NORME din 25 august 2015cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAȚILOR
 • SENATUL
 • CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 965/XXXV/3.598/274/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 648 din 26 august 2015.
   +  Articolul 1Pensia de serviciu se acordă la cerere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 7/2006, și ale prezentelor norme.  +  Articolul 2În înțelesul dispozițiilor art. 73^1 alin. (3), (4) și (11) din Legea nr. 7/2006, precum și ale prezentelor norme, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) salariu de bază brut lunar - salariul de bază în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare și sumele aferente sporurilor cu caracter permanent de care a beneficiat persoana înainte de această dată;b) venit brut lunar - salariul de bază brut lunar la care se adaugă sporul pentru condiții vătămătoare și sporul aferent activității desfășurate în timpul nopții;c) media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării - suma veniturilor brute lunare realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu, împărțită la 12;d) venit brut la data pensionării - venitul brut lunar din ultima lună completă, anterioară celei în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu;e) drepturile salariale pe care le are un funcționar public parlamentar în activitate - venitul brut lunar al unui funcționar public parlamentar care îndeplinește aceleași condiții de studii (medii, postliceale, studii superioare de scurtă durată, superioare, doctorale), de vechime și care desfășoară activitatea într-o funcție corespunzătoare cu persoana care nu mai are calitatea de funcționar public parlamentar.  +  Articolul 3(1) Conform Legii nr. 7/2006, beneficiază de pensie de serviciu următoarele categorii de persoane, dacă au desfășurat activități în structurile de specialitate ale Parlamentului în baza unui raport de serviciu și/sau în baza unui raport de muncă, astfel:a) funcționarii publici parlamentari care, la data solicitării pensiei de serviciu, au un stagiu de cotizare de 30 de ani, din care în structurile Parlamentului între 4-14 ani, și care au vârsta de cel puțin 60 de ani;b) persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare prevăzute la lit. a) și care, la data solicitării pensiei de serviciu, ocupă o altă funcție sau au o altă ocupație, după caz, numai dacă raportul de serviciu în baza căruia și-au desfășurat activitatea în structurile Parlamentului a încetat în condițiile art. 64 lit. a), b) și e) din Legea nr. 7/2006.(2) De pensie de serviciu beneficiază, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), după caz, și următoarele categorii de persoane:a) personalul prevăzut la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 7/2006, care desfășoară activități administrative, de gospodărire, investiții, întreținere-reparații și de deservire, pentru care încadrarea în muncă se face prin contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) funcționarii publici din cadrul Consiliului Legislativ și membrii acestuia;c) personalul Curții Constituționale asimilat, potrivit legii, celui cu funcții similare din structurile Parlamentului, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale.(3) De pensie de serviciu beneficiază și funcționarii publici parlamentari și asimilații acestora care sunt pensionari ai sistemului public de pensii și îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a).(4) Prin personal asimilat, prevăzut la alin. (3), în sensul dispozițiilor art. II din Legea nr. 215/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, se înțelege personalul prevăzut la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 7/2006 și personalul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 124/2000.  +  Articolul 4(1) În înțelesul Legii nr. 7/2006, constituie stagiu de cotizare în vederea stabilirii pensiei de serviciu potrivit Legii nr. 215/2015 următoarele perioade:a) perioada în care persoanele prevăzute la art. 3 au desfășurat una dintre activitățile menționate la art. 3 și art. 5 alin. (2) și (3) din Legea nr. 7/2006 în serviciile Camerei Deputaților sau ale Senatului, după caz;b) perioada în care persoanele prevăzute la art. 3 au ocupat o funcție publică în cadrul Consiliului Legislativ sau au avut calitatea de membru al acestuia;c) perioada în care persoanele prevăzute la art. 3 au desfășurat activitate în cadrul Curții Constituționale pe funcții similare celor din structurile Parlamentului;d) perioada în care funcționarul public parlamentar a avut calitatea de deputat sau de senator;e) perioada în care funcționarul public parlamentar este numit sau ales, pe durată determinată, într-o altă funcție în cadrul autorităților sau instituțiilor publice;f) perioada în care funcționarul public parlamentar a fost delegat, în condițiile legii.(2) Perioadele de activitate desfășurată în cadrul structurilor Parlamentului, Consiliului Legislativ sau Curții Constituționale, după caz, după data acordării pensiei de serviciu nu se iau în calculul acesteia ca vechime în structurile Parlamentului.(3) Perioadele de activitate desfășurată în cadrul structurilor Parlamentului, Consiliului Legislativ sau Curții Constituționale, după caz, se însumează.  +  Articolul 5La calculul pensiei de serviciu, stagiul de cotizare prevăzut de Legea nr. 7/2006 în structurile Parlamentului, în cadrul Consiliului Legislativ sau Curții Constituționale se constituie din ani întregi, fracțiunile de an se neglijează.  +  Articolul 6(1) Cuantumul pensiei de serviciu prevăzut de Legea nr. 7/2006 este de 80% din baza de calcul.(2) Baza de calcul prevăzută la alin. (1) reprezintă media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării.(3) În înțelesul Legii nr. 7/2006, sintagma ultimele 12 luni înainte de data pensionării înseamnă ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu.(4) Cuantumul pensiei de serviciu nu poate depăși nivelul salariului de bază brut lunar, definit la art. 2 lit. a), din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu, corespunzător funcției deținute sau funcției asimilate, după caz.(5) La stabilirea bazei de calcul prevăzute la alin. (2) se vor lua în considerare numai acele 12 luni în care persoana s-a aflat efectiv în activitate. În situația în care perioada celor 12 luni de activitate nu poate fi constituită din luni întregi consecutive, aceasta se va prelungi corespunzător până la completarea celor 12 luni de activitate efectivă.  +  Articolul 7(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și alin. (3), baza de calcul este reprezentată de media veniturilor brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu, realizate de un funcționar public parlamentar în activitate, potrivit art. 2 lit. e).(2) La stabilirea bazei de calcul conform alin. (1) se va avea în vedere faptul că, la data intrării în vigoare a Legii nr. 215/2015, în venitul brut lunar al unui funcționar public în activitate nu se mai regăsește salariul de merit.(3) În situația în care persoanele prevăzute la alin. (1) au deținut în ultimele 12 luni de activitate funcții diferite, la calculul mediei veniturilor brute lunare se vor avea în vedere veniturile obținute de un funcționar public parlamentar în activitate, corespunzătoare respectivelor funcții deținute.  +  Articolul 8(1) Cuantumul pensiei de serviciu se majorează cu câte 1% din baza de calcul pentru fiecare an realizat în plus peste stagiul de cotizare de 14 ani în structurile Parlamentului, fără a depăși venitul brut avut în luna anterioară celei în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu.(2) În situația prevăzută la alin. (1), perioada de stagiu de cotizare prevăzută de Legea nr. 7/2006, mai mică de un an, realizată peste vechimea de 14 ani în structurile Parlamentului, nu se ia în considerare.  +  Articolul 9(1) Cuantumul pensiei de serviciu se diminuează cu câte 1% pentru fiecare an în minus față de stagiul de cotizare de 14 ani în structurile Parlamentului.(2) În situația prevăzută la alin. (1), perioada de stagiu de cotizare prevăzută de Legea nr. 7/2006, mai mică de un an, realizată între 4-14 ani în structurile Parlamentului, nu se ia în considerare.  +  Articolul 10Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor ai funcționarului public parlamentar, în condițiile art. 83-92 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11La îndeplinirea condițiilor de pensionare prevăzute de lege, funcționarul public parlamentar optează pentru pensia de serviciu sau pentru pensia calculată în condițiile Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Pensia de serviciu se acordă la cererea persoanei îndreptățite, a tutorelui, sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredințat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.(2) Cererea de înscriere la pensia de serviciu, însoțită de documentația necesară, se depune la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială competentă, în a cărei rază își are domiciliul persoana îndreptățită. Cererea poate fi depusă, după caz, și de către mandatarul desemnat prin procură specială, tutorele, curatorul sau reprezentantul legal.(3) În vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie să cuprindă următoarele documente:a) cererea de înscriere la pensia de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor sistemului public de pensii, prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii;c) adeverința-tip întocmită de angajator, care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;d) copia ultimei decizii de pensionare în sistemul public de pensii ori talonul de pensie, după caz;e) alte documente necesare stabilirii și plății pensiei de serviciu.  +  Articolul 13(1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabilește și pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii potrivit legislației în vigoare privind sistemul public de pensii.(2) În situația în care persoana îndreptățită la acordarea pensiei de serviciu nu îndeplinește condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește doar pensia de serviciu, care are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă, și se suportă integral din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. La data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, respectiv vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare, persoana îndreptățită depune cerere pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.(3) Persoanele care, la data stabilirii pensiei de serviciu, beneficiază de o pensie prevăzută de legislația sistemului public de pensii, își mențin această calitate cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta, aferente fiecărei categorii de pensii, până la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii.(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor pensionate pentru limită de vârstă anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 215/2015.(5) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos.(6) Partea din pensia de serviciu care depășește nivelul pensiei din sistemul public de pensii se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 14(1) Pensia de serviciu se actualizează prin aplicarea la cuantumul pensiei de serviciu aflate în plată sau cuvenite, după caz, a procentului de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcționarul public parlamentar aflat în activitate, cu același nivel de salarizare și pe aceeași funcție publică, avute în luna anterioară celei în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu în baza prevederilor Legii nr. 7/2006.(2) Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată sau cuvenită, după caz.  +  Articolul 15(1) În vederea actualizării pensiei de serviciu se procedează astfel:a) Camera Deputaților, Senatul, Consiliul Legislativ sau Curtea Constituțională, după caz, comunică în scris Casei Naționale de Pensii Publice și caselor de pensii sectoriale procentul de majorare a salariilor de bază ale categoriilor de persoane prevăzute la art. 3, aflate în activitate, cu precizarea actului normativ aplicabil;b) Casa Națională de Pensii Publice/casele de pensii sectoriale transmit instituțiilor prevăzute la lit. a) listele cu titularii pensiilor de serviciu aflate în plată;c) instituțiile prevăzute la lit. a) transmit Casei Naționale de Pensii Publice/caselor de pensii sectoriale adeverințe nominale, întocmite conform anexei nr. 3, cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, după primirea listelor prevăzute la lit. b);d) Casa Națională de Pensii Publice comunică caselor teritoriale de pensii adeverințele prevăzute la lit. c) în vederea actualizării pensiilor de serviciu.(2) La fiecare actualizare a pensiilor de serviciu, casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale emit o nouă decizie de pensie, pe baza adeverințelor întocmite și comunicate potrivit alin. (1).(3) Noua decizie de pensie de serviciu, însoțită de o copie a adeverinței în baza căreia s-a efectuat actualizarea, se comunică pensionarului de către casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.  +  Articolul 16Pensia de serviciu stabilită conform dispozițiilor legii se acordă și se plătește începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială din raza de domiciliu a solicitantului.  +  Articolul 17Stabilirea, actualizarea și plata pensiilor de serviciu se efectuează de către casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 18Prevederile Legii nr. 7/2006 nu se aplică persoanelor care beneficiază de pensie de serviciu în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau, după caz, al unei hotărâri judecătorești definitive.  +  Articolul 19Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea datelor cuprinse în documentele care stau la baza întocmirii dosarului de pensionare, necesare calculului pensiei de serviciu, revin în exclusivitate emitenților.  +  Articolul 20Reglementările prevăzute de legislația privind pensiile din sistemul public de pensii, referitoare la modalitățile de stabilire și plată, precum și cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea, revizuirea, recuperarea sumelor încasate necuvenit și jurisdicția, se aplică, după caz, și pensiei de serviciu prevăzute de lege.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  ANEXA nr. 1la normeNr. ...... din ................
  CERERE
  de înscriere la pensia de serviciu conform Legii nr. 7/2006 privind
  statutul funcționarului public parlamentar, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare
  Către:Casa teritorială/locală de pensii/Casa de pensii sectorială ......................Subsemnatul(a), ......, domiciliat(ă) în localitatea ........., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., județul ....., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ...., eliberat(ă) de ..... la data de ........, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut(ă) la data de ........ în localitatea ........, județul .........., fiul (fiica) lui .......... și al (a) .........., solicit acordarea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 7/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În acest scop depun următoarele acte:- Adeverința-tip nr. .......... din ........, cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberată de angajator*);- Decizia de pensie nr. ....... din ......... sau talonul de pensie**);- alte acte necesare stabilirii pensiei.Între pensia din sistemul public de pensii și pensia de serviciu prevăzută de Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, optez pentru pensia cea mai avantajoasă. Notă
  *) Adeverința-tip întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  **) Se completează și se depun, după caz, în situația persoanelor care la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de pensionari.
      Data ................ Semnătura ............
   +  ANEXA nr. 2la normeDenumirea unității .........................................................Codul fiscal nr. ...............................................................Sediul: localitatea .........................................................str. ........................................ nr. ........................Județul/Sectorul .................................................Telefon/Fax........................................................Nr. ................./...........................
  ADEVERINȚĂ-TIP
  pentru stabilirea pensiei de serviciu conform
  Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare
  Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ........................................., domiciliat(ă) în localitatea ..........................., str. .......................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ..........., județul ......................., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria..... nr............, CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, deține/a deținut calitatea de ............................................................. și se încadrează la art. ..... alin. ...... lit. ............ din Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Ultima funcție publică parlamentară deținută..............................Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) ..............................Confirmăm faptul că în cazul doamnei/domnului raportul de serviciu/de muncă a încetat din motive neimputabile acesteia/acestuia în temeiul .....................*)
  1.Vechimea în structurile Parlamentului/Consiliului Legislativ/Curții Constituționale, la data de .................................................... ani
  2.Baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 7/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 2.1 media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu**)…………… lei
  2.2 media veniturilor brute din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu realizate de un funcționar public parlamentar în activitate***)…………… lei
  3.Salariul de bază brut, inclusiv sporurile, realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu…………… lei
  4.Venitul brut lunar din ultima lună completă, anterioară lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu…………… lei
  5.Drepturile salariale pe care le are un funcționar public în activitate***)…………… lei
  6Media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu****)…………… lei
  Certificăm corectitudinea și legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverință.
  Ordonator principal de credite,
  ……………..
  Direcția/Serviciul cu atribuții de salarizare-resurse umane
  Director/Șef serviciu,
  …………………………
  Notă
  *) și ***) Se completează numai pentru persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu nu mai au calitatea de funcționar public parlamentar sau au calitatea de pensionar.
  **) Se completează în cazul funcționarilor publici parlamentari care solicită pensionarea din calitatea de funcționar public parlamentar.
  ****) Reprezintă media veniturilor brute care au constituit baza de calcul al pensiei de serviciu din care s-au dedus contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.
  (la 12-02-2018, ANEXA nr. 2 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din ORDINUL nr. 2/213 din 10 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018 )
   +  ANEXA nr. 3la normeDenumirea unității ....................................Codul fiscal nr. ......................................Sediul: localitatea ...................................str. ........................... nr. ..................Județul/Sectorul ......................................Telefon/Fax ...........................................Nr. ..................../..............................
  ADEVERINȚĂ
  pentru actualizarea pensiei de serviciu conform prevederilor
  Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar,
  republicată, cu modificările și completările ulterioare
  Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna .........., având Decizia de pensie nr. ..... din ......., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru actualizarea pensiei de serviciu la data de ......... .
  Procentul de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcționarul public parlamentar aflat în activitate, cu aceeașivechime, nivel de salarizare și funcție publică (%), conform .........*)     
  Notă
  *) Se va indica actul normativ în temeiul căruia se majorează salariul de bază.
  Certificăm corectitudinea și legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverință.
        Ordonator principal de credite, Direcția/Serviciul cu atribuții
       ................................ de salarizare-resurse umane
                                           ................................
  ----