METODOLOGII din 17 august 1998de stabilire a prețului de referința pentru petrolul (țiței și gaze naturale) extrase în România
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 10 septembrie 1998  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 98 din 17 august 1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 10 septembrie 1998
  Metodologiile de stabilire a prețului de referință pentru petrolul (țiței și gaze naturale) extras în România au fost elaborate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în baza atribuțiilor și competențelor conferite prin Legea petrolului nr. 134/1995 și sunt fundamentate, în concordanță cu criteriile acceptate pe piața internațională a petrolului, pe rezultatele studiilor efectuate sau contractate cu institute de specialitate din țară (I.C.E.R.P. Ploiești) și firme de consultanță străine (Beicip Franlab - Franța), care vor fi prezentate și analizate cu reprezentanți ai compartimentelor de specialitate din Ministerul Finanțelor, respectiv Oficiul Concurenței și celelalte entități interesate (Ministerul Industriei și Comerțului, Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. București, Regia Autonomă a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaș).  +  I.  Metodologie pentru stabilirea prețului de referință pentru țițeiul extras în România  +  Articolul 1 În conformitate cu rezultatele Studiului nr. 9.295/1995 "Analiza țițeiurilor românești", efectuat de I.C.E.R.P. Ploiești în baza Contractului nr. 5.041/1995, s-au determinat următoarele tipuri (sortimente calitative) de țiței brut extras în România de către titularii acordurilor petroliere, în funcție de caracteristicile fizico-chimice:
    Tipuri (sortimente) de țiței  Densitate 20 C Densitate API Apă % vol. Cloruri, ppm Sulf % g
  ASTM D-1298 ASTM D-1298 ASTM D-95 IP265   ASTM D-129
  A 1 Vest 0,916 22,2 0,2 123 0,34
  A 3 Vest 0,879 28,6 0,4 227 0,32
  A 3 Rest 0,923 21,1 0,2 53 0,30
  A 3 Selecționat 0,880 28,4 0,5 124 0,35
  A 3 Neselecționat 0,887 27,3 0,2 37 0,40
  A 3 Videle 0,943 18,0 0,5 139 0,30
  A 3 Independența 0,937 18,7 1,8 229 0,70
  A 3 Suplac 0,962 15,1 1,0 13 0,17
  B Oltenia 0,833 37,5 0,2 19 0,19
  B Rest 0,872 30,0 0,2 115 0,19
  C Selecționat 0,821 39,9 0,4 51 0,15
  C Moldova 0,853 33,6 0,3 109 0,29
  C Marin 0,838 36,4 0,8 52 0,01
  C Rest 0,858 32,7 0,1 218 0,18
   +  Articolul 2 Randamentele obținute prin prelucrarea tipurilor (sortimentelor calitative) de țiței menționate la art. 1, determinate în condițiile unei rafinării de complexitate medie și capacitate de 3,5 milioane tone/an, prin metoda ASTM D-2892, sunt prezentate în tabelul de mai jos:
     Tipul de țiței     Randamente de prelucrare în rafinării %
  L.P.G.   NaphthaPhysical  Premium 0.15 G/L Jet Kerosene Gasoil EN 590  1% Fuel Oil Cocs   Consum tehnolo-gic
  A 1 Vest 2,22 1,83 17,01 5,29 22,49 42,28 2,86 6,0
  A 3 Vest 2,43 5,18 18,08 5,29 23,64 36,14 2,86 6,3
  A 3 Rest 2,35 3,21 18,08 5,29 25,17 36,72 2,86 6,3
  A 3 Selecționat 1,91 1,70 13,60 5,29 28,33 40,98 2,86 5,3
  A 3 Neselecționat 1,82 1,51 12,89 5,29 26,13 44,34 2,86 5,1
  A 3 Videle 1,40 0,75 8,91 5,29 17,42 59,16 2,86 4,2
  A 3 Independenta 1,42 1,03 9,19 5,29 24,79 51,06 2,86 4,3
  A 3 Suplac 1,40 0,65 8,90 5,29 14,74 61,96 2,86 4,2
  B Oltenia 2,41 15,61 18,08 5,29 31,78 17,10 2,86 6,8
  B Rest 2,38 5,75 18,08 5,29 28,24 30,96 2,86 6,4
  C Selecționat 2,35 14,10 18,08 5,29 31,68 18,82 2,86 6,8
  C Moldova 2,58 14,86 18,08 5,29 26,61 22,94 2,86 6,7
  C Marin 2,58 12,15 18,08 5,29 25,94 25,64 2,86 7,4
  C Rest 2,41 7,65 18,08 5,29 26,70 30,50 2,86 6,5
   +  Articolul 3 Se consideră țiței de referință, cu caracteristici fizico-chimice și condiții de calitate și de piață asemănătoare tipurilor de țiței din producția internă, sortimentul Suez-Blend, cu următoarele randamente de prelucrare, determinate în condiții similare cu cele prevăzute la articolul precedent:
  Produsul  Randamente de prelucrare în rafinărie (%)
  L.P.G. 2,82
  Naphtha Physical 6,65
  Premium 0.15 G/L 18,08
  Jet Kerosene 5,29
  Gasoil EN590 20,74
  1 % Fuel Oil 37,20
  Cocs 2,86
  Consum tehnologic 6,37
   +  Articolul 4(1) Prețurile de referință ale tipurilor (sortimentelor calitative) de țiței brut extrase în România, clasificate conform art. 1, la punctele de măsurare a producției brute de petrol se stabilesc lunar, ca medie aritmetică a cotației țițeiului de referință pe Piața mediteraneană pentru 12 săptămâni consecutive, anterioare lunii pentru care prețul este valabil.(2) Prețurile de referință, determinate conform alineatului precedent, se corectează cu diferența dintre valoarea produselor obținute prin prelucrarea acestor tipuri de țiței, conform art. 2, și valoarea produselor obținute din rafinarea țițeiului de referință, conform art. 3, și cu diferența dintre costul transportului pentru o tonă metrică pentru țițeiul din producția internă și costul transportului pentru o tonă metrică pentru țițeiul de referință, conform următoarei formule: P(domestic) = {P(referință) + [GPW(domestic) - GPW(referință)] - [T(domestic) - T(referință)]} x CS, în care:– P(domestic) reprezintă prețul de referință al tipului (sortimentului calitativ) de țiței considerat, conform clasificării prevăzute la art. 1, la ieșirea din stațiile de tratare și separare a țițeiului, prevăzute în Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 41/1998 ca puncte de măsurare a producției brute de petrol;– P(referință) reprezintă media cotațiilor țițeiului de referință, calculată conform prevederilor art. 5 alin. (1);– GPW(domestic) reprezintă valoarea produselor obținute prin rafinarea sortimentului de țiței considerat, calculată prin ponderarea valorilor medii ale cotațiilor pe piața internațională pentru aceste produse, determinate conform art. 5 alin. (2), cu randamentele obținute prin rafinare conform art. 2;– GPW(referință) reprezintă valoarea produselor obținute prin rafinarea țițeiului de referință considerat, calculată prin ponderea valorilor medii ale cotațiilor pe piața internațională pentru aceste produse, determinate conform art. 5 alin. (2), cu randamentele obținute prin rafinare conform art. 3;– T(domestic) reprezintă valoarea tarifului de transport pentru o tonă metrică de țiței din producția internă, de la titularul de acord petrolier la rafinărie, calculată conform prevederilor art. 6;– T(referință) reprezintă valoarea costului transportului pentru o tonă metrică de țiței de referință, calculată conform prevederilor art. 6;– CS reprezintă factorul de corecție a prețului, corespunzător conținutului în sulf al sortimentului considerat în raport cu conținutul în sulf al țițeiului de referință, a cărui valoare pentru fiecare sortiment de țiței este prezentată mai jos:
  Sortimentul CS
  A 1 Vest 1,012
  A 3 Vest 1,012
  A 3 Rest 1,012
  A 3 Selecționat 1,012
  A 3 Neselecționat1,011
  A 3 Videle 1,012
  A 3 Independența 1,008
  A 3 Suplac 1,012
  B Oltenia 1,012
  B Rest 1,012
  C Selecționat 1,012
  C Moldova 1,011
  C Marin 1,012
  C Rest 1,008
   +  Articolul 5(1) Valoarea medie a cotațiilor spot în condiția F.O.B. (Free On Board) Mediterană pentru țițeiul de referință, considerat conform prevederilor art. 2, se calculează ca medie aritmetică a cotațiilor minime și maxime publicate în revista "Platt's Oilgram Price Report", editată de compania McGraw-Hill, Departamentul "Standard Poor's", în tabelul "Crude Prices Assessments", grupa "Internațional", pe 12 săptămâni anterioare perioadei pentru care se stabilesc prețurile conform prevederilor art. 4.(2) Valoarea medie a cotațiilor spot în condiția F.O.B. (Free On Board) Mediterană pentru produsele rezultate din prelucrarea sortimentelor de țiței brut extras în România, respectiv pentru produsele rezultate prin prelucrarea țițeiului de referință, se calculează ca medie aritmetică a cotațiilor minime și maxime publicate în revista "Platt's Oilgram Price Report", editată de compania McGraw-Hill, Departamentul "Standard Poor's", în tabelul "Produc Price Assessment", grupa "European Bulk", coloana "Cargoes, F.O.B. Med., Basis Italy", pe 12 săptămâni anterioare perioadei pentru care se stabilesc prețurile conform prevederilor art. 4.  +  Articolul 6(1) Valoarea costului transportului pentru o tonă metrică de țiței de referință se calculează ca medie aritmetică a cotațiilor minime și maxime publicate în revista "Platt's Oilgram Price Report", editată de compania McGraw-Hill, Departamentul "Standard Poor's", în tabelul "Spot Tanker Rates", grupa "Clean, 30,000MT", coloana "Rate/$MT", pentru ruta "MED/MED", pe 12 săptămâni anterioare perioadei pentru care se stabilesc prețurile conform prevederilor art. 4.(2) Valoarea tarifului de transport pentru o tonă metrică de țiței din producția internă, de la titularul de acord petrolier la rafinărie, reprezintă tariful mediu de transport pe conducte al țițeiului, valabil la data calculării prețului de referință.  +  Articolul 7 Transformarea în lei a prețurilor în dolari S.U.A., determinate conform metodologiei prevăzute mai sus, se va face pe baza cursului valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii anterioare perioadei pentru care sunt valabile aceste prețuri.
   +  II.  Metodologie pentru stabilirea prețului de referință pentru gaze naturale extrase în România Notă
  Potrivit articolului 3 din ORDINUL nr. 57 din 10 aprilie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007, de la data aplicării prevederilor prezentului ordin, pct. II "Metodologie pentru stabilirea prețului de referință pentru gazele naturale extrase în România" din anexa nr. 1 "Metodologiile de stabilire a prețului de referință pentru petrolul extras în România" la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 10 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se suspendă până la emiterea unor noi instrucțiuni tehnice de stabilire a prețului de referință pentru calculul redevenței petroliere.
  Potrivit articolului 3 din ORDINUL nr. 135 din 23 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2007, de la data aplicării prevederilor prezentului ordin, punctul II "Metodologie pentru stabilirea prețului de referință pentru gazele naturale extrase în România" din anexa nr. 1 "Metodologiile de stabilire a prețului de referință pentru petrolul extras în România", aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 10 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se suspendă până la emiterea unor noi instrucțiuni tehnice de stabilire a prețului de referință pentru calculul redevenței petroliere.
  Potrivit articolului 3 din ORDINUL nr. 21 din 31 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2008, de la data aplicării prevederilor prezentului ordin, punctul II "Metodologie pentru stabilirea prețului de referință pentru gazele naturale extrase în România" din anexa nr. 1 "Metodologiile de stabilire a prețului de referință pentru petrolul extras în România", aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 10 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se suspendă până la emiterea unor noi instrucțiuni tehnice de stabilire a prețului de referință pentru calculul redevenței petroliere.
   +  Articolul 1În funcție de caracteristicile fizico-chimice, puterea calorifică și de modul de acumulare în zăcăminte se definesc următoarele tipuri (sortimente calitative) de gaze naturale extrase în România de titularii acordurilor petroliere:
  Tipurile de gaze  Puterea calorifică (la 15° C și 760 mmHg) 10^6cal/1000 nmc Descrierea grupei de gaze   
  Gaz metan     8,057     Gazele naturale libere, așa cum sunt descrise la art. 2 lit. b) din Instrucțiunile tehnice aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 101/1997
  Gaze de sondă    8,531     Gazele asociate cu țițeiul, așa cum sunt descrise la art. 2 lit. c) din Instrucțiunile tehnice aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 101/1997
   +  Articolul 2(1) Prețul de referință pentru tipurile (sortimentele calitative) de gaze naturale extrase în România la punctele de măsurare a producției brute de petrol se stabilește lunar, ca echivalent valoric și al puterii calorifice pentru un coș de combustibili alternativi, cu cea mai frecventă utilizare în România, cotați pe piața internațională, cu structura:50% - "Fuel Oil 3,5%S", 30% - "Fuel Oil 1%S și 20% - "Gasoil 0,2".(2) Stabilirea prețului de referință pentru tipurile (sortimente calitative) de gaze naturale extrase în România se face conform următoarei formule de calcul:P(gaz) = 0.5 x P(FO3,5%S) x Q(gaz)/Q(FO3,5%S) + 0.3 x P(FO1%S) x Q(gaz)/Q(FO1%S) + 0.2 x P(G0,2) x Q(gaz)/Q(G0,2),în care:– P(gaz) reprezintă prețul de referință al tipului de gaz considerat, la ieșirea din stațiile de tratare și separare a gazelor naturale, prevăzute în Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 41/1998 ca puncte de măsurare a producției brute de petrol;– Q(gaz) reprezintă puterea calorifică a tipului gazului pentru care se calculează prețul, conform clasificării prevăzute la art. 1;– P(FO3,5%S) reprezintă media cotațiilor spot pe Piața mediteraneană pentru produsul "Fuel Oil 3,5%S;– Q(FO3,5%S) reprezintă puterea calorifică pentru produsul "Fuel Oil 3,5%S";– P(FO1%S) reprezintă media cotațiilor spot pe Piața mediteraneană pentru produsul "Fuel Oil 1%S";– Q(FO1%S) reprezintă puterea calorifică pentru produsul "Fuel Oil 1%S";– P(G0,2) reprezintă media cotațiilor spot pe Piața mediteraneană pentru produsul "Gasoil 0,2";– Q(G0,2) reprezintă puterea calorifică pentru produsul "Gasoil 0,2".  +  Articolul 3Media cotațiilor spot pe piața internațională pentru produsele pe baza cărora se determină valoarea coșului de produse descris în articolul precedent se calculează ca medie aritmetică a cotațiilor minime și maxime publicate în revista "Platt's Oilgram Price Report", editată de compania McGraw-Hill, Departamentul "Standard Poor's", în tabelul "Product Price Assessment", grupa "European Bulk", coloana "Cargoes, F.O.B. Med., Basis Italy", pentru 12 săptămâni anterioare perioadei pentru care se stabilesc prețurile de referință conform prevederilor art. 2.  +  Articolul 4Transformarea în lei a prețurilor în dolari S.U.A., determinate conform metodologiei prevăzute mai sus, se va face pe baza cursului valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii anterioare perioadei pentru care sunt valabile aceste prețuri. Notă
  Potrivit articolului 3 din ORDINUL nr. 57 din 10 aprilie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007, de la data aplicării prevederilor prezentului ordin, pct. II "Metodologie pentru stabilirea prețului de referință pentru gazele naturale extrase în România" din anexa nr. 1 "Metodologiile de stabilire a prețului de referință pentru petrolul extras în România" la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 10 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se suspendă până la emiterea unor noi instrucțiuni tehnice de stabilire a prețului de referință pentru calculul redevenței petroliere.
  Potrivit articolului 3 din ORDINUL nr. 135 din 23 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2007, de la data aplicării prevederilor prezentului ordin, punctul II "Metodologie pentru stabilirea prețului de referință pentru gazele naturale extrase în România" din anexa nr. 1 "Metodologiile de stabilire a prețului de referință pentru petrolul extras în România", aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 10 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se suspendă până la emiterea unor noi instrucțiuni tehnice de stabilire a prețului de referință pentru calculul redevenței petroliere.
  Potrivit articolului 3 din ORDINUL nr. 21 din 31 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2008, de la data aplicării prevederilor prezentului ordin, punctul II "Metodologie pentru stabilirea prețului de referință pentru gazele naturale extrase în România" din anexa nr. 1 "Metodologiile de stabilire a prețului de referință pentru petrolul extras în România", aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 10 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se suspendă până la emiterea unor noi instrucțiuni tehnice de stabilire a prețului de referință pentru calculul redevenței petroliere.
  -----