a ne interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;j) solicitantul finanțării este de acord ca orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră;k) nu am furnizat informații false în documentele prezentate;l) solicitantul finanțării are sediul profesional în România și desfășoară activități pe teritoriul României;m) autovehiculele noi achiziționate prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, nu vor fi înstrăinate sau grevate cu sarcini timp de un an de la data dobândirii ori pe durata integrală a contractului de leasing;n) mă oblig ca în termenul prevăzut în ghidul de finanțare să înmatriculez autovehiculul/autovehiculele pe numele beneficiarului finanțării;o) în situația în care intervin cauze obiective, independente de voința solicitantului, care pot conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a autovehiculului/autovehiculelor nou/noi achiziționat/achiziționate în cadrul programului, mă oblig să aduc la cunoștința organelor de executare, organelor care aplică procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, procedurile de dizolvare/lichidare inclusiv dizolvare voluntară, potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, interdicția de înstrăinare, să le comunic temeiul inalienabilității, precum și obligativitatea plății integrale către Autoritate a sumelor de care am beneficiat în cadrul Programului, cu titlu de ecotichet.Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.Subsemnatul, înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de finanțare și în toate celelalte formulare și documente depuse,Am luat cunoștință că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii de finanțare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, cu titlu de ecotichet.Prin semnarea prezentei cereri de finanțare și aplicarea ștampilei confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.
  Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal/împuternicitului
  .......................................
  Semnătura
  .......................................
  LS.*
  .......................................
  Notă
  * Nu este obligatorie pentru operatorii economici aplicarea ștampilei.
   +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 7 la ghid)
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a reprezentantului legal privind ajutoarele de minimis
  Subsemnatul, ............................., cod numeric personal ....................., posesor al actului de identitate tip ........, seria ........, nr. ......................., eliberat de către ......................... la data de ......................., având domiciliul/reședința la adresa ........................, în calitate de reprezentant legal al ......................, operator economic înregistrat/înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine ......./.../......, cod de identificare fiscală ..............., cunoscând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și ale actelor normative subsecvente; prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum și dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:I. Solicitantul finanțării a beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia am depus dosarul de acceptare în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019) de la Administrația Fondului pentru Mediu și/sau de la alt furnizor de ajutor de stat:NU [] DA [] după cum urmează:I.1. anul .............................................,tranșa 1 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ................................................;tranșa 2 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ..................................................;tranșa „n“ .................lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ..............................................;I.2. anul ............................................,tranșa 1 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ...............................................;tranșa 2 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ...............................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ...............................................;I.3. anul .......................................tranșa 1 ................ lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ......................................................;tranșa 2 .................lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ..............................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ...................................................II. Declar că societățile care fac parte din „întreprinderea unică“, așa cum este definită în art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, și cu care avem cel puțin una dintre relațiile de mai jos:a) întreprinderea deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;b) întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) întreprinderea are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) întreprinderea care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective,sunt următoarele:1. Denumirea societății ................................................., CUI ........................................2. Denumirea societății ..................................................., CUI ........................................(...)n. Denumirea societății ..................................................., CUI ..........................III. De asemenea, declar că societățile care fac parte din „întreprinderea unică“ au beneficiat de ajutoare de minimis astfel:Denumirea societății ................................................................................................I.1. anul .............................................,tranșa 1 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .................lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;I.2. anul ............................................,tranșa 1 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;I.3. anul .......................................tranșa 1 ................ lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 .................lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ..................................................................................sursa de finanțare/instituția finanțatoare ...............................Data .........................
  Reprezentant legal/Împuternicit
  Numele și prenumele
  .....................................
  Semnătura și ștampila*
  Notă
  * Nu este obligatorie pentru operatorii economici aplicarea ștampilei.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 8 la ghid)
  GRILA
  de evaluare din punct de vedere economic a conformității documentelor
  și eligibilității solicitanților în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze
  cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante
  și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, pentru sesiunea aferentă anului ..........
  Denumirea solicitantului: ...........................Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: .......................Suma solicitată prin cererea de finanțare: .... lei
  Grilă pentru evaluare economică
   +  Etapa I
  Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
  DaNuComentarii
  I. CONFORMITATE    
  1.Certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată.    
  2.Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;    
  3.Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare,în original sau în copie legalizată.    
  4.Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată    
  5.Declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruiaproprietarul se înscrie în program, semnată, ștampilată (după caz) de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7.    
  6.Declarația pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, semnată, ștampilată (după caz) de către reprezentantul legal împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în caresolicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului. (Se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice.)    
  II. ELIGIBILITATE
  7.Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.    
  8.Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.    
  9.Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat solicitantul pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordateîn baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri).    
  10.Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 10 la ghid ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri.    
  10.1Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 10 la ghid, solicitantul nu activeazăîn unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul Anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene - Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013.    
  11.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu a obținutși nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serăîn transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic.    
  11.1Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantulfinanțării are sediul profesional în România și desfășoară activități pe teritoriul României.    
  12.Solicitantul își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri și nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de 3 ani (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia se solicită finanțarea).    
   +  Etapa IIPropunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 44 alin. 5 din ghid.
            Propus spre remediere                      Motive        
               Nu este cazul               
    Referent de specialitate (nume și                 prenume)                    Semnătura         Data    
  Președintele comisiei de acceptare             (nume și prenume)               Semnătura         Data    
   +  Etapa IIIAnaliza remedierii motivelor în baza art. 44 alin. (9)
     Documente prezentate       Remedierea motivelor de       respingere evidențiate în etapa I    Observații
     
     
     
   +  Etapa IVPropunere înaintare Comitet Director
   Propus spre acceptare
   Propus spre respingere
  NOTĂ:Evaluarea documentelor efectuată în etapa a IIa din grilă se raportează la data înregistrării acestora la AFM în conformitate cu prevederile art. 44, alin (9).
   Referent de specialitate (numele și prenumele) Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele)  Semnătura  Semnătura   Data  Data  
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 9 la ghid)
  GRILA
  de evaluare a conformității documentelor și eligibilității solicitantului,
  pentru sesiunea aferentă anului .............
  Denumirea solicitantului: ...........................Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: .......................
  Grilă pentru analiza juridică
   +  Etapa I
  Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
  DaNuComentarii
   Solicitantul I. CONFORMITATE    
  1.Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 43, alin. (1) din Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punctde vedere energetic (ghid).    
  2.Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:    
  2.1.Formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat, ștampilat (după caz) de către reprezentantullegal sau de către împuternicitul acestuia;    
  2.2.Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru situația în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită, după caz;    
  2.3.Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul unității/instituției de învățământ/instituției publice, în copie certificată "conform cu originalul"/ Extras din ordinul de numire/adeverință, în original din care rezultă numirea în funcție a conducătorului instituției din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională (pentru instituția publică și pentru persoana juridică română de drept public ori de drept privat); Documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată"conform cu originalul" (pentru organizații neguvernamentale și persoană juridicăromână de drept public ori de drept privat); Actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unității de cult, în copie certificată "conform cu originalul" (pentru unități de cult);    
  2.4.Adeverință/Extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, în original, eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizația nu a fost radiată și nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situația în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înființat (pentru organizații neguvernamentale și pentru persoana juridică română de drept public ori de drept privat;);    
  2.5.Actul de înființare, în copie certificată "conform cu originalul" (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească, actul constitutiv și statutul etc., după caz), pentru organizații neguvernamentale și pentru persoana juridică română de drept public ori de drept privat; Actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziția etc., după caz) prin care a fost înregistrată persoana juridică, conform dispozițiilor legale speciale, în copie certificată "conform cu originalul" pentru persoana juridică română de drept public ori de drept privat;    
  2.6.Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul", pentru unități de cult și pentru persoana juridică română de drept public ori de drept privat;    
  2.7.Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul", pentru unități de cult și pentru persoana juridică română de drept public ori de drept privat;    
  2.8.Actul de înființare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în copie certificată "conform cu originalul" și hotărârea Guvernului pentru recunoașterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I) pentru unități de cult;    
  2.9.Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângătribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se acceptă formatul electronic a certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT (pentru solicitantul operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic/entitate juridică fără personalitate juridică/unitate medico-sanitară);    
  2.10Decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societății, în copie certificată "conform cu originalul", pentru proprietarul societate profesională cu răspundere limitată;    
  2.11Certificat de înregistrare a societății profesionale de avocați cu răspundere limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se află sediul principalal societății, în copie certificată "conform cu originalul", pentru proprietarul societate profesională cu răspundere limitată;    
  2.12Adeverință eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a exercita profesia liberală, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, în original (pentru organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale);    
  II. ELIGIBILITATE
  3.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantulacționează în nume propriu.    
  4.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantulfinanțării nu se află în stare de insolvență sau faliment, în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, radiere, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, sub administrare specială, nu are suspendate orirestricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute mai sus și nici pentru orice altă situație similară.    
  5.Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantulnu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.    
   +  Etapa IIPropunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 44 alin. 5 din ghid.
            Propus spre remediere                      Motive        
               Nu este cazul               
    Consilier juridic (nume și prenume)    Semnătura        Data    
  Președintele comisiei de acceptare             (nume și prenume)               Semnătura         Data    
   +  Etapa IIIAnaliza remedierii motivelor în baza art. 44 alin. (9)
     Documente prezentate       Remedierea motivelor de       respingere evidențiate în etapa I    Observații
     
     
     
   +  Etapa IVPropunere înaintare Comitet Director
   Propus spre acceptare
   Propus spre respingere
  NOTĂ:Evaluarea documentelor efectuată în etapa a II-a din grilă se raportează la data înregistrării acestora la AFM în conformitate cu prevederile art. 44, alin (9).
             Consilier juridic                    (numele și prenumele)           Semnătura         Data    
  Președintele comisiei de acceptare           (numele și prenumele)             Semnătura         Data    
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 10 la ghid)
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a reprezentantului legal privind domeniul de activitate
  pentru care se utilizează autovehiculul nou
  Subsemnatul, ........................., CNP ....................., posesor al CI/BI seria ....... nr. .............., eliberat de către ................... la data de ....................., având domiciliul/reședința la adresa .........................., în calitate de reprezentant legal al ................................., înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine ....../........../............, CIF ................., cunoscând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și ale actelor normative subsecvente, precum și dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că solicitantul finanțării desfășoară activități economice[] DA/[] NU astfel:– activitatea principală este următoarea:...............(Se vor preciza codurile CAEN autorizate și denumirea acestora.).........;– activitățile pe care solicitantul finanțării le desfășoară efectiv sunt următoarele:.............(Se vor preciza codurile CAEN autorizate și denumirea acestora.).....;– activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic este următoarea:...........(Se vor preciza codul CAEN autorizat și denumirea acestuia.)..... .Data ..................
  Reprezentant legal/Împuternicit
  Numele și prenumele
  ....................................
  Semnătura și ștampila*
  Notă
  * Nu este obligatorie pentru operatorii economici aplicarea ștampilei.
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 11 la ghid)
  DECIZIE
  de recuperare a ajutorului de minimis acordat în baza
  Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017,
  cu modificările și completările ulterioare
  În temeiul prevederilor:– art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;– art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare;– O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare,și având în vedere următoarele considerente:1. Date de identificare ale furnizoruluiDenumire: Administrația Fondului pentru MediuCod de identificare fiscală: 14715650Sediul: Splaiul Independenței nr. 294, Corp A, Sector 6 București, cod poștal: 0600312. Date de identificare ale beneficiaruluiDenumire: ..........................................................................Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: .............................Cod unic de înregistrare: .............................................Sediul social: ................................................................3. Obiectul deciziei, motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei de recuperareÎn conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare, a beneficiat de ajutor de minimis aprobat prin Hotărârea Comitetului de avizare nr. ......., în cuantum de ......, acordat sub formă de ecotichet/ecotichete, pentru achiziționarea de autovehicul/autovehicule noi.Având în vedere faptul că beneficiarul se află în următoarea situație de fapt ........................................, se constată încălcarea prevederilor art. ............, drept pentru care se impune luarea măsurii de recuperare a ajutorului de minimis în sumă totală de ..................... .4. Cuantumul ajutorului de minimis, precum și al dobânzii ce trebuie recuperateCuantumul ajutorului de minimis ce trebuie recuperat de la ..................................... este în sumă totală de ........... lei. Dobânda care trebuie recuperată este în sumă de .................... lei, calculată de la ................... până la data de ................... . Calculul dobânzii în vederea recuperării ajutorului de minimis acordat ...................................................... se regăsește în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.5. Organul la care se poate depune contestația și termenul de depunere a acesteiaPotrivit art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia se poate contesta la Administrația Fondului pentru Mediu, în termen de 30 de zile de la comunicare.Procedura de contestație este cea prevăzută de dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în mod corespunzător.6. Data la care își produce efectele decizia de recuperareDecizia de recuperare își produce efectele de la data comunicării acesteia către beneficiarul ajutorului de minimis ..........................................................., cu sediul social în ..................................................... .Președintele Administrației Fondului pentru Mediu decide:  +  Articolul 1Recuperarea ajutorului de minimis, acordat sub formă de ecotichet/ecotichete, pentru achiziționarea de autovehicul/autovehicule noi în cadrul Programului, este în cuantum de ............... lei, la care se adaugă dobânda de recuperat aferentă acestuia în cuantum de ................. lei, calculată până la data de .................. .  +  Articolul 2De la data de ............... și până la data recuperării efective a ajutorului de minimis, cuantumul dobânzii va fi calculat și comunicat de Administrația Fondului pentru Mediu, în calitate de instituție responsabilă cu recuperarea ajutorului de minimis menționat la art. 1.  +  Articolul 3Sumele recuperate potrivit art. 1 și 2 reprezintă venituri la bugetul Fondului pentru Mediu, potrivit art. 9, alin. (1) lit. l) din OUG nr. 196/2005 și se virează în contul .................................................... .  +  Articolul 4Prezenta decizie constituie titlu executoriu și își produce efectele de la data comunicării.  +  Articolul 5Prezenta decizie, încheiată în ...... exemplare, va fi comunicată beneficiarului de către Administrația Fondului pentru Mediu.
  Președinte
  ....................................................
  Administrația Fondului pentru Mediu
  ------