ORDIN nr. 3.062 din 16 ianuarie 2018privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 6 februarie 2018    În conformitate cu prevederile art. 205 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IArticolul 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.071 din 30 decembrie 2016, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă.(2) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/ atestatului de recunoaștere a diplomei/adeverinței de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaștere a diplomei/adeverinței ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.(4) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.(5) În cadrul metodologiei proprii, instituțiile de învățământ superior stabilesc, potrivit legii, măsuri privind egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap, asigurând, acolo unde este necesar, suport adițional adaptat nevoilor adulților cu handicap, sprijinind accesul acestora în instituțiile de învățământ superior.(6) În cadrul metodologiei proprii, instituțiile de învățământ superior stabilesc facilități sau condiții speciale referitoare la admiterea candidaților la programe de studii universitare de licență, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.(7) Candidații la studiile universitare de licență care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget, în instituțiile de învățământ superior de stat și, respectiv, cu taxă, în instituțiile de învățământ superior particulare sau confesionale.(8) Instituțiile de învățământ superior pot acorda, în afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget, cel puțin un loc fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament, în condițiile stabilite de senatul universitar.(9) Instituțiile de învățământ superior stabilesc în cadrul metodologiei proprii condițiile privind admiterea pe locurile bugetate, alocate în condițiile legii, a absolvenților de licee situate în mediul rural.(10) Cetățenii menționați la art. 2 alin. (2), declarați admiși în ciclul de studii universitare de licență, master și doctorat, se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licență, respectiv de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Liviu-Marian Pop
    București, 16 ianuarie 2018.Nr. 3.062.-----