LEGE nr. 55 din 6 martie 2018pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 8 martie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 22 august 2017, cu următoarele completări:1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4)și (5), cu următorul cuprins:(4) Autoritățile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru școli sunt consiliul județean și/sau consiliul local, care își asumă organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului.(5) Consiliile județene și locale sunt obligate să colaboreze și să își distribuie responsabilitățile înainte de demararea Programului, conform procedurii aprobate prin hotărâre a Guvernului.2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Anual, hotărârea Guvernului privind implementarea Programului pentru școli al României va prevedea ca disponibilul de produse neconsumate din motive obiective să fie redistribuit în cadrul colectivului, astfel încât instituțiile de învățământ să nu mai fie obligate la plata contravalorii produselor neconsumate.3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În stabilirea bugetului anual pentru implementarea Programului pentru școli al României, în ceea ce privește produsele de panificație, se vor avea în vedere creșterea calității și diversificarea produselor de panificație distribuite.4. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu următorul cuprins:(2) În cazul în care sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată alocate conform hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (2) nu sunt suficiente pentru distribuția uneia dintre categoriile de produse prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), conform acordurilor-cadru/contractelor prevăzute la alin. (1), autoritățile contractante pot suplimenta sumele prevăzute până la concurența sumei totale defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocată fiecăreia dintre aceste autorități, acordurile-cadru/contractele urmând a se derula potrivit condițiilor în care au fost încheiate.(3) Pentru a se asigura un tratament egal, în cazul acordurilor-cadru nou-încheiate de către autoritățile contractante, se pot acorda produsele specificate pentru un număr egal de zile pe săptămână, similar cu prevederile acordurilor-cadru aflate în derulare ale altor autorități contractante, cu încadrarea în sumele alocate în buget cu această destinație.(4) Pentru asigurarea finanțării Programului pentru școli în ceea ce privește distribuirea de fructe și/sau legume proaspete, lapte natural de consum și/sau produse lactate fără adaos de lapte praf se vor aloca integral sumele din bugetul privind măsurile educative către distribuția produselor, cu condiția asigurării măsurilor educative de către furnizorii de produse.(5) În cazul aplicării prevederilor alin. (2) și (4), autoritățile contractante se asigură că sunt implementate măsurile educative prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b).Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 6 martie 2018.Nr. 55.----