LEGE nr. 63 din 9 martie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare CNCAN, este organ de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului.(2) Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare desfășurate în scopuri exclusiv pașnice și a altor activități care conduc la expunerea la radiații ionizante, astfel încât să se îndeplinească cerințele de securitate nucleară, de securitate radiologică, de protecție împotriva radiațiilor ionizante a personalului expus profesional, a pacientului, a mediului, a populației și a proprietății, cu riscuri minime, în conformitate cu reglementările și cu respectarea obligațiilor ce decurg din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte.(3) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor situațiilor de expunere planificată, existentă sau de urgență.(4) Pentru toate situațiile de expunere prevăzute la alin. (3) se aplică un sistem corespunzător de control reglementat care asigură sistemul de protecție împotriva radiațiilor ionizante bazat pe principiile de justificare, optimizare și limitare a dozelor.2. La articolul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) producerea, amplasarea, construcția, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deținerea, utilizarea, depozitarea intermediară, dezafectarea, transportul, tranzitul, importul, exportul și transferul intracomunitar al instalațiilor radiologice, inclusiv al instalațiilor de gestionare a deșeurilor radioactive;3. La articolul 2, după litera c) se introduc trei noi litere, literele c^1)-c^3), cu următorul cuprins: c^1) producerea, fabricarea, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deținerea, prelucrarea, utilizarea, reciclarea, depozitarea intermediară, transportul, tranzitul, importul, exportul și transferul intracomunitar al materialelor radioactive și surselor radioactive, după caz;c^2) producerea, fabricarea, furnizarea, transferul, manipularea, deținerea, prelucrarea, utilizarea, depozitarea intermediară, transportul, tranzitul, importul, exportul și transferul intracomunitar al materialelor nucleare, inclusiv al combustibilului nuclear proaspăt și uzat;c^3) transferul, manipularea, deținerea, predepozitarea, depozitarea intermediară, depozitarea definitivă, transportul, tranzitul, importul, exportul și transferul intracomunitar al deșeurilor radioactive;4. La articolul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: e) producerea, fabricarea, închirierea, transferul, deținerea, exportul, importul și transferul intracomunitar al materialelor, dispozitivelor și echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1;5. La articolul 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins: h^1) proiectarea și executarea construcțiilor cu specific nuclear;6. La articolul 2, după litera i) se introduccinci noi litere, literele j)-n), cu următorul cuprins: j) fabricarea, importul, exportul și tranzitul de produse destinate consumului care au fost iradiate, care conțin sau au fost contaminate cu materiale radioactive;k) activitățile care conduc la expunerea lucrătorilor sau populației la radon și toron ori descendenții acestora din interior, la expunerea externă generată de materiale de construcții, precum și situații de expunere prelungită cauzată de efectele pe termen lung ale unei urgențe sau ale unei activități umane din trecut;l) amplasamentele contaminate cu substanțe minerale asociate în zăcământ cu uraniu sau toriu sau cu contaminare radioactivă reziduală rezultată dintr-un accident radiologic sau nuclear, după ce starea de urgență a fost declarată terminată;m) activitățile umane care implică prezența surselor naturale de radiații ce conduc la o creștere semnificativă a expunerii lucrătorilor sau a populației, inclusiv exploatarea aeronavelor în ceea ce privește expunerea echipajelor în timpul zborului, extracția și prelucrarea substanțelor minerale asociate în zăcământ cu uraniu sau toriu și a altor materii prime care, în procesul de extragere și pe fluxul tehnologic de prelucrare, conduc la o creștere a concentrațiilor de radionuclizi naturali în produse intermediare și reziduuri, precum și prelucrarea materialelor care conțin radionuclizi naturali;n) pregătirea, planificarea și răspunsul pentru toate situațiile de expunere la radiații ionizante în scopul protecției sănătății populației, lucrătorilor și a lucrătorilor în situații de urgență.7. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) CNCAN, autoritate competentă în domeniul nuclear, de interes public național, exercită atribuțiile de reglementare, autorizare și control prevăzute în prezenta lege.8. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) CNCAN are sediul principal în municipiul București, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5, iar sediul secundar în municipiul București, str. Locotenent Zalic nr. 4, sectorul 6.(1^2) CNCAN este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului.9. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Organizarea și funcționarea CNCAN se aprobă prin hotărâre a Guvernului.10. La articolul 4, după alineatul (2^2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^3) și (2^4), cu următorul cuprins: (2^3) Salarizarea personalului CNCAN se face potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea, aplicabile personalului plătit din fonduri publice.(2^4) Numărul maxim de posturi al CNCAN este de 170, exclusiv președintele și membrii cabinetului demnitarului, organizat conform legii.11. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Tarifele de autorizare a activităților prevăzute la art. 2 se fac venit la bugetul de stat.12. La articolul 4, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: (6) În exercitarea atribuțiilor, CNCAN utilizează compartimente teritoriale fără personalitate juridică, înființate prin ordin al președintelui CNCAN, precum și institute tehnice-suport, înființate prin hotărâre a Guvernului, în vederea efectuării studiilor de specialitate.13. La articolul 5, alineatele (1), (2), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) CNCAN emite reglementări, general obligatorii și ghiduri, pentru detalierea cerințelor generale de securitate nucleară, de securitate radiologică de protecție împotriva radiațiilor ionizante, privind sistemele de management în domeniul nuclear, de control al neproliferării armelor nucleare, de protecție fizică, de transport al materialelor radioactive, de gestionare a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, de planificare, pregătire și răspuns în situații de urgență nucleară sau radiologică, de realizare a produselor și serviciilor destinate instalațiilor nucleare și radiologice, precum și orice alte reglementări necesare activității de autorizare și control în domeniul nuclear.(2) CNCAN elaborează strategia și politica de reglementare, autorizare și control în domeniul securității nucleare, al securității radiologice, al protecției împotriva radiațiilor ionizante, al controlului neproliferării armelor nucleare, al protecției fizice a materialelor și instalațiilor nucleare, al transportului materialelor radioactive și al securității nucleare a gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, al planificării, pregătirii și răspunsului în situații de urgență nucleară sau radiologică, ca parte a Strategiei naționale de dezvoltare a domeniului nuclear, și care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.…………………………………………………………………(6) CNCAN revizuiește reglementările ori de câte ori este necesar, pentru corelarea cu legislația Uniunii Europene, cu standardele internaționale și convențiile internaționale ratificate din domeniu la care România este parte, și va dispune măsurile necesare pentru aplicarea acestora, ținând cont de experiența în activitate, de informațiile obținute în urma procesului decizional și de evoluțiile tehnologice ale activităților de cercetare relevante.(7) CNCAN elaborează regulamentul de tarife pentru autorizarea și controlul activităților nucleare, ori de câte ori este necesar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.14. La capitolul II, titlul secțiunii 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 1Notificarea, înregistrarea, emiterea de autorizații și permise  de exercitare a activităților nucleare15. După titlul secțiunii 1 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1(1) Notificarea este obligatorie pentru activitățile prevăzute la art. 2, cu excepția celor prevăzute la lit. n), înainte de începerea desfășurării activităților respective.(2) CNCAN stabilește dacă activitățile notificate se supun regimului de autorizare sau se exceptează conform criteriilor și limitelor prevăzute la art. 16.(3) Regimul de autorizare constă în înregistrare, emiterea de autorizații și permise de exercitare, după caz.(4) În cazul depunerii unei solicitări de înregistrare sau de autorizare pentru activitățile prevăzute la art. 2, nu este necesară o notificare separată.(5) CNCAN stabilește, prin reglementări specifice, în conformitate cu prevederile art. 5, cerințele și informațiile care trebuie furnizate împreună cu notificarea, solicitarea de înregistrare, de autorizare și de eliberare a permiselor de exercitare.16. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Activitățile prevăzute la art. 2 se autorizează de CNCAN prin emiterea unui certificat de înregistrare sau a unei autorizații, după caz.17. La articolul 8 alineatul (1^1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) transportul dispozitivelor generatoare de radiații ionizante și activitățile de utilizare a aparaturii de control dozimetric, a sistemelor de detecție a radiațiilor ionizante și a mijloacelor de protecție individuală la radiații ionizante;b) cele prevăzute la art. 2 lit. h) și n);18. Laarticolul 8, alineatele (2)-(5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Autorizația și certificatul de înregistrare se eliberează persoanelor juridice, la cererea acestora, dacă fac dovada că respectă prevederile prezentei legi și ale reglementărilor specifice.(3) Autorizația și certificatul de înregistrare se eliberează și unităților fără personalitate juridică, constituite conform legii, nominalizate în anexa nr. 4, dacă fac dovada că respectă prevederile prezentei legi și ale reglementărilor specifice.(4) Autorizația și certificatul de înregistrare se eliberează de CNCAN pe niveluri de exigență, în funcție de riscurile asociate ale activității desfășurate în conformitate cu reglementările specifice elaborate de CNCAN în baza prevederilor art. 5.(5) Autorizațiile și certificatele de înregistrare pot fi folosite numai în scopul pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor și a condițiilor precizate în acestea....................................(7) Autorizarea unei faze de realizare, de funcționare și de dezafectare, după caz, a oricărei instalații nucleare ori radiologice se poate face numai dacă fazele anterioare au primit autorizațiile necesare.19. La articolul 8 alineatul (8), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) exploatarea sau utilizarea;20. La articolul 8 alineatul (8), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) controlul postînchidere.21. La articolul 8, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Pentru fazele de realizare, de funcționare și de dezafectare, după caz, a instalațiilor nucleare și radiologice se pot elibera autorizații parțiale.22. La articolul 9, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Titularul autorizației prevăzute la art. 8 va utiliza în activitățile menționate la art. 2 lit. a)-c^3), k) și m) numai personal care este posesor al unui permis de exercitare, valabil pentru aceste activități.………………………………………..................................……(3) Permisul de exercitare se eliberează, în baza unei evaluări și examinări, de către CNCAN sau de către titularul de autorizație, numai pentru personalul propriu și lucrătorii externi, conform prevederilor reglementărilor specifice emise de CNCAN potrivit dispozițiilor art. 5.23. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru a se elibera autorizația sau permisul de exercitare, solicitantul trebuie să achite la Trezoreria Statului tarifele pentru autorizarea și controlul activităților nucleare, în conformitate cu regulamentul prevăzut la art. 5 alin. (7).24. La articolul 18, partea introductivă și litera n) ale alineatului (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Autorizațiile și certificatele de înregistrare prevăzute la art. 8 se eliberează numai dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții, după caz:..................................n) instituie și menține un sistem propriu, conform actelor normative în vigoare, aprobat de CNCAN, în ceea ce privește prevenirea, pregătirea, răspunsul, investigarea/evaluarea post-eveniment și refacerea/reabilitarea la situații de urgență nucleară sau radiologică;25. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Transportul combustibilului nuclear pe căile publice de transport rutier, feroviar, pe ape teritoriale și pe calea aerului de la instalațiile nucleare ori de la locurile în care acesta este ținut în custodie se efectuează numai de către transportatori autorizați în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 8 și 18.26. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Utilizarea mijloacelor de transport amenajate special pentru transportul combustibilului nuclear, al materialelor nucleare, al produselor radioactive și al deșeurilor radioactive este permisă numai atunci când transportatorul este în posesia unei autorizații pentru mijlocul de transport respectiv eliberată de CNCAN.27. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Este obligatorie autorizarea sistemelor de management în domeniul nuclear al activităților de proiectare, amplasare, aprovizionare, fabricare, furnizare de servicii, construcție, montaj, punere în funcțiune, exploatare, dezafectare sau conservare, pentru instalațiile nucleare și pentru produsele, serviciile și sistemele care sunt clasificate ca fiind importante pentru securitatea nucleară.28. La articolul 25 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) asigurarea și menținerea securității nucleare, protecției împotriva radiațiilor ionizante, protecției fizice, planurilor proprii de răspuns în situație de urgență nucleară sau radiologică și managementului în domeniul nuclear pentru activitățile desfășurate sau a surselor de radiații asociate acestora, precum și evidenței stricte a materialelor nucleare și radioactive și a tuturor surselor radioactive, supuse controlului reglementat;b) respectarea limitelor și condițiilor tehnice prevăzute în autorizație sau în certificatul de înregistrare și raportarea oricăror depășiri, conform reglementărilor specifice;29. La articolul 25 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) și g), cu următorul cuprins:f) notificarea imediată, către CNCAN și Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a oricărei situații de urgență în legătură cu activitățile autorizate și întreprinderea măsurilor necesare pentru reducerea consecințelor acesteia, conform reglementărilor specifice privind situațiile de urgență nucleară și radiologică;g) raportarea imediată, către CNCAN, a pierderii, furtului, deversării și scurgerii, precum și a utilizării ori eliberării neautorizate, după caz, a surselor radioactive supuse controlului reglementat.30. La articolul 27, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) să elaboreze un program de pregătire a dezafectării și să îl prezinte spre aprobare CNCAN, în conformitate cu reglementările emise conform art. 5;31. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Persoanele fizice și persoanele juridice de drept public sau privat care extrag sau prelucrează substanțe minerale asociate în zăcământ cu uraniu sau toriu sau substanțe care sunt susceptibile de a conține materiale radioactive în fluxul tehnologic de prelucrare, incluzând cercetarea și procesele secundare relevante aferente, au obligația să ia măsuri de verificare a materialelor și a utilajelor pe întregul ciclu de producție, manipulare, transport și depozitare, pentru a constata dacă acestea prezintă o concentrație a activității sau o activitate totală care depășește, la un moment dat, limitele de exceptare din reglementările prevăzute la art. 16.32. La articolul 29, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Sectoarele de activități industriale cărora li se aplică prevederile alin. (1) se detaliază în reglementările specifice emise de CNCAN conform art. 5.33. La articolul 29, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Persoanele fizice și persoanele juridice de drept public sau privat care desfășoară alte activități decât cele menționate la alin. (1), în care lucrătorii sau populația sunt expuși la radon, toron, descendenții acestora sau la alte radiații ionizante, datorate mediului natural, și persoanele fizice și persoanele juridice care exploatează aeronave au obligația să ia măsuri de evaluare pentru a constata dacă activitățile desfășurate conduc la un moment dat la expunerea lucrătorilor sau a populației peste limitele de doză pentru activitățile respective, conform reglementărilor specifice emise de CNCAN potrivit prevederilor art. 5.(3) Dacă rezultatele evaluărilor prevăzute la alin. (1) și (2) arată depășirea limitelor sau criteriilor de exceptare din reglementările prevăzute la art. 16 ori a limitelor de doză prevăzute în reglementările specifice emise de CNCAN în baza art. 5, activitatea respectivă este tratată ca situație de expunere planificată și este supusă controlului reglementat prevăzut în prezenta lege.34. La articolul 29, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Persoanele fizice și persoanele juridice de drept public sau privat care dețin amplasamente contaminate cu materiale radioactive elaborează și implementează strategii de protecție optimizată pentru gestionarea amplasamentelor respective care cuprind:a) delimitarea zonelor afectate și identificarea populației afectate;b) evaluarea gradului de expunere a diferitelor grupuri de populație;c) evaluarea necesității și amplorii măsurilor de protecție care urmează să fie aplicate;d) adoptarea de măsuri de protecție în conformitate cu reglementările emise în temeiul art. 5;e) implementarea de măsuri de remediere în conformitate cu reglementările emise în conformitate cu art. 5.35. La articolul 32 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) să încheie un proces-verbal de control în care să consemneze rezultatele controlului, acțiunile corective dispuse, termenele de rezolvare a acestora, și să comunice rezultatele controlului persoanei fizice sau juridice supuse controlului;36. La articolul 32, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Rezumatele programelor de control și principalele rezultate ale punerii în aplicare a controalelor constituie informații de interes public și se publică periodic pe site-ul oficial al CNCAN, cu respectarea regimului datelor cu caracter personal.37. La articolul 35, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) stabilește limite de doză pentru situațiile de expunere planificată și niveluri de referință pentru situațiile de expunere existentă și de urgență;38. La articolul 35, literele c) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) aprobă, în procesul de autorizare și pe toată durata perioadei de funcționare, planurile de răspuns la urgență radiologică și nucleară ale titularului de autorizație;.................................h) controlează, potrivit legii, aplicarea legislației europene, a prevederilor tratatelor internaționale și a reglementărilor naționale în vigoare privind controlul garanțiilor, protecția fizică, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare și radioactive, protecția împotriva radiațiilor, cerințe pentru sistemul de management în domeniul nuclear, securitatea nucleară a instalațiilor nucleare și radiologice, gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive și planificarea, pregătirea și răspunsul la situațiile de urgență radiologică și nucleară;39. La articolul 35, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:k^1) asigură furnizarea informațiilor din domeniul său de competență necesare pentru informarea populației susceptibile de a fi afectată, respectiv informarea imediată a populației efectiv afectate, cu privire la detaliile urgenței, la măsurile care trebuie luate, după caz, în cadrul Sistemului național de management al situațiilor de urgență prevăzut de lege, în cazul unei urgențe radiologice sau nucleare;40. La articolul 35, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:m) constituie punct național de contact pentru controlul reglementat al protecției împotriva radiațiilor ionizante, securității nucleare și radiologice, gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, garanțiilor nucleare, protecției fizice a materialelor, instalațiilor nucleare și radiologice, prevenirii și combaterii traficului ilicit de materiale nucleare și radioactive, precum și al urgențelor radiologice și/sau nucleare;41. La articolul35, după litera t) se introducșapte noi litere, literele ț)-z), cu următorul cuprins:ț) controlează, în cooperare cu alte autorități care au, potrivit legii, atribuții în domeniu, implementarea strategiei de gestionare a situațiilor de expunere existentă, aprobată prin hotărâre a Guvernului;u) controlează implementarea strategiei de identificare a amplasamentelor contaminate, în cooperare cu alte autorități care au, potrivit legii, atribuții în domeniu;v) controlează implementarea planului național de acțiune pentru abordarea riscurilor pe termen lung rezultate din expunerile la radon, denumit în continuare planul național de acțiune la radon, în cooperare cu alte autorități care au, potrivit legii, atribuții în domeniu;w) colaborează cu Ministerul Sănătății și alte autorități competente, după caz, în vederea elaborării planului național de acțiune la radon, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;x) colaborează cu institute de specialitate pentru identificarea zonelor unde media anuală a concentrației de radon, într-un număr semnificativ de clădiri, se preconizează că va depăși nivelul național de referință prevăzut în reglementările specifice emise conform art. 5;y) colaborează cu institute de specialitate pentru identificarea locuințelor unde media anuală a concentrației de radon depășește nivelul național de referință prevăzut în reglementările specifice emise conform art. 5 și pentru a stabili, după caz, măsuri de reducere a concentrațiilor de radon în locuințele respective;z) ține evidența persoanelor juridice, deținătoare de surse radioactive, aflate sub controlul reglementat al CNCAN, precum și a surselor radioactive deținute de acestea.42. La articolul 37, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) CNCAN, în colaborare cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și alte autorități competente în domeniu, elaborează strategia de identificare a amplasamentelor contaminate, aprobată prin hotărâre a Guvernului.43. La articolul 38, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Se interzic adăugarea deliberată de substanțe radioactive în producerea alimentelor, a hranei pentru animale și a produselor cosmetice, precum și importul sau exportul unor asemenea produse.(2^2) Se interzic adăugarea deliberată de substanțe radioactive în fabricarea jucăriilor și a ornamentelor personale, precum și importul sau exportul unor asemenea produse.44. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 39^1Ministerul Sănătății are următoarele atribuții:a) stabilește și revizuiește ori de câte ori este cazul nivelurile de referință în diagnostic;b) stabilește constrângeri de doză pentru expunerea persoanelor implicate în îngrijirea și susținerea pacienților și a voluntarilor care participă la cercetarea medicală sau biomedicală;c) elaborează și revizuiește ori de câte ori este necesar criteriile de prescriere pentru expunerile în scopuri medicale;d) stabilește procedurile pentru efectuarea auditurilor clinice și controlează implementarea acestora;e) verifică respectarea nivelurilor de referință în diagnostic și a criteriilor de prescriere pentru expunerile medicale și impune măsuri corective, după caz;f) organizează, în colaborare cu CNCAN și Ministerul Educației Naționale sistemul de instruire și perfecționare a profesioniștilor din sănătate care necesită competențe specifice în domeniul practicilor medicale cu radiații ionizante;g) participă la elaborarea și implementarea planului național de acțiune împotriva riscurilor prezentate de expunerile la radonul din locuințe, clădirile cu acces public și locurile de muncă, în limita ariei de competență;h) elaborează materiale de informare, educare și comunicare cu privire la riscurile pentru sănătate datorate expunerii la radon;i) furnizează informații privind riscul pentru sănătate asociat expunerilor la radon.45. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Managementul situațiilor de urgență nucleară și radiologică este integrat Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență prevăzut de lege și cuprinde procesul de prevenire, pregătire, răspuns, investigare/evaluare post-eveniment și refacere/reabilitare la situații de urgență nucleară sau radiologică.(2) Managementul situațiilor de urgență nucleară și radiologică se realizează pentru situațiile prevăzute la art. 1 alin. (3), în conformitate cu principiile aplicabile de protecție împotriva radiațiilor ionizante.(3) În procesul de prevenire și pregătire, managementul situațiilor de urgență trebuie să asigure identificarea și evaluarea pericolelor și consecințelor potențiale ale unei situații de urgență radiologică sau nucleară și dezvoltarea unei strategii de protecție împotriva radiațiilor ionizante, justificată și optimizată, care să sprijine luarea deciziilor pentru implementarea măsurilor de protecție și a altor măsuri în vederea îndeplinirii obiectivelor răspunsului la urgență.(4) Cerințele privind dezvoltarea, implementarea și menținerea procesului de prevenire, pregătire, răspuns, investigare/evaluare posteveniment și refacere/reabilitare la situațiile de urgență radiologică și nucleară sunt detaliate în reglementări specifice elaborate de CNCAN în consultare cu Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.46. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 42^1În cazul locurilor de muncă identificate conform planului național de acțiune la radon, prevăzut la art. 35 lit. v), angajatorul notifică CNCAN depășirea nivelului național de referință, conform reglementărilor specifice emise de CNCAN.47. La articolul 44, partea introductivă și litera b) ale alineatului (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 44(1) Efectuarea unei activități dintre cele prevăzute la art. 2, la art. 24 alin. (1), la art. 28 alin. (2) și la art. 38 alin. (1), fără a avea autorizația corespunzătoare prevăzută de lege, precum și nerespectarea art. 38 alin. (2^1) și (2^2) constituie infracțiune și se pedepsește după cum urmează:..........................................................b) cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi, nerespectarea art. 38 alin. (2^1) și (2^2) și efectuarea neautorizată a unor activități prevăzute la: art. 2 lit. a) privitoare la punerea în funcțiune, funcționarea de probă, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul și exportul instalațiilor nucleare; art. 2 lit. c), dacă instalațiile radiologice, materialele nucleare sau radioactive, deșeurile radioactive și generatoarele de radiații prezintă un risc nuclear ori radiologic deosebit; art. 2 lit. e) și f) și art. 28 alin. (2), dacă materialele nucleare sau radioactive, deșeurile radioactive și generatoarele de radiații prezintă un risc nuclear ori radiologic deosebit.48. La articolul 48, literele l) și q) se modifică și vor avea următorul cuprins:l) nerespectarea obligațiilor de notificare și raportare prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. f) și g) la termenele stabilite prin reglementările specifice;..........................................................q) nerespectarea obligației de notificare potrivit dispozițiilor art. 7^1 alin. (1), precum și a obligației de a lua măsuri de verificare conform art. 29;49. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56Controlul de garanții nucleare în România se realizează în conformitate cu legislația națională și a Uniunii Europene aplicabilă în vigoare, precum și cu tratatele, convențiile și acordurile internaționale la care România este parte.50. La anexa nr. 2, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. activitate nucleară - orice practică umană care introduce surse de radiații sau căi de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane sau modifică rețeaua de căi de expunere, plecând de la sursele de radiații existente, mărind astfel expunerea ori probabilitatea expunerii persoanelor sau numărul de persoane expuse, și care este gestionată ca situație de expunere planificată;51. La anexa nr. 2, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. autorizare - înregistrarea unei activități sau obținerea autorizației pentru aceasta;52. La anexa nr. 2, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. autorizație - documentul emis de CNCAN prin care se acordă permisiunea de a desfășura o activitate nucleară în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu reglementările în vigoare și cu condițiile specifice prevăzute în acel document;53. La anexa nr. 2, dupăpunctul 6 se introduc cinci noi puncte, punctele 6^1-6^5, cu următorul cuprins:6^1. contaminare - prezența neintenționată sau nedorită a substanțelor radioactive pe suprafețe ori în interiorul solidelor, lichidelor sau al gazelor ori în corpul uman;6^2. control de garanții nucleare - ansamblul măsurilor prevăzute pentru a depista rapid deturnarea de cantități semnificative de materiale nucleare, de la activități nucleare pașnice spre fabricarea de arme nucleare sau de alte dispozitive nucleare improvizate sau dispozitive de dispersie radiologică ori pentru scopuri necunoscute și pentru a împiedica o astfel de deturnare; controlul de garanții nucleare se aplică tuturor activităților care implică materiale, dispozitive, echipamente și informații pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare improvizate sau dispozitive de dispersie radiologică;6^3. control reglementat - orice formă de reglementare, autorizare și control aplicată activităților umane pentru asigurarea respectării cerințelor privind protecția împotriva radiațiilor;6^4. depozitare definitivă - amplasarea și păstrarea deșeurilor radioactive într-un depozit amenajat sau la o anumită locație, amenajată și autorizată de CNCAN, fără intenția de a fi recuperate; termenul de depozitare definitivă include și eliberările directe, aprobate, de efluenți radioactivi în mediu;6^5. depozitare intermediară - păstrarea materialelor radioactive, inclusiv a combustibilului uzat, a surselor radioactive sau a deșeurilor radioactive, într-o instalație cu intenția recuperării;54. La anexa nr. 2, punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:8. dispozitive generatoare de radiații ionizante - dispozitivele capabile să genereze radiații ionizante precum raze X, neutroni, electroni sau alte particule încărcate;55. La anexa nr. 2, după punctul 8 se introduccinci noi puncte, punctele 8^1-8^5, cu următorul cuprins:8^1. expunere - acțiunea de a expune sau condiția de a fi expus la radiațiile ionizante emise în afara organismului, denumită expunere externă, sau în interiorul acestuia, denumită expunere internă;8^2. faza de realizare - oricare dintre fazele de amplasare, proiectare, construcție, montaj și punere în funcțiune;8^3. faza de funcționare - oricare dintre fazele de producere, funcționare de probă, exploatare, utilizare, reparare, întreținere, modificare și conservare;8^4. faza de dezafectare - oricare dintre fazele de dezafectare, remediere, închidere și control postînchidere;8^5. instalație de gestionare a deșeurilor radioactive - orice instalație a cărei principală destinație este gestionarea deșeurilor radioactive;56. La anexa nr. 2, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 11. institut tehnic-suport - unitate cu atribuții de expertiză, studii privind amplasamentele instalațiilor nucleare, fizica reactorilor, examinări nedistructive, analize și evaluări de securitate nucleară, dezafectarea instalațiilor nucleare, implementarea și evaluarea sistemelor de management în domeniul nuclear, evaluări ale instalațiilor de deșeuri radioactive, precum și studii de cercetare-dezvoltare în domeniul securității nucleare, protecției împotriva radiațiilor ionizante, managementului deșeurilor radioactive, radioactivității naturale și induse a mediului, radioecologiei și radiobiologiei, urgențelor radiologice în caz de accident nuclear, în conformitate cu cerințele naționale și internaționale;57. La anexa nr. 2, după punctul 11 se introduc cinci noi puncte, punctele 11^1-11^5, cu următorul cuprins: 11^1. înregistrare - permisiunea de a desfășura o activitate nucleară în condițiile prevăzute de lege și în condițiile specifice stabilite de CNCAN, printr-o procedură simplificată, prin eliberarea de către CNCAN a unui certificat de înregistrare;11^2. închidere - finalizarea tuturor operațiunilor la un anumit timp după amplasarea deșeurilor radioactive într-o instalație de depozitare definitivă, inclusiv a amenajărilor tehnice finale sau alte lucrări necesare pentru a aduce instalația într-o stare care va fi sigură pe termen lung;11^3. limită de doză - valoarea dozei efective (după caz, a dozei efective angajate) sau a dozei echivalente dintr-o perioadă specificată, care nu este depășită pentru o persoană;11^4. lucrător extern - orice lucrător expus care nu este angajat de întreprinderea responsabilă de zonele supravegheate și controlate, dar care desfășoară activități în aceste zone, inclusiv ucenici și studenți;11^5. lucrător în situații de urgență - orice persoană cu atribuții clar definite pentru răspunsul la urgență; lucrătorii în situații de urgență includ lucrătorii angajați, direct sau indirect, de solicitanții sau titularii de autorizație, precum și personalul de intervenție din cadrul serviciilor profesioniste, private și voluntare dedicate situațiilor de urgență; lucrătorii în situații de urgență care nu au fost desemnați în această calitate în prealabil nu trebuie să fi fost în mod necesar lucrători în situații de urgență anterior producerii urgenței;58. La anexa nr. 2, punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins: 15. material radioactiv - orice material care conține substanțe radioactive;59. La anexa nr. 2, după punctul 16 se introduc două noi puncte, punctele 16^1 și 16^2, cu următorul cuprins: 16^1. măsuri de protecție - măsuri, altele decât măsurile de remediere, în scopul evitării sau reducerii dozelor care ar putea fi primite în absența respectivelor măsuri, într-o situație de expunere de urgență sau o situație de expunere existentă;16^2. măsuri de remediere - îndepărtarea unei surse de radiații sau reducerea magnitudinii acesteia, din punctul de vedere al activității ori al cantității, sau întreruperea căilor de expunere sau reducerea impactului acestora în vederea evitării ori reducerii dozelor la care ar putea fi expuși subiecții în lipsa acestor măsuri într-o situație de expunere existentă;60. La anexa nr. 2, punctul 17 se abrogă. 61. La anexa nr. 2, după punctul 18 se introducnouănoipuncte, punctele 18^1-18^9, cu următorulcuprins: 18^1. monitorizare a parametrilor mediului - măsurarea debitelor dozei externe cauzate de substanțele radioactive din mediu sau a concentrației de radionuclizi;18^2. nivel de referință - într-o situație de expunere de urgență sau într-o situație de expunere existentă, nivelul dozei efective sau al dozei echivalente sau al concentrației activității peste care se consideră inadecvată acceptarea expunerilor ca rezultat al situației de expunere respective, chiar dacă nu este o limită care nu poate fi depășită;18^3. notificare - transmiterea informațiilor, în formă scrisă, către CNCAN prin care se comunică intenția de a desfășură o activitate în domeniul de aplicare al prezentei legi;18^4. permis de exercitare a activităților nucleare - documentul care permite posesorului să desfășoare activități autorizate în domeniul nuclear;18^5. personal expus profesional - persoană salariată sau care desfășoară activități independente, supusă unei expuneri la locul de muncă cauzată de o practică aflată sub incidența prezentei legi și care poate fi expusă unor doze ce depășesc una dintre limitele de doză stabilite pentru expunerea publică;18^6. plan de răspuns în situații de urgență - descrierea măsurilor de planificare, inclusiv a obiectivelor, politicilor, autorității și responsabilităților, a răspunsului corespunzător în cazul unei situații de expunere de urgență pe baza evenimentelor postulate și a scenariilor conexe;18^7. populație - persoane care pot fi supuse expunerii publice;18^8. postînchidere - faza de după închiderea unei instalații de depozitare definitive a deșeurilor radioactive;18^9. predepozitarea deșeurilor radioactive - oricare dintre activitățile efectuate înainte de depozitarea definitivă, precum sortarea, caracterizarea, colectarea, tratarea, condiționarea, depozitarea intermediară, inclusiv prepararea coletelor de depozitare definitivă;62. La anexa nr. 2, punctul 19 se abrogă. 63. La anexa nr. 2, punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 20. prepararea minereurilor de uraniu și toriu - prelucrarea minereurilor de uraniu și toriu în laboratoare de analize fizico-chimice, laboratoare tehnologice, stații-pilot și instalații industriale, conservarea și dezafectarea instalațiilor de prelucrare, inclusiv depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și remedierea mediului contaminat;64. La anexa nr. 2, după punctul 20 se introduc trei noi puncte, punctele 20^1-20^3, cu următorul cuprins: 20^1. principiul justificării - principiu potrivit căruia decizia de introducere a unei practici se justifică, în sensul că decizia respectivă se ia cu intenția de a se asigura că beneficiile care rezultă de pe urma practicii pentru persoane și societate în general sunt mai mari decât efectele negative asupra sănătății pe care le poate avea; decizia de introducere sau de modificare a unei căi de expunere pentru situațiile de expunere existentă, respectiv orice propunere de răspuns pentru situațiile de expunere de urgență se justifică, în sensul că acestea ar trebui să facă mai mult bine decât rău;20^2. principiul limitării dozelor - principiu potrivit căruia, în situațiile de expunere planificată și în situațiile de expunere de urgență, suma dozelor la care este expusă o persoană nu trebuie să depășească limitele de doză prevăzute pentru expunerea profesională sau pentru expunerea populației în reglementările specifice emise de CNCAN; limitele de doză nu se aplică în cazul expunerilor în scopuri medicale;20^3. principiul optimizării - protecția împotriva radiațiilor ionizante a persoanelor supuse unei expuneri profesionale sau a populației se optimizează în scopul de a păstra mărimea dozelor individuale, probabilitatea expunerii și numărul persoanelor expuse la un nivel cât mai scăzut posibil ținând seama de stadiul actual al cunoașterii tehnice și de factorii economici și sociali; optimizarea protecției persoanelor supuse expunerilor medicale se aplică mărimii dozelor individuale și corespunde scopului medical al expunerii; acest principiu se aplică nu numai în ceea ce privește doza efectivă, ci și, după caz, în ceea ce privește dozele echivalente, ca măsură de precauție pentru a se ține cont de anumite incertitudini legate de efectele negative asupra sănătății sub valoarea-limită pentru reacțiile tisulare; în cazul expunerilor de urgență, principiul optimizării trebuie respectat pentru ca forma, amploarea și durata răspunsului la urgență să fie optimizate astfel încât beneficiul net să fie maximizat;65. La anexa nr. 2, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu următorul cuprins: 21^1. protecție împotriva radiațiilor ionizante - protecția populației, lucrătorilor și lucrătorilor în situații de urgență împotriva efectelor negative ale expunerii la radiații ionizante, inclusiv măsurile pentru asigurarea unei astfel de protecții, măsurile de prevenire a situațiilor de urgență și de diminuare a consecințelor acestora în cazul în care se produc;66. La anexa nr. 2, punctul 23 se modifică și va avea următorul cuprins: 23. radiație ionizantă - energia transferată sub formă de particule sau de unde electromagnetice cu o lungime de undă de maximum 100 nanometri, cu o frecvență de minimum 3 x 10^15 hertz, capabile să producă ioni, direct sau indirect;67. La anexa nr. 2, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 23^1, cu următorul cuprins: 23^1. regim de control - inspecție sau verificare, efectuată de către CNCAN, a conformității activităților sau surselor de radiații supuse controlului reglementat cu cerințele naționale legale, în situațiile prevăzute la art. 30;68. La anexa nr. 2, punctul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: 24. reglementări - documente care conțin cerințe obligatorii în domeniul nuclear, emise de autoritatea competentă conform art. 5;69. La anexa nr. 2, punctul 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 27. securitate nucleară - ansamblul de măsuri tehnice și organizatorice destinate să asigure funcționarea instalațiilor nucleare în bune condiții, să prevină și să limiteze deteriorarea acestora și să asigure protecția personalului expus profesional, a populației, mediului și bunurilor materiale împotriva expunerii la radiații ionizante sau a contaminării radioactive peste limitele permise de legislația în vigoare;70. La anexa nr. 2, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 27^1, cu următorul cuprins: 27^1. securitate radiologică - ansamblul de măsuri tehnice și organizatorice destinate să asigure protecția fizică a surselor de radiații și a instalațiilor radiologice, prevenirea și limitarea deteriorării acestora, protecția personalului expus profesional, a populației, mediului împotriva expunerii la radiații ionizante sau a contaminării radioactive peste limitele prevăzute de legislația în vigoare;71. La anexa nr. 2, punctul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 28. sistem de management în domeniul nuclear - sistemul de management instituit și menținut în conformitate cu reglementările specifice emise de CNCAN și care este controlat de aceasta;72. La anexa nr. 2, după punctul 28 se introduc patru noi puncte, punctele 28^1-28^4, cu următorul cuprins: 28^1. situație de expunere existentă - o situație de expunere care există deja în momentul în care trebuie luată o decizie cu privire la controlul acesteia și care nu necesită sau nu mai necesită adoptarea de măsuri urgente; situațiile de expunere existentă includ expunerile la radiații naturale ambientale supuse controlului reglementat, expunerile cauzate de materiale radioactive reziduale provenite din activități din trecut care nu au fost niciodată supuse controlului reglementat și expunerilor cauzate de materiale radioactive reziduale în urma unei urgențe nucleare sau radiologice după ce aceasta a fost declarată terminată;28^2. situație de expunere de urgență - o situație de expunere cauzată de o urgență;28^3. situație de expunere planificată - o situație de expunere care rezultă în urma exploatării planificate a unei surse de radiații sau în urma unei activități umane care alterează căile de expunere, astfel încât provoacă expunerea sau expunerea potențială a populației sau a mediului; situațiile de expunere planificată cuprind atât expuneri normale, cât și expuneri potențiale;28^4. substanță radioactivă - orice substanță care conține unul sau mai mulți radionuclizi cu o activitate sau o concentrație a activității care nu poate fi neglijată din punctul de vedere al protecției împotriva radiațiilor ionizante;73. La anexa nr. 2, punctul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:29. sursă de radiații - orice emițător de radiații ionizante, inclusiv orice material radioactiv și orice dispozitiv generator de radiații ionizante;74. La anexa nr. 2, după punctul 29 se introduc două noi puncte, punctele 29^1 și 29^2, cu următorul cuprins:29^1. sursă naturală de radiații - o sursă de radiații ionizante de origine naturală, terestră sau cosmică;29^2. sursă radioactivă - o sursă de radiații care conține material radioactiv în scopul utilizării radioactivității acestuia; sursele radioactive pot fi deschise, închise sau închise de mare activitate;75. La anexa nr. 2, punctul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:30. sursă orfană - o sursă radioactivă care nu este nici exceptată, nici nu se află sub controlul reglementat, de exemplu, pentru că nu a fost niciodată controlată în acest mod sau pentru că a fost abandonată, pierdută, rătăcită, furată sau transferată în alt mod fără o autorizație corespunzătoare;76. La anexa nr. 2, după punctul 30 se introduc două noi puncte, punctele 30^1 și 30^2, cu următorul cuprins:30^1. urgență - o situație sau un eveniment excepțional care necesită o intervenție rapidă, pentru a limita consecințele negative grave sau riscul de apariție a acestora asupra sănătății și a securității ființelor umane, asupra calității vieții, a proprietății sau a mediului înconjurător sau orice risc care ar putea genera asemenea consecințe negative grave; termenul se referă atât la urgențe nucleare și radiologice, cât și la urgențe convenționale precum incendii, eliberări de substanțe chimice periculoase, furtuni sau seisme; se referă inclusiv la situațiile în care acțiunile prompte garantează limitarea efectelor unui risc;30^2. urgență nucleară sau radiologică - o situație de urgență în care există sau poate exista un pericol cauzat de:a) energia emisă în urma reacției de fisiune nucleară sau ca urmare a dezintegrării produșilor de fisiune; saub) expunerea la radiații ionizante;77. La anexa nr. 2, punctul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:37. titular de autorizație - persoană fizică sau persoană juridică de drept public sau privat căreia îi revine răspunderea generală pentru orice activitate din cele prevăzute la art. 2, autorizată conform prezentei legi; prin titular de autorizație se înțelege posesorul atât al autorizației, cât și al certificatului de înregistrare;78. La anexa nr. 2, punctul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:44. sursă închisă scoasă din utilizare - o sursă închisă care nu mai este folosită sau destinată a fi folosită în scopul pentru care a fost acordată autorizația, însă continuă să necesite o gestionare în condiții de securitate;79. La anexa nr. 3, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.80. La anexa nr. 3, punctul 3 se abrogă.81. La anexa nr. 3, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.82. În tot cuprinsul legii, termenul „Comisie“ se înlocuiește în mod corespunzător cu termenul „CNCAN“, termenul „radioprotecție“ se înlocuiește în mod corespunzător cu sintagma „protecție împotriva radiațiilor ionizante“, termenul „surse“ se înlocuiește în mod corespunzător cu sintagma „surse de radiații“, termenul "cărăuș autorizat" se înlocuiește în mod corespunzător cu sintagma „transportator autorizat“, expresiile „managementul calității în domeniul nuclear“ și „sistem controlat de management în domeniul nuclear“ se înlocuiesc în mod corespunzător cu sintagma „sistem de management în domeniul nuclear“, termenul „gospodărire“ se înlocuiește în mod corespunzător cu termenul „gestionare“, iar sintagma „autoritate centrală pentru protecția mediului“ se înlocuiește în mod corespunzător cu „autoritate publică centrală pentru protecția mediului  +  Articolul II(1) Orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care la data intrării în vigoare a prezentei legi desfășoară activități prevăzute la art. 29 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este obligată să notifice activitățile respective către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(2) Autorizațiile și permisele de exercitare, emise de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, își mențin valabilitatea până la termenul prevăzut de acestea.(3) Prevederile prezentei legi se aplică și cererilor de autorizare aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul IIILegea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta lege transpune art. 1, art. 2, art. 4 pct. 7, 18, 21, 23, 26, 27, 30-32, 35, 37, 43, 46, 47, 53, 54, 57, 60-62, 68, 72, 75-77, 84, 86-88 și 92, art. 5, art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 alin. (1) - parțial, art. 18 alin. (1) - parțial, art. 21 alin. (1) și (3), art. 23 - parțial, art. 24 alin. (1) și (3), art. 24 alin. (2) - parțial, art. 25 alin. (1) și (2), art. 27, art. 28 lit. b)-e), art. 29 alin. (1) și (3) - parțial, art. 30 alin. (1), art. 54 alin. (2) și (3) - parțial, art. 56 alin. (2) și alin. (5) lit. a), art. 58 lit. c) și e), art. 69 alin. (1), art. 70 alin. (1), art. 71 alin. (1), art. 73 alin. (1) lit. b)-e), art. 74 alin. (2) și (3), art. 76 alin. (1) și (2), art. 85, art. 86 alin. (1) și (4), art. 86 alin. (2) - parțial, art. 90 - parțial, art. 97 alin. (1) - parțial, art. 99 alin. (1), art. 100 alin. (1) - parțial, art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (1), art. 103 alin. (1) - parțial, art. 103 alin. (3), art. 104 alin. (3) și (4) și art. 105 din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/ Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 13 din 17 ianuarie 2014.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 9 martie 2018.Nr. 63.-----