ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 163 din 28 octombrie 1999privind unele măsuri pentru completarea și modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară și operationala a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 2 noiembrie 1999  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește unele măsuri pentru completarea și modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare a Băncii Agricole - S.A. până la privatizarea sa, restructurarea financiară și operationala a băncii în scopul reducerii cheltuielilor acesteia, al creșterii gradului de lichiditate și a credibilitatii interne și externe ale acesteia.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:a) active bancare supuse valorificării - au semnificatia prevăzută la alin. (1) al art. 2*) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, cu modificările ulterioare;b) angajamente extrabilantiere - valoarea angajamentelor de finanțare și a celor de garanție care se evidențiază în soldurile următoarelor conturi: "901 - Angajamente în favoarea altor bănci", "903 - Angajamente în favoarea clientelei", "911 - Cauțiuni, avaluri și alte garanții date altor bănci", "913 - Garanții date pentru clientela", "922 - Titluri de livrat" și "981 - Angajamente indoielnice", diminuată cu valoarea depozitelor colaterale aduse în garanție pentru angajamentele respective;----------- Notă *) Alin. (1) al art. 2 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 a fost modificat prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, și prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999.c) lichiditate curenta - indicatorul calculat ca raport între activele lichide și pasivele cu scadența de până la un an. În activele lichide se includ: numerarul în casierii, disponibilitățile băncii în conturi la vedere sau pe termen de până la un an, creanțele cu scadența de până la un an, la valoarea neta. Pasivele cu scadența de până la un an includ resursele atrase de Banca Agricolă - S.A. de la clientela bancară și nebancara, a căror scadenta este de până la un an;d) operațiuni cu titluri - operațiunile efectuate de Banca Agricolă - S.A. cu următoarele categorii de titluri: titluri primite în pensiune livrata, titluri de tranzacție, titluri de plasament și titluri de investiții.  +  Capitolul II Comitetul de administrare  +  Articolul 3(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se constituie Comitetul de administrare a Băncii Agricole - S.A., denumit în continuare comitet de administrare, alcătuit din 3 persoane desemnate de Banca Naționala a României prin ordin al guvernatorului, cu avizul Guvernului. Ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Comitetul de administrare va avea un președinte și 2 vicepreședinți. Persoanele numite în comitetul de administrare trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 25 alin. (1) din Legea bancară nr. 58/1998, modificată și completată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, precum și în normele Băncii Naționale a României pentru conducătorii băncilor.(3) Pe perioada exercitării funcțiilor în cadrul comitetului de administrare, persoanelor salariate ale Băncii Naționale a României li se suspenda contractul individual de muncă cu aceasta, urmând sa li se încheie contract de muncă pe durata determinata cu Banca Agricolă - S.A. La încetarea mandatului persoanele respective vor reveni la funcțiile deținute anterior în cadrul Băncii Naționale a României.(4) Persoanele care vor face parte din comitetul de administrare vor încheia un contract de mandat comun cu Fondul Proprietății de Stat, Banca Naționala a României și Ministerul Finanțelor, prin care se vor stabili obiectivele și termenele de realizare a acestora.(5) Trimestrial, comitetul de administrare va prezenta rapoarte scrise instituțiilor prevăzute la alin. (4) cu privire la starea financiară a Băncii Agricole - S.A., costul menținerii activelor și situația recuperării creditelor neperformante. Totodată, raportul va conține referiri cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor prevăzute în contractul de mandat.(6) Remunerația președintelui, precum și remunerațiile vicepreședinților comitetului de administrare se stabilesc la nivelul drepturilor bănești ale președintelui și, respectiv, ale vicepreședinților Băncii Agricole - S.A.  +  Articolul 4(1) Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a ordinului guvernatorului Băncii Naționale a României, potrivit art. 3 alin. (1), încetează mandatul membrilor Consiliului de administrație al Băncii Agricole - S.A. și contractele de muncă ale celorlalți conducatori ai băncii. De asemenea, cu aceeași dată se suspenda exercitarea atribuțiilor Consiliului de administrație al Băncii Agricole - S.A. prevăzute în actul constitutiv al respectivei bănci.(2) Comitetul de administrare va asigura punerea în aplicare a măsurilor de restructurare operationala și financiară prevăzute la art. 5-10 și va stabili condițiile optime pentru conservarea activelor și încasarea creanțelor în interesul deponentilor și al celorlalți creditori.(3) Comitetul de administrare își va inceta activitatea după privatizarea Băncii Agricole - S.A. și după alegerea administratorilor de către adunarea generală a acționarilor, potrivit prevederilor legale și ale actului constitutiv.  +  Capitolul III Măsuri de restructurare operationala și financiară  +  Articolul 5(1) Comitetul de administrare va asigura continuarea procesului de restructurare operationala a Băncii Agricole - S.A., precum și finalizarea acestui proces până la privatizarea băncii.(2) În cadrul procesului de restructurare operationala se va avea în vedere stabilirea unui raport optim între volumul de activitate rămas după preluarea activelor bancare prevăzute la art. 6 alin. (1) de către Agenția de Valorificare a Activelor Bancare, pe de o parte, și numărul de sucursale, agenții și alte sedii secundare ale Băncii Agricole - S.A., precum și numărul de salariați ai băncii, pe de altă parte. Obiectivele care vor fi avute în vedere prin optimizarea acestui raport sunt creșterea lichidității și reducerea ponderii cheltuielilor operationale în totalul cheltuielilor băncii.  +  Articolul 6(1) Se autorizeaza Agenția de Valorificare a Activelor Bancare sa preia active bancare supuse valorificării de la Banca Agricolă - S.A., în limita unui plafon de 2.700 miliarde lei, până la data de 30 decembrie 1999, din care 1.300 miliarde lei până la data de 29 octombrie 1999. Activele bancare supuse valorificării vor fi preluate în condițiile prevăzute la art. 2*), 3*), 8*), 12*) și 12^1 **) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările ulterioare.(2) Operațiunile de preluare a activelor bancare supuse valorificării se vor efectua în următoarele condiții:a) vor fi precedate de clasificarea portofoliului de credite și a dobânzilor aferente, precum și de provizionarea acestora în conformitate cu prevederile Circularei Băncii Naționale a României nr. 6/1999 privind constituirea de către bănci, persoane juridice române, de provizioane specifice de risc pentru dobânzile neîncasate la scadenta, precum și pentru unele categorii de credite acordate și plasamente constituite la alte bănci, pe baza situației efective înregistrate în ultima zi din luna anterioară celei în care se face preluarea;b) Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. va aviza selectarea și preluarea acestora, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b)***) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările ulterioare.----------- Notă *) Art. 2, 3, 8 și 12 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 au fost modificate prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, și prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999. Notă **) Art. 12^1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 a fost introdus prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1999. Notă ***) Art. 19 lit. b) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 a fost modificat prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 64/1999.(3) Pentru activele bancare prevăzute la alin. (1), preluate de Agenția de Valorificare a Activelor Bancare, Banca Agricolă - S.A. va primi în contrapartida titluri de stat de valoare egala. Sumele efectiv recuperate de către Banca Agricolă - S.A. în perioada predării activelor neperformante Agenției de Valorificare a Activelor Bancare vor fi virate în contul general al trezoreriei statului, deschis la Banca Naționala a României pe numele Ministerului Finanțelor.(4) Preluarea la datoria publică interna și emiterea titlurilor de stat aferente operațiunilor prevăzute la alin. (1), precum și evidentierea lor de către Banca Agricolă - S.A. se fac în doua etape, astfel:a) cu data de 29 octombrie 1999, în limita sumei de 1.300 miliarde lei;b) până la data de 30 decembrie 1999, în limita sumei reprezentând diferența până la 2.700 miliarde lei.(5) Operațiunile se vor efectua potrivit evidentelor contabile ale Băncii Agricole - S.A. și pe baza documentelor de predare-primire.(6) Titlurile de stat vor fi emise în limita plafonului stabilit la alin. (1) și vor avea scadenta la 2 ani. Titlurile de stat sunt negociabile și poarta o dobânda a carei rata este egala cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relațiile cu clienții nebancari. Rata medie lunară a dobânzilor active este calculată de Banca Naționala a României pe baza datelor transmise de bănci. Dobânda aferentă titlurilor de stat se calculează trimestrial, începând cu data realizării emisiunii, și se plătește până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face calculul.  +  Articolul 7(1) Operațiunile privind titlurile de stat emise în baza prezentei ordonanțe de urgență se derulează prin Banca Naționala a României, care acționează în calitate de agent al statului.(2) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Finanțelor va încheia cu Banca Agricolă - S.A. convenții de derulare a datoriei publice astfel contractate.  +  Articolul 8Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și realitatea sumelor preluate la datoria publică interna conform art. 6 alin. (1) revine Băncii Agricole - S.A. și Agenției de Valorificare a Activelor Bancare.  +  Articolul 9Până la sfârșitul anului 1999 comitetul de administrare va lua măsuri pentru conformarea Băncii Agricole - S.A. cu reglementările Băncii Naționale a României referitoare la rezerva minima obligatorie pe care băncile trebuie să o constituie în conturile curente deschise la Banca Naționala a României, precum și pentru reducerea soldului depozitelor atrase și/sau a împrumuturilor obținute de la alte bănci la un nivel care să asigure o administrare corespunzătoare a resurselor și a plasamentelor băncii, precum și o lichiditate adecvată.  +  Articolul 10(1) Pe perioada funcționarii comitetului de administrare Banca Agricolă - S.A. va acorda credite și va efectua operațiuni cu titluri numai în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții:a) în cazul operațiunilor de creditare, nivelul indicatorului "Lichiditatea curenta" să fie mai mare de 100%, iar beneficiarii creditelor să fie clienți ai Băncii Agricole - S.A. ale căror credite obținute anterior de la banca au fost clasificate în categoria "Standard";b) în cazul operațiunilor cu titluri, lichiditatea curenta să fie mai mare de 110% .(2) În scopul creșterii lichidității, pe perioada funcționarii comitetului de administrare Banca Agricolă - S.A. nu își va asuma angajamente extrabilantiere, nu va acorda credite subordonate, nu va achizitiona părți sociale/acțiuni în cadrul societăților comerciale legate, titluri de participare și titluri ale activității de portofoliu și nu va efectua investiții în imobilizari corporale. Totodată, comitetul de administrare va putea hotărî vânzarea de părți sociale/acțiuni în cadrul societăților comerciale legate, titluri de participare și titluri ale activității de portofoliu în situația în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:a) lichiditatea curenta este mai mica de 90%;b) titlurile respective au un randament scăzut și nu asigura o utilizare eficienta a fondurilor imobilizate.  +  Capitolul IV Măsuri pentru accelerarea privatizării  +  Articolul 11(1) Raportul de evaluare a Băncii Agricole - S.A., precum și studiul de fezabilitate pe baza cărora se va realiza privatizarea băncii se vor întocmi în conformitate cu dispozițiile art. 7*) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare, cu modificările ulterioare.(2) În scopul încheierii procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A. până la data de 30 iunie 2000, se stabilesc următoarele termene:a) principalele elemente ale raportului de evaluare și ale studiului de fezabilitate, însușite de Comisia de privatizare a Băncii Agricole - S.A., vor fi supuse regimului de publicitate în principalele cotidiene de răspândire naționala, precum și în principalele saptamanale financiare internaționale în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;b) procedeele și metodele de privatizare, precum și cotele de capital social care pot fi dobândite de persoanele fizice sau juridice în procesul de privatizare a Băncii Agricole - S.A. se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comisiei de privatizare, pe baza consultării și a avizului comun al Agenției Române de Dezvoltare, Băncii Naționale a României și Fondului Proprietății de Stat, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 12(1) Ca parte componenta a strategiei de privatizare a Băncii Agricole - S.A., se mandatează Fondul Proprietății de Stat, în calitate de acționar majoritar, sa propună adunării generale a acționarilor Băncii Agricole - S.A. acoperirea pierderilor înregistrate la data de 29 octombrie 1999 prin utilizarea integrală a sumelor evidentiate în soldurile conturilor "Rezerve legale" și "Alte rezerve", precum și prin reducerea soldului contului "Capital social".(2) Operațiunea prevăzută la alin. (1) va fi realizată efectiv în cursul lunii noiembrie 1999.---------------- Notă *) Art. 7 din Legea nr. 83/1997 a fost modificat prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, și prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 84/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 11 iunie 1999.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 13O dată cu preluarea de către comitetul de administrare a atribuțiilor Consiliului de administrație al Băncii Agricole - S.A. în condițiile art. 4, Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A., constituit în conformitate cu dispozițiile art. 7 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., aprobată și modificată prin Legea nr. 166/1998, își încetează activitatea.  +  Articolul 14La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului guvernatorului Băncii Naționale a României, în condițiile art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență, se abrogă art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/1997.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Președintele
  Agenției Române de Dezvoltare,
  Sorin Fodoreanu
  Președintele
  Consiliului de administrație
  al Fondului Proprietății de Stat,
  Radu Sarbu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
  Guvernatorul
  Băncii Naționale a României,
  Mugur Isărescu
  ---------------