ORDIN nr. 26 din 31 ianuarie 2018pentru aprobarea Regulamentului de selecție concurențială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018    Având în vedere prevederile art. 54 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 8 lit. g) și art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012 cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de selecție concurențială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2017 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 6 martie 2017, se modifică după cum urmează:1. În titlu și în tot cuprinsul ordinului, cu excepția articolului 2 alineatul (2) litera a) din anexa la ordin, sintagma „furnizor de ultimă instanță“ se înlocuiește cu sintagma „furnizor de ultimă instanță obligat“.2. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „tarife aplicate de FUI“ se înlocuiește cu sintagma „prețuri finale aplicate de FUI“.  +  Articolul 3Alineatul (4) al articolului 40 din Condițiile generale asociate licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 18 februarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Indiferent de forma în care s-au constituit garanțiile financiare, valoarea acestora nu va putea fi, în niciun moment, mai mică decât suma fondurilor necesare pentru executarea pe timp de 30 de zile calendaristice a contractelor aflate în derulare, cu excepția garanțiilor financiare constituite de furnizorii de ultimă instanță obligați, a căror valoare nu poate fi mai mică de 10% din media lunară a cifrei de afaceri înregistrate în anul anterior în desfășurarea activităților care fac obiectul licenței.  +  Articolul 4(1) Alineatul (1) al articolului 13 din Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) În cazul în care vânzătorul este FUI obligat și își pierde această calitate, fără a fi desemnat în continuare FUI opțional pentru zona respectivă de rețea, acesta cesionează contractul în favoarea operatorului economic care a fost desemnat FUI obligat pentru zona de rețea în care sunt amplasate locurile de consum care fac obiectul contractului. Notificarea clientului privind cesiunea contractului se va face de către FUI-cesionar odată cu prima factură de energie electrică pe care o emite clientului.(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se aplică de drept contractelor în vigoare fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalități.  +  Articolul 5(1) Alineatul (1) al articolului 13 din Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) În cazul în care vânzătorul este FUI obligat și își pierde această calitate, fără a fi desemnat în continuare FUI opțional pentru zona respectivă de rețea, acesta cesionează contractul în favoarea operatorului economic care a fost desemnat FUI obligat pentru zona de rețea în care sunt amplasate locurile de consum care fac obiectul contractului. Notificarea clientului privind cesiunea contractului se va face de către FUI-cesionar odată cu prima factură de energie electrică pe care o emite clientului.(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se aplică de drept contractelor în vigoare fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalități.  +  Articolul 6(1) Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, se completează după cum urmează:1. La punctul 4.4 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) la încetarea perioadei de desemnare în calitate de FUI obligat/opțional a vânzătorului, cu excepția situațiilor prevăzute în reglementările aplicabile.2. La punctul 6.1, după alineatul (20) se introduce un noul alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:(21) Să fie informat, conform prevederilor Regulamentului de selecție concurențială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță, asupra condițiilor în care poate încheia contract de furnizare cu alți furnizori, în cazul încetării contractului de furnizare.3. La punctul 6.4, după alineatul (25) se introduce un nou alineat, alineatul (26), cu următorul cuprins:(26) Să comunice clientului, conform prevederilor Regulamentului de selecție concurențială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță, condițiile în care poate încheia contracte de furnizare cu alți furnizori, în cazul încetării contractului de furnizare.(2) Completările prevăzute la alin. (1) se aplică de drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalități.  +  Articolul 7În tot cuprinsul Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, termenul „tarif“, care se referă la tarifele aplicate de către FUI clienților finali, se va citi „preț final“.  +  Articolul 8Furnizorii de energie electrică și operatorii de rețea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor de la art. 2-7, care intră în vigoare de la data de 1 iulie 2018.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 31 ianuarie 2018.Nr. 26.  +  ANEXĂREGULAMENTde selecție concurențială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță