ORDIN nr. 2/213/XXXV/266/12/2018pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputaților, al secretarului general al Senatului și al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAȚILOR Nr. 2/213 din 10 ianuarie 2018
 • SENATUL Nr. XXXV/266 din 26 ianuarie 2018
 • CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE Nr. 12 din 9 februarie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018  În temeiul prevederilor art. 73^1 alin. (14) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 251 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, ale art. 211 alin. (4) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, precum și ale art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare,secretarul general al Camerei Deputaților, secretarul general al Senatului și președintele Casei Naționale de Pensii Publice emit prezentul ordin.  +  ARTICOL UNICAnexa nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputaților, al secretarului general al Senatului și al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din data de 26 august 2015, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Secretarul general al Camerei Deputaților,
  Silvia-Claudia Mihalcea
  Secretarul general al Senatului,
  Ion Vărgău
  Președintele Casei Naționale de Pensii Publice,
  Robert-Iulian Stănescu
   +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 965/XXXV/3.598/274/2015)Denumirea unității .........................................................Codul fiscal nr. ...............................................................Sediul: localitatea .........................................................str. ........................................ nr. ........................Județul/Sectorul .................................................Telefon/Fax........................................................Nr. ................./...........................
  ADEVERINȚĂ-TIP
  pentru stabilirea pensiei de serviciu conform
  Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare
  Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ........................................., domiciliat(ă) în localitatea ..........................., str. .......................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ..........., județul ......................., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria..... nr............, CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, deține/a deținut calitatea de ............................................................. și se încadrează la art. ..... alin. ...... lit. ............ din Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Ultima funcție publică parlamentară deținută..............................Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) ..............................Confirmăm faptul că în cazul doamnei/domnului raportul de serviciu/de muncă a încetat din motive neimputabile acesteia/acestuia în temeiul .....................*)
  1.Vechimea în structurile Parlamentului/Consiliului Legislativ/Curții Constituționale, la data de .................................................... ani
  2.Baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 7/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 2.1 media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu**)…………… lei
  2.2 media veniturilor brute din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu realizate de un funcționar public parlamentar în activitate***)…………… lei
  3.Salariul de bază brut, inclusiv sporurile, realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu…………… lei
  4.Venitul brut lunar din ultima lună completă, anterioară lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu…………… lei
  5.Drepturile salariale pe care le are un funcționar public în activitate***)…………… lei
  6Media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu****)…………… lei
  Certificăm corectitudinea și legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverință.
  Ordonator principal de credite,
  ……………..
  Direcția/Serviciul cu atribuții de salarizare-resurse umane
  Director/Șef serviciu,
  …………………………
  Notă
  *) și ***) Se completează numai pentru persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu nu mai au calitatea de funcționar public parlamentar sau au calitatea de pensionar.
  **) Se completează în cazul funcționarilor publici parlamentari care solicită pensionarea din calitatea de funcționar public parlamentar.
  ****) Reprezintă media veniturilor brute care au constituit baza de calcul al pensiei de serviciu din care s-au dedus contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.
  ----